POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM

Group Math IPGKPP PISMP Ambilan januari 2011

PENGENALAN
Islam adalah suatu sistem yang komprehensif yang tidak membezakan negara adalah “untuk menciptakan keadaan yang membolehkan rakyat mencapai keinginan masing-masing secara maksima.”

ISLAM
Membaiki keimanan(aqidah) dan akhlak umat manusia.

Mencapai kebahagiaan, kedamaian serta keadilan.

Negara dianggap sebagai alat dan jalan.

NEGARA ISLAM
Sama dan tujuan Islam itu sendiri
Melaksanakan hukum2 Islam Menyebarkan dakwah Islam

2 matlamat yag saling bantumembantu bg menubuhkan pemerintahan dalam sesebuah negara islam. Membentuk
keimanan(alDin)

Tujuan asas yg mesti dilakukan oleh negara Islam Membezakan sistem Islam dgn sistem lain.

Kepentingan rakyat

Kehidupan,pe naakulan,kem uliaan,kekaya an dan juga agama.

DASAR2 NEGARA ISLAM

Negara ideologi atau negara yg dibangunkan atas dasar akidah Islam dgn seluruh pola dan lunas yg lahir daripadanya.

Pemerintahan Islam ditegakkan atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T. . Hak pemerintahan yg mutlak adalah hak Allah S.W.T. . Ketua negara Islam adalah pemegang amanah Allah S.W.T yg tertinggi. Perlaksanaan syura berdasarkan garis yg telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah Rakyat menyerahkan kekuasaannya sbgi Khalifah Allah S.W.T. kpd Majlis Syura. Melaksanakan syariah Islamiah secara mutlak. Mengutamakan akhlak mulia yg digariskan oleh al-Qur’an dan al-Hadith. b/jawab melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar secara serentak. Tolong menolong dan menegakkan keadilan.

CIRI-CIRI NEGARA ISLAM
Menegakkan hukum2 Allah dan menghapuskan undang2 jahiliah Kebenaran menjadi tunggak yg sangat penting dalam menegakkan Islam.

Keadilan – Al-’Adalah:  Sifat terpeji dan salah satu drpd nama2 Allah yg menjadi neraca Allah dlm ciptaannya.  Keadilan berpecah kpd 3 pecahan iaitu: 1. Hukum 2. Kehakiman 3. Haq dan t/jawab terhadap masyarakat Kebebasan (Al-Hurriyyah) • Hak kebebasan kpd rakyat mengikut naluri manusia serta berdasarkan kpd perlembagaan negara seperti berikut: 1. Kebebasan menganut agama 2. Kebebasan menasihat kpd semua pihak.

Persamaan (Al-Musawah) • Semua manusia sama di hadapan syariat Allah
Al-Syura • Mengendalikan urusan duniawi yg mesti ditegakkan dgn agama. Ketaatan – Al-Ta’ah: • Taat kpd Allah dan Rasul secara mutlak • Ketaatan kpd pemimpin selagi pemimpin itu taatkan Allah dan RasulNya.

KONSEP SYURA
• Maksud Syura: “bermesyuarat,berbincan dan bertukar pendapat”. • Merupakan aktiviti yg semula jadi dan universal dlm urusan melibatkan manusia termasuk dlm pengurusan organisasi. • Bagi mencapai kemuafakatan dlm membuat keputusan. • Mekanisme terbaik untuk membuat keputusan.

Pengurusan manusia

• Punya maruah dan hak2 kemanusiaan yg harus dihormati. • Berhak dilayani dan diperlakukan secara adil. • Mendapatkan keadilan dan kerelaan itu dicapai.

Abu ‘I-A’la alMaududiy

Membuat keputusan yg melibatkan 2 org atau lebih

Mempedulikan kepentingan pihak lain.

Pengamalan syura yang sihat
Bertolak dr sangka baik(husnu’z’zan) di kalangan sesama anggota pembuat keputusan.

Sangka buruk adalah saling tidak mempercayau dan telah gagal sejak saat ia dimulakan.

Sangka baik wujud bila ada sikap saling percaya mempercayai atau mutual trust.

Kesepakatan dr segi rujukan baku iaitu alQur’an dan alSunnah

Para anggotanya sepakat dlm soal rujukan baku.

Peserta syura

Kebebasan bersuara

•Kebebasan dan keberanian berbeza pendapat. •Takut utk bersuara dan takut berbeza pendapat tidak akan dpt mencapai objektifnya.

Keberhasilan syura

• Bergantung kpd ketua kumpulan. • Mendapat kepercayaan dr anggota2 kumpulan.

Kepentingan diri dan kelompok yg diwakili.

Bebas sikap berpuak2.

syura

Kepentingan pihak2 lain.

Sikap toleransi,timbang rasa,setia kawan.

KEPUTUSAN
Keputusan berdasarkan suara terbanyak. Suara majoriti diakui sbgi kekuatan pemutus dlm Islam. Dalam istilah usul fiqh ini disebut alkathratu hujjatun (suara majoriti adalah suara hujjah atau kuasa pemutus)

Syura yg dimaksudkan oleh al-Qur’an dan diperincikan oleh sunnah Rasulullah s.a.w. adalah aspek pengurusan kehidupan yg imperatif.

AHLI MAJLIS SYURA

Kaum Muslimin iaitu orang ramai yang telah berbincang dengan Nabi Muhammad tentang perang Uhud

Para sahabat Nabi Muhammad

Pemuka-pemuka kabilah yang berpengaruh
Umat dan rakyat

PERBEZAAN SYURA DAN DEMOKRASI

SYURA

DEMOKRASI

• Satu majlis untuk sesuatu individu
mengeluarkan pendapat

• Kekuasaan dan kedaulatan rakyat
• Pemerintahan daripada rakyat

• Menjelaskan hukum-hukum syarak

• Pemimpin dipilih oleh rakyat

• Menjelaskan hukum-hukum yang belum dijelaskan

• Melibatkan rakyat dalam membuat sesuatu keputusan

• Membuat keputusan berdasarkan syariat Islam

Bersifat adil, warak dan taqwa

Berilmu pengetahuan agama dan bijaksana

KELAYAKAN UNTUK MENGANGGOTAI MAJLIS SYURA

Mempunyai pengalaman ikhtisas atau profesional

KEPENTINGAN SYURA

Memberi peluang kepada ahli untuk bersuara untuk dalam setiap keputusan yang dibuat

Mengelakkan amalan dikriminasi dan berpuak-puak

Bertanggungjawab mengurangkan kesilapan dalam sesuatu keputusan

Memupuk nilai-nila murni seperti, amanah, ikhlas dan tolong menolong

KEDUDUKAN BUKAN MUSLIM DALAM NEGARA ISLAM

AHLI DZIMMI
• Tinggal kekal dengan agamanya tetapi patuh kepada undang-undang negara

AL-MUSTAKIM
• Warganegara asing yang dibenarkan tinggal dalam negara Islam mengikut tempoh ditetapkan

Perlindungan ancaman luar iaitu serangan musuh

Pembelaan daripada kezaliman dalam negara

HAK MENDAPAT PERLINDUNGAN

Pemeliharaan harta benda

Pemeliharaan kehormatan diri
• • Menyuruh umat Islam untuk memelihara kehormatan diri Memelihara maruah orang Dzimmi

Perlindungan takaful ketika tua dan miskin
• Islam memberi jaminan perlindungan hidup melalui skim takaful

Kebebasan beragama
• • Warganegara bukan islam bebas menganut agama masing-masing Tidak menggunakan paksaan

Memegang jawatan kerajaan

Kebebasan bekerja
• Diberi kebebasan untuk bekerja dalam apa sahaja bidang yang dipilih

• •

Orang dzimmi berhak memegang jawatan dalam negara Islam kecuali dalam beberapa jawatan yang mempunyai ciri-ciri keagamaan cthnya: ketua Negara agensi-agensi Zakat

Disediakan oleh : AK HAMIZAN BIN AGK YUSSOF 921007-12-5671

PENGENALAN
Dikenali sbg SAHIFAH MADINAH

23 daripada fasal tersebut adalah mengenai orangorang Islam dan 24 lagi mengenai orangorang Yahudi

Perlembagaan bertulis yang pertama di dunia

Perjanjian politik yang dibuat di antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai bangsa termasuklah orang Muhajirin, Ansar dan Yahudi

Mengandungi 10 bab yang terdiri daripada 47 fasal

Peraturan2 yg menjamin kehidupan sosial politik dlm sesebuah masyarakat atau negara

Ia dirangka oleh Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk wahyu

Strategi Nabi Muhammad SAW Dalam Pembentukan Negara Islam Madinah

Strategi Jangka Panjang

Strategi Jangka Pendek

MAKSUD STRATEGI
Satu pelan umum untuk mencapai sesuatu matlamat khususnya untuk jangka panjang

Collins
Seni dalam merancang untuk mencari jalan terbaik bagi memperoleh kelebihan ataui mencapai kejayaan

Kamus Dwibahasa Oxford Fajar

Suatu perancangan dan pengurusan yang baikuntuk mencapai tujuan tertentu

Kamus Dewan

Sebarang muslihat yang dioperasikan, pendekatan utama yang digunakan secara bersepadu atau rancangan yang rapi dan teratur bagi mencapai sesuatu maksud atau tujuan

STRATEGI JANGKA PANJANG
Mempamerkan Ketokohan Kepimpinan Menyebarkan Kesedaran Memantapkan Tarbiyyah

Memaksimakan Peranan Masjid

Berhijrah

Memperkenalkan Khidmat Masyarakat

Memperteguhkan Perpaduan Nasional

Memperkenalkan Pengagihan Kuasa

1. Mepamerkan Ketokohan Kepimpinan:
 Penting untuk menjadi pemimpin yang disegani dlm sesebuah negara dan dlm usaha membentuk imej negara yang dipimpin.

2. Menyebarkan kesedaran:
 Menyebarluaskan kesedaran serta kefahaman Islam kepada masyarakat secara berterusan.  Dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW setelah mendapat wahyu dari Allah S.W.T

3. Memantanpkan tarbiyyah:
 Nabi Muhammad mendidik mereka dengan memberi jadual pentarbiyyahan yang tersusun, agar mereka sentiasa terusus dengan sistem Islam serta mempunyai kualiti sebagai seorang Muslim.

4. Memperkenalkan khidmat masyarakat:
 Usaha membantu dan meringkan bebanan yang dihadapi oleh orang lain dengan menggunakan beberapa kaedah dan pendekatan sehingga tercapainya objektif yang dituju.  Nabi Muhammad menganjurkan program Dar al-Qurra’.  Mewujudkan khidmat kesihatan (al-Rufaidah al-Islamiyah).

5. berhijrah:
 Usaha baginda untuk membentuk negara Islam di Makkah mendapat tentangan yang berterusan dari sebahagian besar masyarakat Quraisy.  Baginda merancang untuk berhijrah untuk mencari tapak yang sesuai bagi tujuan membentuk negara Islam.

6. Memaksimakan peranan masjid:
 Strategi utama baginda sebaik tiba di Madinah adalah mendirikan Masjid Quba’ (masjid pertama di dunia).  Seterusnya membina Masjid Nabawi.

7. Memperteguhkan perpaduan Nasional:
 Khusus untuk rakyat Madinah.  Dilakukan tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan keturunan.  Perpaduan yang mantap akan melahirkan masyarakat yangbersatu padu dan harmoni di samping dapat memperkukuh kestabilan negara Islam.

8. Memperkenalkan pengagihan kuasa:
 Dalam usaha untuk memantapkan proses pentadbiran Madinah, baginda telah melaksanakan strategi ini.  Baginda memegang jawatan sebagai Ketua Negara, diikuti oleh para sahabat yang memegang jawatan tertentu dalam pentadbiran Madinah.

Strategi jangka pendek

Bertahan seketika waktu menghadapi musuh

Mengelirukan musuh

Menggunakan kepakaran

Melaksanakan konsep al-Tadarruj

Mempengaruhi melalui sumbangan

Mencari perlindungan

1. Bertahan seketika waktu menghadapi musuh:
 Tidak mengadakan p’lawanan terutama ketika Islam baru diperkenalkan.  Pada masa itu, kaum Muslimin belum memiliki kekuatan untuk bertindakbalas terhadap musuh.  Mereka (kaum Muslimin) tertdedah kepada tekanan, penindasan, kezaliman dan pembunuhan.

2. Mengelirukan musuh:
 Baginda yang ditemani oleh Abu Bakar r.a membuat perjalan pada waktu tengah hari yang terik cahaya matahari  Baginda menggunakan jalan lain untuk ke Yathrib (Madinah).

3. Menggunakan kepakaran:
 Mengambil kesempatan dari kelebihan yang ada pada seseorang untuk mencapai yang diharapkan.  Baginda mengamanahkan kepada Abdullah (anak Abu Bakar) yg tinggal di Makkah utk membuat laporan sepanjang masa terutama maklumat konspirasi pemuka Quraisy yg berusaha menangkap baginda.

4. Mencari perlindungan:
 Usaha untuk melindungi diri daripada terus dicengkam oleh musuh.  Dalam perjalanan dari Thaif ke Makkah, Mat’am bin ‘Adi bersetuju untuk menjadu pelindung kepada Rasulullah S.A.W

5. Mempengaruhi mad’u melalui sumbangan:
 Strategi ini bukan sahaja tertumpu kpd kaum muslimin, tetapi juga tertumpu kpd mad’u yg buka beragama Islam.  Sumbangan kebajikan meliputi kewangan, makanan, minuman, pakaian dan lain-lain.

6. Melaksanakan konsep al-tadarruj:
 Proses yang dijalankan secara beransur-ansur dalam menyebar dan memahamkan masyarakat kpd Islam, yg dilakukan kerana merealisasikan kenyataan masyarakat semasa, di samping mengambil kira faktor2 tertentu.  Keistimewaan strategi (jangka panjang & pendek) yg dilaksanakan oleh Nabi Muhammad S.A.W telah menghasilkan kejayaan yg cemerlang & terbilang iaitu berdirinya negara Islam di Madinah al-Munawwarah.

Kandungan perlembagaan Madinah
1
• Wahyu adalah undang-undang tertinggi bagi negara Islam Madinah.

2

• Nabi Muhammad diakui sebagai ketua negara yang mesti dipatuhi dan dihormati.

3

• Tidak boleh bermusuhan di antara sesama Islam dan tidak boleh membantu orang bukan Islam membunuh orang Islam.

4

• Orang-orang Islam mestilah menganggap orang Islam yang lain sebagai saudara meraka.

5

• Kebebasan beragama diberi kepada orang bukan Islam.

6

• Orang Yahudi boleh meneruskan amalan agama dan adat resam mereka.

7

• Mereka akan menerima layanan yang saksama bertanggungjawab ke atas keselamatan Madinah.

tetapi

mereka

8

• Keadilan adalah diberi kepada semua pihak.

9

• Dalam sesetengah kes, ketua suku diberi hak untuk menyelesaikan masalah suku mereka. Tetapi beberapa kes jenayah perlu dirujuk kepada Nabi.

10

• Semua penduduk Madinah tanpa mengira agama dan bangsa adalah bertanggungjawab mempertahankan Madinah walaupun ia diancam oleh kaum sendiri.

Implikasi perlembagaan madinah
Menentukan kebebasan akidah, kebebasan berfikir, kesucian Kota Madinah, keselamatan nyawa & harta Membolehkan Nabi Muhammad S.A.W membina negara Islam yg aman damai terdiri drpd pelbagai kaum, agama & keturunan di Madinah

Membantu baginda mewujudkan peraturan tatanegara bagi menyelesaikan masalah penduduk Madinah

Masyarakat Madinah bertanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serangan luar

Nabi Muhammad S.A.W telah ditetapkan sebagai penguasa tertinggi di Madinah

Institusi kehakiman dan keadilan di Madinah telah diwujudkan

Rakyat diberikan kemerdekaan dengan hak-hak asasi mereka

Memberikan panduan dan mengatur hubungan antara rakyat pelbagai kaum (penyatuan masyarakat)

Prinsip umum negara

        

Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum negara Kesatuan ummah dan kedaulatan negara Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah Hak dan tanggungjawab rakyat dari segi ketahan dan pertahanan negara Dasar hubungan baik dan bantu-membantu di antara sesama warganegara Tanggungjawab individu dan negara (pemerintah) dalam menegakkan keadilan sosial Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman qisas dan lain-lain telah dicatatkan Kebebasan beragama untuk semua kaum yang menjadi warganegara Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam

Sekian Terima kasih

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.