Programsko upravljanje mašinama

Autori: Radomir Slavković Nedeljko Dučić

1.

V E Ž B E

Istorija
- Industrijska revolucija, modernizacija mašinske obrade metala. - Engleska 1775. godina, prva mašina za obradu cilindara delo Džona Vilkinsona. - Amerika 1818. godina, glodalica korišćena u vojne svrhe, delo Elija Vitnija. - Dzon Parsons 1952. godine prikazuje prvu NC (Numeric Control) glodalicu. - Današnje moderne mašine koriste tehnoligiju CNC (Computer Numeric Control). - Mikroprocesor u svakoj mašini čita program, napisan u G-kodu. - Programi se pišu manualnim ukucavanjem G-koda ili korišćenjem CAM (Computer Aided Manufacturing).

1.

V E Ž B E

obrada plastike . Moglo bi se reći da se CNC mašine danas koriste u svim proizvodnim delatnostima. CNC tehnologija je postala standardna i nezamenljiva zbog svoje pouzdanosti i preciznosti. ima široku primenu.hobi . Od "HOBY" mašina pa do zahtevnih obradnih centara. V E Ž B E .obrada metala . u današnjoj industriji.obrada drveta . Najčešće oblasti primene CNC mašina: .graviranje .izrada alata .modeliranje .Oblast primene CNC mašina Tehnologija CNC mašina.nastavna sredstva 1.

Tipovi CNC mašina Strug Glodalica Obradni centar CNC Ruter 1. V E Ž B E .

-Programska rečenica.Manuelno (ručno) programiranje -Program predstavlja skup instrukcija obradnom sistemu uređenih po redosledu zahvata sa ciljem izvršenja procesa obrade. V E Ž B E . kao i u govornom jeziku sastavljena je od programskih reči. N110 G00 X100 Z10 M03 F100 LF Broj rečenice Reči rečenice Kraj rečenice 1.

X + 100 Adresa Predznak Brojne vrednosti .-Programska reč je osnovni nosilac informacija koji ima tačno određeni oblik pisanja. veličinu i sadržaj. 1.Ovako napisana programska reč predstavlja instrukciju upravljačkom sistemu alatne mašine za pomeranje alata u pozitivnom smeru X ose za određenu brojnu vrednost. V E Ž B E .

G91. G02.. Broj reči G Glavna funkcija 00 G00.. M05.Naziv programske reči Značenje Primer ispisa N Broj.. Y + 20.. Adresa Predznak Položaj krajnje tačke X + 15 V E Ž B E .. stavka Adresa reči 0000 N10.0000 Z + 0000 X + 40. M08 M09.. N30. X + 0000 Koordinate tačaka u pravcu osa X.. Adresa Broj funkcije Pomoćna funkcija M Adresa 00 Broj funkcije M00. G33.. N20. YiZ Y . G01. M30... M06..

J i K J .. T03.. J + 40. T02. Broj alata I + 0000 Interpolacioni parametri pri kružnoj interpolaciji I. Adresa Predznak Položaj centra kruga K + 45 V E Ž B E .Naziv programske reči Značenje Primer ispisa Broj pomoćnog kretanja Adresa F 0000 F 4500 Brzina pomoćnog kretanja(mm/min) S Broj obrtaja glavnog vretena Adresa 0000 S 530 Broj obrtaja (ob/min) T Broj alata Adresa 00 T01.0000 K + 0000 I + 40.

Glavne i pomoćne funkcije u programiranju -Programska rečenica sadrži glavne i pomoćne funkcije. a pomoćne slovom M takođe uz odgovarajuću numeričku vrednost. Glavne funkcije se označavaju slovom G uz odgovarajuću numeričku vrednodst. -Prikazana rečenica sadrži glavnu funkciju G. ali i pomoćnu funkciju M. V E Ž B E . Na narednim slajdovima dat je pregled funkcija i način njihovog delovanja N110 G00 X100 Z10 M03 F100 LF Glavna funkcija Pomoćna funkcija 1.

V E Ž B E .Kod G 00 G 01 G 02 Delovanje modalno modalno modalno Funkcija Pozicioniranje sa maksimalnom brzinom (brzi hod) Linearna interpolacija Cirkularna interpolacija u smeru suprotnom obrtanju kazaljke na satu (CCW) G 03 G 04 G 08 modalno rečenično modalno Cirkularna interpolacija u smeru obrtanja kazaljke na satu (CW) Programiranje vremena zadržavanja (F) Isključenje korekcije (smanjenja brzine) G 09 G 17 G 18 modalno modalno modalno Uključenje korekcije brzine Izbor ravni XY Izbor ravni XZ G 19 G 25 modalno modalno Izbor ravni YZ Minimalne vrednosti ograničenja radnog polja 1.

V E Ž B E .Kod G 26 G 27 G 28 Delovanje modalno modalno modalno Funkcija Maksimalne vrednosti ograničenja radnog polja Isključenje ograničenja radnog polja Poziv ugaonog usporenja G 29 G 40 G 41 modalno modalno modalno Isključenje ugaonog usporenja Korektura radijusa glodala Korektura radijusa putanje na levo G 42 G 53 G 54 modalno modalno rečenično Korektura radijusa putanje na desno Pomeranje nulte tačke do G 59 modalno Pomeranje nulte tačke 1.

V E Ž B E ./reč modalno modalno Funkcija Pomak 100% Isključenje G 63 Programiranje u colovnom sistemu G 71 G 73 G 74 modalno modalno modalno Programiranje u metričkom sistemu Interpolacija sa logikom “u poziciji” Automatsko pomeranje do referentne tačke G 80 G 81 G 82 modalno modalno modalno Isključenje ciklusa bušenja Ciklus bušenja Ciklus razvrtanja G 83 G 84 modalno modalno Ciklus dubokih otvora Ciklus urezivanja navoja 1.Kod G 63 G 66 G 70 Delovanje Mod.

1. Programiranje obrtaja u o/min. V E Ž B E .Kod G 85 G 86 G 87 Delovanje modalno modalno modalno Funkcija Ciklus bušenja1 Ciklus bušenja2 Ciklus bušenja3 G 88 G 90 G 91 modalno modalno modalno Ciklus bušenja4 Programiranje apsolutnih veličina Programiranje relativnih veličina G 92 G 93 G 94 rečenično modalno modalno Stvarnu vrednost staviti bez postupka mašine Programiranje vremena pomaka Programiranje pomaka u mm/min G 95 G 97 modalno modalno Programiranje pomaka u mm/ob.

Pomoćne funkcije Kod M 00 M 01 M 02 M 03 M 04 M 05 M 06 M 07 M 08 M 09 Funkcija instrukcije Zaustavljanje programa Uslovno zaustavljanje programa Kraj programa Obrtanje vretena u smeru kazaljke na satu Obrtanje vretena u suprotnom smeru od M 03 Zaustavljanje vretena i hlađenje Izmena alata Hlađenje uključeno (rashladno sredstvo) Hlađenje vodom uključeno Hlađenje isključeno 1. V E Ž B E .

Pomoćne funkcije Kod M 13 M 14 M 17 M 18 M 30 M 41 M 42 M 70 M 71 Funkcija instrukcije Obrtanje u smeru kazaljke i hlađenje vodom isključeno Obrtanje u suprotnom smeru i hlađenje vodom isključeno Obrtanje u smeru i rashladno sredstvo uključeno Obrtanje u suprotnom smeru i rashladno sredstvo uključeno Kraj programa Motor vretena sa konstantnom snagom uključen Motor vretena sa konstantnim momentom Blokada obrtnog radnog stola Deblokada obrtnog radnog stola 1. V E Ž B E .

V E Ž B E .Dopunske oznake EIA ISO Funkcija i I Interpolacioni parametar za cirkularnu interpolaciju (udaljenost početne tačke od centra kruga u pravcu ose X) j J Interpolacioni parametar za cirkularnu interpolaciju (udaljenost početne tačke od centra kruga u pravcu ose Y) k K Interpolacioni parametar za cirkularnu interpolaciju (udaljenost početne tačke od centra kruga u pravcu ose Z) 1.

1. M = Nul – tačka mašine predstavlja središte koordinatnog sistema mašine aktivna je u trenutku uključenja mašine.Karakteristične tačke obradnog sistema R = Referentna tačka predstavlja konstruktivnu karakteristiku mašine i nema značaja za programiranje. V E Ž B E . W = Nul – tačka predmeta predstavlja središte koordinatnog sistema predmeta i to je osnovna tačka prema kojoj se definišu sve mere pri programiranju.

Funkcije G54 – G59 . V E Ž B E .Naredbama G54 – G59 vrši se pozivanje novog koordinatnog sistema sa središtem u nultoj tački predmeta W. G55 TRANS X-260 Z-395 1. koju definiše programer.

Funkcije G00 i G01 -Funkcija G00 predstavlja brzi hod. V E Ž B E . 1. tj. pozicioniranje alata maksimalnom brzinom.

V E Ž B E . G 01 1. tj.-Funkcija G01 predstavlja radno kretanje po pravcu. linearnu interpolaciju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful