‫المحاضرة الخامسة‬

‫‪Lecture No. : 5‬‬

Remember :
2

1 F
1
k1

d1

F2

F3

d2

k3

k11 k12 k13

d1

k2

F= K
F1

3

D

F2 = k21

k22 k23

d2

F3

k32 k33

d3

k31

d3

2

Remember :
First column in Stiffness matrix

d1 =1

k1

d2 =0

d3 =0

d
=1
1
1

2

k2

k11 k12 k13

d1

F2 = k21 k22 k23
F3
k31 k32 k33

d2

F1

d3

3

k3
k11

F1

k21 = F2
k31

F3
3

Remember :
Second column in Stiffness matrix

d1 =0

d2 =1

d3 =0
2 d2=1

1

k1

k2

k11 k12 k13

d1

F2 = k21 k22 k23
F3
k31 k32 k33

d2

F1

d3

3

k3
k12

F1

k22 = F2
k32

F3
4

Remember :
Third column in Stiffness matrix

d1 =0

d2 =0

d3 =1

d1

F2 = k21 k22 k23
F3
k31 k32 k33

d2

k2

d3

3 d3=1

2

1

k1

k11 k12 k13

F1

k3
k13

F1

k23 = F2
k33

F3
5

Remember :
Plan Truss
F2 d2
B

F1
d1
A

3

F= K

k11 k12 d1

F1
C

F2

4

D

=

k21

k22 d2
6

Remember :

F1

First column in Stiffness matrix

d1 =1

d2 =0

F2

=

k11 k12

d1

k21 k22

d2

1

B

d1
A

3
C

4
7

Remember :

F1

second column in Stiffness matrix

d1 =0

d2 =1

F2

=

k11 k12

d1

k21 k22

d2

d2
1

B
A

C
8

F2 = EA/L cos q sin q
b

= - EA/L cos q sin q
F4
a

F1 = EA/L cos2 q
d1=1

q

F3 = - EA/L cos2 q
9

F2 = EA/L sin2 q
d2=1
b

= - EA/L sin2 q
F4
a

F1 = EA/L sin q cos q

q

F3 = - EA/L sin q cos q
10

Remember :
For internal forces in truss elements
Db

y

b

Db

x

q

Da

y

a

Da

x

E
A
N=
( D b - D a ) cos q + ( D b - D a ) sin q ]
[
x
x
y
y
L

11

Remember :
Beams
qB

A

qC

B

4

qD

C

5

E

D

2

4

12

Remember :
Stiffness matrix

k11 k12 k13
K = k21

k22 k23

k31

k32 k33

13

Remember :
First column in Stiffness matrix

qB =1

qB

A

E
B

4 EI 4 EI
+
LAB LBC

C

D

2 EI
LBC
14

Remember :
Second column in Stiffness matrix

qC =1

qC

A

E
B

C

2 EI
LBC

4 EI 4 EI
+
LBC LCD

D

2 EI
LCD
15

Remember :
Third column in Stiffness matrix

qD =1

qD

A

E
B

C

2 EI
LCD

D

4 EI 4 EI
+
LCD LDE
16

Remember :

Force vector
60 kNm
A
B
A
B

qB

50 kNm
C

C

qC

30 kNm
D

D

qD

E

E

- 60
F = - 50
30

17

Force vector
Transformation from member forces to Joint forces

P
PL
8

PL
8

L
P

P a b2
L2

a

b
L

Fixed End Reaction (FER)

P b a2
L2
18

Force vector
Transformation from member forces to Joint forces

P
PL
8

PL
8

L
P

P a b2
L2

a

Fixed End Action (FEA)

b
L

P b a2
L2
19

Internal forces in beam elements

2 EI q q
( 2 A+ B )
MAB= M(FER) AB +
L
2
EI
( qA+ 2 qB )
MBA= M(FER) BA +
L

20

21

2I
I

I

22

d2

d3
d1

23

d5

d2
d3

d1

d6

d10

d8
d4

d9

d7

d12
d11
24

25

26

D=1

EA
L

EA
L
D=1

EA
L

EA
L
27

D=1

EA
L

EA
L

D=1

EA
L

EA
L
28

29

6 EI D
L2
6 EI D
L2

D

12 EID
L3

12 EID
L3
30

6 EI D
L2
6 EI D
L2

D

12 EID
L3

12 EID
L3
31

3 EI D
L2
D

3 EI D
L3

3 EI D
L3
32

3 EI D
L2
D

3 EI D
L3

3 EI D
L3
33

34

q

4 EI q
L

2 EI q
L
6 EI q
L2

6 EI q
L2

35

2 EI q
L

4 EI q
L
6 EI q
L2

6 EI q
L2

q

36

q

3 EI q
L

3 EI q
L2

3 EI q
L2

37

3 EI q
L
3 EI q
L2

3 EI q
L2

q

38

Example 1:
Construct the stiffness matrix for the shown
frame where E = 106 kN/m2

A

B
A=0.6 m2
I = 0.02 m4
A=0.4 m2
I = 0.005 m4

5

C

8

39

Modeling
d2

A

d3

d1

B

C
40

Stiffness matrix

k11 k12 k13
K = k21

k22 k23

k31

k32 k33

41

First column in Stiffness matrix

d1 =1
A

d1

B

C
42

First column in Stiffness matrix

1

A
A E = 106 kN/m2

B B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

EA
L

1

6 EI
L2

12 EI
L3

C
43

First column in Stiffness matrix

75,000
1200
106x.6
6X106X.005
8
52

12X106X.005
A E = 106 kN/m2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

53
480

C

44

First column in Stiffness matrix

75,000

1200

A

B
d2

d3

d1 k11

k21 =
k31

480

75,480

0
1200

C
45

Second column in Stiffness matrix

d2 =1
d2

A
B

C
46

Second column in Stiffness matrix

12 EI
L3
A
A E = 106 kN/m2

EA
L

1

1

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

6 EI
L2

C

C
47

Second column in Stiffness matrix
6X106X.02 80,000
469
12X106X.02

82
1875

106x.4
5

83

A
A E = 106 kN/m2

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

C
48

Second column in Stiffness matrix
1875

469

A
d3

80,000

B

d2
d1

k12

0

k22 = 80,469
k32

C

-1875
49

Third column in Stiffness matrix

d3 =1
A

d3

B

C
50

Third column in Stiffness matrix

4 EI
L

4 EI
L

A
6 EI
L2
A E = 106 kN/m2

1

6 EI
L2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

B

1

C

C
51

Third column in Stiffness matrix
4X106X.02

4X106X.005

4,000
8
10,000
1200

A
6X106X.02
82
A E = 106 kN/m2

1

1

6X106X.005

52

1875

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

B

5

C

C
52

Third column in Stiffness matrix
4,000

A

10,000
1200

B
1875

d2

d3

d1

k13

1200

k23 = -1875
k33

C

14,000
53

k11
k21 =
k31

75,480
0

k12

k22 = 80,469

k23 = -1875

1200

k32

-1875

k33

0

1200

80,469

-1875

-1875

14,000

K=

75,480
0
1200

0

k13

1200

14,000

54

Example 2:
Construct the stiffness matrix for the shown
frame where E = 106 kN/m2, and the section
of all members is rectangular with dimension
30 cm x 80 cm.
c

b

8
a

d

8

55

Modeling
d2
d3

d1

b

a

d5
d6

d4

c

d
56

Stiffness matrix

k11 k12 k13 k14 k15 k16

K=

k21

k22 k23 k24

k25 k26

k31

k32 k33 k34

k35 k36

k41 k42 k43 k44 k45 k46
k51

k52 k53 k54

k55 k56

k61

k62 k63 k64

k65 k66
57

Example 2:
Construct the stiffness matrix for the shown
frame where E = 106 kN/m2, and the section
of all members is rectangular with dimension
30cm x 80 cm.
A = 0.24 m2
I = 0.0128 m4

80 cm

EA= 240,000 kN
EI = 12,800 kNm2
30 cm
58

EA=240,000 kN
EI = 12,800 kNm2

b

EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

c

8
a

d

8

59

First column in Stiffness matrix

d1 =1
d1

b

a

c

d
60

First column in Stiffness matrix

EA 1
1 6 EI L
1,200
300

b

a

12 EI
L3

L2

EA
L

30,000

b

30,000

c

c
EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

d
61

First column in Stiffness matrix

c

b
30,000

1,200

d2
d3

d5
d1

300
b

a

30,000

d6
c

d

d4

k11

30,300

k21

0

k31

1,200

k41

=

c

-30,000

k51

0

k61

0

d
62

Second column in Stiffness matrix

d2 =1
d2

b

a

c

d
63

Second column in Stiffness matrix
1,200
EA
30,000 L

1

b

1

6 EI
L2

12 EI
3
L
300

b

a

EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

6 EI
L2

1,200

12 EI
L3 300
c

c

d
64

Second column in Stiffness matrix
1,200
30,000

1,200

300
d2
d3

d5
d1

b

d6
c

d4

300
k12

0

k22

30,300

k32

1,200

k42

a

d

=

0

k52

-300

k62

1,200
65

Third column in Stiffness matrix

d3 =1
d3

b

a

c

d
66

Third column in Stiffness matrix

1

4 EI
L

4 EI
6,400 L

1 6,400

1,200

6 EI
L2

a

c

b

1,200

2 EI
3,200L

6 EI
L2

EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

1,200

6 EI
L2

c

d
67

Third column in Stiffness matrix

3,200
6,400

1,200

6,400
1,200

1,200

b
d2
d3

d5
d1

b

d6
c

d4

k13

1,200

k23

1,200

k33

12,800

k43

a

a

d

=

c

0

k53

-1,200

k63

3,200

d
68

Fourth column in Stiffness matrix

d4 =1

b

a

c d4
c

d
69

Fourth column in Stiffness matrix

EA
L

1

30,000

1

30,000

b

c
EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

6 EI
2
L
1,200

300

c

b

a

EA
L

12 EI
L3

d
70

Fourth column in Stiffness matrix
30,000

30,000
1,200
300
d2

b

d3

d5
d1

b

d6
c

d4

k14

-30,000

k24

0

k34

0

k44
a

a

d

=

30,300

k54

0

k64

1,200
71

Fifth column in Stiffness matrix

d5 =1
d5

b
c

a

d
72

Fifth column in Stiffness matrix

6 EI
L2

b

a

1,200

12 EI
300 L3
b

EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

6 EI
L2

300

12 EI
L3

30,000

1,200

EA
L

1

1

c

c

d
73

Fifth column in Stiffness matrix
1,200

30,000

300

1,200
300

b

d2
d3

d5
d1

b

d6
c

d4

k15

0

k25

-300

k35

-1,200

k45
a

a

d

=

0

k55

30,300

k65

-1,200
74

Sixth column in Stiffness matrix

d6 =1
b

a

d6

c

d
75

Sixth column in Stiffness matrix

2 EI
L 3,200
b

1,200

b

a

6,400

c

6 EI
L2

4 EI
L

6 EI 1
L2 1,200

EA/L = 30,000
2 EI/L = 3,200
4 EI/L = 6,400
6 EI/L2 = 1,200
12EI/L3= 300

4 EI
6,400 L
1

1,200

c
6 EI
L2

d
76

Sixth column in Stiffness matrix

6,400

3,200

b

c
6,400

1,200

b

c

d2
d3

d5
d1

b

a

1,200

1,200

a

d6

d4

k16

0

k26

1,200

k36

3,200

=

c

k46

d

k56

-1,200

k66

12,800

1,200

d
77

k11

30,300

k12

0

k13

1,200

k21

0

k22

30,300

k23

1,200

k31

1,200

k32

1,200

k33

12,800

-30,000

k42

0

k43

k51

0

k52

-300

k53

-1,200

k61

0

k62

1,200

k63

3,200

k14

-30,000

k15

0

k16

0

k24

0

k25

-300

k26

1,200

k34

0

k35

-1,200

k36

3,200

30,300

k45

0

k46

k54

0

k55

30,300

k56

-1,200

k64

1,200

k65

-1,200

k66

12,80078

k41

k44

=

=

=

=

=

=

0

1,200

K=

30,300

0

1,200

-30,000

0

0

0

30,300

1,200

0

-300

1,200

1,200

1,200

12,800

0

-1,200

3,200

-30,000

0

0

30,300

0

1,200

0

-300

-1,200

0

30,300

-1,200

0

1,200

3,200

1,200

-1,200

12,800

79

Example 3:
Construct the stiffness matrix for the shown
frame where E = 106 kN/m2

