PENATARAN PENGOPERASIAN PBS SEKOLAH MENENGAH RENDAH

UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN

Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai Tahun 2012

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/ 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah

Mengapa perlu berubah?
Penekanan kepada Intelek (JERI) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata tekanan kepada guru, murid & ibu bapa

Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Pentaksiran untuk pembelajaran diabaikan kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya

Meningkatkan martabat profesyen keguruan guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru

Sistem Pentaksiran beberapa Negara Maju telah berubah tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah

5

COMPANY LOGO

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • Aptitud Umum • Dicadangkan kepada semua • Aptitud Khusus murid

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

INVENTORI PERSONALITI

• Tidak berjadual • Tidak diwajibkan untuk semua murid

Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

 LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu

Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

8

COMPANY LOGO

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan

Aktiviti Jasmani

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

• Penjagaan Kesihatan • Diet • Kebersihan • Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

PENTAKSIRAN PUSAT
Pentaksiran yang dirancang, dibina oleh LP (instrumen dan garis panduan dari LP) dan dilaksanakan oleh sekolah (ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah )

COMPANY LOGO

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
COMPANY LOGO

PS
1 2 3 4

Holistik

Sepadu
Seimbang

Fleksibel
Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P
COMPANY LOGO

5
6

PS
5 Merujuk Standard Prestasi

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang

dihasratkan dalam dokumen
6

kurikulum
COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

COMPANY LOGO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful