You are on page 1of 14

Mapa myśli- Mind

Mapping
Co to jest Mapa
Myśli
•Mind Mapping (ang. mind map, pol. mapa myśli) –
szczególny rodzaj notowania pobudzający obie
półkule ludzkiego mózgu.
•Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich
naukowców: Tony'ego i Barry'ego Buzana.
Mapa Myśli- jak to
działa
•Dzięki użyciu między innymi słów, symboli, kolorów,
rytmu, efektu trójwymiarowości i rysunków uaktywniają
się wszystkie ośrodki mózgu.

•Pobudzona zostaje:
prawa półkula odpowiadająca za wyobraźnię, marzenia, rytm,
postrzeganie przestrzeni, rozpoznawanie kolorów oraz obraz całości,
lewa półkula, której domeną są: logika, linearność, analiza, słowa i
Mapa Myśli- po
co?
•efektywniejszy proces nauki i
zapamiętywania

•sprzyja myśleniu twórczemu,
Mapa Myśli-
proces tworzenia
Central
•W centralnej
nej części mapy należy umieścić
kolorowy
kolorowy
części . Od niego powinny odchodzić grube linie z
rysunek
najważniejszymi hasłami. Od tych linii mogą odchodzić
kolejne cieńsze z mniej ważnymi informacjami, a od nich
jeszcze kolejne. Mapy myśli nie mają żadnych ograniczeń pod

względem wielkościsporządzanych notatek .
Mapa Myśli-
proces tworzenia-
cd.
•Mapy myśli powinny, według zaleceń autorów tej
metody, przyjmować promienistą strukturę i
sposób myślenia opierający się na skojarzeniach .
s u j z w ią z any z
ś ro d k u k artki nary ją c y się z
. N a k ła d a
1 obrazek s
tematem e c h kolorów.
minimu m t r z
i s y m b o li na całej
j obrazów
2. Używa
mapie. ło w a p o w inny być
N a jw a żniejsze s
3 . a czone. ć
najsil n ie j o z n
o ż e s ię znajdowa
. P r z y je dnej linii m b rysunek.
4 o słowo lu
ty lk o je d n
y c h , n iż samo
ż s z
N ie t w ó rz linii dłu
5. u nek. w liter.
sło w o / r y s c i i s t yló
a j ró ż n y ch wielkoś rów.
6. Używ r ó ż nych kolo
. U ż y w a j w i e lu
je j w y o b raźni -
7 nieść swo
a j s i ę p o jbardziej
8. D et m a p y n a
twórz naw .
abstrakcy
jne
y s t y l t w orzenia
s n
W y k r e u j swój wła
9. tylko
map myśli a mapie myśli nie
zczaj n lemy,
10. Umies y, ale ta k ż e p r o b
same fakt etc.
ia,
skojarzen
Mapa Myśli-
zalety
•brak monotonii towarzyszącej
procesowi
sporządzania tradycyjnych

•przyspiesza proces przyswajania
wiedzy, jej przetwarzania i
powtarzania.
Mapa Myśli-
oprogramowanie

•Visual Mind
•MindManager
•Mind Mapper Professional
•Nova Mind
•Intellect Map
Mapa Myśli-
galeria
Mapa Myśli-
galeria
Mapa Myśli-
galeria
Mapa Myśli-
galeria
Mapa Myśli