JAWATANKUASA-JAWATANKUASA YANG TERLIBAT PENGARUH PERUBAHAN KURIKULUM MATEMATIK LUAR NEGARA TERHADAP KURIKULUM MATEMATIK DI MALAYSIA

•Menyatakan bahawa Kurikulum Pendidikan Matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula pada tahun 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat demikian.

LAPORAN PROJEK KHAS (1970)

• Bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains agar seiring dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju • Memperkenalkan kaedah berpusatkan murid dan menggalakkan kaedah inkuiri-penemuan.

Bertujuan untuk memperkenalkan tajuk- tajuk moden seperti teori set, statistik dan vektor yang dipermudahkan pada awal tahun 70an Pendekatan tradisi pula ditukar dengan kaedah semasa.Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru.

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983)
Perubahan yang berlaku dalam Kurikulum Matematik Moden ini telah mengurangkan kandungan matematik supaya lebih seiring dengan kebolehan murid. Objektifnya untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap, peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik Matematik KBSR pula bertujuan untuk memperluaskan kemahiran mengira dan menguasai kemahirankemahiran asas matematik.

Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira.

Kurikulum matematik sekolah menengah juga berubah daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1998).

Terhasil daripada pertukaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983)

Bertujuan untuk memastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya.

Projek Imbuhan (Compensatory Project) (19751980)
• Bertujuan untuk membela nasib kanakkanak dari keluarga berpendapatan rendah • Skema pembelajaran juga diwujudkan mengikut perkembangan kognitif muridmurid. • Projek ini juga menitikberatkan bidang pedagogi dan elemen- elemen sosioekonomi dan politik.

(Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment)
Tujuannya adalah mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah- sekolah rendah di luar Bandar
Projek ini juga turut membantu Pusat Perkembangan Kurikulum melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR.

Projek InSPIRE (1977)

Projek Sekolah Bestari di Malaysia
• Bermatlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. • Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri, terarah kendiri dan mengikut kadar pembelajaran sendiri. • Memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik.

Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964)
Menggunakan kaedah- kaedah baru yang digunakan dalam P&P matematik berpandukan Teori Pembelajaran Piaget.
Bertujuan membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit seperti pelajar belajar matematik dalam kumpulan kecil dan melibatkan penggunaan matematik untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki.

Scottish Mathematics Group (SMG) • Terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools yang memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets, Number Systems, Number Bases, Modular Mathematics, Transformation, Inequalities, Linear Programming dan Matrices.

• Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan penting dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970.

Pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang bersepadu di mana tajuktajuk yang berbeza diajar secara bersepadu.

Kandungan buku teks SMP terlalu akademik dan abstrak serta menyebabkan sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik.

Bahan SMP juga tetap menjadi sumber rujukan buku teks subjek

• Objektif utama adalah untuk meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia.
• Hasil usaha ahli-ahli SMSG ini adalah New Mathematics yang menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas 10.

Objektifnya adalah untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik.

Pada bulan April 2000, NCTM telah mengeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang.

Sambungan NCTM…

Terdapat empat pekara utama dalam dokumen Principles and Standards for School Mathematics

Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik melalui perkongsian video pengajaran dan pembelajarannya (P&P).

NCTM turut menerbitkan empat jurnal profesional. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) untuk mengenalpasti guru-guru permulaan telah bersedia untuk melakukan tugasnya.

Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik.

• Menyiasat dan memahami kandungan matematik. • Kemahiran ini perlu diberi penekanan supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Kemahiran yang terlibat adalah, strategi dan langkah yang pelbagai digunakan untuk meyelesaikan masalah. • Dalam menyelesaikan masalah-masalah ini, murid-murid belajar untuk menggunakan matematik dan beransur-ansur yakin dalam menghadapi situasi baru yang mencabar.

• Daripada penggunaan strategi penyelesaian masalah ini, pelajar dapat menyelesaikan sebarang masalah dengan mudah. • Guru perlu melibatkan murid-murid dalam perbincangan mengenai penyelesaian masalah matematik. Ini termasuk juga membincangkan penyelesaian dan strategi penyelesaian yang berbeza.

komunikasi yang baik, kita boleh berkongsi dan menjelaskan pemahaman dalam matematik. Komunikasi dalam matematik boleh berlaku apabila pelajar melakukan kerja secara berkumpulan.
Mereka boleh belajar untuk memahami dan menilai pemikiran orang lain dan membina idea-idea.

Mereka perlu belajar untuk menimbang kekuatan dan batasan pendekatan yang berbeza. Seseorang guru perlu memantau penggunaan bahasa matematik mereka agar dapat membantu membangunkan keupayaan mereka untuk berkomunikasi dalam matematik.
Kemahiran komunikasi matematik terdiri daripada mendengar proses, membaca proses dan sebagainya.

PENAAKULAN MATEMATIK

• Ini adalah asas bagi memahami dan menyelesaikan masalah matematik. • Pembangunan penaalukan berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. • Murid-murid pada semua peringkat perlu dilatih untuk menguji ramalan atau tekaan mereka dengan menggunakan bahan konkrit,kalkulator dan lain-lain.

• Penaakulan matematik adalah satu tabiat minda. • Murid-murid harus digalakkan untuk menjelaskan proses taakulan mereka untuk mencapai satu kesimpulan yang diberikan atau untuk menjustifikasikan mengapa pendekatan tertentu mereka terhadap sesuatu masalah adalah sesuai.

• Menerangkan bahawa peluang untuk membuat perhubungan mesti diwujudkan supaya murid-murid boleh menghubungkan konsep pengetahuan mengenai prosedur dan mengaitkan topik-topik dalam matematik dengan matapelajaran lain. • Dengan membuat perhubungan, murid-murid melihat matematik sebagai keseluruhannya bersepadu dan bukannya bercampur aduk dengan idea yang tidak berkaitan.

• Murid-murid akan menjadi lebih peka dalam aplikasi matematik apabila idea matematik dihubungkan dalam kehidupan sebanar. • Satu penekanan terhadap hubungan matematik dapat membantu murid-murid menyedari bahawa betapa idea dalam pelbagai bidang adalah berkaitan

Cara pengajaran dan pembelajaran kini telah berubah kepada perkembangan teknologi yang pesat.

Peranan guru juga berubah daripada pengantar pengetahuan kepada fasilitator dalam pembelajaran.

Penggunaan teknologi adalah sangat penting dalam matematik.

Kebanyakan sumber adalah daripada akses kendiri.

Penggunaan teknologi dalam pengajaan dan pembelajaran memberikan banyak kelebihan kepada kami.

Penggunaan teknologi membantu murid-murid untuk memahami konsep-konsep matematik secara mendalam, bermakna dan tepat membolehkan mereka untuk meneroka konsep matematik.