MÔN HỌC KỸ THUẬT THỰC PHẨM 3

CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN KHỐI

Chương I. Những Kiến Thức Cơ Bản Của Quá Trình Truyền Khối A. Khái niệm cơ bản I. Định nghĩa và Phân loại
1.1. Định nghĩa 1.2. Phân loại

II. Cách biểu diễn thành phần pha
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Phần khối lượng Phần trăm khối lượng Phần mol Tỷ số mol Phần thể tích

Chương I. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối
A. Khái niệm cơ bản
III. Cân bằng pha 3.1. Khái niệm về cân bằng pha 3.2. Quy tắc pha 3.3. Các định luật cân bằng pha 3.3.1. Định luật Hăngri 3.3.2. Định luật Raun

Khuếch tán phân tử 1.1. Các định luật khuếch tán I.Chương I. Khuếch tán đối lưu .2. Vận tốc khuếch tán 1. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối B. Công thức tính hệ số khuếch tán (Tham khảo) II.

Cân bằng vật liệu và động lực quá trình I.d Ry .Phương trình cân bằng vật liệu II. Phương trình truyền khối và động lực trung bình 3.Chương I.1. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối C. Phương trình truyền khối Vận tốc của một quá trình nào cũng tỷ lệ thuận với động lực và tỷ lệ nghịch với trở lực. Trong quá trình truyền khối động lực là hiệu số nồng độ và trở lực là sự cản trở chất khuếch tán chuyển động qua lưu thể y  ybg dG  dF . Động lực khuếch tán III.

Chương I. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối C. Cân bằng vật liệu và động lực quá trình Dựa theo định luật phân bố và tính toán ta có phương trình truyền khối: G = kyFDytb Hoặc G = kxFDxtb Trong đó: ky và kx là hệ số truyền khối trong pha y và pha x 1 1 ky  1 y  m kx  x 1   x m y 1 .

.Chương I. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối C. Cân bằng vật liệu và động lực quá trình III. Khi đường cân bằng là đường thẳng thì tính theo động lực trung bình logarit. Khi đường cân bằng là đường cong thì tính theo động lực trung bình tích phân. Động lực trung bình Động lực của quá trình thay đồi từ đầu đến cuối nên khi tính toán phải dùng động lực trung bình.2. Phương trình truyền khối và động lực trung bình 3.

Chương I. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối
C. Cân bằng vật liệu và động lực quá trình
III. Phương trình truyền khối và động lực trung bình

3.2. Động lực trung bình 3.2.1. Động lực trung bình tích phân Dựa vào phương trình truyền khối và phương trình cân bằng vật liệu, động lực trung bình tích phân được xác định theo công thức: y d  yc Dytb  yd dy  y  ycb yc

Chương I. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối
III. Phương trình truyền khối và động lực trung bình

C. Cân bằng vật liệu và động lực quá trình

3.2. Động lực trung bình 3.2.1. Động lực trung bình logarit Dựa vào phương trình truyền khối khi đường cân bằng là đường thẳng và phương trình cân bằng vật liệu, động lực trung bình logarit ta xác định theo công thức:
Dy c  Dy d Dytb  Dy c 2,3 lg Dy d

Chương I. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối
D. Phương pháp tính thiết bị truyền khối

Tính thiết bị truyền khối gồm tính kích thước thiết bị (đường kính, chiều cao và các kích thước khác), tính trở lực, công suất của bơm, quạt cần thiết,… I. Tính đường kính thiết bị II. Tính chiều cao thiết bị Là phần chiều cao làm việc của tháp, kích thước phần trên và dưới tùy thuộc những bộ phận được lắp ở đó.

3. Tính chiều cao thiết bị Là phần chiều cao làm việc của tháp. Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền khối D. Tính chiều cao theo phương trình truyền khối 2. Phương pháp tính thiết bị truyền khối II. Tính chiều cao theo số bậc thay đổi nồng độ 2.1.Chương I. kích thước phần trên và dưới tùy thuộc những bộ phận được lắp ở đó.4. 2. Tính chiều cao theo số đơn vị truyền khối 2.2. Tính chiều cao theo cách vẽ đường cong động học .

CHÖÔNG II. III. IV. II. Caùc khaùi nieäm Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï Quy trình coâng ngheä Thieát bò haáp thuï . HAÁP THỤ I.

chaát loûng duøng ñeå huùt goïi laø dung moâi. Caùc khaùi nieäm 1.I. hay coøn goïi laø chaát haáp thuï. khí khoâng bò haáp thuï goïi laø khí trô. khí ñöôïc huùt goïi laø chaát bò haáp thuï. Ñònh nghóa Haáp thuï laø quaù trình huùt khí baèng chaát loûng. .

noù ñöôïc öùng duïng ñeå:  Thu hoài caùc caáu töû quyù  Laøm saïch khí  Taùch hoãn hôïp thaønh caáu töû rieâng  Taïo thaønh saûn phaåm cuoái cuøng .I. YÙ nghóa Quaù trình haáp thuï ñoùng moät vai troø quan troïng trong saûn xuaát hoùa hoïc. Caùc khaùi nieäm 2.

Ñaây laø tính chaát chuû yeáu cuûa dung moâi 2. Tính chaát cuûa dung moâi 1. . Caùc khaùi nieäm 3.I. Ñoä nhôùt caøng beù chaát loûng chuyeån ñoäng caøng deã trôû löïc seõ nhoû hôn vaø heä soá chuyeån khoái seõ lôùn hôn. Ñoä nhôùt dung moâi beù. Coù tính chaát hoøa tan choïn loïc nghóa laø chæ hoøa tan toát caáu töû caàn taùch ra vaø khoâng hoøa tan caùc caáu töû coøn laïi hoaëc chæ hoøa tan khoâng ñaùng keå.

I. Caùc khaùi nieäm 3. ít toán nhieät khi hoaøn nguyeân dung moâi 4. Nhieät dung rieâng beù. Nhieät ñoä soâi khaùc xa vôùi nhieät ñoä soâi cuûa chaát hoøa tan nhö vaäy seõ deã taùch caáu töû ra khoûi dung moâi 5. Nhieät ñoä ñoùng raén thaáp traùnh ñöôïc hieän töôïng ñoùng raén laøm taéc thieát bò . Tính chaát cuûa dung moâi 3.

Khoâng ñoäc ñoái vôùi ngöôøi. Caùc khaùi nieäm 3. vaø thu hoài caáu töû ñôn giaûn hôn 7. . Tính chaát cuûa dung moâi 6. Khoâng taïo thaønh keát tuûa. khoâng aên moøn thieát bò. Ít bay hôi. khi hoøa tan traùnh ñöôïc taéc thieát bò.I. maát maùt ít 8.

II. Ñoä hoøa tan coù theå bieåu thò baèng kg/kg. kg/m3.x . g/lít…  Ñoä hoøa tan cuûa khí trong chaát loûng phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa khí vaø chaát loûng. Ñoä hoøa tan khí trong loûng  Ñoä hoøa tan cuûa khí trong chaát loûng laø löôïng khí hoøa tan trong moät ñôn vò chaát loûng. Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 1.  Söï phuï thuoäc coù theå bieåu thò baèng ñònh luaät Henry – Dalton nhö sau: ycb = m. phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä moâi tröôøng vaø aùp suaát rieâng phaàn cuûa khí trong hoãn hôïp.

Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 1.II. phuø hôïp vôùi khí thöïc khi noàng ñoä cuûa khí khoâng lôùn laém vaø ñoä hoøa tan nhoû.  Ñoái vôùi caùc heä thoáng khoâng tuaân theo ñònh luaät Henry khi ñoù haèng soá caân baèng m laø moät ñaïi löôïng bieán ñoåi phuï thuoäc vaøo noàng ñoä x vaø ñöôøng caân baèng laø moät ñöôøng cong  Ñoái vôùi khí lyù töôûng phöông trình coù daïng ñöôøng thaúng. Ñoä hoøa tan khí trong loûng  Ñoái vôùi khí lyù töôûng phöông trình coù daïng ñöôøng thaúng.  Ñoái vôùi caùc heä thoáng khoâng tuaân theo ñònh luaät Henry khi ñoù haèng soá caân baèng m laø moät ñaïi löôïng bieán ñoåi phuï thuoäc vaøo noàng ñoä x vaø ñöôøng caân baèng laø moät ñöôøng cong . phuø hôïp vôùi khí thöïc khi noàng ñoä cuûa khí khoâng lôùn laém vaø ñoä hoøa tan nhoû.

Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 1.II. ngöôøi ta thöôøng duøng noàng ñoä tyû soá mol hay noàng ñoä phaàn mol töông ñoái. Ñoä hoøa tan khí trong loûng  Khi tính toaùn haáp thuï. ta coù : y Y 1 y x X 1 x mX Y 1  (1  m)X .

II. Caân baèng vaät chaát Goïi :       Gy: löôïng hoãn hôïp khí ñi vaøo thieát bò haáp thuï kmol/h. Yd: noàng ñoä ñaàu cuûa hoãn hôïp khí kmol/kmol khí trô. Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 2. Yc:noàng ñoä cuoái cuûa hoãn hôïp khí kmol/kmol khí trô. Ltr: löôïng dung moâi ñi vaøo thieát bò kmol/h Xd: noàng ñoä ñaàu cuûa dung moâi kmol/kmol dung moâi Xc: noàng ñoä cuoái cuûa dung moâi kmol/kmol dungmoâi  Gtr: löôïng khí trô vaøo thieát bò kmol/h .

Caân baèng vaät chaát  Löôïng khí trô ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : 1 Gtr  Gy  Gy (1  y d ) 1  Yd  Phöông trình caân baèng vaät lieäu Gtr ( Yd  Yc )  L tr ( Xc  X d ) .II. Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 2.

ta coù: L tr min  Löôïng dung moâi caàn thieát: Yd  Yc  Gtr Xc max  Xd Yd  Yc L tr  Gtr Xc  X d . Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 2.II. Caân baèng vaät chaát  Löôïng dung moâi toái thieåu ñeå haáp thuï ñöôïc xaùc ñònh khi noàng ñoä cuoái cuûa dung moâi ñaït ñeán noàng ñoä caân baèng.

II. Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 2. Caân baèng vaät chaát Phöông trình caân baèng vaät lieäu taïi vò trí baát kyø trong thieát bò: Gtr ( Y  Yc )  L tr ( X  Xd )  L tr Y ( X  Xd )  Y c Gtr .

Nhưng sự tăng áp suất luôn kèm theo tăng nhiệt độ cho nên nó cũng ảnh hưởng xấu đến quá trình mặt khác tăng áp cũng gây khó khăn cho chế tạo thiết bị. Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thuï 3. . Động lực trung bình sẽ tăng. Nhiệt độ tăng cũng có ảnh hưởng tốt do độ nhớt của dung môi sẽ giảm. Ảnh hưởng của nhiệt độ vaø aùp suaát  Nếu nhiệt độ tăng thì hệ số Henry tăng đường cân bằng sẽ dịch chuyển về trục tung động lực trung bình sẽ giảm do đó cường độ truyền khối sẽ giảm.II. Nếu ta tăng nhiệt độ đến một nhiệt độ tới hạn nào đó thì quá trình truyền khối sẽ không thực hiện được.  Nếu ta tăng áp suất của hỗn hợp khí thì hệ số cân bằng m sẽ giảm do đó đường cân bằng sẽ chuyển gần về trục hoành. vận tốc khí tăng cường độ truyền khối cũng tăng.

II. Cô sôû vaät lyù cuûa quaù trình haáp thụ 3. p1>p2>p3) . Ảnh hưởng của nhiệt độ vaø aùp suaát Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên quá trình hấp thụ (t1<t2<t 3 .

Thieát bò haáp thuï 1.III. Thieát bò haáp thuï beà maët Thiết bị hấp thu loại bề mặt kiểu vỏ và kiểu ống .

III. Thiết bị hấp thụ 1. Thiết bị hấp thụ loại màng Thiết bị hấp thụ loại màng kiểu vỏ và kiểu tấm .

III. Tháp đệm Tháp đệm và các loại đệm . Thiết bị hấp thụ 1.

III. Thiết bị hấp thụ 1. Tháp đĩa (tháp mâm) Tháp đĩa và hoạt động của tháp đĩa .

Thiết bị hấp thụ 1.III. Tháp đĩa (tháp mâm) .

IV. Sơ đồ hệ thống hấp thụ Sơ đồ hệ thống hấp thụ .

CHƯNG CẤT I. III. Caùc khaùi nieäm Caân baèng loûng hôi heä hai caáu töû Chöng caát ñôn giaûn Chöng caát . II. IV.CHÖÔNG III.

aùp suaát hôi cuûa caùc caáu töû khaùc nhau) . Ñònh nghóa Chöng laø phöông phaùp duøng ñeå taùch caùc hoãn hôïp chaát loûng cuõng nhö caùc hoãn hôïp khí loûng thaønh caùc caáu töû rieâng bieät döïa vaøo ñoä bay hôi khaùc nhau cuûa caùc caáu töû trong hoãn hôïp (nghóa laø khi ôû cuøng moät nhieät ñoä.I. Caùc khaùi nieäm 1.

Ñònh nghóa Khi chöng hoãn hôïp coù bao nhieâu caáu töû ta seõ ñöôïc baáy nhieâu saûn phaåm.I. . Ñoái vôùi tröôøng hôïp hai caáu töû ta coù: saûn phaåm ñænh goàm caùc caáu töû coù ñoä bay hôi lôùn vaø moät phaàn raát ít caáu töû coù ñoä bay hôi beù coøn saûn phaåm ñaùy goàm caáu töû coù ñoä bay hôi beù vaø moät phaàn raát ít caáu töû coù ñoä bay hôi lôùn. Caùc khaùi nieäm 1.

2. thöôøng ñöôïc öùng duïng trong tröôøng hôïp chaát ñöôïc taùch khoâng tan vaøo nöôùc. Phöông phaùp naøy thöôøng duøng ñeå taùch sô boä vaø laøm saïch caùc caáu töû khoûi taïp chaát.I. . Caùc khaùi nieäm 2. Caùc phöông phaùp chöng caát 1. Chöng ñôn giaûn: Duøng ñeå taùch caùc hoãn hôïp goàm coù caùc caáu töû coù ñoä bay hôi raát khaùc nhau. Chöng baèng hôi nöôùc tröïc tieáp: Duøng ñeå taùch caùc hoãn hôïp goàm caùc chaát khoù bay hôi vaø taïp chaát khoâng bay hôi.

nhö tröôøng hôïp caùc caáu töû trong hoãn hôïp deã bò phaân huûy ôû nhieät ñoä cao hay tröôøng hôïp caùc caáu töû coù nhieät ñoä soâi quaù cao. 4.I. Chöng chaân khoâng: Duøng trong tröôøng hôïp caàn haï thaáp nhieät ñoä soâi cuûa caáu töû. Chöng caát: laø phöông phaùp phoå bieán nhaát duøng ñeå taùch hoaøn toaøn hoãn hôïp caùc caáu töû deã bay hôi coù tính chaát hoaø tan moät phaàn hoaëc hoøa tan hoaøn toaøn vaøo . Caùc phöông phaùp chöng caát 3. Caùc khaùi nieäm 2.

I. Caùc khaùi nieäm 2. Chöng caát ôû aùp suaát cao duøng cho caùc hoãn hôïp khoâng hoaù loûng ôû aùp suaát thöôøng . 6. Caùc phöông phaùp chöng caát 5. Chöng caát ôû aùp suaát thaáp duøng cho caùc hoãn hôïp deã bò phaân huûy ôû nhieät ñoä cao vaø caùc hoãn hôïp coù nhieät ñoä soâi quaù cao.

Caân baèng giöõa loûng vaø hôi hoaøn toaøn tuaân theo ñònh luaät Rauolt. sai leäch vôùi ñònh luaät Raoult. Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû  Dung dòch lyù töôûng laø dung dòch maø trong ñoù löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû cuøng loaïi vaø löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû khaùc loaïi baèng nhau.  Dung dòch thöïc laø nhöõng dung dòch khoâng hoaøn toaøn tuaân theo ñònh luaät Rauolt.II. khi ñoù caùc caáu töû hoaø tan vaøo nhau theo baát cöù tæ leä naøo. .

Sai leäh aâ c m Hình 3. Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû Sai leäch döông: löïc keát giöõa caùc phaân khaùc loaïi nhoû hôn löïc keát giöõa caùc phaân cuøng loaïi lieân töû lieân töû Sai leäh c döông sai leäch aâm: löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû khaùc loaïi lôùn hôn löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû cuøng loaïi.1 Quan heä a giöõ aù suaávaø nh phaà cuû p t thaø n a dung dò hai caá töû ch u .II.

. Ñoái vôùi caùc dung dòch lyù töôûng caân baèng phaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng ñònh luaät Rauolt. Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû  Caùc caáu töû khoâng hoaø tan vaøo nhau hoaëc hoaø tan khoâng ñaùng keå khi löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû khaùc loaïi raát beù so vôùi löïc lieân keát giöõa caùc phaân töû cuøng loaïi.  Caân baèng pha trong dung dòch thöïc chæ ñöôïc xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm.II.

(1 – xA) • Vaø aùp suaát chung cuûa hoãn hôïp hôi treân dung dòch laø: • P = pA + pB = PbhA.xB = PbhB. Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû • Xeùt hoãn hôïp goàm hai caáu töû A vaø B.II.xA + PbhB.(1 – xA) . theo ñònh luaät Rauolt ta coù aùp suaát rieâng phaàn cuûa caùc caáu töû laø : pA = PbhA.xA pB = PbhB.

II. y-x III x . Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû B A t D x I x II Hình 3. t-x. III. P-x. II.2 Caù daï g ñoà c n thò I.

Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû  Ñoà thò P–x ôû hình 3. ñöôøng AB bieåu thò söï phuï thuoäc giöõa aùp suaát chung cuûa hoãn hôïp vaøo thaønh cuûa caùc caáu töû ôû nhieät ñoä khaùc nhau . (I) caùc ñöôøng thaúng OB bieåu thò söï phuï thuoäc giöõa aùp suaát hôi cuûa caáu töû A vaøo thaønh phaàn cuûa noù trong dung dòch.II. ñöôøng DA bieåu thò söï phuï thuoäc giöõa aùp suaát hôi cuûa caáu töû B vaøo thaønh phaàn cuûa noù trong dung dòch.2.

II. Caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû Ñoái vôùi caùc dung dòch lyù töôûng ta coù theå xaây döïng ñoà thò baèng caùch tính giaù trò aùp suaát hôi baõo hoaø cuûa caùc caáu töû nguyeân chaát ôû nhieät ñoä khaùc nhau. Ta ñöôïc ñöôøng caân baèng loûng hôi heä 2 caáu töû A vaø B . PbhB roài tính theo x. y theo caùc phöông trình treân. Ta coù: P  PbhB xA  PbhA  PbhB P bhA yA  xA P ÔÛ moãi nhieät ñoä ta tìm caùc PbhA.

CHƢNG CẤT ĐƠN GIẢN Nước vào TB ngưng tụ Nồi chưng Bình chứa sản phẩm Hơi nước Nồi đun Nước ngưng .III.

Sau khi ngưng tụ và làm lạnh đến nhiệt độ cần thiết chất lỏng đi vào các thùng chứa. chất lỏng còn lại trong nồi được tháo ra . Sau khi đã đạt được yêu cầu chưng. Thành phần chất lỏng ngưng luôn luôn thay đổi. CHƢNG CẤT ĐƠN GIẢN Dung dịch được cho vào nồi chưng.III. Hơi tạo thành vào thiết bị ngưng tụ.

III. CHƢNG CẤT ĐƠN GIẢN Chưng đơn giản được ứng dụng cho những trường hợp sau: • Khi nhiệt độ sôi của hai cấu tử khác nhau xa • Khi không đòi hỏi sản phẩm có độ tinh khiết cao • Tách hỗn hợp lỏng ra khỏi tạp chất không bay hơi • Tách sơ bộ hỗn hợp nhiều cấu tử .

lượng sản phẩm đáy giảm khi tăng thời gian chưng. • Nồng độ sản phẩm đáy và đỉnh giảm dần theo thời gian chưng.III. CHƢNG CẤT ĐƠN GIẢN Nhận xét: • Lượng sản phẩm đỉnh tăng. .

IV. CHƢNG CẤT Sơ đồ quy trình công nghệ .

tD . Gx. tSF CHƢNG TB làm lạnh sp đáy xD. D. tSD TB gia nhiệt nhập liệu yW=xW. W. tSW Bình chứa sản phẩm đáy xD . tSW Nồi đun D2 D1 TB làm lạnh sp đỉnh xW . F. tF Bình chứa nhập liệu xW. F. tSD Thiết bị ngưng tụ xD. G. tW Bình chứa sản phẩm đỉnh xF. Dòng hồi lưu tSD LUYỆN (CẤT) xW . W. D.yD=xD. tSW xF.

Nguyên tắc làm việc lỏng đi từ trên xuống có nồng độ cấu tử dể bay hơi giảm dần.Nồng độ các cấu tử thay đổi theo chiều cao của tháp.III. CHƢNG CẤT 2. . .Pha . nhiệt độ sôi cũng thay đổi tương ứng với sự thay đổi nồng độ.Pha khí đi từ dưới lên có nồng độ cấu tử dể bay hơi tăng dần. .

cuối cùng ở trên đỉnh tháp ta thu được cấu tử dễ bay hơi ở dạng nguyên chất và ở đáy tháp ta thu được cấu tử khó bay hơi ở dạng nguyên chất.III. . Do đó một phần cấu tử dễ bay hơi chuyển từ pha lỏng vào pha hơi và một phần ít hơn chuyển từ pha hơi vào pha lỏng.Trên mỗi đĩa xảy ra quá trình chuyển khối giữa pha lỏng và pha hơi . CHƢNG CẤT 2. hay nói một cách khác. với một số đĩa tương ứng. Nguyên tắc làm việc . lặp lại nhiều lần bốc hơi và ngưng tụ như vậy.

Thực tế thì ở trên mỗi đĩa quá trình chuyển khối giữa 2 pha thường không đạt được cân bằng .III. Nguyên tắc làm việc lý thuyết thì mỗi đĩa của tháp là một bậc thay đổi nồng độ: thành phần hơi khi rời khỏi đĩa bằng thành phần cân bằng với chất lỏng khi đi vào đĩa.Theo . CHƢNG CẤT 2. Do đó theo lý thuyết thì số đĩa bằng số bậc thay đổi nồng độ.

CHƢNG CẤT 3.III. • Đun sôi đáy tháp bằng hơi đốt gián tiếp. . • Số mol pha hơi khi đi từ dưới lên bằng nhau trong tất cả tiết diện của tháp. • Quá trình ngưng tụ và bốc hơi không làm thay đổi thành phần pha. Cân bằng vật chất Các giả thuyết trong tính toán • Hỗn hợp nhập liệu và dòng hồi lưu vào tháp ở trạng thái lỏng sôi. • Số mol chất lỏng không thay đổi theo chiều cao của đoạn chưng và đoạn cất.

Cân bằng vật chất: Tổng quát: F  D W Cấu tử dể bay hơi: F .xF  D. đáy (kmol/kmolhh) . xD. sản phẩm đỉnh.III.D. sản phẩm đỉnh.xw F. đáy (kmol/h) xF.xW: nồng độ phần mol của nhập liệu.W: lượng mol nhập liệu. CHƢNG CẤT 3. Cân bằng vật chất a.xD  W .

CHƢNG CẤT 3. Cân bằng vật chất b. Phương trình đường làm việc: • Phương trình đường làm việc đoạn cất: xD R y x R 1 R 1 • Phương trình đường làm việc đoạn chưng: LR L 1 y x xW R 1 R 1 Gx : chỉ số hồi lưu (hoàn lưu) R D F L : tỉ số lưu lượng nhập liệu và đỉnh D .III.

III.3 hoặc R=(1. Chỉ số hồi lưu (hoàn lưu): R=b.Rmin y*F Rmin: chỉ số hồi lưu tối thiểu * Phƣơng pháp đại số: Rx min * xD  yF  * yF  xF 0 * y F : nồng độ pha hơi cân bằng xF 1 ứng với nồng độ nhập liệu .2÷2.5).3.Rmin R=1. Cân bằng vật chất c.Rmin+0. CHƢNG CẤT 3.

* Phương pháp đồ thị: y*F y*F xD Rx m in  1 0 xF xD 1 0 xF 1 xD .

Số mâm lý thuyết: yD yF xD R 1 y W 0 x W xF xD . CHƢNG CẤT 3. Cân bằng vật chất d.III.

Cân bằng năng lượng a.(t SF  t F )  Qm D1: lượng hơi đốt cần sử dụng. F: lưu lượng nhập liệu. CHƢNG CẤT 3.C F .III. r1: nhiệt hoá hơi của hơi đốt. Qm: năng lượng mất mát ra môi trường xung quanh 5÷10%Q .r1  F . Thiết bị gia nhiệt nhập liệu: Q  D1 . CF: nhiệt dung riêng hỗn hợp nhập liệu.

b.rD  D.(t r  t v )  Qm * Ngưng tụ hồi lưu: Q  G x . tv.rD  D.(t  t )  Qm rD: nhiệt ngưng tụ của hỗn hợp hơi đỉnh tháp.( R  1).C1’: nhiệt dung riêng nước làm lạnh. F C1. ' 1 ' 1 ' r ' v G1. Thiết bị ngưng tụ: * Ngưng tụ hoàn toàn: Q  G y .C .rD  G1 .rD  G . G1’: lưu lượng nước cần làm lạnh.R. tr: nhiệt độ vào và ra nước giải nhiệt Qm: năng lượng mất mát ra môi trường xung quanh 5÷10%Q .C1 .

G2.C 2 . Thiết bị làm lạnh sản phẩm đỉnh: Q  W. C2. Thiết bị làm lạnh sản phẩm đỉnh: Q  D.(t r  t v )  Qm d.C 3 .C W . tr: nhiệt độ vào và ra nước giải nhiệt Qm: năng lượng mất mát ra môi trường xung quanh 5÷10%Q F . CW : nhiệt dung riêng của hỗn hợp hơi đáy tháp.C3: nhiệt dung riêng nước làm lạnh.c.G3: lưu lượng nước cần làm lạnh. tv.(t SW  t W )  G3 .(t r  t v )  Qm CD: nhiệt dung riêng của hỗn hợp hơi đỉnh tháp.(t SD  t D )  G2 .C D .

r2 : nhiệt hóa hơi của hơi đốt.C D .tSD  rD )  W .tSW  rW )  D.( R  1).( C D .C D .tSF  W .rW  D.t SD  F .CD .t SF  Qm D.C F .e.tSW  Qm W .(CW .( R  1).t SF D2   Qm r2 D2: lưu lượng hơi đốt cần đun nóng.C F .R.CF .t SF  Qm Q  D2 .CF .tSD  Gy .t SD  rD )  D.r2  D. F Qm: năng lượng mất mát ra môi trường xung quanh 5÷10%Q .(CD .rD  D.CD . Toàn tháp: F.rD  D.( R  1).t SD  F .R.t SD  F .CW .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful