KONSEP KIT BACAAN BERGRED

Bacaan bergred adalah satu bentuk bahan bacaan yang dibina melalui proses pemeringkatan untuk membolehkan seseorang murid itu menguasai bacaan dengan lancar dalam tempoh masa yang singkat.

 Membimbing murid mengembangkan penceritaan.  Membantu murid membina ayat.  .OBJEKTIF KIT BACAAN BERGRED Memudahkan murid yang lemah untuk membaca.  Menanam minat murid yang lemah untuk membaca.  Mengembangkan tahap pemikiran murid.  Menjelasakan kepada murid proses pembacaan.

FAKTOR DALAMAN MASALAH MEMBACA  Menurut Marohaini Yusoff (1999). aspek psikologi adalah seperti minat. motivasi dan konsep diri. kebolehan berbahasa. . pengalaman sedia ada. faktor dalaman yang mempengaruhi masalah pembacaan pembaca (murid) dalam aspek intelektual adalah seperti kecerdasan.

 .  Perkara ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar untuk memahami struktur ayat yang lebih kompleks . pertalian yang rapat antara kecerdasan dan kebolehan membaca ini lebih ketara dalam kalangan pelajar (pembaca) pada peringkat menengah daripada murid peringkat rendah. Stoodt dan Burn (1978).ASPEK KECERDASAN Golongan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah ini akan mengambil masa yang lebih lama untuk memahamkan sesuatu bahan yang dibaca.  Menurut Roe.

 .KEBOLEHAN BERBAHASA Murid yang tidak luas tahap pembacaan dan lemah dalam tatabahasa ditambah pula dengan kehidupan dalam masyarakat yang menggunakan bahasa dialek kedaerahan manambahkan lagi masalah kesukaran seseorang murid.  Mungkin mereka mampu untuk memahamkan diri mereka apa yang dibaca dan mungkin juga mereka menghadapi masalah penyampaian terhadap sesuatu struktur ayat yang dibaca.

sosiobudaya dan sebagainya.   . sekolah. Sekiranya seseorang pembaca itu hidup dalam suasana keluarga yang mempunyai tabiat membaca. Kesemua pengalaman dan pengetahuan sedia ada ini diperolehi di rumah. nescaya pembaca tersebut akan terdorong untuk membaca walaupun secara tidak langsung. didikan ibu bapa.PENGALAMAN SEDIA ADA  Pengalaman sedia ada ini diperolehi daripada kehidupan seharian pembaca.

FAKTOR LUARAN DALAM MASALAH MEMBACA  Faktor fizikal pembaca Persekitaran dan Bahan bacaan itu sendiri   .

Menurut Marohaini Yusoff (1999).FAKTOR FIZIKAL  Faktor fizikal yang berkaitan dengan masalah membaca ialah daya penglihatan dan pendengaran. proses membaca bermula dengan melihat dan mengecam perkataan atau lambang-lambang bahasa yang hendak dibaca. Murid yang lemah sering menghadapi beberapa masalah penglihatan untuk membuat diskriminasi terhadap huruf dan perkataan   .

 Contoh mudah berkenaan masalah pendengaran ialah orang pekak.  Berdasarkan Roe.SAMBUNGAN Pendengaran mempengaruhi keberkesanan bacaan kerana ia mempunyai kaitan antara bacaan lisan dengan tulisan.  Seseorang yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat membentuk bunyi yang betul melalui tulisan yang dibacanya.  . ucapan dan penyebutan tidak jelas dan lain-lain. Stoodt dan Burns (1978). ujian saringan pendengaran boleh dilakukan oleh guru jika murid menunjukkan tanda-tanda seperti meminta satu penerangan diulang-ulang.

tetapi rangsangan yang negatif akan memberikan hasil yang negatif juga. corak interaksi sesama isi rumah.MASALAH PERSEKITARAN  Marohaini Yusoff (1999) menyatakan terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan persekitaran rumah.   Rangsangan yang baik membolehkan murid membaca dengan baik. kestabilan sosial. . Antaranya ialah sosiobudaya di rumah. dan sosioekonomi.

BAHAN BACAAN  Bahan bacaan mempengaruhi bacaan pembaca melalui pelbagai aspek. penggunaan ayat sama ada mudah atau abstrak. serta penggunaan bahan grafik untuk menarik minat murid. Antara aspek tersebut ialah perbendaharaan kata yang terdapat dalam bahan bacaan. isi kandungan bacaan.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful