Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012

TUJUAN

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid
Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

INVENTORI PERSONALITI

 LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu

Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

5

Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Pendidikan Jasmani
• Penjagaan Kecergasan • Senaman • Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

•Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.

Format & tugasan (LP) Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung ikut semester 8
1

Tugasan berbeza pada setiap tahun 2 mengikut lokasi

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

3

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan 6 Standard Prestasi (LP)
5

4

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif
9

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

Formatif

Sumatif

.

.

Apabila diperlukan sahaja

Disediakan dua kali setahun
COMPANY LOGO

PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
1 2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
5 Merujuk Standard Prestasi
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam

dokumen kurikulum

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut: Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

Band 5

Band 4

Band 3

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

Band 2

Band 1

Tahu pengetahuan asas matematik

Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiviti
Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 1 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 2

Tahun
2011
2012 2013 2014

Aktiviti
Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 1 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 2 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 3

Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 3
Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 4 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 5 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 6 UPSR dilaksanakan

PMR dilaksanakan secara PBS

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A
Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’

B

Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS

Integriti Guru diragui

C

Penyelesaian
Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian • Penerangan • Automasikan Pelaporan

Penyelesaian • Pemantauan
• Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan

• Tiada ujian bulanan dan ujian selaras

PENGOPERASIAN PBS
DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

JK PBS DI PERINGKAT SR
Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha : Guru Besar : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan

Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/pm/p)

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: Pengetua : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan

Ahli Jawatankuasa : GKMP Yang Dilantik (Latihan) : GKMP Yang Dilantik Penyelarasan) : GKMP Yang Dilantik (Pementoran) : GKMP Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan

Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN LP JPN

1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS Disember ke JPN 2. Mengedarkan Surat Pekeliling Disember dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari – Mac, April – Jun, Julai – Sept dan Okt – Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari – Februari

JPN/PPD/ Sekolah

Sekolah

5.

Tempoh pelaksanaan PS

Tempoh pelaksanaan PP
6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS (PS) Pengumpulan penskoran (PP)

Sepanjang sesi Sekolah persekolahan Ditentukan LP Sekolah Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JP N/LP/ Bahagian KPM Sekolah

7.

Sepanjang tahun Setelah selesai setiap tugasan

Sekolah/LP

8. Pelaporan prestasi murid (PS) (Auto generated dalam SPPBS)

Mengikut Sekolah keperluan (ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Sekolah/LP Selesai Ditentukan oleh Sekolah JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik)

Pelaporan prestasi murid (PP) 9. Penyimpanan Evidens

AKTIVITI MESYUARAT PBS

JAN FEB X

MA ME OGO NO APRIL JUN JUL SEPT OKT C I S V
X X X

DI S

KURSUS PBS
FORMATIF SUMATIF PELAPORAN PBS PEMENTORAN PEMANTAUAN

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH MENGIKUT KEPERLUAN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
27

PENYELARAS AN
PENGESANAN

AKTIVITI MESYUARAT PBS KURSUS PBS TUGASAN RUBRIK PENSKORAN PELAPORAN PP PEMANTAUAN PENYELARASA N

JAN FEB X

MA APRI OGO SEP NO MEI JUN JUL OKT C L S T V X X X

DI S

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN SETELAH SELESAI TUGASAN

PENGESANAN

AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

Company Logo

www.the

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

29

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran
COMPANY LOGO

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik . 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid 1 FPM, menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran • Evidens diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik

• Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan

30

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
• Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik dalam sesi persekolahan tahun berkenaan sehingga tamat proses Penjaminan Kualiti berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat (jika ada perubahan dari segi penyimpanan akan dimaklumkan)

Guru merekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK, BMI, sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi SPPBS

Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik

SPPBS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful