ACHIZITII PUBLICE

Sistemul Achizitiilor Publice
Supravegherea sistemului achiziţiilor publice este asigurată de:


- Autoritatea pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice (A.N.R.M.A.P.);

-Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.) – U.C.V.A.P.

-Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);

- Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale –
Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.);
PRINCIPII DE
ATRIBUIRE
Atentie!

Orice situatie pentru care nu exista o reglementare
explicita se interpreteaza prin prisma principiilor
PRINCIPII
× Nediscriminarea

× Tratamentul egal

× Recunoasterea reciproca

× Transparenta

× Proportionalitatea

× Eficienta utilizarii fondurilor publice

× Asumarea raspunderii
Contracte de
achizitie publica
Ce sunt contractele de achizitie
publica?
Þ Acorduri comerciale, pe diferite perioade de
timp, intervenite, de regula, intre o persoana
de drept public si una de drept privat
Vointa achizitorului
Vointa ofertantului
Acord
pe o perioada de timp
După natura juridica a autoritatii
contractante
Contract de achizitie publica
Contract sectorial
atribuit de organisme
de drept public
atribuit de entităţi care
desfăşoară activităţi relevante
După obiectul contractului
Contract de furnizare
Contract de servicii
Contract de lucrari
Obiect
In functie de durata contractului
In interiorul anului bugetar
Pe mai multi ani bugetari
o singura executare
executari succesice
multianuale
concesiuni
Contractului de lucrari
Presupune:

× fie, executia de lucrari legate de una dintre activitatile
economice sau executia unei constructii;

× fie, atat proiectarea cat si executia de lucrari legate
de una dintre activitatile economice sau atat
proiectarea cat si executia unei constructii;

× fie, realizarea prin orice mijloace, a unei contructii
care corespunde cerintelor precizate de autoritatea
contractanta.
Contractul de furnizare:
Presupune:

Þ furnizarea unuia sau mai multor produse:
Þ prin cumparare,
Þ cumparare in rate,
Þ inchiriere cu sau fara optiune de cumparare.
Þ leasing, cu sau fara optiune de cumparare.

Þ Contractul ce are ca obiect principal furnizarea de
produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de
instalare si punere in functiune

Contractul de servicii :
Presupune:

Þprestarea unuia sau mai multor servicii.

Serviciile sunt impartite in doua categorii:

ÞCategoria A – se aplica legea in litera si spirit

ÞCategoria B – se aplica numai spiritul legii

De retinut!
× Nu trebuie combinate servicii din categoria A si B in scopul
evitarii aplicarii legii
Selectarea tipului de contract public
Þ Contractul de achiziţie publica care are ca obiect atât
furnizarea de produse, cat şi prestarea de servicii este
considerat:

- contract de furnizare, dacă valoarea estimată a
produselor este mai mare decât cea a serviciilor

- contract de servicii, dacă valoarea estimată a
serviciilor este mai mare decât cea a produselor.
Compartimentul de
achizitii publice
Atribuitiile compartimentul de
achizitii publice sunt:
× elaborarea programului anual al achiziţiilor
publice ca instrument managerial,

× elaborarea sau coordonarea activitatii de
elaborare a documentaţiei de atribuire

× indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate

× aplicarea şi finalizarea procedurilor de
atribuire;

× elaborarea si pastrarea dosarului achizitiei
publice.
Þ Celelalte compartimente ale autoritatii au
obligaţia de a sprijini activitatea
compartimentului de achiziţii publice.

Þ AC are dreptul de a achizitiona servicii de
consultanta pentru

Þ elaborarea documentatiei de atribuire
Þ aplicarii procedurii de atribuire.
Procesul de
achizitie publica
succesiune de etape, ce trebuie parcurse pentru
a se obţine produsul sau dreptul de utilizare al
acestuia, serviciul sau lucrarea, in urma atribuirii
unui contract de achizitie publica
1. Intocmirea planului achizitiilor publice

2. Elaborarea documentatiei de atribuire

3. Chemarea la competitie

4. Derularea procedurii de atribuire

5. Atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru

6. Incheierea dosarului de achizitie publica
Procesul de achizitie publica
Planul Anual al Achizitiilor
Publice
Programul Anual al Achizitiilor Publice
Þ se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte
de elaborarea propunerii de buget;

Þ se definitivează după aprobarea bugetului
propriu al autorităţii contractante;

Þ se poate modifica ori completa ori de cate
ori este nevoie, dacă apar modificări în buget,
respectiv sunt identificate noi resurse
financiare sau apar noi necesităţi.
Estimarea
valorii
contractului
Scopul estimarii valorii
contractului
× cuantificarea resurselor financiare necesare
realizării achiziţiei

× identificarea de posibile surse de finanţare viabile

× alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor
contracte

× stabilirea ponderii de 40% pentru achizitiile
electronice
Cum estimam valoarea contractelor?
× Se identifica si Se insumeaza toate costurile
posibil a aparea pe parcursul derularii
contractului, astfel incat acesta sa se finalizeze la
termenul stabilit.

× se vor lua in considerare si costurile date de:
× modalitatea de achizitie: on-line sau off-line
× durata contractului
×suplimentari ale obiectului contractului
× eventuale
×majorari ale pretului contractului,
×costuri accidentale.
Cand se stabileste Ve?
× Inainte de initierea procedurii

× Nota!
Sa aiba valabilitate in momentul transmiterii spre
publicare a anuntului de participare sau a invitatiei
de participare
Documentatia de
atribuire
Documentatia de atribuire
Reprezinta acele documente care contin:

Þ cerintele formale,
Þ cerinte tehnice
Þ cerinte financiare,

Permite descrierea obiectiva a obiectului contractului

Sta la baza elaborarii ofertei.
Continutul documentatiei
Documentatia de atribuire contine:

× Fisa de date a achizitiei

× Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva

× Clauzele contractuale obligatorii

× Formulare si modele
Documentatia de atribuire
Cine o intocmeste?

×Compartimentul intern specializat

sau

×Consultantii angajatiOrdinea de elaborare a
documentatiei
Pasul 1 - Stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva

Pasul 2 - stabilire clauze contractuale

Pasul 3 - stabilire cerinte minime de calificare/selectie

Pasul 4 - Stabilirea criteriului de atribuire

Pasul 5 –Stabilire garantii

Pasul 6 - Completarea Fisei de date a achizitiei

Pasul 7 - Stabilire formulare si modele

Pasul 8 - Definitivare documentatie de atribuire
Pasul 1 - stabilire specificatii
tehnice sau documentatia descriptiva
Specificatiile tehnice formeaza Caietul de sarcini
sau documentatia descriptiva

Specificatiile tehnice sunt, in general, acele:

×cerinte,
×prescriptii,
×caracteristici tehnice

cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile
sau lucrarile
Pasul 2 - stabilire clauze
contractuale
Clauzele contractuale obligatorii sunt acele
prevederi contractuale pe care orice contract trebuie sa
le contina.

Clauzele contractuale obligatorii sunt:
× obiectul principal al contractului;
× preţul contractului şi modalităţi de plată;
× durata contractului;
× sancţiuni pentru neexecutarea culpabilă a
obligaţiilor;
× documentele contractului;
× obligaţiile principale ale părţilor.
Pasul 3 - stabilire cerinte minime de
calificare/selectie
Cerintele de calificare si criteriile de selectie se
refera numai la:

+ situatia personala;
+capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
+situatia economica si financiara;
+capacitatea tehnica si/sau profesionala;
+standarde de asigurare a calitatii;
+standarde de protectie a mediului, daca este cazul.
3A - Situatia personala
obligatorie
Situatia personala a operatorului economic se
dovedeste prin prezentarea:
× unui cazier judiciar sau declaratie pe proprie
raspundere
prin care arata ca nu se incadrareaza in situatia de a fi
fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva pentru:
- participare la activitati ale unei organizatii criminale,
- coruptie,
- frauda
- spalare de bani.
3B- Situatia personala
optionala
Demonstrarea situatiei personale se face prin
prezentarea unei declaratii prin care arata ca:

nu este in stare de faliment;

si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale catre buget;

nu a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hot.def. pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;

prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile
solicitate de catre autoritatea contractanta
3C- Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale
Pentru a-si demonstra capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale, operatorul
economic va prezenta documente edificatoare prin care
sa dovedeasca:

• forma de inregistrare ca persoana fizica sau
juridica
si, daca este cazul,

• atestarea ori apartenenta din punct de vedere
profesional.
3D- Situatia economica si
financiara
La cerere, situatia economica si financiara se demonstreaza
prin documente edificatoare:

- declaratii bancare corespunzatoare sau dovezi
privind asigurarea riscului profesional;

-bilantul contabil sau extrase de bilant, daca este
posibil;

-declaratii privind cifra de afaceri globala sau,
privind CA in domeniu pentru ultimii 3 ani,

-auditul financiar emis de persoane autorizate
De retinut !
× Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte
minime referitoare la situatia economica si financiara
care ar conduce la restrictionarea participarii la
procedura de atribuire.

× Daca se impun cerinte minime de calificare
referitoare la situatia economica si financiara atunci
autoritatea contractanta trebuie sa justifice
aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la
dosarul achizitiei.
3E- Capacitatea tehnica si/sau
profesionala
Capacitatea tehnica si/sau profesionala se
apreciaza in functie de:

- experienta,
- aptitudini,
- eficienta si eficacitatea operatorului economic.

Atentie!
Solicitarea oricarei informatii se face in functie de
complexitatea obiectului contractului si
numai in masura in care aceste informatii sunt
relevante pentru indeplinirea contractului.
De retinut !
Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte
minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala care ar conduce la restrictionarea
participarii la procedura de atribuire.

Daca se impun cerinte minime de calificare
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala
atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice
aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la
dosarul achizitie.
3F - Standarde de asigurare a
calitatii
Daca se solicitata prezentarea de certificate,
prin care se atesta respectarea anumitor standarde
de asigurare a calitatii,
atunci
aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele
de asigurare a calitatii bazate pe seriile de
standarde Europene relevante certificate de
organisme conforme cu seriile de standarde Europene
privind certificarea.
3G- Standarde de protectie a
mediului
Se poate solicita certificate, prin care se atesta
respectarea anumitor standarde de protectie a
mediului, atunci acestea trebuie sa se raporteze:

- fie la Sistemul Comunitar de Management
Ecologic si Audit (EMAS);

-fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe
seriile de standarde Europene sau internationale in
domeniu, certificate de organisme conforme cu
legislatia comunitara /internationala privind
certificarea.
Pasul 4 - Stabilirea criteriului de
atribuire
Criteriul de atribuire se alege dintre:


oferta cea mai avantajoasa dpv economic

fie

in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.


De retinut!
Criteriul de atribuire:

× se precizeaza in mod obligatoriu:
in anuntul de participare si
in documentaţia de atribuire.

× contine factori care au legatura numai cu oferta

× odata stabilit nu poate fi schimbat pe toata
durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Pasul 5 –Stabilire garantii
OBLIGATIE !

- solicitarea garantiei de participare

- solicitarea garantiei de buna executie a contractului

Cand se solicita prezentarea de garantii trebuie sa se
tina cont de:
- costurile suplimentare pe care le implica
si
- un potential comportament necorespunzator al
operatorilor
Garanţia de participare
¬ Solicitare obligatorie a garanţiei de participare

Condiţii : 1. Cuantum sumă fixă de până la 2 % din V
e

2. Valabilitate minimă corelată cu
valabilitatea ofertei
(perioada de evaluare + soluţionare contestaţii)Pasul 6 - Completarea Fisei de date a
achizitiei
Se completeaza formatul standard al
fisei de date cu cerintele si informatiile
stabilite anterior
Pasul 7 - Stabilire formulare si
modele
Se adauga la formatul standard al fisei de date
toate formularele si modele considerate necesare
si utile.
Pasul 8 - Definitivare documentatie de
atribuire
Se definitiveaza prin:
• punerea la un loc a tuturor celor stabilite
anterior,
• verificarea claritatii informatiilor
totul, prin grija compartimentului specializat în
atribuirea contractelor.

Nota: In cazul in care documentatia de atribuire este
elaborata de o firma de consultanta, compartimentul
intern trebuie sa coordoneze si sa supervizeze
activitatea respectiva.
Punerea la dispozitie a
documentatiei de atribuire
Obligatoriu in SEAP, dupa obtinerea
avizarii documentatiei de atribuire din partea
ANRMAP
- avizarea documentatiei de atribuire se
realizeaza in termen de 14 zile

Þ Daca se solicita clarificari, atunci se transmit
raspunsurile prin atasarea fisierului
electronic in SEAP alaturi de documentatie.

Solicitarea de clarificari
Orice operator economic interesat are dreptul
de a solicita clarificari privind documentatia
de atribuire

In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei
solicitari de clarificari autoritatea
contractanta are obligatia de a raspunde in
mod clar, complet si fara ambiguitati
Raspunsul la clarificari
Raspunsurile insotite de intrebarile aferente se transmit
catre toti operatorii economici care au obtinut DA

Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se
dezvaluie.

Raspunsul la clarificari se transmite nu mai tarziu de 6
zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Daca documentatia este disponibila in SEAP, clarificarile
sau modificarile acesteia se fac cunoscute prin
crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura
accesul direct si nerestrictionat.
Chemarea la competitie
Ce presupune chemarea la
competitie?
Þ Publicarea anuntului de participare

Þ informare cu privire la obiectul contractului
Þpunerea la dispozitie a documentatiei de
atribuire
Þraspuns la solicitarile de clarificari

Þ Cunoasterea regulilor de participare

Þ Evitarea conflictului de interese
Chemarea la competitie

Þ Prin transmiterea spre publicare a unui:

Þ Anunt de intentie

Þ Anunt de participare

O In SEAP, OJEC, orice alte ziare
Verificarea
anunturilor/invitatiilor
× ANRMAP – 3 zile pentru primirea acceptului de
publicare


× In termen de o zi, de la acceptul de publicare, SEAP
are obligatia
-de a transmite spre publicare catre JOUE
-de a publica anuntul in SEAP
56
Praguri valorice anunţuri JOUE
Furnizare
Valoare estimată >
Servicii
Valoare estimată >
Lucrări
Valoare estimată
>
Contract finanţat /
subvenţionat
50 % de o AC
- 193.000 € 4.845.000 €
Contract atribuit de o
AC lit.a-c
125.000 € 125.000 € 4.845.000 €

Contract atribuit de o
AC lit.d - e
387.000 €

387.000 € 4.845.000 €

Contract de
concesiune
-
-
4.845.000 €

Anuntul de intentie
Þ Poate initia orice procedura de atribuire

Þ Este obligatoriu
Þ daca se doreste beneficierea de reducere de termene
Þ si daca:
Þ contractele/acordurile-cadru de furnizare si
servicii, din aceeasi grupa CPV, pentru 12 luni, au
Vtot, ≥ 750.000 euro;
Þ contractele/acordurile-cadru de lucrari, pentru 12
luni au Vtot ≥ 4.845.000 euro.

Þ Nu creaza obligatia efectuarii achizitiei
Anuntul de participare
ÞInitiaza procedura de:
Þlicitatie deschisa,
Þlicitatie restransa,
Þdialog competitiv,
Þnegociere cu publicarea anunt.

Se transmite spre publicare pentru:
Þatribuirea contractului de achizitie publica
Þincheierea acordului-cadru;
Þlansarea unui sistem dinamic de achizitie;
Þorganizare unui concurs de solutii.
Anuntul de atribuire
Se transmite in cel mult 48 de zile dupa ce:

× S-a finalizat procedura de licitatie deschisa, licitatie
restransa, dialog competitiv sau negociere, cerere
de oferte prin atribuirea contractului sau incheierea
acordului-cadru

× S-a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea
concurentului castigator

× S-a atribuit un contract de achizitie publica printr-un
sistem dinamic de achizitii
Reguli generale de
participare
Cine poate participa?
Orice operator economic are dreptul de a
participa, la procedura de atribuire.

- individual
sau
- intr-un grup de operatori.
Participarea
operatorilor economici intr-un grup de operatori se
poate realiza ca:

- asociat
sau
- subcontractant
Asocierea
- Mai multi operatori economici au dreptul de a se
asocia pentru a depune candidatura sau oferta
comuna.

- Nu exista obligatia legalizării.
Nota! AC poate solicita legalizarea asocierii.
× Daca se solicita, se precizeaza in anunt si se justifica.

- Nu se poate interzice asocierea sau,
- Ofertantii nu pot fi obligati sa se asocieze
Subcontractare

Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.


Nota: AC nu are dreptul de a interzice subcontractarea.
AC nu are dreptul de a limita subcontractanrea


Contractul de subcontractare reprezinta actul juridic încheiat
între operatori economici, din care unul are calitatea de parte în
contractul de achiziţie publică.
Caracterisitici ale subcontractarii:

- se încheie pe baza angajamentului ferm al subcontractantului
faţă de OE declarat caştigător, angajament prezentat in
ofertă;

- se încheie în aceleaşi condiţii în care operatorul economic va
semna contractul de achiziţie;

- se prezintă autorităţii contractante la momentul semnarii
contractului de achiziţie publică;

- nu crează obligaţii ale subcontractorilor faţă de autoritatea
contractantă, aceştia având calitate de terţi în contractul de
achiziţie publică.
De retinut!

- schimbarea subcontractantului nu va afecta preţul
contractului.

- schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului
în vederea actualizării listei.

- autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune
operatorului economic declarat câştigător un anumit
subcontractant.
Subcontractare

ofertantul are obligatia de a preciza:

Þ partea/partile din contrat pe care
intentioneaza sa le subcontracteze

Þ datele de recunoastere ale subcontractantilor
propusi
Interdicţie
× În cadrul aceleiasi proceduri operatorul nu are
dreptul :

Þ sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte
individuale si/sau comune, sub sactiunea
excluderii din competitie a tuturor
candidaturilor/ofertelor in cauza

Þ sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie
nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte
oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei in care este
ofertant asociat

Conflictul de interese
NOU !
1. Nu au dreptul de a fi implicaţi în procesul
de verificare/evaluare candidaturi/oferte:

¬ Persoane care în exercitarea funcţiei deţinute la AC se află în conflict de
interese potrivit Legii nr.161/2003 (măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei)

Conflictul de interese
2. Excluşi din procedură :

¬ ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul care:
- are drept membri în CA/organ de conducere, acţionari/asociaţi,
Soţ/soţie, rudă sau afin până la grad IV, sau
- care se află în relaţii comerciale cu
·
persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul AC
In cazul atribuirii de contracte rezervate
AC are dreptul de a solicita
participarea la procedura numai:

- unor ateliere protejate
- acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca
contractul in contextul unor programe de angajare
protejata (angajatii implicati sunt persoane cu
dizabilitati).

- Notă: se precizează explicit in anuntul de participare.
Alegerea modalitatii de atribuire
depinde de:
× complexitatea contractului
× valoarea estimata a contractului
× costurile implicate de atribuirea contractului;
× nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata
Modalitati de
atribuire
Proceduri
Modalitati de atribuire contracte
Atribuire
contracte
Incheiere acorduri-cadru
Lansare sistem de achizitie dinamic
Contracte
subsecvente
Modalitati de
atribuire
traditionale
Off-line
On-line
- Licitatie deshisa
- Licitatie restransa
- Cerere de oferte*
- Cumparare directa**
- Licitatie deshisa
- Licitatie restransa
- Cerere de oferte
-Catalog electronic*
-Licitatia electronica**
Modalitati de atribuire a contractului - regula
Modalitati de
atribuire
exceptionale
Off-line
-Negociere cu anunt
-Negociere fara
anunt
- Dialog competitiv
- Concurs de solutii*

Modalitati de atribuire contracte - exceptii
off-line vs on-line
Procedura off-line Procedura on-line
Responsabilitatea alegerii si derularii procedurii revine
in totalitate autoritatii contractante
- Se aplica pentru orice produs , lucrare
sau serviciu
- Se aplica ptr produsele , lucrarile sau
serviciile care pot fi definite cu acuratete
- Se desfasoara la sediul autoritatii
contractante
- Se desfasoara in sistemul electronic
- Oferta se depune sau se transmite prin
curier la sediul autoritatii
- Oferta se transmite electronic*

- Propunerea financiara se poate face
cunoscuta in sedinta de deschidere
- Propunerea financiara se deschide dupa
evaluarea tehnica
- Criteriile de evaluare sunt aplicate de
comisie
- Criteriile de evaluare sunt aplicate de
sistem
- Conditiile de anulare sunt cele inscrise
in lege la art.209
- Se anuleaza procedura si daca nu este
completat formularul electronic
-Rezultatul se transmite in 3 zile de la
aprobarea raportului de atribuire
-Rezultatul se transmite instantaneu de
catre sistem
Dupa complexitate se disting:
×Proceduri comune
×Licitatie deshisa
×Licitatie restransa

×Proceduri exceptionale
×Negociere
×Dialog competitiv
×Concurs de solutii

×Proceduri simplificate
×Cerere de oferte
×Cumparare directa
Contractul sau acordul-cadru se
atribuie de regula prin:
Licitatie deschisa

Licitatie restransa

Atentie!
Contractul sectorial se atribuie de regula
prin:

× Licitatie deschisa
× Licitatie restransa
× Negocierea cu anunt
Exceptii de atribuire a contractului
× Negociere cu anunt
× Negociere fara anunt
× Cerere de oferte
× Dialog competitiv
× Concurs de solutii

Atentie la incadrarea in circumstantele
prevazute de lege!
PROCEDURI DE
ATRIBUIRE
PROCEDURI DE ATRIBUIRE
mecanism de intrare intr-o relatie contractuala
PRESUPUNE:

Þ daca este cazul, primirea candidaturilor si selectarea
candidatilor/concurentilor;

Þ daca este cazul, derularea rundelor de negociere;

Þ primirea ofertelor/solutiilor;

Þ deschiderea ofertelor;

Þ examinarea si evaluarea ofertelor/solutiilor;

Þ stabilirea ofertei castigatoare/solutiei;

Þ anularea procedurii, daca este cazul;
Proceduri de atribuire
-licitaţia deschisă LD
-licitaţia restrânsă LR
-dialogul competitiv DC
-Negocierea N
-cererea de oferte CO
-concurs de soluţii CS
Cumpararea directa
Þ de produse, servicii sau lucrări dacă
valoarea estimată nu depăşeşte echivalentul
în lei a 15.000 euro;

Þ achiziţia se realizează pe baza de document
justificativ - factura/comanda
Licitaţia deschisă reprezintă procedura de
atribuire a contractului de achiziţie publică la
care orice operator economic interesat are
dreptul de a depune ofertă.
Licitaţia deschisă
Þ se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de
participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea
de oferte;

Þ se desfăşoară, de regulă, într-o singură etapă;

Þ se poate finaliza printr-o etapă suplimentară de licitaţie
electronică;

Þ este recomandat a fi aplicată atunci când oferta pe piaţă nu este
excedentară;

Þ se poate organiza în totalitate electronic.
Licitaţia deschisă
Licitaţia deschisă
Þ orice operator economic are dreptul de a depune
oferta

Þ in cazul in care se doreste finalizarea licitatiei
deschise prin licitatie electronica, atunci acest lucru
trebuie specificat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire.

Þ in cazul in care se primesc numai oferte care depaşesc
valoarea estimata, se poate lua decizia de anulare a
procedurii de licitatie urmata de initierea negocierii
cu publicare in temeiul art.110 lit.a.
Licitaţia deschisă
TERMENE
Valoarea <=
prag
Termen limita
SEAP
Documentatie in
SEAP
20 15
Valoarea >=
prag
Terme
n
limi
ta
Transmi
t
JOUE
Documen
-
tatie in
SEAP
JOUE
+
SEAP
Fara
publicare
52 45 47 40
Cu publicare 36 29 31 24
Schema logica Licitatie Deschisa
Licitaţia restrânsă reprezintă procedura la
care orice operator economic are dreptul de
a-şi depune candidatura, urmând ca numai
candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a
depune ofertă.
Licitaţia restrânsă
Licitaţia restrânsă
Þ se desfasoara, de regula, in doua etape:
Þ etapa de selectare a candidatilor;
Þ etapa de evaluare a ofertelor depuse de catre candidatii
selectati.

Þ se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui
anunt de participare prin care se solicita operatorilor
economici depunerea de candidaturi.

Þ se poate finaliza printr-o etapa suplimentara de
licitatie electronica.

Þ este recomandat a fi aplicata atunci cand oferta pe
piata este excedentara.
Þ in cazul in care se doreste finalizarea licitatiei restranse prin licitatie electronica, atunci
acest lucru trebuie specificat in anuntul de participare si în documentatia de atribuire.

Þ in anunţul de participare se precizeaza numarul minim de candidati ce vor fi selectaţi sau
dupa caz numarul maxim. Numarul minim nu poate fi mai mic de 5.

Þ candidatii se selecteaza prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite in anuntul de participare.

Þ in cazul in care in urma etapei de selectie nu au fost selectati cel puţin 3 candidati, procedura
se anuleaza.

Þ in cazul în care in urma etapei de selectie au fost selectati cel putin 3 candidati se poate lua
decizia de a trece in etapa a doua a procedurii.

Þ invitaţiile de participare la etapa a doua se transmit in acelasi timp tuturor candidatilor
selectati.

Þ este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care nu
a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie.

Þ in etapa a doua de evaluare a ofertelor candidatii nu au dreptul de a se asocia in scopul
depunerii de oferta comuna.
Licitaţia restrânsă
Licitaţia restrânsă
TERMENE
Terme
n
limita
Urgenţă Transmis
JOUE

Urgenţ
ă
+
JOUE
Valoarea > prag 37 15 30 10
Valoare<= prag 10 - - -
Licitaţia restrânsă
Etapa I
- Daca nr. candidatilor selectati < nr. minim indicat

atunci AC are dreptul de a:

- anula procedura;

- continua procedura numai cu candidatii selectati,

Obligatie: asigurare concurenta reala.
Licitaţia restrânsă
Etapa II
Þ AC transmite numai candidatilor selectati

• o invitatie de participare, si
• documentatia de atribuire
Licitaţia restrânsă
Etapa II - TERMENE
Valoarea
>prag
Termen
limita
Urgent
a
Documen-
tatie in
SEAP
Urgenta
+
SEAP
Fara
publicare
40 12 35 12
Cu publicare 22 12 - -
Valoarea<=
prag
22 10 17 -
Schema logica Licitatie Restransa
Dialogul Competitiv
- Se aplica cand sunt indeplinite cumulativ conditiile:

Þ aplicarea procedurii de LD sau LR ar face imposibila atribuirea
contractului de achizitie publica in cauza
Þ contractul este considerat a fi de complexitate deosebita;

Þ pentru care nu se pot defini specificatiile tehnice;
Þ nu se poate stabili montajul juridic sau financiar al
proiectului
Dialogul Competitiv (2)
-Procedura se desfasoara in trei etape:
• de preselectie a candidatilor;
• de dialog cu candidatii admisi in urma
preselectiei;
• de evaluare a ofertelor finale depuse.

Atenţie! oferta cea mai avantajoasă
economic unic criteriu de
atribuire
Dialogul Competitiv (3)
×Orice operator economic are dreptul de
a-si depune candidatura

×Numai candidatii selectati participa la
consultari pentru identificarea
solutiilor optime

×Pe baza acestora candidatii selectati
depun oferta finala
Dialogul Competitiv (4)
Termene
Termen limita Transmit electronic
OJEC
Valoare>prag 37 30
Valoare<=pra
g
30 -
Dialogul Competitiv
Etapa I
Nr. candidati admisi trebuie sa fie cel putin egal cu nr. minim indicat
in anuntul de participare
Atentie! Nr. minim nu poate fi mai mic de 3

Daca nr. candidatilor preselectati < nr. minim indicat
atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:
- anula procedura;
- continua procedura numai cu acei candidati preselectati,

Þ AC transmite, concomitent, tuturor candidatilor admisi:
o invitatie de participare, si
Þ documentatia de atribuire (include si documentatia descriptiva)

Obligatie: asigurare concurenta reala.
Dialogul Competitiv (9)
Etapa II
Documentatia descriptiva trebuie sa contina:
- descrierea necesitatilor,
- obiectivelor
- constrangerilor autoritatii,
- daca este cazul primele care vor fi acordate
participantilor la dialog
- runde succesive (pentru a reduce numarul de solutii
discutate)

Nota: Reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza
factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de
atribuire.
Schema logica Dialog Competitiv
NEGOCIEREA
Procedura prin care autoritatea

Þ deruleaza consultari cu candidatii
selectati si
Þ negociaza clauzele contractuale,
inclusiv pretul,
cu unul sau mai multi dintre acestia.
NEGOCIEREA
- cu publicarea prealabila a unui anunt de
participare;

- fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare
Negocierea cu publicare reprezinta procedura
prin care autoritatea contractanta deruleaza
consultari cu candidatii preselectati/selectati
si negociaza clauzele contractuale, inclusiv
pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.
Negocierea cu anunt
Þ se aplica, in conditiile legii, indiferent de valoarea
estimata a contractului.

Þ se aplica pentru atribuirea:
· contractului de achizitie publica numai daca autoritatea contractata
se regaseste intr-una din situatiile prevazute la art.110.
· contractului sectorial atunci cand autoritatea contractanta care
desfasoară activitati relevante alege aceasta procedura.

Þ se desfasoara, de regula, in doua etape:
· etapa de selectare a candidatilor;
· etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.

Þ se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui
anunt de participare
Negocierea cu anunt
Þ in cazul art. 110, alin. 1, lit. a. din ordonanta, se poate decide organizarea
unei etape suplimentare de licitatie electronica, atunci acest lucru
trebuie specificat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Þ in anuntul de participare se precizeaza numarul minim de candidati ce
vor fi selectati sau dupa caz numarul maxim. Numarul minim nu poate fi
mai mic de 3.

Þ candidatii se selecteaza prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite in
anuntul de participare.

Þ in cazul in care in urma etapei de selectie au fost selectati cel putin 3
candidati se poate lua decizia de a trece in etapa a doua a procedurii.

Þ invitatiile de participare la etapa a doua se transmit in acelasi timp tuturor
candidatilor selectati.
Negocierea cu anunt
Negocierea cu anunt - situatii
In urma aplicării

- licitaţiei deschise,
- licitaţiei restrânse,
- a dialogului competitiv
- a cererii de oferte

nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte
inacceptabile ori neconforme.

NOTA! Vor fi invitati la negociere ofertantii care la procedura
anterioara au întrunit criteriile de calificare si au depus ofertele
conform regulilor formale de depunere.
Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila:
- numai dupa anularea procedurii initiale si
- numai daca cerintele initiale prevazute in DA nu sunt
modificate substantial.

La iniţierea negocierii, pentru a nu fi considerate modificari
substantiale, DA nu va suferi modificari in ceea ce priveste:

Þ criteriile de calificare
Þ criteriul de atribuire
Þ specificatiile tehnice din caietul de sarcini
Þ factorii de evaluare.
Negocierea cu anunt - situatii
Þ În situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura
lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/
livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare initială globala a
pretului viitorului contract de achizitie publica.

Þ Atunci cand serviciile care urmează sa fie achizitionate, indeosebi
serviciile financiare, aşa cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din
anexa nr.2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica
proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu
poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de
achizitie publica prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitatiei restranse.

Þ Atunci cand lucrarile ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv
in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice,
si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si
nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.
Negocierea cu anunt - situatii
Termen
limita
Urgent
a
Transmi
t JOUE
Urgenta
+JOUE
Valoare>prag 37 15 30 10
Valoare<=pra
g
10 -
Negocierea cu anunt
Þ Depunere candidaturi

Þ Aplicare criterii de preselecţie

Þ Preselectare candidaţi

Þ Comunicări privind rezultatul preselecţiei
.
Negocierea cu anunt – etapa I
Þ Transmiterea invitatiei la negociere candidatilor preselectati

- nu sunt prevazute termene minime
- AC trebuie sa stabileasca un termen rezonabil in vederea pregatirii ofertei
preliminare

Þ Runda de negociere pe baza ofertelor preliminare

- are loc la data, ora si locul stabilite in invitatia de participare la negocieri
- se realizeaza cu fiecare candidat selectat in parte
- in cadrul rundei se discuta modul in care oferta preliminara raspunde
necesitatilor AC

Þ Runda de negociere pe baza ofertelor revizuite

- se realizeaza numai daca este necesara desfasurarea unor runde succesive
de negociere.

Þ Stabilirea datei, orei de depunere a ofertelor finale

- termenul pentru depunerea ofertelor finale este stabilit de AC
- este supus discutiilor in cadrul etapei de negociere.
Negocierea cu anunt – etapa II
ÞEvaluare oferte finale

- depunerea ofertelor finale
- evaluare oferte finale si desemnare
castigator.
Negocierea cu anunt – etapa II
Schema logica Negociere cu anunt
Þ se aplica, in conditiile legii, indiferent de valoarea
estimata a contractului.

Þ se aplica pentru atribuirea:
Þ contractului de achiziţie publica conform art.122.
Þ contractului sectorial conform art.252.

Þ se desfasoara, de regula, in doua etape:
Þ etapa de selectare a candidatilor;
Þ etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.

Þ se initiaza prin transmiterea unei invitatii la negociere
unui sau mai multor operatori economici.
Negocierea fara anunt
1. Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de
protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie
publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic.

Notă: Dreptul de autor se rasfrange asupra:

Þ unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor,
benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune precum si
efectuarea de inregistrari audio, video;
Þ brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica,
franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau
procedeu de fabricatie ori software.

Exemplu: Un sculptor are dreptul exclusiv de a repara o lucrare
creata de el insusi, dar nu poate avea un drept exclusiv de a
produce fotografii cu lucrarea sa.
Negocierea fara anunt - situatii
2. Ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare
a:

Þ licitaţiei deschise,
Þ a licitaţiei restrânse
Þ a negocierii cu publicarea unui anunţ de participare
Þ a cererii de oferte

nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de
evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma
unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.


Atentie:
AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai
mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta
Extrema urgenta reprezinta necesitatea de a rezolva imediat o
problema ale carei consecinte in caz de nerezolvare sunt
deosebit de grave
AC are dreptul de a emite ordin de începere a serviciilor/lucrărilor
concomitent cu iniţierea procedurii.
Negocierea fara anunt - situatii
3. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt
fabricate exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii, studiilor sau
dezvoltarii tehnologice, si numai daca
acestea nu se realizeaza pentru
obtinerea unui profit si nici nu urmaresc
acoperirea costurilor aferente.
Negocierea fara anunt - situatii
4. Este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati
suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau
extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, si numai
daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea
contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita
caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina
incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si
intretinere.


Atentie:

- Perioada in care astfel de contracte de achiziţie publica pot fi atribuite
nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea
contractului de furnizare initial.
- Pentru contractele sectoriale care au ca obiect furnizarea de produse
aplicarea procedurii de negoiere fara publicare se poate realiza
pentru achizitionarea de la acelasi furnizor intr-o perioada care
poate depasi 3 ani de la data atribuirii contractului initial.
Negocierea fara anunt - situatii
5. Se achizitioneaza materii prime cotate la bursele
de marfuri, achizitia acestora realizandu-se ca
urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil


Atentie:
Materia prima este produsul natural sau materialul
semifabricat, destinat prelucrarii sau transformarii
in alte obiecte sau in vederea fabricarii unui
produs finit si care nu se mai regaseste in starea
initiala la sfarsitul procesului de fabricatie.
Negocierea fara anunt - situatii
6. Produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase
de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile,
de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui
operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un
aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de
faliment sau lichidare

7. Ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie
sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului
castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului
respectiv, in acest din urma caz autoritatea contractanta avand
obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor
castigatori.
Negocierea fara anunt - situatii
8. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau
aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita
unor circumstante neprevazute, au devenit necesare pentru indeplinirea
contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ,
urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere
tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor
inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, desi
separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;

- valoarea cumulata a contractelor/actelor aditionale care vor fi
atribuite/incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare/aditionale nu
depaseste 20% din valoarea contractului initial. Limita maximă de 50 % -
se aprobă de ordonatorul principal de credite (notă justificativă parte a
dosarului de achiziţie)
Negocierea fara anunt - situatii
9. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, AC isi propune sa
achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor
sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial, si numai
daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului iniţial iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in
repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt
conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului
contract;

- contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;

- valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare
inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat
faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi
lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi
declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate
depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.
Negocierea fara anunt - situatii
Schema logica
Negociere fara anunt
Cererea de oferte
Þ Procedura simplificata prin care autoritatea
solicita oferte de la mai multi operatori
economici

Þ în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a
contractului este mai mica decât

+ pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;
+ pentru contractul de servicii: 125.000 euro;
+ pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro
Þ se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii
Þ se poate atribui contractul si daca s-a primit o singură
ofertă admisibilă

Invitaţia de participare:
> data limita stabilită pentru primirea ofertelor;
> adresa la care se transmit ofertele;
> valoarea estimta a contractului
> limba în care trebuie elaborata oferta;
> criterii minime de calificare (daca sunt cerute),;
> scurta descriere a obiectului contractului
> modul de obţinere a documentaţiei de atribuire
> sursa de finantare
Cererea de oferte
Cererea de oferte
TERMENE
Termen limita Documen-
tatie in SEAP
(furnizare)
10 6
Schema logica
Cerere de oferte
Concursul de solutii
Procedura prin care se achizitioneaza un plan sau
un proiect, prin selectarea acestuia pe baze
concurentiale
de catre un juriu, cu sau fara acordarea de
premii.

Domeniile de aplicare :
- amenajarea teritoriului,
- proiectare urbanistica si
peisagistica
- arhitectura
- prelucrare date
Concursul de solutii
Þ ca o procedură independentă
sau
Þ parte a unei proceduri care conduce la
atribuirea unui contract de servicii/lucrări.

Anuntul de participare
Transmis cu cel putin 52 de zile inainte de date
limita de depunere a solutiilor
Schema logica
Concurs de solutii
MODALITĂŢI
SPECIALE DE
ATRIBUIRE
ACORDUL-CADRU
Acordul-cadru
Acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa
intervenita
- o autoritate contractanta
sau
- mai multe autoritati
contractante
si
- un operator economic
sau
- mai multi operatori
economici
al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o
perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz,
cantitatile avute in vedere
Þ Acordul-cadru nu reprezintă baza legala pentru angajarea
fondurilor publice.

Þ In baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente care
constituie temei legal pentru plata.

Þ Acordul-cadru nu se utilizeza in scopul de a acoperi toate
sectoarele unei piete sau game de produse, servicii sau lucrari,
incheind contracte subsecvente diferite cu fiecare operator in
parte; ex. lucrari de alimentare cu apa si lucrari de constructii.

Þ Acordul-cadru nu se poate utiliza abuziv sau impropriu de catre
autoritatea contractanta, incat sa impiedice, sa restranga sau sa
distorsioneze concurenta.
Acordul-cadru
Autoritatea contractanta nu are dreptul:

Þ de a incheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri
exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor
subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv;

Þ de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura
decat cele stabilite prin acordul-cadru;

Þ de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente
de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;

Þ de a incheia contracte subsecvente decat cu operatorul sau operatorii economici
semnatari ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in
respectivul acord;

Þ de a atribui contracte subsecvente in numele si pentru o alta autoritate
contractanta care nu este parte in acordul-cadru respectiv decat in cazul in care
are calitatea de unitate de achizitii centralizate.
Acordul-cadru - interdictii
Acordul-cadru - atribuire
ÞRegula: procedura de licitaţie
deschisă sau licitaţie restrânsă.

ÞExcepţia: celelalte proceduri, în
circumstanţele specifice
× dacă se încheie cu un singur operator
economic, atunci trebuie sa prevadă cel puţin:

O obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a
asumat prin propunerea tehnica;
O preţul unitar pe care operatorul economic l-a
prevăzut în propunerea financiară
Acordul-cadru
× dacă se încheie cu mai mulţi operatori
economici, atunci numărul acestora nu poate
fi mai mic de 3
Þ şi trebuie sa prevadă cel puţin:
Þ obligaţiile operatorilor economici
Þ preţul unitar pe care fiecare operator
economic l-a prevăzut în propunerea
financiară
Acordul-cadru
Þ AC are dreptul de a atribui contracte de AP
subsecvente unui acord-cadru încheiat cu
mai mulţi operatori economici:

Þ fără reluarea competitiei;
Þ cu reluarea competitiei
Acordul-cadru

Þ AC are dreptul de a atribui contracte de AP
fără reluarea competitiei, dacă:

Þ toate elementele/condiţiile care vor guverna
contractele au fost stabilite în acordul-
cadru.

Acordul-cadru
Þ AC are dreptul de a atribui contracte de AP
cu reluarea competiţiei:
Þ respectând elementele/condiţiile
prevăzute în acordul-cadru;
sau
Þ dacă toate elementele/condiţiile nu au
fost clar prevăzute în acordul-cadru,
prin detalierea acestora sau prin
utilizarea altor elemente/condiţii
prevăzute în caietul de sarcini.
Acordul-cadru
CANDIDATURA
OFERTA
Candidatura
Prin candidatura se inteleg documentele prin care un candidat isi
demonstreaza:

- situaţia personală
- capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
- situaţia economică şi financiară
- capacitatea tehnică şi profesională

în vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea
ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de

Þ licitaţie restrânsă,
Þ negociere
Þ dialog competitiv.
Ce este oferta?


Actul juridic prin care operatorul economic
îşi manifestă voinţa de a se angaja într-un
contract de achiziţie publică.
Ce cuprinde oferta?
× Propunerea tehnică

× Propunerea financiară

Oferta se elaborează in conformitatea cu
prevederile din documentaţia de atribuire.
Oferta

× are caracter obligatoriu pe toată perioada de
valabilitate stabilită prin documentaţia de
atribuire.

× conţinutul este confidenţial până la data
stabilită pentru deschiderea acestora.
Oferta cu preţ aparent neobişnuit de scăzut
- reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a
contractului respectiv sau,
- dacă există cel puţin 5 oferte care nu sunt
inacceptabile şi/sau neconforme iar preţul ofertat
reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a
ofertelor calculată fără a avea în vedere:

- cea mai mică propunere financiară, şi
- cea mai mare propunere financiară
Oferta cu preţ aparent neobişnuit de scăzut
Exemplu: Valoare estimată contract 100.000 lei
Oferta 1 Oferta 2

Oferta 3

Oferta 4

Oferta 5
Valoare (lei) 50.000 57.000 60.000 77.000 85.000
Medie
artimetică
(lei)

64.666
85 %
din medie
54.966
Concluzie
fundamentare
preţ
OK OK OK OK
Ce este oferta alternativă?
acea ofertă care se poate:

× abate de la cerintele DA, intr-o anumită
măsură,

× depune numai în cazul în care criteriul de
atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă dpv
economic".
Când este o ofertă
neconformă?
Atunci când:

× nu satisface cerinţele caietului de sarcini;

× conţine propuneri dezavantajoase referitoare
la clauzele contractuale pentru AC;

× conţine în cadrul propunerii financiare
preţuri care nu sunt rezultatul liberei
concurenţe şi nu pot fi justificate.
Când este oferta
inacceptabila?
Atunci când a fost depusă:

× după data şi ora limită de depunere a ofertelor

× la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare

× de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de
calificare;

× nu a fost însoţită de garanţia de participare

× propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi
disponibilizate
Ce este oferta admisibilă?


oferta corespunzatoare din punct de vedere al
documentaţiei de atribuire.


COMISIA DE
EVALUARE
JURIUL
Comisia de evaluare
se nominalizeaza

Þ din cadrul compartimentului intern specializat

Þ Pot fi membri şi specialişti din cadrul altor
compartimente ale autorităţii contractante

Þ Pot fi cooptati Expertii externi pentru procesul
de evaluare a ofertelor

Comisia de evaluare
expertul
Þ va elabora un raport de specialitate cu privire la
aspectele tehnice, financiare sau juridice.

Þ nu are drept de vot
Comisia de evaluare
Confidenţialitatea şi imparţialitatea

declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate -
semnată înainte de preluarea atribuţiilor
specifice în cadrul procesului de evaluare.
Incompatibilităţi
pentru membrii
Nu au dreptul să fie membri:

Þ soţ/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea
inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;
Þ persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes
sau acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi;
Þ persoane aflate într-o situaţie care, în mod
obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea
imparţialităţii pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor.
In caz de incompatibilitate

Þ membrul are obligaţia de a solicita, înlocuirea sa
din componenţa comisiei / juriului .

Þ AC are obligaţia de a remedia aspectele care
determină apariţia conflictului de interese.
Operatiuni in evaluarea
ofertelor
× Deschiderea ofertelor
× Verificarea eligibilitatii si examinarea calificarilor
× Examinarea ofertelor
× Aplicarea criteriului
× Luarea deciziei privind oferta castigatoare

× Intocmire raport de evaluare

Se concretizeaza prin incheierea procesului verbal
de deschidere si a raportului de atribuire.
Evaluarea ofertelor
¬ În termen de 20 de zile de la deschiderea
ofertelor

Prelungirea acestei perioade se poate
face numai o singură dată !

Atenţie ! Nota privind justificarea prelungirii, parte a dosarului
de achiziţie

Deschiderea ofertelor
× Ofertele se deschid la data si ora anuntata in
anuntul de participare
× Comisia de evaluare trebuie sa fie prezenta
× Operatorii economici au dreptul sa participe la
deschidere
× Este recomandabil a fi citit PRETUL

Se concretizeaza prin incheierea procesului verbal
de deshidere
Evaluare oferte
× Verificarea eligibilitatii si examinarea calificarilor
× Examinarea ofertelor
× Aplicarea criteriului
× Luarea deciziei privind oferta castigatoare
× Intocmire raport de evaluare

Se concretizeaza prin incheierea raportului de
atribuire.
Examinare oferte
Þ In urma examinarii si verificarii
Þ eligibilitatii si calificarii solicitate
Þ ofertetelor propriu-zise

se resping ofertele:
Þ - inacceptabile sau
Þ - neconforme.
Atribuire contract sau incheiere acord
cadru
Þ dupa finalizarea evaluarii ofertelor, trebuie informati
ofertanţii despre deciziile referitoare la:
Þ atribuirea contractului de achiziţie publică,
Þ încheierea acordurilor-cadru,
Þ admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic
Þ sau, despre anularea procedurii de atribuire şi
eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri.

Nota: Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai târziu de 3
zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective.
Elaborarea raportului de atribuire
Raportul de atribuire cuprinde:

Þ denumirea si sediul autoritatii contractante;

Þ obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;

Þ daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;

Þ daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au
stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;

Þ denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;

Þ denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;

Þ daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca
urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;

Þ denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si
motivele care au stat la baza acestei decizii;

Þ in cazul ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au
declarat ca o subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;

Þ daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.
Anularea procedurii de atribuire
In ce circumstante?
- nivel nesatisfacator al concurentei

- oferte inacceptabile, neconforme sau
necorespunzatoare

- oferte care nu pot fi comparate datorita
modului neuniform de abordare a
solutiilor
In ce circumstante?
- abateri grave de la prevederile legale afecteaza
procedura de atribuire sau fac imposibila
incheierea contractului.

Nota:
× erori sau omisiuni in cadrul documentatiei de atribuire
si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire
× autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a adopta
masuri corective
170
In ce circumstante?
NOU !
Ca urmare a deciziei CNSC care dispune :
- Eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau
financiare din anunţ / invitaţie sau din documentaţia
de atribuire,
sau
- Din alte documente emise în legătură cu procedura de
atribuire

Cand se ia decizia?

× Inainte de data transmiterii comunicarii
privind rezultatul aplicarii procedurii de
atribuire

× Inainte de data incheierii contractului
Incheierea dosarului de achizitie
publica
Ce contine?

a) nota privind determinarea valorii estimate;

b) anuntul de intentie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare,
daca este cazul;

c) anuntul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre
publicare şi/sau, dupa caz, invitatia de participare;

d) documentatia de atribuire;

e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul
in care procedura aplicata a fost alta decât licitatia deschisa sau
licitatia restrânsa;
f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de
atribuire, daca este cazul;

g) procesul-verbal al şedintei de deschidere a ofertelor;

h) formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de
atribuire;

i) solicitarile de clarificari precum şi clarificarile
transmise/primite de autoritatea contractanta;

j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;

l) contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;

m) anuntul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre
publicare.

n) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, daca este
cazul;

o) avizul consultativ emis in conformitate cu prevederile legale,
referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca
este cazul;

p) documentul constatator care contine informatii referitoare la
indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.
175
Soluţionarea contestaţiilor

NOU !
Contestaţiile depuse în procedurile de
atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii unui serviciu comunitar de
utilităţi publice pentru care legislaţia
specifică face trimitere la OUG nr.34/2006
Soluţionarea contestaţiilor
În cazul primirii unei contestaţii de către CNSC pentru care nu s-a
luat act de renunţare,
AC are dreptul de a încheia contractul numai după:
- pronunţarea deciziei CNSC
- expirarea termenelor de aşteptare

Se aplică şi în cazul :
· contractelor încheiate în urma procedurii de negociere fără
publicare
· contractelor subsecvente unui acord cadru
· contractelor încheiate prin sistemul de achiziţie dinamic
(dacă AC a publicat în mod voluntar un anunţ/invitaţie în
SEAP/JOUE şi a adoptat din proprie iniţiativă termenele de
aşteptare )
Soluţionarea contestaţiilor
NOU !
Contestatorul are acces la documentele aflate
în dosarul achiziţiei publice depuse de AC la
CNSC, cu excepţia propunerilor tehnice ale
celorlalţi ofertanţi la procedură

Notă: propunerile tehnice ale celorlalţi ofertanţi pot fi consultate numai după
obţinerea acordului scris al acestora, acord care se anexează cererii
contestatorului.
Soluţionarea contestaţiilor
NOU !
AC are dreptul de a transmite punctul de
vedere asupra contestaţiei şi copia dosarului
achiziţiei şi înaintea expirării termenelor de
aşteptare.
Soluţionarea contestaţiilor
Þ soluţionare pe fond = 20 de zile de la data
primirii dosarului achiziţiei publice de la AC

Þ soluţionare pe excepţie = 10 zile de la data
primirii dosarului achiziţiei publice de la AC

Notă : Se admite o singură prelungire cu încă 10 zile a termenului de
soluţionare ptr cazuri temeinic motivate

Soluţionarea contestaţiilor
CNSC poate :
· sesiza încălcarea prevederilor OUG 34/2006 la
care nu s-a făcut referire în contestaţie, la
ANRMAP şi UCVAP

CNSC nu poate :
· decide atribuirea unui contract către un anumit
operator economic

Soluţionarea contestaţiei
NOU !
Þ Respingerea contestaţiei de către CNSC
= AC reţine o sumă din garanţia de participare
Dacă
Þ Instanţa admite plângerea formulată
împotriva deciziei CNSC
= AC returnează suma în cel mult 5 zile lucrărtoare
de la decizia instanţei
Soluţionarea contestaţiei
Contestaţii proceduri de atribuire
servicii/lucrări Infrastructura de transport
interes naţional

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea împotriva
deciziei CNSC
=
Curtea de Apel Bucureşti

Notă: plângerea formulată împotriva deciziei CNSC se taxează
Soluţionarea contestaţiei
Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi
atacată cu recurs în 5 zile de la comunicare.
Recursul se judecă după caz,
× La secţia contencios adm. şi fiscal a curţii de
apel
× La secţia comercială a curţii de apel

NOU ! Recursul NU suspendă executarea

Va multumesc!

Bogdan Dobrin

0749066508
bogdandobrin@gmail.com

Sistemul Achizitiilor Publice
Supravegherea sistemului achiziţiilor publice este asigurată de: - Autoritatea pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.); -Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.) – U.C.V.A.P. -Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.); - Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale – Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.);

PRINCIPII DE ATRIBUIRE
Atentie! Orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaza prin prisma principiilor

PRINCIPII  Nediscriminarea  Tratamentul egal  Recunoasterea reciproca  Transparenta  Proportionalitatea  Eficienta utilizarii fondurilor publice  Asumarea raspunderii .

Contracte de achizitie publica .

Ce sunt contractele de achizitie publica?  Acorduri comerciale. pe diferite perioade de timp. de regula. intervenite. intre o persoana de drept public si una de drept privat Vointa achizitorului Acord pe o perioada de timp Vointa ofertantului .

După natura juridica a autoritatii contractante atribuit de organisme de drept public Contract de achizitie publica Contract sectorial atribuit de entităţi care desfăşoară activităţi relevante .

După obiectul contractului Contract de lucrari Obiect Contract de furnizare Contract de servicii .

In functie de durata contractului o singura executare In interiorul anului bugetar executari succesice multianuale Pe mai multi ani bugetari concesiuni .

atat proiectarea cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile economice sau atat proiectarea cat si executia unei constructii.Contractului de lucrari Presupune:  fie. a unei contructii care corespunde cerintelor precizate de autoritatea contractanta.  fie.  . realizarea prin orice mijloace. fie. executia de lucrari legate de una dintre activitatile economice sau executia unei constructii.

cu sau fara optiune de cumparare.Contractul de furnizare: Presupune:  furnizarea unuia sau mai multor produse:     prin cumparare. operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune . cu titlu accesoriu. cumparare in rate. inchiriere cu sau fara optiune de cumparare.  Contractul ce are ca obiect principal furnizarea de produse si. leasing.

Serviciile sunt impartite in doua categorii: Categoria A – se aplica legea in litera si spirit Categoria B – se aplica numai spiritul legii De retinut!  Nu trebuie combinate servicii din categoria A si B in scopul evitarii aplicarii legii .Contractul de servicii : Presupune: prestarea unuia sau mai multor servicii.

cat şi prestarea de servicii este considerat: . dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât cea a produselor.Selectarea tipului de contract public  Contractul de achiziţie publica care are ca obiect atât furnizarea de produse.contract de furnizare. dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât cea a serviciilor . .contract de servicii.

Compartimentul de achizitii publice .

elaborarea sau coordonarea activitatii de elaborare a documentaţiei de atribuire indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire.     .Atribuitiile compartimentul de achizitii publice sunt:  elaborarea programului anual al achiziţiilor publice ca instrument managerial. elaborarea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

 AC are dreptul de a achizitiona servicii de consultanta pentru   elaborarea documentatiei de atribuire aplicarii procedurii de atribuire. . Celelalte compartimente ale autoritatii au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice.

serviciul sau lucrarea. in urma atribuirii unui contract de achizitie publica . ce trebuie parcurse pentru a se obţine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia.Procesul de achizitie publica succesiune de etape.

Derularea procedurii de atribuire 5. Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 6. Incheierea dosarului de achizitie publica . Chemarea la competitie 4. Elaborarea documentatiei de atribuire 3.Procesul de achizitie publica 1. Intocmirea planului achizitiilor publice 2.

Planul Anual al Achizitiilor Publice .

Programul Anual al Achizitiilor Publice
 se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte

de elaborarea propunerii de buget;
 se definitivează după aprobarea bugetului

propriu al autorităţii contractante;

 se poate modifica ori completa ori de cate

ori este nevoie, dacă apar modificări în buget, respectiv sunt identificate noi resurse financiare sau apar noi necesităţi.

Estimarea valorii contractului

Scopul estimarii valorii contractului

cuantificarea resurselor financiare necesare realizării achiziţiei identificarea de posibile surse de finanţare viabile

 

alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte
stabilirea ponderii de 40% pentru achizitiile electronice

 costuri accidentale. . astfel incat acesta sa se finalizeze la termenul stabilit.  se vor lua in considerare si costurile date de:  modalitatea de achizitie: on-line sau off-line  durata contractului  suplimentari ale obiectului contractului  eventuale  majorari ale pretului contractului.Cum estimam valoarea contractelor?  Se identifica si Se insumeaza toate costurile posibil a aparea pe parcursul derularii contractului.

Cand se stabileste Ve?  Inainte de initierea procedurii  Nota! Sa aiba valabilitate in momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau a invitatiei de participare .

Documentatia de atribuire .

cerinte tehnice cerinte financiare. . Permite descrierea obiectiva a obiectului contractului Sta la baza elaborarii ofertei.Documentatia de atribuire Reprezinta acele documente care contin:    cerintele formale.

Continutul documentatiei
Documentatia de atribuire contine:  Fisa de date a achizitiei
 Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva  Clauzele contractuale obligatorii  Formulare si modele

Documentatia de atribuire Cine o intocmeste?

 Compartimentul intern specializat

sau
 Consultantii angajati

Ordinea de elaborare a documentatiei
Pasul 1 - Stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva
Pasul 2 - stabilire clauze contractuale Pasul 3 - stabilire cerinte minime de calificare/selectie Pasul 4 - Stabilirea criteriului de atribuire Pasul 5 –Stabilire garantii Pasul 6 - Completarea Fisei de date a achizitiei Pasul 7 - Stabilire formulare si modele Pasul 8 - Definitivare documentatie de atribuire

acele: cerinte. prescriptii.stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva Specificatiile tehnice formeaza Caietul de sarcini sau documentatia descriptiva Specificatiile tehnice sunt.Pasul 1 . serviciile sau lucrarile . in general. caracteristici tehnice cu ajutorul carora sunt descrise produsele.

 durata contractului.  obligaţiile principale ale părţilor. .  sancţiuni pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor. Clauzele contractuale obligatorii sunt:  obiectul principal al contractului.Pasul 2 .  documentele contractului.stabilire clauze contractuale Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract trebuie sa le contina.  preţul contractului şi modalităţi de plată.

daca este cazul.Pasul 3 . standarde de asigurare a calitatii.stabilire cerinte minime de calificare/selectie Cerintele de calificare si criteriile de selectie se refera numai la:  situatia personala. capacitatea tehnica si/sau profesionala. capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. situatia economica si financiara. . standarde de protectie a mediului.

3A . .participare la activitati ale unei organizatii criminale.spalare de bani. .coruptie.Situatia personala obligatorie Situatia personala a operatorului economic se dovedeste prin prezentarea:  unui cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere prin care arata ca nu se incadrareaza in situatia de a fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru: . .frauda .

si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor. in ultimii 3 ani.def.Situatia personala optionala Demonstrarea situatiei personale se face prin prezentarea unei declaratii prin care arata ca: nu este in stare de faliment. prin hot.3B. taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre buget.  prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta . nu a fost condamnat. pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. daca este cazul. operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca: • forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si. • atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional.3C.

declaratii privind cifra de afaceri globala sau.3D.Situatia economica si financiara La cerere. daca este posibil. situatia economica si financiara se demonstreaza prin documente edificatoare:  declaratii bancare corespunzatoare sau privind asigurarea riscului profesional. privind CA in domeniu pentru ultimii 3 ani. auditul financiar emis de persoane autorizate . dovezi bilantul contabil sau extrase de bilant.

 Daca se impun cerinte minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la dosarul achizitiei. .De retinut !  Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.

 eficienta si eficacitatea operatorului economic. .  aptitudini.Capacitatea tehnica si/sau profesionala Capacitatea tehnica si/sau profesionala se apreciaza in functie de:  experienta. Atentie! Solicitarea oricarei informatii se face in functie de complexitatea obiectului contractului si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului.3E.

De retinut !
Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. Daca se impun cerinte minime de calificare referitoare la capacitatea tehnica si profesionala atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice aceasta cerinta printr-o nota justificativa atasata la dosarul achizitie.

3F - Standarde de asigurare a calitatii
Daca se solicitata prezentarea de certificate, prin care se atesta respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii, atunci aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea.

3G- Standarde de protectie a mediului
Se poate solicita certificate, prin care se atesta respectarea anumitor standarde de protectie a mediului, atunci acestea trebuie sa se raporteze:  fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS); fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde Europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara /internationala privind certificarea.

. pretul cel mai scazut.Pasul 4 .Stabilirea criteriului de atribuire Criteriul de atribuire se alege dintre: oferta cea mai avantajoasa dpv economic fie in mod exclusiv.

 contine factori care au legatura numai cu oferta  odata stabilit nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. .De retinut! Criteriul de atribuire:  se precizeaza in mod obligatoriu: in anuntul de participare si in documentaţia de atribuire.

costurile suplimentare pe care le implica si .solicitarea garantiei de buna executie a contractului Cand se solicita prezentarea de garantii trebuie sa se tina cont de: .solicitarea garantiei de participare .un potential comportament necorespunzator al operatorilor .Pasul 5 –Stabilire garantii OBLIGATIE ! .

Cuantum sumă fixă de până la 2 % din Ve 2.Garanţia de participare  Solicitare obligatorie a garanţiei de participare Condiţii : 1. Valabilitate minimă corelată cu valabilitatea ofertei (perioada de evaluare + soluţionare contestaţii) .

Completarea Fisei de date a achizitiei Se completeaza formatul standard al fisei de date cu cerintele si informatiile stabilite anterior .Pasul 6 .

Pasul 7 . .Stabilire formulare si modele Se adauga la formatul standard al fisei de date toate formularele si modele considerate necesare si utile.

.Pasul 8 . compartimentul intern trebuie sa coordoneze si sa supervizeze activitatea respectiva. Nota: In cazul in care documentatia de atribuire este elaborata de o firma de consultanta. prin grija compartimentului specializat în atribuirea contractelor.Definitivare documentatie de atribuire Se definitiveaza prin: • punerea la un loc a tuturor celor stabilite anterior. • verificarea claritatii informatiilor totul.

atunci se transmit raspunsurile prin atasarea fisierului electronic in SEAP alaturi de documentatie. dupa obtinerea avizarii documentatiei de atribuire din partea ANRMAP . .avizarea documentatiei de atribuire se realizeaza in termen de 14 zile  Daca se solicita clarificari.Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Obligatoriu in SEAP.

Solicitarea de clarificari Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar. complet si fara ambiguitati .

. Raspunsul la clarificari se transmite nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Daca documentatia este disponibila in SEAP.Raspunsul la clarificari Raspunsurile insotite de intrebarile aferente se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut DA Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se dezvaluie. clarificarile sau modificarile acesteia se fac cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat.

Chemarea la competitie .

Ce presupune chemarea la competitie?  Publicarea anuntului de participare  informare cu privire la obiectul contractului  punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire  raspuns la solicitarile de clarificari  Cunoasterea regulilor de participare  Evitarea conflictului de interese .

OJEC.Chemarea la competitie  Prin transmiterea spre publicare a unui:  Anunt de intentie Anunt de participare   In SEAP. orice alte ziare .

de la acceptul de publicare.Verificarea anunturilor/invitatiilor  ANRMAP – 3 zile pentru primirea acceptului de publicare  In termen de o zi. SEAP are obligatia de a transmite spre publicare catre JOUE de a publica anuntul in SEAP .

a-c Contract atribuit de o AC lit.000 € 387.845.e Contract de concesiune - 193.000 € 4.845.000 € - 4.d .845.000 € 4.Praguri valorice anunţuri JOUE Furnizare Valoare estimată > Servicii Valoare estimată > Lucrări Valoare estimată > Contract finanţat / subvenţionat 50 % de o AC Contract atribuit de o AC lit.000 € 56 - .000 € 4.000 € 125.000 € 125.845.000 € 387.

Anuntul de intentie  Poate initia orice procedura de atribuire  Este obligatoriu  daca se doreste beneficierea de reducere de termene  si daca:   contractele/acordurile-cadru de furnizare si servicii. ≥ 750. din aceeasi grupa CPV.  Nu creaza obligatia efectuarii achizitiei . contractele/acordurile-cadru de lucrari.845. pentru 12 luni. au Vtot. pentru 12 luni au Vtot ≥ 4.000 euro.000 euro.

organizare unui concurs de solutii. dialog competitiv.Anuntul de participare  Initiaza procedura de: licitatie deschisa. negociere cu publicarea anunt. . lansarea unui sistem dinamic de achizitie. licitatie restransa. Se transmite spre publicare pentru: atribuirea contractului de achizitie publica incheierea acordului-cadru.

dialog competitiv sau negociere. licitatie restransa.Anuntul de atribuire Se transmite in cel mult 48 de zile dupa ce:  S-a finalizat procedura de licitatie deschisa. cerere de oferte prin atribuirea contractului sau incheierea acordului-cadru  S-a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator  S-a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii .

Reguli generale de participare .

Cine poate participa? Orice operator economic are dreptul de a participa. . la procedura de atribuire.  individual sau  intr-un grup de operatori.

Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca:  asociat sau  subcontractant .

 Daca se solicita.  Nu exista obligatia legalizării. se precizeaza in anunt si se justifica.  Ofertantii nu pot fi obligati sa se asocieze .  Nu se poate interzice asocierea sau. Nota! AC poate solicita legalizarea asocierii.Asocierea  Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia pentru a depune candidatura sau oferta comuna.

AC nu are dreptul de a limita subcontractanrea Contractul de subcontractare reprezinta actul juridic încheiat între operatori economici. din care unul are calitatea de parte în contractul de achiziţie publică.Subcontractare Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Nota: AC nu are dreptul de a interzice subcontractarea. .

nu crează obligaţii ale subcontractorilor faţă de autoritatea contractantă. aceştia având calitate de terţi în contractul de achiziţie publică.se prezintă autorităţii contractante la momentul semnarii contractului de achiziţie publică.se încheie în aceleaşi condiţii în care operatorul economic va semna contractul de achiziţie. .se încheie pe baza angajamentului ferm al subcontractantului faţă de OE declarat caştigător. . angajament prezentat in ofertă. .Caracterisitici ale subcontractarii: . .

schimbarea subcontractantului nu va afecta preţul contractului. . . .De retinut! .autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorului economic declarat câştigător un anumit subcontractant.schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului în vederea actualizării listei.

Subcontractare ofertantul are obligatia de a preciza:  partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi  .

sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau. dupa caz. sub sactiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.Interdicţie  În cadrul aceleiasi proceduri operatorul nu are dreptul :  sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune. a celei in care este ofertant asociat  .

a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.Conflictul de interese NOU ! 1. prevenirea şi sancţionarea corupţiei) . Nu au dreptul de a fi implicaţi în procesul de verificare/evaluare candidaturi/oferte:  Persoane care în exercitarea funcţiei deţinute la AC se află în conflict de interese potrivit Legii nr.161/2003 (măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice.

rudă sau afin până la grad IV. Soţ/soţie. sau  care se află în relaţii comerciale cu  persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul AC .Conflictul de interese 2. acţionari/asociaţi. Excluşi din procedură :  ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul care:  are drept membri în CA/organ de conducere.

In cazul atribuirii de contracte rezervate AC are dreptul de a solicita participarea la procedura numai:  unor ateliere protejate  acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata (angajatii implicati sunt persoane cu dizabilitati). .  Notă: se precizează explicit in anuntul de participare.

Alegerea modalitatii de atribuire depinde de: complexitatea contractului  valoarea estimata a contractului  costurile implicate de atribuirea contractului.  nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata  .

Modalitati de atribuire contracte Atribuire contracte Proceduri Modalitati de atribuire Incheiere acorduri-cadru Contracte subsecvente Lansare sistem de achizitie dinamic .

regula Off-line Modalitati de atribuire traditionale On-line .Cerere de oferte* .Cerere de oferte -Catalog electronic* -Licitatia electronica** .Modalitati de atribuire a contractului .Cumparare directa** .Licitatie restransa .Licitatie deshisa .Licitatie restransa .Licitatie deshisa .

exceptii Modalitati de atribuire exceptionale Off-line -Negociere cu anunt -Negociere fara anunt .Modalitati de atribuire contracte .Concurs de solutii* .Dialog competitiv .

Se aplica pentru orice produs .off-line vs on-line Procedura off-line Procedura on-line Responsabilitatea alegerii si derularii procedurii revine in totalitate autoritatii contractante .Criteriile de evaluare sunt aplicate de sistem .Propunerea financiara se deschide dupa evaluarea tehnica .Se desfasoara in sistemul electronic .Criteriile de evaluare sunt aplicate de comisie . lucrarile sau serviciile care pot fi definite cu acuratete .Oferta se depune sau se transmite prin curier la sediul autoritatii .Propunerea financiara se poate face cunoscuta in sedinta de deschidere .Se anuleaza procedura si daca nu este completat formularul electronic -Rezultatul se transmite in 3 zile de la aprobarea raportului de atribuire se transmite instantaneu de catre sistem .Conditiile de anulare sunt cele inscrise in lege la art.Oferta se transmite electronic* .Se desfasoara la sediul autoritatii contractante .209 -Rezultatul .Se aplica ptr produsele . lucrare sau serviciu .

Dupa complexitate se disting:  Proceduri comune Licitatie deshisa Licitatie restransa  Proceduri exceptionale Negociere Dialog competitiv Concurs de solutii  Proceduri simplificate Cerere de oferte Cumparare directa .

Contractul sau acordul-cadru se atribuie de regula prin: Licitatie deschisa Licitatie restransa Atentie! Contractul sectorial se atribuie de regula prin:  Licitatie deschisa  Licitatie restransa  Negocierea cu anunt .

Exceptii de atribuire a contractului Negociere cu anunt  Negociere fara anunt  Cerere de oferte  Dialog competitiv  Concurs de solutii  Atentie la incadrarea in circumstantele prevazute de lege! .

PROCEDURI DE ATRIBUIRE .

 stabilirea ofertei castigatoare/solutiei. derularea rundelor de negociere.  deschiderea ofertelor. primirea candidaturilor si selectarea candidatilor/concurentilor. .PROCEDURI DE ATRIBUIRE mecanism de intrare intr-o relatie contractuala PRESUPUNE:  daca este cazul.  anularea procedurii. daca este cazul.  examinarea si evaluarea ofertelor/solutiilor.  daca este cazul.  primirea ofertelor/solutiilor.

Proceduri de atribuire licitaţia deschisă LD licitaţia restrânsă LR dialogul competitiv DC Negocierea N cererea de oferte CO concurs de soluţii CS .

Cumpararea directa  de produse.  achiziţia se realizează pe baza de document justificativ .000 euro.factura/comanda . servicii sau lucrări dacă valoarea estimată nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.

.Licitaţia deschisă Licitaţia deschisă reprezintă procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune ofertă.

 se poate organiza în totalitate electronic.Licitaţia deschisă  se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea de oferte.  se poate finaliza printr-o etapă suplimentară de licitaţie electronică. într-o singură etapă. de regulă.  se desfăşoară. .  este recomandat a fi aplicată atunci când oferta pe piaţă nu este excedentară.

atunci acest lucru trebuie specificat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.Licitaţia deschisă  orice operator economic are dreptul de a depune oferta  in cazul in care se doreste finalizarea licitatiei deschise prin licitatie electronica.  in cazul in care se primesc numai oferte care depaşesc valoarea estimata. se poate lua decizia de anulare a procedurii de licitatie urmata de initierea negocierii cu publicare in temeiul art.110 lit.a. .

Licitaţia deschisă TERMENE Valoarea >= prag Terme Transmi Documen JOUE n t + limi JOUE tatie in SEAP ta SEAP 52 36 45 29 47 31 40 24 Fara publicare Cu publicare Valoarea <= prag Termen limita SEAP 20 Documentatie in SEAP 15 .

Schema logica Licitatie Deschisa .

. urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune ofertă.Licitaţia restrânsă Licitaţia restrânsă reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura.

etapa de evaluare a ofertelor depuse de catre candidatii selectati.  este recomandat a fi aplicata atunci cand oferta pe piata este excedentara. de regula.Licitaţia restrânsă  se desfasoara.  se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi. in doua etape:   etapa de selectare a candidatilor. .  se poate finaliza printr-o etapa suplimentara de licitatie electronica.

invitaţiile de participare la etapa a doua se transmit in acelasi timp tuturor candidatilor selectati. candidatii se selecteaza prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite in anuntul de participare.Licitaţia restrânsă  in cazul in care se doreste finalizarea licitatiei restranse prin licitatie electronica. Numarul minim nu poate fi mai mic de 5. este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie. in cazul in care in urma etapei de selectie nu au fost selectati cel puţin 3 candidati. atunci acest lucru trebuie specificat in anuntul de participare si în documentatia de atribuire. in cazul în care in urma etapei de selectie au fost selectati cel putin 3 candidati se poate lua decizia de a trece in etapa a doua a procedurii. procedura se anuleaza. in etapa a doua de evaluare a ofertelor candidatii nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna.        . in anunţul de participare se precizeaza numarul minim de candidati ce vor fi selectaţi sau dupa caz numarul maxim.

Licitaţia restrânsă TERMENE Terme n limita Valoarea > prag Valoare<= prag Urgenţă Transmis JOUE 37 10 15 - 30 - Urgenţ ă + JOUE 10 - .

Licitaţia restrânsă Etapa I  Daca nr. Obligatie: asigurare concurenta reala. . candidatilor selectati < nr. minim indicat atunci AC are dreptul de a: . .anula procedura.continua procedura numai cu candidatii selectati.

si • documentatia de atribuire .Licitaţia restrânsă Etapa II  AC transmite numai candidatilor selectati • o invitatie de participare.

TERMENE Valoarea >prag Fara publicare Termen Urgent Documenlimita a tatie in SEAP 40 12 35 Urgenta + SEAP 12 Cu publicare 22 Valoarea<= prag 22 12 10 17 - .Licitaţia restrânsă Etapa II .

Schema logica Licitatie Restransa .

Dialogul Competitiv  Se aplica cand sunt indeplinite cumulativ conditiile:  aplicarea procedurii de LD sau LR ar face imposibila atribuirea contractului de achizitie publica in cauza  contractul este considerat a fi de complexitate deosebita.   pentru care nu se pot defini specificatiile tehnice. nu se poate stabili montajul juridic sau financiar al proiectului .

Dialogul Competitiv (2)  Procedura se desfasoara in trei etape: • de preselectie a candidatilor. Atenţie! oferta cea mai avantajoasă economic unic criteriu de atribuire . • de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei. • de evaluare a ofertelor finale depuse.

Dialogul Competitiv (3)  Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura consultari pentru solutiilor optime  Numai candidatii selectati participa la identificarea  Pe baza acestora candidatii selectati depun oferta finala .

Dialogul Competitiv (4) Termene Termen limita Transmit electronic OJEC Valoare>prag Valoare<=pra g 37 30 30 - .

candidati admisi trebuie sa fie cel putin egal cu nr. minim indicat atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:  anula procedura. concomitent. tuturor candidatilor admisi: o invitatie de participare. .  continua procedura numai cu acei candidati preselectati. candidatilor preselectati < nr. minim indicat in anuntul de participare Atentie! Nr. minim nu poate fi mai mic de 3 Daca nr. si  documentatia de atribuire (include si documentatia descriptiva) Obligatie: asigurare concurenta reala.Dialogul Competitiv Etapa I Nr.  AC transmite.

runde succesive (pentru a reduce numarul de solutii discutate) Nota: Reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire.obiectivelor . .Dialogul Competitiv (9) Etapa II Documentatia descriptiva trebuie sa contina: .descrierea necesitatilor.daca este cazul primele care vor fi acordate participantilor la dialog . . .constrangerilor autoritatii.

Schema logica Dialog Competitiv .

NEGOCIEREA Procedura prin care autoritatea  deruleaza consultari cu candidatii selectati si  negociaza clauzele contractuale. cu unul sau mai multi dintre acestia. . inclusiv pretul.

cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. .NEGOCIEREA .fara publicarea prealabila a unui anunt de participare .

cu unul sau mai multi dintre acestia. .Negocierea cu anunt Negocierea cu publicare reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii preselectati/selectati si negociaza clauzele contractuale. inclusiv pretul.

in conditiile legii. in doua etape:  etapa de selectare a candidatilor.Negocierea cu anunt  se aplica.  se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare . indiferent de valoarea estimata a contractului.  etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.  contractului sectorial atunci cand autoritatea contractanta care desfasoară activitati relevante alege aceasta procedura.  se desfasoara.  se aplica pentru atribuirea:  contractului de achizitie publica numai daca autoritatea contractata se regaseste intr-una din situatiile prevazute la art. de regula.110.

a.  candidatii se selecteaza prin aplicarea criteriilor de selectie stabilite in anuntul de participare. Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.Negocierea cu anunt  in cazul art. alin.  invitatiile de participare la etapa a doua se transmit in acelasi timp tuturor candidatilor selectati. 1. se poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica. lit. din ordonanta.  in cazul in care in urma etapei de selectie au fost selectati cel putin 3 candidati se poate lua decizia de a trece in etapa a doua a procedurii.  in anuntul de participare se precizeaza numarul minim de candidati ce vor fi selectati sau dupa caz numarul maxim. atunci acest lucru trebuie specificat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. . 110.

licitaţiei restrânse. NOTA! Vor fi invitati la negociere ofertantii care la procedura anterioara au întrunit criteriile de calificare si au depus ofertele conform regulilor formale de depunere.Negocierea cu anunt .licitaţiei deschise. .situatii In urma aplicării .a dialogului competitiv . .a cererii de oferte nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. .

pentru a nu fi considerate modificari substantiale.Negocierea cu anunt . DA nu va suferi modificari in ceea ce priveste:     criteriile de calificare criteriul de atribuire specificatiile tehnice din caietul de sarcini factorii de evaluare. La iniţierea negocierii. .situatii Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila: .numai dupa anularea procedurii initiale si .numai daca cerintele initiale prevazute in DA nu sunt modificate substantial.

sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitatiei restranse.2A.  Atunci cand lucrarile ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv . indeosebi serviciile financiare. aşa cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr.situatii  În situatii exceptionale. sau serviciile intelectuale. in scopul cercetarii stiintifice. atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/ livrarea/prestarea acestora. experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.  Atunci cand serviciile care urmează sa fie achizitionate.Negocierea cu anunt . temeinic motivate. nu permit o estimare initială globala a pretului viitorului contract de achizitie publica. cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor. si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

Negocierea cu anunt Termen limita Valoare>prag 37 Valoare<=pra 10 g Urgent Transmi Urgenta a t JOUE +JOUE 15 30 10 .

Negocierea cu anunt – etapa I  Depunere candidaturi  Aplicare criterii de preselecţie  Preselectare candidaţi  Comunicări privind rezultatul preselecţiei . .

Negocierea cu anunt – etapa II  Transmiterea invitatiei la negociere candidatilor preselectati .nu sunt prevazute termene minime .este supus discutiilor in cadrul etapei de negociere.se realizeaza cu fiecare candidat selectat in parte .  Stabilirea datei. ora si locul stabilite in invitatia de participare la negocieri .AC trebuie sa stabileasca un termen rezonabil in vederea pregatirii ofertei preliminare  Runda de negociere pe baza ofertelor preliminare .se realizeaza numai daca este necesara desfasurarea unor runde succesive de negociere.in cadrul rundei se discuta modul in care oferta preliminara raspunde necesitatilor AC  Runda de negociere pe baza ofertelor revizuite .termenul pentru depunerea ofertelor finale este stabilit de AC . orei de depunere a ofertelor finale .are loc la data. .

.evaluare oferte finale si desemnare castigator.depunerea ofertelor finale .Negocierea cu anunt – etapa II  Evaluare oferte finale .

Schema logica Negociere cu anunt .

 se initiaza prin transmiterea unei invitatii la negociere unui sau mai multor operatori economici. indiferent de valoarea estimata a contractului.252. contractului sectorial conform art. in conditiile legii.122.  se desfasoara. etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati.Negocierea fara anunt  se aplica. de regula. .  se aplica pentru atribuirea:   contractului de achiziţie publica conform art. in doua etape:   etapa de selectare a candidatilor.

plan. desen. proiect. Exemplu: Un sculptor are dreptul exclusiv de a repara o lucrare creata de el insusi. marca de comert sau de fabrica. inclusiv asupra filmelor. schita. . inovatie. Din motive tehnice. video. licenta. dar nu poate avea un drept exclusiv de a produce fotografii cu lucrarea sa. brevet. inventie. artistice sau stiintifice. franciza. formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software. artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate. contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic.Negocierea fara anunt . model. Notă: Dreptul de autor se rasfrange asupra:   unei lucrari literare.situatii 1. benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune precum si efectuarea de inregistrari audio.

atunci cand perioadele de aplicare a:     licitaţiei deschise. . Ca o masura strict necesara. Atentie: AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei de urgenta Extrema urgenta reprezinta necesitatea de a rezolva imediat o problema ale carei consecinte in caz de nerezolvare sunt deosebit de grave AC are dreptul de a emite ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu iniţierea procedurii.Negocierea fara anunt . a licitaţiei restrânse a negocierii cu publicarea unui anunţ de participare a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.situatii 2.

situatii 3. . studiilor sau dezvoltarii tehnologice. experimentarii. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice. si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.Negocierea fara anunt .

Perioada in care astfel de contracte de achiziţie publica pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca. de regula.Pentru contractele sectoriale care au ca obiect furnizarea de produse aplicarea procedurii de negoiere fara publicare se poate realiza pentru achizitionarea de la acelasi furnizor intr-o perioada care poate depasi 3 ani de la data atribuirii contractului initial. Este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior. 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial.Negocierea fara anunt . . determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Atentie: . . si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care.situatii 4. datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente.

situatii 5.Negocierea fara anunt . destinat prelucrarii sau transformarii in alte obiecte sau in vederea fabricarii unui produs finit si care nu se mai regaseste in starea initiala la sfarsitul procesului de fabricatie. Se achizitioneaza materii prime cotate la bursele de marfuri. . achizitia acestora realizandu-se ca urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil Atentie: Materia prima este produsul natural sau materialul semifabricat.

concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare 7. in acest din urma caz autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori. .Negocierea fara anunt . de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare. conform regulilor stabilite initial. contractul de servicii trebuie sa fie atribuit.situatii 6. Produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile. Ca urmare a unui concurs de solutii.

in mod cumulativ. separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale. .Negocierea fara anunt . si numai daca se respecta. sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia. care nu au fost incluse in contractul initial.atribuirea sa fie facuta contractantului initial. Limita maximă de 50 % se aprobă de ordonatorul principal de credite (notă justificativă parte a dosarului de achiziţie) . au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza. urmatoarele conditii: . datorita unor circumstante neprevazute. desi separabile de contractul initial. dar care.situatii 8. . din punct de vedere tehnic si economic.lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi.valoarea cumulata a contractelor/actelor aditionale care vor fi atribuite/incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 20% din valoarea contractului initial.

urmatoarele conditii: . respectiv noile servicii. de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior. . . AC isi propune sa achizitioneze noi lucrari.autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial. constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract.Negocierea fara anunt .atribuirea se face contractantului iniţial iar noile lucrari. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii. . si numai daca se respecta. care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial. respectiv noi servicii similare.contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa.in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare. . in mod cumulativ.situatii 9. respectiv noi servicii. .

Schema logica Negociere fara anunt .

a contractului este mai mica decât    pentru contractul de furnizare: 125.000 euro .845.000 euro. fără TVA.Cererea de oferte  Procedura simplificata prin care autoritatea solicita oferte de la mai multi operatori economici  în cazul în care valoarea estimată. pentru contractul de servicii: 125.000 euro. pentru contractul de lucrări: 4.

adresa la care se transmit ofertele..Cererea de oferte  se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii  se poate atribui contractul si daca s-a primit o singură ofertă admisibilă Invitaţia de participare:         data limita stabilită pentru primirea ofertelor. scurta descriere a obiectului contractului modul de obţinere a documentaţiei de atribuire sursa de finantare . criterii minime de calificare (daca sunt cerute). valoarea estimta a contractului limba în care trebuie elaborata oferta.

Cererea de oferte TERMENE Termen limita Documentatie in SEAP (furnizare) 6 10 .

Schema logica Cerere de oferte .

cu sau fara acordarea de premii. prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu.arhitectura .amenajarea peisagistica .Concursul de solutii Procedura prin care se achizitioneaza un plan sau un proiect.prelucrare date teritoriului. Domeniile de aplicare : . proiectare urbanistica si .

Anuntul de participare Transmis cu cel putin 52 de zile inainte de date limita de depunere a solutiilor .Concursul de solutii  ca o procedură independentă sau  parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii/lucrări.

Schema logica Concurs de solutii .

MODALITĂŢI SPECIALE DE ATRIBUIRE ACORDUL-CADRU .

un operator economic si sau . in mod special in ceea ce priveste pretul si.mai multe autoritati contractante .Acordul-cadru Acordul-cadru reprezinta intelegerea scrisa intervenita .o autoritate contractanta sau . dupa caz.mai multi operatori economici al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data. cantitatile avute in vedere .

Acordul-cadru  Acordul-cadru nu reprezintă baza legala pentru angajarea fondurilor publice. incheind contracte subsecvente diferite cu fiecare operator in parte. .  Acordul-cadru nu se poate utiliza abuziv sau impropriu de catre autoritatea contractanta. lucrari de alimentare cu apa si lucrari de constructii. servicii sau lucrari. ex.  Acordul-cadru nu se utilizeza in scopul de a acoperi toate sectoarele unei piete sau game de produse. sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.  In baza acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata. incat sa impiedice.

de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura decat cele stabilite prin acordul-cadru. de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele.     .Acordul-cadru .interdictii Autoritatea contractanta nu are dreptul:  de a incheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv. de a atribui contracte subsecvente in numele si pentru o alta autoritate contractanta care nu este parte in acordul-cadru respectiv decat in cazul in care are calitatea de unitate de achizitii centralizate. de a incheia contracte subsecvente decat cu operatorul sau operatorii economici semnatari ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in respectivul acord.

în circumstanţele specifice .  Excepţia: celelalte proceduri.Acordul-cadru .atribuire  Regula: procedura de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.

preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară . atunci trebuie sa prevadă cel puţin:   obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnica.Acordul-cadru  dacă se încheie cu un singur operator economic.

atunci numărul acestora nu poate fi mai mic de 3  şi trebuie sa prevadă cel puţin:   obligaţiile operatorilor economici preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară .Acordul-cadru  dacă se încheie cu mai mulţi operatori economici.

cu reluarea competitiei .Acordul-cadru  AC are dreptul de a atribui contracte de AP subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici:   fără reluarea competitiei.

Acordul-cadru  AC are dreptul de a atribui contracte de AP fără reluarea competitiei. dacă:  toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele au fost stabilite în acordulcadru. .

prin detalierea acestora sau prin utilizarea altor elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini.  .Acordul-cadru AC are dreptul de a atribui contracte de AP cu reluarea competiţiei:  respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru. sau  dacă toate elementele/condiţiile nu au fost clar prevăzute în acordul-cadru.

CANDIDATURA OFERTA .

in cazul aplicarii unei proceduri de    licitaţie restrânsă.Candidatura Prin candidatura se inteleg documentele prin care un candidat isi demonstreaza: . negociere dialog competitiv.situaţia personală .capacitatea de exercitare a activităţii profesionale .capacitatea tehnică şi profesională în vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei.situaţia economică şi financiară . .

Ce este oferta? Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja într-un contract de achiziţie publică. .

.Ce cuprinde oferta?  Propunerea tehnică  Propunerea financiară Oferta se elaborează in conformitatea cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Oferta  are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită prin documentaţia de atribuire.  conţinutul este confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora. .

şi .cea mai mică propunere financiară.cea mai mare propunere financiară .Oferta cu preţ aparent neobişnuit de scăzut  reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau.  dacă există cel puţin 5 oferte care nu sunt inacceptabile şi/sau neconforme iar preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a avea în vedere: .

966 fundamentare preţ OK OK OK OK .000 57.000 85.000 60.Oferta cu preţ aparent neobişnuit de scăzut Exemplu: Valoare estimată contract 100.000 77.000 lei Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 Oferta 5 Valoare (lei) Medie artimetică (lei) 85 % din medie Concluzie 50.666 54.000 64.

intr-o anumită măsură.Ce este oferta alternativă? acea ofertă care se poate:  abate de la cerintele DA. .  depune numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă dpv economic".

Când este o ofertă neconformă? Atunci când:  nu satisface cerinţele caietului de sarcini.  conţine propuneri dezavantajoase referitoare la clauzele contractuale pentru AC.  conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi nu pot fi justificate. .

Când este oferta inacceptabila? Atunci când a fost depusă:  după data şi ora limită de depunere a ofertelor  la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare  de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare.  nu a fost însoţită de garanţia de participare  propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate .

.Ce este oferta admisibilă? oferta corespunzatoare din punct de vedere al documentaţiei de atribuire.

COMISIA DE EVALUARE JURIUL .

Comisia de evaluare se nominalizeaza  din cadrul compartimentului intern specializat  Pot fi membri şi specialişti din cadrul altor compartimente ale autorităţii contractante  Pot fi cooptati Expertii externi pentru procesul de evaluare a ofertelor .

 nu are drept de vot .Comisia de evaluare expertul  va elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. financiare sau juridice.

Comisia de evaluare Confidenţialitatea şi imparţialitatea declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare. .

cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. . în mod obiectiv.  persoane aflate într-o situaţie care. părţi de interes sau acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi.Incompatibilităţi pentru membrii Nu au dreptul să fie membri:  soţ/sotie.  persoane care deţin părţi sociale. induce dubii cu privire la asigurarea imparţialităţii pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor. rudă sau afin. până la gradul al patrulea inclusiv.

.  AC are obligaţia de a remedia aspectele care determină apariţia conflictului de interese. înlocuirea sa din componenţa comisiei / juriului .In caz de incompatibilitate  membrul are obligaţia de a solicita.

Operatiuni in evaluarea ofertelor  Deschiderea ofertelor  Verificarea eligibilitatii si examinarea calificarilor  Examinarea ofertelor  Aplicarea criteriului  Luarea deciziei privind oferta castigatoare  Intocmire raport de evaluare Se concretizeaza prin incheierea procesului verbal de deschidere si a raportului de atribuire. .

Evaluarea ofertelor  În termen de 20 de zile de la deschiderea ofertelor Prelungirea acestei perioade se poate face numai o singură dată ! Atenţie ! Nota privind justificarea prelungirii. parte a dosarului de achiziţie .

Deschiderea ofertelor  Ofertele se deschid la data si ora anuntata in anuntul de participare  Comisia de evaluare trebuie sa fie prezenta  Operatorii economici au dreptul sa participe la deschidere  Este recomandabil a fi citit PRETUL Se concretizeaza prin incheierea procesului verbal de deshidere .

.Evaluare oferte      Verificarea eligibilitatii si examinarea calificarilor Examinarea ofertelor Aplicarea criteriului Luarea deciziei privind oferta castigatoare Intocmire raport de evaluare Se concretizeaza prin incheierea raportului de atribuire.

.Examinare oferte  In urma examinarii si verificarii  eligibilitatii  si calificarii solicitate ofertetelor propriu-zise se resping ofertele: - inacceptabile sau  .neconforme.

despre anularea procedurii de atribuire şi eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri.  admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic  sau.Atribuire contract sau incheiere acord cadru  dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective.  încheierea acordurilor-cadru. . trebuie informati ofertanţii despre deciziile referitoare la:  atribuirea contractului de achiziţie publică.

justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire. motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute. daca este cazul. denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii. daca este cazul. denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati.Elaborarea raportului de atribuire Raportul de atribuire cuprinde:     denumirea si sediul autoritatii contractante. in cazul ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori. partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor. obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic. daca este cazul. daca este cazul. precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati. denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii. denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura.       . denumirea/numele candidatilor participanti la procedura.

neconforme sau necorespunzatoare  oferte care nu pot fi comparate datorita modului neuniform solutiilor de abordare a .Anularea procedurii de atribuire In ce circumstante?  nivel nesatisfacator al concurentei  oferte inacceptabile.

In ce circumstante?  abateri grave de la prevederile legale afecteaza procedura de atribuire incheierea contractului. Nota: sau fac imposibila  erori sau omisiuni in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire  autoritatea contractanta se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective .

sau . economice sau financiare din anunţ / invitaţie sau din documentaţia de atribuire.Eliminarea oricăror specificaţii tehnice.In ce circumstante? NOU ! Ca urmare a deciziei CNSC care dispune : .Din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire 170 .

Cand se ia decizia?  Inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire  Inainte de data incheierii contractului .

d) documentatia de atribuire. daca este cazul. . invitatia de participare. dupa caz. c) anuntul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau. b) anuntul de intentie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. in cazul in care procedura aplicata a fost alta decât licitatia deschisa sau licitatia restrânsa. e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire.Incheierea dosarului de achizitie publica Ce contine? a) nota privind determinarea valorii estimate.

f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire. g) procesul-verbal al şedintei de deschidere a ofertelor. h) formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire. . daca este cazul. j) raportul procedurii de atribuire. i) solicitarile de clarificari precum şi clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta.

. p) documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant. l) contractul de achizitie publica/acordul-cadru. semnate. n) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire. o) avizul consultativ emis in conformitate cu prevederile legale. m) anuntul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. daca este cazul. daca este cazul. referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii.

Soluţionarea contestaţiilor NOU ! Contestaţiile depuse în procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilităţi publice pentru care legislaţia specifică face trimitere la OUG nr.34/2006 175 .

Soluţionarea contestaţiilor În cazul primirii unei contestaţii de către CNSC pentru care nu s-a luat act de renunţare. AC are dreptul de a încheia contractul numai după:  pronunţarea deciziei CNSC  expirarea termenelor de aşteptare Se aplică şi în cazul :  contractelor încheiate în urma procedurii de negociere fără publicare  contractelor subsecvente unui acord cadru  contractelor încheiate prin sistemul de achiziţie dinamic (dacă AC a publicat în mod voluntar un anunţ/invitaţie în SEAP/JOUE şi a adoptat din proprie iniţiativă termenele de aşteptare ) .

cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi ofertanţi la procedură Notă: propunerile tehnice ale celorlalţi ofertanţi pot fi consultate numai după obţinerea acordului scris al acestora. acord care se anexează cererii contestatorului. .Soluţionarea contestaţiilor NOU ! Contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziţiei publice depuse de AC la CNSC.

Soluţionarea contestaţiilor
NOU ! AC are dreptul de a transmite punctul de vedere asupra contestaţiei şi copia dosarului achiziţiei şi înaintea expirării termenelor de aşteptare.

Soluţionarea contestaţiilor
 soluţionare pe fond = 20 de zile de la data

primirii dosarului achiziţiei publice de la AC
 soluţionare pe excepţie = 10 zile de la data

primirii dosarului achiziţiei publice de la AC
Notă : Se admite o singură prelungire cu încă 10 zile a termenului de soluţionare ptr cazuri temeinic motivate

Soluţionarea contestaţiilor
CNSC poate :

sesiza încălcarea prevederilor OUG 34/2006 la care nu s-a făcut referire în contestaţie, la

ANRMAP şi UCVAP
CNSC nu poate :

decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic

Soluţionarea contestaţiei NOU !  Respingerea contestaţiei de către CNSC  AC reţine o sumă din garanţia de participare Dacă  Instanţa admite plângerea împotriva deciziei CNSC de la decizia instanţei formulată  AC returnează suma în cel mult 5 zile lucrărtoare .

Soluţionarea contestaţiei Contestaţii proceduri de atribuire servicii/lucrări Infrastructura de transport interes naţional Instanţa competentă să soluţioneze plângerea împotriva deciziei CNSC = Curtea de Apel Bucureşti Notă: plângerea formulată împotriva deciziei CNSC se taxează .

 La secţia contencios adm.Soluţionarea contestaţiei Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în 5 zile de la comunicare. şi fiscal a curţii de apel  La secţia comercială a curţii de apel NOU ! Recursul NU suspendă executarea . Recursul se judecă după caz.

com .Va multumesc! Bogdan Dobrin 0749066508 bogdandobrin@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful