You are on page 1of 44

SALAHLAKU DAN TATATERTIB

PENJAWAT AWAM

UNIT TATATERTIB
CAWANGAN NAIK PANGKAT DAN TATATERTIB
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Unit Tatatertib, BSM 1
SISTEM TATATERTIB DALAM
PERKHIDMATAN AWAM

MENGANDUNGI KOMPONEN
1. PERATURAN
2. TATAKELAKUAN/LARANGAN
3. PIHAK BERKUASA TATATERTIB
4. PROSEDUR/TATACARA
5. HUKUMAN
6. RAYUAN

Unit Tatatertib, BSM 2
PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB
PENJAWAT AWAM

1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

2) Peraturan-Peraturan Lembaga
Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan
1994 - P.U.(A) 458

Unit Tatatertib, BSM 3
STRUKTUR PIHAK BERKUASA
TATATERTIB

i) KETUA SETIAUSAHA NEGARA -
PENGERUSI

Lembaga Tatatertib Kumpulan
Pengurusan (No. 1) – Gred 48 ke atas

(Bukan dengan tujuan buang kerja
atau turun pangkat)

Unit Tatatertib, BSM 4
ii) KSU/KP : Diperingkat Kementerian/ Jabatan -
Pengerusi
- Lembaga Tatatertib Kumpulan
Pengurusan (No. 2) – Gred 41 & 44
(Bukan dengan tujuan buang
kerja/turun pangkat)
- Lembaga Tatatertib Kumpulan
Sokongan (No. 1) – Gred 34 ke bawah
(Dengan tujuan buang kerja/turun
pangkat)

TKSU/PENGARAH
- Lembaga Tatatertib Kumpulan
Sokongan (No. 2) – Gred 34 ke bawah
(Bukan dengan tujuan buang
kerja/turun pangkat)
Unit Tatatertib, BSM 5
SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
PELAJARAN

• Lembaga bagi hukuman buang kerja/
turun pangkat bagu kumpulan
pengurusan –
Gred 41 ke atas

• Sebagai Lembaga Rayuan Tatatertib
untuk semua kumpulan

Unit Tatatertib, BSM 6
ENAM JENIS PROSEDUR
TATATERTIB
1. KES TATATERTIB BIASA
2. KES PERBICARAAN/SABITAN MAHKAMAH
JENAYAH
3. KES TAHANAN, BUANG NEGERI DSB.
4. KES TIDAK HADIR BERTUGAS TAK DAPAT
DIKESAN
5. PENAMATAN PERKHIDMATAN DEMI
KEPENTINGAN AWAM
6. SURCAJ
Unit Tatatertib, BSM 7
PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA
(PERATURAN 35, 36 DAN 37)

1. LAPORAN KETUA JABATAN
2. PENENTUAN JENIS KESALAHAN OLEH PENGERUSI LTT
3. PRIMA FACIE OLEH PENGERUSI LTT
4. SURAT PERTUDUHAN KEPADA PEGAWAI
5. REPRESENTASI OLEH PEGAWAI
 21 HARI
 BERTULIS
6. PERTIMBANGAN LTT
7. KEPUTUSAN
☛ BEBAS
☛ BERSALAH - HUKUMAN
Unit Tatatertib, BSM 8
PROSEDUR KES PERBICARAAN DAN SABITAN
JENAYAH PERATURAN 28, 29 DAN 33

1. TANGKAP/PERTUDUHAN MAHKAMAH
2. PEGAWAI KENA BERITAHU KETUA JABATAN
3. DOKUMEN
 DARIPADA MAHKAMAH
 KETUA JABATAN DARIPADA
MAHKAMAH
4. SYOR KETUA JABATAN KEPADA LTT
 TAHAN KERJA
 LTT TAHAN KERJA (JIKA PERLU)
Unit Tatatertib, BSM 9
5. DISABITKAN
 GANTUNG KERJA - MANDATORI
6. PERAKUAN/SYOR KETUA JABATAN
KEPADA LTT
 SETAKAT MANA MENJATUHKAN
REPUTASI
7. PERTIMBANGAN LTT KEPUTUSAN
 DIKENAKAN HUKUMAN
 DIBEBASKAN
 JIKA HUKUMAN SELAIN BUANG KERJA
8. BAKI EMOLUMEN DIBAYAR
Unit Tatatertib, BSM 10
PROSEDUR KES TAHANAN
PERATURAN 32 DAN 33
✹ DITANGKAP PIHAK BERKUASA
✹ SETELAH PERINTAH TAHANAN DIKELUARKAN
❋ GANTUNG KERJA OLEH LTT - MANDATORI
✸ PERAKUAN/SYOR KETUA JABATAN KEPADA LTT
❋ SETAKAT MANA MENJATUHKAN REPUTASI
✹ PERTIMBANGAN LTT KEPUTUSAN
❋ DIKENAKAN HUKUMAN
❋ DIBEBASKAN
❋ JIKA HUKUMAN SELAIN BUANG KERJA
• BAKI EMOLUMEN DIBAYAR
Unit Tatatertib, BSM 11
PROSEDUR KES TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK
DAPAT DIKESAN PERATURAN 26
1. TEMPOH 7 HARI BEKERJA BERTURUT-TURUT
2. KETUA JABATAN SERAH SURAT DENGAN TANGAN ATAU
SURAT BERDAFTAR A.T. (ALAMAT PERATURAN 52)
3. JIKA SURAT TERSEBUT
i. DITERIMA DAN PEGAWAI DATANG ATAU TIDAK,
TERUSKAN TINDAKAN TATATERTIB BIASA
ii. TAK TERIMA
LAPOR KEPADA LTT YANG PUNYA KUASA BUANG KERJA
UNTUK MENYIARKAN NOTIS MELALUI AKHBAR HARIAN .
• SELEPAS NOTIS - PEGAWAI HADIR DALAM TEMPOH 7 HARI -
AMBIL TINDAKAN TATATERTIB BIASA
• JIKA TIDAK HADIR DISIFATKAN TELAH DIBUANG KERJA
• PEMBUANGAN KERJA HENDAKLAH DIWARTAKAN MELALUI
JAB. PEGUAM NEGARA/PERCETAKAN NASIONAL

Unit Tatatertib, BSM 12
PROSEDUR PENAMATAN PERKHIDMATAN
DEMI KEPENTINGAN AWAM PERATURAN 49

✉ PERAKUAN
LTT
KETUA JABATAN
2. MEMORANDUM
Disediakan oleh Urus setia JPA
Disemak oleh Peguam Negara
3. KPPA/KSN perakukan kepada PM
4. PM nasihatkan Yang di-Pertuan Agong
5. Diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong
Unit Tatatertib, BSM 13
PROSEDUR SURCAJ
PERATURAN 51
1. PERAKUAN DARIPADA PERBENDAHARAAN
2. PRIMA FACIE OLEH PENGERUSI LTT
3. PERTUDUHAN SEKSYEN 18, AKTA PROSEDUR
KEWANGAN 1957
4. REPRESENTASI OLEH PEGAWAI
✪ 21 HARI
✪ BERTULIS
5. PERTIMBANGAN LTT KEPUTUSAN
1. BEBAS
2. BERSALAH - JUMLAH SURCAJ

Unit Tatatertib, BSM 14
HUKUMAN
TATATERTIB
(PERATURAN 38)
(a) AMARAN;
(b) DENDA;
(c) LUCUTHAK EMOLUMEN;
(d) TANGGUH PERGERAKAN GAJI;
(e) TURUN GAJI;
(f) TURUN PANGKAT;
(g) BUANG KERJA.
Unit Tatatertib, BSM 15
RAYUAN TATATERTIB
P.U.(A) 396/1993
PERATURAN 14
✽ SESEORANG PEGAWAI YANG TELAH
DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB
BOLEH MEMBUAT RAYUAN KEPADA
LEMBAGA RAYUAN TATATERTIB
(LRTT) DALAM TEMPOH 14 HARI
DARI TARIKH KEPUTUSAN LTT
DITERIMA OLEH PEGAWAI
✽ LRTT YANG DIMAKSUDKAN IALAH
SPA / SPP
✽ RAYUAN DIKEMUKAKAN MELALUI
KETUA
Unit JABATAN
Tatatertib, BSM 16
TATAKELAKUAN

LARANGAN :
SECARA UMUM DAN KHUSUS

DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)

BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN
Unit Tatatertib, BSM 17
“4. (1)Seseorang pegawai
hendaklah pada setiap masa
memberikan taat setianya
kepada Yang di- Pertuan Agong,
Negara dan Kerajaan”

“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh –
(a) membelakangkan tugas awamnya
demi kepentingan peribadinya;

Unit Tatatertib, BSM 18
“4.(2)Seseorang pegawai tidak boleh -
(b) berkelakuan dengan sedemikian
cara yang mungkin menyebabkan
Kepentingan
peribadinya bercanggah
dengan tugas awamnya;”

Unit Tatatertib, BSM 19
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(c) berkelakuan dengan apa-apa
cara yang mungkin menyebabkan
syak yang munasabah bahawa -
(i) dia telah membiarkan
kepentingan peribadinya
bercanggah dengan
tugas awamnya
sehingga menjejaskan
kebergunaannya
sebagai seorang
pegawai awam; atau
(ii) dia telah menggunakan
Unit Tatatertib, BSM 20
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(d) Berkelakuan dengan cara yang
boleh memburukkan /mencemar
nama baik perkhidmatan awam”

“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(e) kurang cekap atau kurang
berusaha;

Unit Tatatertib, BSM 21
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(f) tidak jujur atau tidak amanah;

“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(g) tidak bertanggungjawab;

Unit Tatatertib, BSM 22
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -

(h) membawa atau cuba membawa apa-
apa bentuk pengaruh atau tekanan
luar untuk menyokong atau
memajukan apa-apa tuntutan
berhubung dengan atau terhadap
perkhidmatan awam, sama ada
tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri
atau tuntutan mana-mana pegawai
lain”;

(i) ingkar perintah; dan

Unit Tatatertib, BSM 23
“4.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -
(j) cuai dalam melaksanakan
tugasnya.”

Unit Tatatertib, BSM 24
1. DITEGAH SAMA SEKALI
(MUTLAK)
JENIS LARANGAN
PER.

7 MENYALAHGUNA DADAH
9 MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN
11 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA
EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN
YANG SAH
12 MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN
13 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS
15 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA
16 PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN
17 REFEL DAN LOTERI
18 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT
TERPERINGKAT
20 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL
21 KEGIATAN POLITIK
➤ PEGAWAI KPT/KPDP
Unit Tatatertib, BSM 25
E RATUR AN 4A. - GANGG UA N SEKSU A
(1) DILARANG MELAKUKAN
GANGGUAN SEKSUAL IAITU:
(a) Cubaan merapati/meminta
layanan seksual
(b) melakukan perbuatan
bersifat seksual
menyebabkan seseorang yang waras
tersinggung, terhina atau terugut.
(2)BENTUK PERBUATAN BERSIFAT
SEKSUAL:
(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain
(b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerja
selagi mencemarkan imej Perkhidmatan Awam

Unit Tatatertib, BSM 26
E RATUR AN 4A. - GANGG UA N SEKSU A
“(2) BENTUK PERBUATAN
BERSIFAT SEKSUAL:
(a) secara lisan, bertulis dan
lain-lain
(b) tidak terhad di tempat
kerja / waktu kerja selagi
mencemarkan imej PERATURAN
CONTOH PELANGGARAN Perkhidmatan
4A.
Awam”
Bercerita / jenaka / isyarat yang lucah
Menyentuh anggota sensitif badan
Unit Tatatertib, BSM 27
PER ATUR AN 13: KE TER HUT ANG AN
KE WANG AN YA NG S ER IUS

TANGGUNGAN HUTANGNYA
MENYEBABKAN KESULITAN KEWANGAN
YANG SERIUS, IAITU
i) AGREGAT HUTANG/ TANGGUNGAN
TAK BERCAGAR LEBIH 10 KALI
EMOLUMEN BULANANNYA KECUALI
PINJAMAN PENDIDIKAN.
ii) PENGHUTANG PENGHAKIMAN
(JUDGEMENT DEBTOR) DAN TIDAK
DIJELASKAN DALAM TEMPOH 1
BULAN.
iii) BANKRAP
Unit Tatatertib, BSM ATAU PEMAKAN GAJI TAK
28
PE RATUR AN 20 - PENY UN TIN G A KH BA R/
MA JALAH/J URNA L
TIDAK BOLEH MENJADI PENYUNTING
AKHBAR/ MAJALAH/JURNAL KECUALI,
PENERBITAN;
i) JABATAN
ii) PROFESIONAL
iii) PERTUBUHAN SUKARELA
YANG TIDAK BERCORAK
POLITIK
(DILULUSKAN SECARA
BERTULIS OLEH KETUA
JABATAN)
Unit Tatatertib, BSM 29
PER ATU RA N 22 - MEMB AWA P ERB ICAR AA N
UN DANG - UND AN G
BA NTU AN GUAMA N

✽ MESTI
MENDAPAT
KEBENARAN KSU
Unit Tatatertib, BSM 30
BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN

PER. JENIS LARANGAN KUASA MEMBERI
KEBENARAN

5 PEKERJAAN LUAR KETUA JABATAN
6 PAKAIAN KPPA
8 HADIAH KETUA JABATAN
10 PEMUNYAAN HARTA KETUA JABATAN
19 PENYATAAN AWAM MENTERI
21 KEGIATAN POLITIK KPPA / KSU
i) KUMPULAN SOKONGAN
ii) CUTI SEBELUM BERSARA
22 MEMBAWA PERBICARAAN KPPA
UNDANG- UNDANG/
BANTUAN
Unit Tatatertib, BSMGUAMAN 31
BILA DAN BAGAIMANA
BOLEH DIBUAT

Unit Tatatertib, BSM 32
KUASA UNTUK TAHAN
DAN GANTUNG KERJA

PIHAK BERKUASA
TATATERTIB (PBT) YANG
ADA KUASA MEMBUANG
KERJA ATAU TURUN
PANGKAT

Unit Tatatertib, BSM 33
PERATURAN 43
TAHAN KERJA BAGI MAKSUD PENYIASATAN

# JIKA SEMUNASABAHNYA DISYAKI MELAKUKAN:
i. - KESALAHAN JENAYAH ; ATAU
ii.- KESALAHAN TATATERTIB YANG SERIUS

Tempoh tahan kerja – 2 bulan
Emolumen – 100%

Unit Tatatertib, BSM 34
TAHAN KERJA DI BAWAH
PERATURAN 44

1. BOLEH DITAHAN KERJA JIKA:

a) PROSIDING JENAYAH TELAH DIMULAKAN
(KES DISEBUT DI MAHKAMAH); ATAU

b) PROSIDING TATATERTIB (WUJUD PRIMA
FACIE) DENGAN TUJUAN BUANG KERJA
ATAU TURUN PANGKAT TELAH
DIMULAKAN
Unit Tatatertib, BSM 35
BAYARAN EMO LU MEN

TIDAK KURANG SETENGAH EMOLUMENNYA

50% - 100%

TEMPOH :-
• SEHINGGA SELESAI KES/ DIGANTUNG KERJA
• ATAU SEHINGGA DIBUANG KERJA

Unit Tatatertib, BSM 36
GANTUNG KERJA
PERATURAN 45

HENDAKLAH DIBUAT JIKA:
a) PEGAWAI DISABITKAN OLEH
MANA-MANA MAHKAMAH
JENAYAH; ATAU
b) SUATU PERINTAH TAHANAN
ATAU SEKATAN DI BAWAH
PERATURAN 32 DIBUAT
TERHADAP PEGAWAI

Unit Tatatertib, BSM 37
KEDUDUKAN EMOLUMEN

• TIDAK DIBENAR TERIMA APA-
APA BAHAGIAN EMOLUMEN
YANG TIDAK DIBAYAR DALAM
TEMPOH TAHAN KERJA; DAN

• TIDAK BERHAK TERIMA APA-
APA EMOLUMEN SEPANJANG
TEMPOH GANTUNG KERJA

Unit Tatatertib, BSM 38
KES TATATERTIB KPM
2002-2006

JENIS KESALAHAN TAHUN

2 2 2 2 2
002 003 004 005 006
1 Tak hadir bertugas 256 154 152 114 102

2 Khalwat/rogol/cab 34 23 31 18 53
ul/jenayah
3 Politik 4 1 0 0 1
4 Tuntutan 15 16 12 17 24
palsu/seleweng
wang/dadah
5 BPR 6 2 8 9 26

6 Lain-lain 59 4 10 25 16

Unit Tatatertib, BSM 39
BILANGAN PEGAWAI KPM YANG DIKENAKAN
TINDAKAN TATATERTIB DI ANTARA
TAHUN 2002-2006

374
400
350
300
213 222
250 200
183
200
150
100
50
0
2002 2003 2004 2005 2006
Unit Tatatertib, BSM 40
PETIKAN PERATURAN 3C P.U.(A) 395

TUGAS KAWALAN DAN
PENGAWASAN TATATERTIB
1
Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai
untuk menjalankan kawalan dan
pengawasan tatatertib ke atas pegawai
bawahannya dan mengambil tindakan
yang sesuai dalam tiap-tiap hal
pelanggaran mana-mana peruntukan
peraturan-peraturan ini.
Unit Tatatertib, BSM 41
2

Seseorang pegawai yang tidak
menjalankan kawalan dan pengawasan
tatatertib ke atas pegawai bawahannya,
atau tidak mengambil tindakan terhadap
pegawai bawahannya yang melakukan
pelanggaran tatatertib, hendaklah
disifatkan cuai dalam melaksanakan
tugasnya dan tidak bertanggungjawab,
dan dia boleh dikenakan tindakan
tatatertib.

Unit Tatatertib, BSM 42
PENUTUP
PEMATUHAN DAN PENGHAYATAN
TATAKELAKUAN INI AKAN:
(i) Mewujudkan perkhidmatan awam
yang "Bersih, Cekap dan
Amanah".
(ii) Menghalang penyelewengan.
Tatakelakuan pegawai
(iii) Menghalang awam
perbuatan tidak semata-
rasuah.
mata bersifat menghukum tetapi lebih
kepada :
Preventif
Pengajaran
Unit Tatatertib, BSM
Amaran/peringatan 43
Unit Tatatertib, BSM
SEKIAN
TERIMA KASIH

Unit Tatatertib, BSM 44