A

B
A=0.6 m2
I = 0.02 m4
A=0.4 m2
I = 0.005 m4

5

C

8

80

Modeling
First Model
A

No DOF at C
d2

d3

d1

B

C
81

Stiffness matrix

k11 k12 k13
K = k21

k22 k23

k31

k32 k33

82

First column in Stiffness matrix

d1 =1
A

d1

B

C
83

First column in Stiffness matrix

1

A
A E = 106 kN/m2

B B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

EA
L

1

3 EI
L2

3 EI
L3

C
84

First column in Stiffness matrix

75,000
600
106x.6
3X106X.005
8
52

3X106X.005
A E = 106 kN/m2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

53
120

C

85

First column in Stiffness matrix

75,000

600

A

B
d2

d3

d1 k11

k21 =
k31

120

75,120

0
600

C
86

Second column in Stiffness matrix

d2 =1
d2

A
B

C
87

Second column in Stiffness matrix

12 EI
L3
A
A E = 106 kN/m2

EA
L

1

1

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

6 EI
L2

C

C
88

Second column in Stiffness matrix
6X106X.02 80,000
469
12X106X.02

82
1875

106x.4
5

83

A
A E = 106 kN/m2

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

C
89

Second column in Stiffness matrix
1875

469

A
d3

80,000

B

d2
d1

k12

0

k22 = 80,469
k32

C

-1875
90

Third column in Stiffness matrix

d3 =1
A

d3

B

C
91

Third column in Stiffness matrix

3 EI
L

4 EI
L

A
6 EI
L2
A E = 106 kN/m2

1

3 EI
L2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

B

1

C

C
92

Third column in Stiffness matrix
4X106X.02
8
10,000

A
6X106X.02
82
A E = 106 kN/m2

1

3,000

5

1

600

3X106X.005

52

1875

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

B

3X106X.005

C

C
93

Third column in Stiffness matrix
3,000

A

10,000
600

B
1875

d2

d3

d1

k13

600

k23 = -1875
k33

C

13,000
94

k11
k21 =
k31

75,120
0

k12

k22 = 80,469

k23 = -1875

600

k32

-1875

k33

0

600

80,469

-1875

-1875

13,000

K=

75,120
0
600

0

k13

600

13,000

95

Modeling
Second Model Take DOF at C

d2

A

d3

d1

B

d4

C
96

Stiffness matrix

k11 k12 k13

k14

k21

k22 k23

k24

k31

k32 k33

k34

k41

k42 k43

k44

K=

97

First column in Stiffness matrix

d1 =1
A

d1

B

C
98

First column in Stiffness matrix

1

A
A E = 106 kN/m2

B B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

C

EA
L

1

6 EI
L2

12 EI
L3
6 EI
L2
99

First column in Stiffness matrix

75,000
1200
106x.6
6X106X.005
8
52

12X106X.005
A E = 106 kN/m2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

53
480

6X106X.005
52

C

100
1200

First column in Stiffness matrix

75,000

1200

A

B
d2

d3

d4

d1

k11

75,480

k21 =
k31

1200

k41

1200

480

0

C
101
1200

Second column in Stiffness matrix

d2 =1
d2

A
B

C
102

Second column in Stiffness matrix

12 EI
L3
A
A E = 106 kN/m2

EA
L

1

1

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

6 EI
L2

C

C
103

Second column in Stiffness matrix
6X106X.02 80,000
469
12X106X.02

82
1875

106x.4
5

83

A
A E = 106 kN/m2

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

C
104

Second column in Stiffness matrix
1875

469

A
d3

d4

80,000

B

d2
d1

k12

0

k22 = 80,469
k32
-1875
k42

C

0
105

Third column in Stiffness matrix

d3 =1
A

d3

B

C
106

Third column in Stiffness matrix

4 EI
L

4 EI
L

A
6 EI
L2
A E = 106 kN/m2

1

6 EI
L2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

C

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

B

1

C

2 EI
L

107

Third column in Stiffness matrix
4X106X.02

4X106X.005

4,000
8
10,000
1200

A
6X106X.02
82
A E = 106 kN/m2

1

1

6X106X.005

52

1875

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

C

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

B

5

2X106X.005
C

5

2,000

108

Third column in Stiffness matrix

A

4,000

B

10,000
1200

1875
k13

d2
d3

d4

d1

1200

k23 = -1875
k33

14,000

k43

2,000

C
2,000
109

Fourth column in Stiffness matrix

d4 =1
A
B

d4

C
110

Fourth column in Stiffness matrix

A

2 EI
L

B
6 EI
L2

A E = 106 kN/m2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

1

C

4 EI
L

C

111

Fourth column in Stiffness matrix

2X106X.005
2,000

A

5

1200

B

6X106X.005

52
A E = 106 kN/m2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

1

C

4X106X.005
C

5

4,000

112

Fourth column in Stiffness matrix

A

2,000

B

1200

k14

d2
d3

d4

d1

k24 =

1200
0

k34

2,000

k44

4,000

C
4,000
113

k11

75,480

k12

k13

0

1200

1200

k22 = 80,469
k32
-1875

k33

14,000

k41

1200

k42

k43

2,000

k14

1200

75,480

1200

1200

0

0

k21 =
k31

k24 =

0

k34

2,000

k44

4,000

K=

0

1200
1200

0

k23 = -1875

80,469 -1875

0

-1875 14,000 2,000

0

2,000

4,000
114

Example 4:
Construct the stiffness matrix for the shown
frame where E = 106 kN/m2

A

B
A=0.6 m2
I = 0.02 m4
A=0.4 m2
I = 0.005 m4

5

C

8

115

Modeling
d2

A

d3

d1

B

d5
d4

C

116

Stiffness matrix

k11 k12 k13

k14 k15

k21

k22 k23

k24

k25

K = k31

k32 k33

k34

k35

k41

k42 k43

k44

k45

k51

k52 k53

k54

k55

117

First column in Stiffness matrix

d1 =1
A

d1

B

C
118

First column in Stiffness matrix

1

A
A E = 106 kN/m2

B B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

C

EA
L

1

6 EI
L2

12 EI
L3
12 EI
L3

6 EI
L2
119

First column in Stiffness matrix

75,000
1200
106x.6
6X106X.005
8
52

12X106X.005
A E = 106 kN/m2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

53
480

C

480

120
1200

First column in Stiffness matrix

75,000

1200

A

B
d2

d3

d5

d1

d4

k11

75,480

k21

0

k31 =

1200

k41

- 480

k51

1200

480

C

480
121
1200

Second column in Stiffness matrix

d2 =1
d2

A
B

C
122

Second column in Stiffness matrix

12 EI
L3
A
A E = 106 kN/m2

EA
L

1

1

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

6 EI
L2

C

C
123

Second column in Stiffness matrix
6X106X.02 80,000
469
12X106X.02

82
1875

106x.4
5

83

A
A E = 106 kN/m2

B
B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

C
124

Second column in Stiffness matrix

80,000
1875

469

B
A
d3

d5

k12

d2
d1

d4

0

k22 = 80,469
k32
-1875
k42

0

k52

0

C
125

Third column in Stiffness matrix

d3 =1
A

d3

B

C
126

Third column in Stiffness matrix

4 EI
L

4 EI
L

A
6 EI
L2
A E = 106 kN/m2

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

1

6 EI
L2
6 EI
L2

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

B

1

C

2 EI
L

C
127

Third column in Stiffness matrix
4X106X.02

4X106X.005

4,000
8
10,000
1200

A
6X106X.02
82
A E = 106 kN/m2

1

6X106X.005

52
6X106X.005
521200

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

1

1875

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

8

B

5

C

2X106X.005
C

5

2,000

128

Third column in Stiffness matrix

A

B

4,000
10,000
1200

1875
k13
d2
d3

d5

1200

k23 = -1875
d1

d4

k33

14,000

k43

-1,200

k53

2,000

1200

C

2,000
129

Fourth column in Stiffness matrix

d4 =1
A
B

C

d4

130

Fourth column in Stiffness matrix

A

B

A E = 106 kN/m2

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

12 EI
L3

B

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

C

1

12 EI
L3

6 EI
L2

6E
L2
131

Fourth column in Stiffness matrix

6X106X.005
52
1200

A
480

B

12X106X.005
53

A E=

106

kN/m2

12X106X.005

B

53

m2

A=0.6
I = 0.02 m4

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

480

6X106X.005
C

52

1200
132

Fourth column in Stiffness matrix

A

B

1200

480

d2
d3

d5

d1

d4

k14

- 480

k24

0

k34 = -1,200
k44

480

k54

-1,200

480

1200
133

Fifth column in Stiffness matrix

d5 =1
A
B

d5

C
134

Fifth column in Stiffness matrix

A

2 EI
L

B
6 EI
L2

A E = 106 kN/m2
A=0.6 m2
I = 0.02 m4

1

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

6 EI
L2

B

C

4 EI
L

C

135

Fifth column in Stiffness matrix

2X106X.005
2,000

A

5

1200

B

6X106X.005

52
A E = 106 kN/m2

B

52 1200

A=0.6 m2
I = 0.02 m4

1

5

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

6X106X.005

C

4X106X.005
C

5

4,000

136

Fifth column in Stiffness matrix

A

2,000

B

1200

d2
d3

d5

d1

d4

k15

1200

k25

0

k35 =

2,000

k45

-1,200

k55

4,000

1200

C

4,000
137

k11

75,480

k12

0

k13

1200

k21

0

k22

80,469

k23

-1875

k31

1200

k32

-1875

k41

- 480

k42

0

k33 = 14,000
k43
-1,200

k51

1200

k52

0

k53

=

=

2,000

k14

- 480

k15

1200

k24

0

k25

0

k34 = -1,200

k35 =

k44

480

k45

-1,200

k54

-1,200

k55

4,000

2,000

138

75,480
0

K=

0

1200

80,469 -1875

- 480

1200

0

0

1200

-1875

- 480

0

-1,200

1200

0

2,000 -1,200 4,000

14,000 -1,200 2,000

480

-1,200

139

Example 5:
Construct the stiffness matrix for the shown
frame where E = 106 kN/m2

B
A=0.6 m2
I = 0.02 m4

6
A=0.4 m2
I = 0.005 m4

A

C
8
140

Modeling
d2
d3

d1

B

A

C
141

Stiffness matrix

k11 k12 k13
K = k21

k22 k23

k31

k32 k33

142

First column in Stiffness matrix

d1 =1
B

A

d1

C
143

First column in Stiffness matrix

1

B
E = 106 kN/m2

B
6

A

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

6 EI
L2

12 EI
L3

C
144

First column in Stiffness matrix
6X106X.005

62 833.33
12X106X.005

63
E = 106 kN/m2

277.78

B
6

A

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

145

First column in Stiffness matrix
6EI sinq
L2

12EI sinq
L3

B

1
q

EA cos q
L

A

q
146

First column in Stiffness matrix

12EI sinq
L3

6EI sinq
L2

q
q

EA cos q
L

B

A

q
147

First column in Stiffness matrix

6EI sinq
L2

12EI sinq cosq

L3
12EI sinq
L3
12EI sin2q
L3

q
q

B
A

EA cos q sin q

L
EA cos q
L EA cos2 q

L
EA cos q sin q 12EI sinq cosq

L

-

L3

q

EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3 148
L

First column in Stiffness matrix

EA
=
L

106x.6

10

= 60,000

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

L

-

6EI sinq
L2

L3

6 EI 6X106X.02
= 1200
=
102
L2
12 EI 12X106X.02
= 240
=
103
L3
EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

B

E = 106 kN/m2

B

6

A

q

sin q = 0.6 A
cos q = 0.8

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C149

First column in Stiffness matrix

E A = 60,000
L

6 EI
= 1200
L2

12 EI = 240
L3

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

L

-

L3

28,684.8
EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

60,000x0.48- 240x0.48
6EI sinq
1200x0.6 L2

720

A

q

B

60,000x0.64+240x0.36
38,486.4

sin q = 0.6
cos q = 0.8

150

First column in Stiffness matrix

28,684.8
720

38,486.4

k11

38,764.18

k21 =

28,684.8

k31

1553.33
833.33

B

A

277.78
q

28,684.8

1553.33

38,764.18
151

Second column in Stiffness matrix

d2 =1
d2

B

A

C
152

Second column in Stiffness matrix
106x.4
6
66,666.67

6
m2

A=0.4
I = 0.005 m4

8

1

B

E = 106 kN/m2

A

EA
L

C

C
153

Second column in Stiffness matrix
EA sin q
L

a

1

6EI cosq
L2

q

B
12EI cosq
L3

A

q
154

Second column in Stiffness matrix
6EI cosq
L2
12EI cosq
L3

q
q

EA sin q
L

B

A

q
155

Second column in Stiffness matrix

6EI cosq
L2

12EI cos2q
L3
EA sin2 q
L
12EI cosq
L3
EA sin q
q

12EI cosq sinq

q

L3

B
A

L EA sin q cos q

L
EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

q
EA sinq cosq 12EI cosq sinq

L

-

L3

156

Second column in Stiffness matrix
6X.02
6X10
6
6
EI
E A 10 x.6 = 60,000
= 1200
=
=
2
2
10
10
L
L

12 EI 12X106X.02
= 240
=
103
L3

EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

6EI cosq
L2

L

B

-

L3

E = 106 kN/m2

B

6

A

q

sin q = 0.6 A
cos q = 0.8

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C157

Second column in Stiffness matrix

E A = 60,000
L

6 EI
= 1200
L2

12 EI = 240
L3

EA sin2 q
12EI cos2q
+
21,753.6
L3
L
60,000x0.36+240x0.64
EA sinq cosq 12EI cosq sinq
6EI cosq
L3
L
1200x0.8 L2
60,000x0.48-240x0.48

960

B

28,684.8

A

q

sin q = 0.6
cos q = 0.8

158

Second column in Stiffness matrix

k12

28,684.8

k22 = 88,420.27
- 960
k32

21,753.6

28,684.8
960

A

q

66,666.67

B

88,420.27

960

28,684.8

C
159

Third column in Stiffness matrix

d3 =1
d3

B

A

C
160

Third column in Stiffness matrix

4 EI
L

4 EI
L

1

6 EI
L2
6 EI
L2

C
161

Third column in Stiffness matrix
4X106X.005

6
3,333.33
833.33
6X106X.005
6 EI
62
E = 106 kN/m2

1

L2

B
6

A

4 EI
L

C

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

C

162

Third column in Stiffness matrix

4 EI
L

6 EI
L2

163

Third column in Stiffness matrix

4 EI
L

q

6 EI sin q
L2

6 EI
L2

6 EI cos q
L2

164

Third column in Stiffness matrix
6 EI 6X106X.02 = 1,200
=
102
L2

4X106X.02
10
8,000 4

EI
L

720

6 EI sin q
L2

960
E = 106 kN/m2

6 EI cos q
L2

sin q = 0.6
cos q = 0.8

B
6

A

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

8

165
C

Third column in Stiffness matrix

k13

1553.33

k23 =
k33
8,000

-960
11,333.33

3,333.33
720

833.33
960 11,333.33
1553.33

960

C
166

k11

38,764.18

k21

= 28,684.8

k31

1553.33

K=

k12

28,684.8

k22 = 88,420.27
k32

- 960

k13
k23 =
k33

38,764.18

28,684.8

1553.33

28,684.8

88,420.27

-960

1553.33

- 960

11,333.33

1553.33
-960
11,333.33

167

168

d5
d6

B

q

d2

d3

d4

d1

A
169

Horizontal Deformation

6EI sinq
L2

12EI sinq
L3

B

1
q

EA cos q
L

A

q
170

6EI sinq
L2
12EI sinq
L3

q
q

EA cos q
L

B

A

q
171

6EI sinq
L2

12EI sinq cosq

L3
12EI sinq
L3
12EI sin2q
L3

q
q

B
A

EA cos q sin q

L
EA cos q
L EA cos2 q

L
EA cos q sin q 12EI sinq cosq

L

-

L3

q

EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3 172
L

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

-

L

L3
EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

6EI sinq
L2

6EI sinq
L2

q

S

EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

S

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

S

L
6EI sinq
L2

-

L3

173

Vertical Deformation
EA sin q
L

a

1

6EI cosq
L2

q

B
12EI cosq
L3

A

q
174

6EI cosq
L2
12EI cosq
L3

q
q

EA sin q
L

B

A

q
175

6EI cosq
L2

12EI cos2q
L3
EA sin2 q
L
12EI cosq
L3
EA sin q
q

12EI cosq sinq

q

L3

B
A

L EA sin q cos q

L
EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

q
EA sinq cosq 12EI cosq sinq

L

-

L3

176

EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L
6EI cosq
L2

6EI cosq
L2

q

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

L

S

S

-

L3

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

-

L3
L
EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

S

6EI cosq
L2
177

Rotational Deformation

4 EI
L

6 EI
L2

2 EI
L
178

4 EI
L

6 EI
L2

2 EI
L
179

4 EI
L

q

6 EI sin q
L2

6 EI
L2

6 EI cos q
L2

2 EI
L
180

4 EI
L

6 EI sin q
L2

6 EI cos q
L2

S
2 EI
L

S
S

6 EI sin q
L2
6 EI cos q
L2

4 EI
L

181

Example 6:
Construct the stiffness matrix for the
shown frame where E = 106 kN/m2,
A = 0.6 m2, I = .02 m4
A

B

150

135

C

E

D
60

45

5
O
182

Modeling

5

A

B

150

135

C

E

D
45

60

d2
d3

d1

O

183

Stiffness matrix

k11 k12 k13
K = k21

k22 k23

k31

k32 k33

184

Horizontal Deformation

S

EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

S

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

S

L
6EI sinq
L2

-

L3

185

Vertical Deformation

S

S

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

-

L3
L
EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

S

6EI cosq
L2

186

Rotational Deformation

S

S
S

6 EI sin q
L2
6 EI cos q
L2

4 EI
L

187

K=
S
S
S

2
EA cos2 q 12EI sin q
+
L3
L

EA cosq sinq 12EI sinq cosq

-

L
6EI sinq
L2

L3

S

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

L

L3

S

EA sin2 q

12EI cos2q

S

-

+

L
-

6EI cosq
L2

L3

6EI sinq

S
S
S

L2
-

6EI cosq
L2
4 EI
L

188

A

B

150

135

C

D

E

45

60

5
O
member

q

-

EA/L

4EI/L

-

L
--

-

OA

150

10.02

OB

135

OC

6 EI / L2

-

_

12 EI / L3

59890.5

7985.4

1195.6

238.7

7.08

84772.3

11303.0

2395.4

676.9

90

5.00

120000.0

16000.0

4800.0

1920.0

OD

60

5.77

103948.3

13859.8

3601.8

1248.0

OE

45

7.07

84879.6

11317.3

2401.5

679.5

_

189

A

B

150

135

C

D

E

45

60

5
O
q

-

-

sin q
cos q

0.499

0.751

0.249

-0.432

-0.708

0.706

0.501

0.499

-0.500

90

-0.001

1.000

0.000

1.000

-0.001

OD

60

0.500

0.866

0.250

0.750

0.433

OE

45

0.707

0.707

0.500

0.500

0.500

q

cos q

-

-

OA

150

-0.867

OB

135

OC

Member
-

sin q
-

cos2

q

sin2

190

k11
S
S
S

2
EA cos2 q 12EI sin q
+
L3
L

EA cosq sinq 12EI sinq cosq

-

L
6EI sinq
L2

k31

L3

k21

S

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

L

L3

S

EA sin2 q

12EI cos2q

S

-

+

L
-

6EI cosq
L2

k32

L3

k22

6EI sinq

S
S
S

L2
-

6EI cosq
L2
4 EI
L

k33

191

member

k11

k21

k31

k22

k32

k33

OA

45031.92

-25798.5

297.8152

15097.23

1036.069

7985.394

OB

42804.35

-42047.6

1195.452

42644.84

1695.443

11302.97

OC

1920.046

-74.6554

4799.996

119999.9

3.034773

16000

OD

26885.59

44448.89

2702.628

78310.72

-1799.56

13859.78

OE

42752.93

42100.08

1201.518

42806.17

-1697.59

11317.28

S

159394.8

18628.19

10197.41

298858.9

-762.607

60465.43

K=

159394.8

18628.19

10197.41

18628.19

298858.9

762.607

10197.41

762.607

60465.43
192

Db

Internal forces

y

b

Normal Force

Db

x

q

Da

y

a

Da

x

E
A
N=
( D b - D a ) cos q + ( D b - D a ) sin q ]
[
x
x
y
y
L
193

Internal forces
Bending moment
Due to rotational deformation

2 EI q q
( 2 A+ B )
MAB= M(FER) AB +
L
2
EI
( qA+ 2 qB )
MBA= M(FER) BA +
L

194

Internal forces
Db

Bending moment

y

Due to shear deformation

b
6EI D
L2

Db

x

q

Da

y

Da
a
6EI D
L2

x

D = ( D by- D ay ) cos q - ( D bx - D ax) sin q

195

Internal forces
Bending moment
2 EI
( 2 qA + qB ) - 6EI D
MAB= M(FER) AB +
L
L2

2 EI ( q + 2 q ) - 6EI D
B
MBA= M(FER) BA +
A
L2
L
2 EI ( 2 q + q - 3 D )
MAB= M(FER) AB +
B
A
L
L
2 EI ( q + 2 q - 3 D )
B
MBA= M(FER) BA +
A
L
L

196

Example 7:
Draw N.F, S.F & B.M.Ds for the shown frame
where E = 106 kN/m2
12 kN/m

A

B

m2

A=0.6
I = 0.02 m4

3
m2

A=0.4
I = 0.005 m4
8

50 kN

2

C
197

Modeling
d2

A

d3

d1

B

d5
d4

C
198

From Example 4 :

75,480
0

K=

0

1200

80,469 -1875

- 480

1200

0

0

1200

-1875

- 480

0

-1,200

1200

0

2,000 -1,200 4,000

14,000 -1,200 2,000

480

-1,200

199

Force vector
12 kN/m

A

B

m2

A=0.6
I = 0.02 m4

3

A=0.4 m2
I = 0.005 m4
8

50 kN

2

C

200

Force vector
12x82
64 kNm
12

12 kN/m

A

64 kNm

B

48 kN

48 kN

8

201

Force vector
50x3x22
52

3

17.6 kN

24 kNm

B

50 kN

2
32.4 kN

C
36 kNm

50x2x32
52

202

Fixed End
Reaction
(FER)

Force vector
64 kNm

64 kNm

24 kNm

A
48 kN

B
48 kN
17.6 kN

32.4 kN

B

C
203
36 kNm

Force vector
64 kNm

64 kNm

A

B

48 kN

d2

A

d3

d1

B
d5

C

F
d4

48 kN

F1

-17.6

F2

- 48

= F3 =
F4

40
-32.4

F5

36

Fixed End
Action
(FEA)
24 kNm

17.6 kN

32.4 kN

B

C

36 kNm

204

F= K D
-17.6

75,480

- 48

0

40

= 1200

0

1200

80,469 -1875
-1875

- 480

1200

0

0

14,000 -1,200 2,000

-32.4

- 480

0

-1,200

36

1200

0

2,000 -1,200 4,000

480

-1,200

d1
d2
d3
d4
d5

205

D = K-1 F
-1
1200 - 480 1200
d1 75,480 0
80,469 -1875
0
0
d2
0
d3 = 1200 -1875 14,000 -1,200 2,000
d4
0
- 480
-1,200 480 -1,200
d5
0
2,000 -1,200 4,000
1200

-17.6
- 48
40

-32.4
36

206

D = K-1 F
d1
- 0.0007
- 0.0008
d2
d3 = - 0.0088
- 0.2244
d4
d5
- 0.0538

207

Internal forces
Bending moment
A=0.6 m2
I = 0.02 m4

d1
d2
d3
d4
d5

- 0.0007
- 0.0008
- 0.0088
=

- 0.2244
- 0.0538

A=0.4 m2
I = 0.005 m4

d2

E = 106 kN/m2

A

d3

B

2x104

EIAB =
EIBC = 5x103

d1

d5

d4

C
208

Fixed End
Reaction
(FER)

Force vector
64 kNm

64 kNm

24 kNm

A
48 kN

B
48 kN
17.6 kN

32.4 kN

B

C
209
36 kNm

64 kNm

64 kNm
d3

A
48 kN

B
48 kN

d5

d2

d1

d4

d1
d2
d3
d4

- 0.0007

- 0.0008
- 0.0088
=

d5

- 0.2244
- 0.0538

2 EI ( 2 q + q - 3 D )
MAB= M(FER) AB +
B
A
L
L
= 64 + 2x2x104/8 (-.0088-3x-.0008/8) = 21.75

2 EI ( q + 2 q - 3 D )
B
MBA= M(FER) BA +
A
L
L
= -64 + 2x2x104/8 (2x-.0088-3x-.0008/8) = -150
210

24 kNm
17.6 kN

d3

d2

d1

B
d5

C

d4

d1
d2
d3
d4

36 kNm

D=d4- d1=-0.2237

d5

- 0.0007

- 0.0008
- 0.0088
=

- 0.2244
- 0.0538

2 EI ( 2 q + q - 3 D )
MBC= M(FER) AB +
C
B
L
L
= 24 + 2x5x103/5 (2x-.0088-.0538-3x-.2237/5) = 150

2 EI ( q + 2 q - 3 D )
C
MCB= M(FER) BA +
B
L
L
= -36 + 2x5x103/5 (-.0088+2x-.0538-3x-.2237/5) = 0
211

21.75 kNm

12 kN/m 150 kNm
150 kNm

A

B

48 kN

48 kN
50 kN

16 kN

16 kN

32 kN

64
kN

8

B

3

50 kN

2

0 kN

C

212

Internal forces
Normal Force N= E A D

L

A=0.6 m2
I = 0.02 m4
A=0.4 m2
I = 0.005 m4

d1
d2
d3
d4
d5

- 0.0007
- 0.0008
- 0.0088
=

- 0.2244
- 0.0538

EAAB = 6x105
EABC = 4x105

d2

E = 106 kN/m2

A

d3

B

NAB = 6x105 /8 x -.0007 = - 50
NBC = 4x105 /5 x -.0008 = - 64

d1

d5

d4

C
213

50 kN

A

B

64 kN

B

C

214

21.75 kNm

A
32 kN

150 kNm

12 kN/m

150 kNm

B
64 kN

50 kN
64 kN
50 kN

B

50 kN

C

215

21.75 kNm

150 kNm

12 kN/m

A

150 kNm

B

32 kN

50 kN

64 kN

64 kN
50 kN

B

50 kN

-

50

64 -

C

N.F.D
216

21.75 kNm

A
32 kN

32

150 kNm

12 kN/m

150 kNm

B

50 kN
64 kN

64 kN

50 kN

+

B

50

50 kN

+
64

C
50

S.F.D
217

21.75 kNm

150 kNm

12 kN/m

150 kNm

A

50 kN

B

32 kN

64 kN

64 kN

85.875

21.75

96

-

+
10.125

150
-

50 kN

B

150

50 kN
-

C
B.M.D
218

Summary

219

d2

d3
d1

220

D=1

EA
L

EA
L
D=1

EA
L

EA
L
221

6 EI D
L2
6 EI D
L2

D

12 EID
L3

12 EID
L3
222

6 EI D
L2
6 EI D
L2

D

12 EID
L3

12 EID
L3
223

3 EI D
L2
D

3 EI D
L3

3 EI D
L3
224

3 EI D
L2
D

3 EI D
L3

3 EI D
L3
225

q

4 EI q
L

2 EI q
L
6 EI q
L2

6 EI q
L2

226

2 EI q
L

4 EI q
L
6 EI q
L2

6 EI q
L2

q

227

q

3 EI q
L

3 EI q
L2

3 EI q
L2

228

3 EI q
L
3 EI q
L2

3 EI q
L2

q

229

Horizontal
Deformation

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

L

-

EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

6EI sinq
L2

6EI sinq
L2

L3

q

S

EA cos2 q 12EI sin2q
+
L3
L

S

EA cos q sin q 12EI sinq cosq

S

L
6EI sinq
L2

-

L3

230

Vertical
Deformation

EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

6EI cosq
L2

6EI cosq
L2

q

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

L

S

S

-

L3

EA sinq cosq 12EI cosq sinq

-

L3
L
EA sin2 q
12EI cos2q
+
L3
L

S

6EI cosq
L2
231

Rotational
Deformation

4 EI
L

6 EI sin q
L2

6 EI cos q
L2

S
2 EI
L

S
S

6 EI sin q
L2
6 EI cos q
L2

4 EI
L

232

Db

Internal forces

y

b

Normal Force

Db

x

q

Da

y

a

Da

x

E
A
N=
( D b - D a ) cos q + ( D b - D a ) sin q ]
[
x
x
y
y
L
233

Internal forces
Bending moment
2 EI ( 2 q + q - 3 D )
MAB= M(FER) AB +
B
A
L
L
2 EI ( q + 2 q - 3 D )
B
MBA= M(FER) BA +
A
L
L

234

Questions
235

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful