You are on page 1of 28

ANGINA PECTORIS en ACUUT CORONAIR SYNDROOM

Samensteller: Matthias Steinebach


19-9-2010

Angina pectoris

Angina pectoris betekent beklemmende pijn op de borst. Soms wordt het omschreven als een bandgevoel of drukkend. De pijn wordt veroorzaakt omdat de zuurstofvraag van het hart groter is dan het aanbod.

De zuurstofvraag is groter bij lichamelijke inspanning van warm na kou grote maaltijden emoties m.n. negatief zoals ruzie en (enge) dromen

Het zuurstofaanbod kan verminderen door vernauwde coronairarterin roken (meer CO) anemie tijdens catheteriseren

Hier komt alles tezamen: - na het eten - warm > kou - inspanning - roken

De eerste hulp bij angina pectoris is: - tot rust komen Hierdoor moet de pijn binnen 5-10 minuten afzakken.

Verder, als het beschikbaar is, nitrobaat, in de vorm van spray of pillen. Dit moet onder de tong gegeven worden, sublinguaal.

Voor de lange termijn zijn er voor stabiele angina de volgende mogelijkheden: - nitraten; nitroglycerine en isosorbinedinitraat - -blokkers - calcium-entry blokkers - revascularisatie:PTCA (dotteren) of bypass

Nitraten

Nitroglycerine kan niet geslikt worden ivm met het grote first-pass effect. Het wordt gebruikt als pleister of als middel om aanvallen te couperen. Het kan niet rond de klok gebruikt worden i.v.m. gewenning.

-blokkers

-blokkers remmen de invloed van het sympathisch zenuwstelsel op het hart. De bloedruk neemt af en de pols daalt. Hierdoor neemt ook de zuurstofvraag af. Belangrijk nadeel is de luchtwegvernauwing die kan ontstaan. Dit medicijn is dus gecontra-indiceerd bij COPD

Calcium-antagonisten

Deze medicijnen kunnen meerdere effecten hebben, afhankelijk van de samenstelling: vaatverwijding zodat de weerstand afneemt > doorbloeding hart verbetert ook verlaging hartfrequentie en contractiliteit Door al deze factoren neemt de zuurstofvraag af .

Revascularisatie

De bekendste vorm is natuurlijk PTCA of te wel dotteren. Met een balloncatheter wordt de vernauwing opgerekt en wordt er, om re-occlusie te voorkomen, een stent geplaatst.

Als dotteren niet mogelijk is, is het aanleggen van bypasses een goede mogelijkheid. Aders uit het been worden als transplantaat gebruikt (grafts). Een andere mogelijkheid is het inhechten van de arteria mammaria interna op de verstopte slagader.

Het hartinfarct

Bij een hartinfarct is een coronairarterie volledig geblokkeerd. Oorzaak is meestal het ruptureren (knappen) van een atherosclerotische plaque. De atheroombrij komt in contact met het bloed en veroorzaakt een trombus.

Door deze acute afsluiting is er acuut zuurstofgebrek. De gevoelde pijn heeft dezelfde kenmerken als bij angina pectoris, alleen veel heftiger. Verder kan de pijn uitstralen naar de hals/kaken, bovenarmen li >> re, de rug en zelfs de buik

Omdat een deel van het hart niet meer samentrekt kan er een cardiale shock ontstaan: - snelle pols - lage tensie - asgrauw - ingevallen gelaat - heftig zweten Door de pijn kan er braken voorkomen en de persoon is, terecht, in doodsangst.

Op hoge leeftijd worden de pijnprikkels soms niet meer geleid. De persoon ervaart dan dus geen pijn. Wel kunnen de verschijnselen van verminderde hartfunctie aanwezig zijn die na enkele dagen afnemen. Men spreekt dan van een stil infarct.

Omdat het stervende deel van de hartspier de prikkelgeleiding verstoort is er kans op ventrikelfibrilleren; het hart is nog wel elektrisch actief maar er is geen output meer: de patint verliest het bewustzijn, de pols is niet voelbaar en de ademhaling stopt na enige tijd: men spreekt van klinisch dood.

Nu moet begonnen worden met de basale reanimatie en de AED (defibrillator) moet van de muur. En natuurlijk 112 bellen.

Als de ambulance gearriveerd is wordt de eventuele reanimatie overgenomen. Is er nog een hartslag dan kunnen er antiaritmica, pijnstillers en antitrombotica gegeven worden. Verder zuurstof en een intraveneuze lijn.

Als de patint stabiel is dan deze vervoerd naar het ziekenhuis en opgenomen op de CCU. Als bewaking niet alleen het ECG maar ook een catheter a demeure om de urineproductie te volgen. Deze is namelijk afhankelijk van een goede gemiddelde bloeddruk Een intraveneuze lijn(en) voor het toedienen van medicijnen en vocht en bloedafname. Een intra-arterile lijn voor tensie.

Is het infarct recent dan kan door middel van een dotter-procedure het afsterven van het hartspierweefsel worden voorkomen.

Als dotteren binnen afzienbare tijd niet mogelijk is worden soms stolseloplossers gegeven zoals streptokinase. De kans op bloedingen elders is bij dit medicijn heel groot dus het wordt met beleid toegepast.

Verdere medicijnen: -blokkers tegen ritmestoornissen acetylsalicylzuur tegen plaatjesactivatie morfine tegen pijn middelen tegen braken kalmerings/slaapmiddelen

Bij een zeer slechte ventrikelfunctie wordt er een ballonpomp in de aorta ingebracht. Deze ondersteunt de pompfunctie van het hart.

Complicaties

In de eerste dagen na het infarct zijn er verschillende complicaties mogelijk: - ritmestoornissen- trombusvorming/embolie - hartfalen - papillairruptuur - pericarditis - hartruptuur > harttamponade - aneurysma v.h.hart

Vaak, in tegenstelling wat de mensen verwachten, moeten ze weer snel het bed uit. Revalidatie is zeer belangrijk. Aanpassen van levenswijze, en niet te vergeten het dieet, is noodzakelijk.
Deze was de laatste