You are on page 1of 67

MODEL PELAN STRATEGIK PEMBANGUNAN

SEKOLAH

7. Penilaian Prestasi & Penambahbaikan berterusan

6. Implementasi Strategi

5. Strategi & Taktik (Belanjawan & Operasi)

4. Isu Strategik/Fokus, Matlamat, ’KPI’ & ObjektifPusingan
Semula
3. Analisis Persekitaran : Maklumat Dalaman & Luaran Organisasi

2. Halatuju Organisasi : Mandat/Dasar, Misi & Visi
(Termasuk Nilai, Piagam Pelanggan, Slogan, Logo, Warna Korporat

1. Pra-Perancangan
JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN
STRATEGIK
BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

1. Penubuhan Jawatankuasa Induk 01 MAC 2007 Pengetua

2. Taklimat Perancangan Strategi SMK.Tobobon kepada 08 Mac 2007 Pengetua
Jawatankuasa Kerja

3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa 08 Mac 2007 JK Induk
Pelaksana

4. Fasa Pertama

4.1 Pra Perancangan 12 Mac 2007 JK Induk
4.1.1 Latar belakang sekolah
4.1.1.1 Sejarah Sekolah
4.1.1.2 Enrolmen Pelajar
4.1.1.3 Prestasi akademik, koakademik

DAN kokurikulum
4.1.1.4 Disiplin Pelajar 16 Mac 2007
4.1.1.5 Demografi Penduduk
4.1.1.6 Persekitaran Sekolah
4.1.1.7 Kemudahan Fizikal
JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK
BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah 12 Mac 2007 JK Induk.
4.1.3 Laporan analisis program
4.1.4 Laporan Prestasi Semasa
4.1.5 Mengenal pasti mandat
4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana

5. Fasa Kedua
16 Mac 2007 JK Induk.
5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah
5.1.1 Menyemak pernyataan misi
5.1.2 Menyemak pernyataan visi
5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan
5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan,
lencana sekolah.
JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

6. Fasa Ketiga
12 Mac 2007 JK Induk
6.1 Analisis persekitaran
6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik
6.1.2 Analisis SWOT
6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran
6.1.4 TOWS Matrik
16 Mac 2007

7. Fasa Keempat
JK Kerja &
7.1 Pembinaan Pelan Strategik dan Pelan Taktikal 19 Mac 2007 JK Pelaksana
7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik
7.1.2 Membentuk isu , matlamat strategik & KPI
7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek &
panjang.
7.1.4 Pembinaan strategi/program/projek bagi
memastikan tercapai setiap objektif yang
telah ditetapkan
23 Mac 2007
PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI ( JADUAL KERJA )

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN
7.1.5 Membina Pelan tindakan/Taktikal,Pelan
Operasi/huraian kerja bagi setiap strategi 26 Mac 2007
yang dipilih untuk untuk dilaksanakan.
7.1.6 Setiap bidang mengemukakan hasil 30 Mac 2007 JK Induk
dapatan kepada PK.Kokum untuk JK Kerja &
pengumpulan dan penyusunan bahan JK Pelaksana.
7.1.7 Penyemakan bahan oleh PK 1 dan
pendokumentasi Pelan Strategik oleh PK
Hem.
7.1.8 Pelancaran Pelan Strategik.
16 April 2007

8. Proses Kelima
16 April 2007
8.1 Pelaksanaan Pelan Strategik
8.1.1 Menjalankan aktiviti penyeliaan, JK Induk
pengauditan dan penyeliaan berkesan JK Kerja &
atau impak setiap strategi atau pelan JK Pelaksana
tindakan yang dilaksanakan secara
berjadual dan sistematik.
8.1.2 Mengurus sistem penyimpanan rekod.
8.1.3 Mengambil tindakan pembetulan dan pe
penambahanbaikan proses kerja secara
berterusan.
8.1.4 Membuat mesyuarat kajian semula bagi
mengkaji prestasi pelaksanaan Pelan 16 April 2008
Strategik.
FASA 1

PRA-PERANCANGAN
FASA 1
PRA-PERANCANGAN

LATAR BELAKANG SEKOLAH

 SEJARAH SEKOLAH
 DATA GURU
 DATA ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN
 ENROLMEN MURID
 BIODATA PEMIMPIN SEKOLAH.
 PRESTASI AKADEMIK & KOKURIKULUM
 KEMUDAHAN FIZIKAL
FASA 2
HALATUJU SEKOLAH

MANDAT / DASAR , MISI DAN
VISI
( TERMASUK NILAI, PIAGAM
PELANGGAN,SLOGAN, LOGO, WARNA
KORPORAT )
MISI
MENDIDIK MURID
SECARA BERSEPADU
BAGI MELAHIRKAN
MODAL INSAN BERKUALITI BERLANDASKAN
ASPIRASI NEGARA
Mendefinisikan Hala Tuju Sekolah

MISI

-Untuk menyediakan pendidikan
yang menyeluruh bagi
melahirkan murid yang
cemerlang melalui iklim
pembelajaran yang bersepadu
untuk mengembangkan potensi
individu.
Analisis Pernyataan Misi

 Tujuan?
-Untuk menyediakan pendidikan yang
menyeluruh

 Siapa yang menerima?
-Murid SMK Seri Kota Puteri Johor Bahru

 Bagaimana caranya?
-melalui iklim pembelajaran yang bersepadu

 Apakah hasil akhir dikehendaki?
-bagi melahirkan murid yang cemerlang

 Nilai dan Ciri-ciri Keunikan?
VISI

SMK Tobobon
Menjadi Sekolah Cemerlang
Peringkat Negeri
Menjelang 2012
Visi Sekolah

 VISI
-Ke arah Sekolah Menengah
Kebangsaan Seri Kota Puteri yang
Cemerlang di Daerah Pasir
Gudang menjelang tahun 2011
VISI DAN MISI

IMPLISIT
NILAI

MENGAMALKAN
BUDAYA KERJA CEMERLANG
DAN
SYUMUL
PIAGAM PELANGGAN
Kami,
Warga SMK Tobobon,
Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam ,
Berikrar Dan Berjanji
Akan Menumpukan Seluruh Usaha
Dan
Tenaga Kami Untuk :
PIAGAM PELANGGAN
Pelajar
 Memastikan proses pengajaran dan
pembelajaran berjalan pada masa
yang ditetapkan dalam jadual waktu.
 Memeriksa buku murid selewat-
lewatnya dua hari selepas dikumpul.
 Memastikan kebajikan diambil
tindakan serta-merta.
PIAGAM PELANGGAN
Staf

 Memastikan urusan gaji guru-guru tepat
pada masanya.
 Memaklumkan kepada guru-guru segala
edaran daripada stakeholder berkaitan
dengan perjawatan dan latihan dibuat
selewat-lewatnya tiga hari daripada surat
diterima.
 Mengadakan sesi perkembangan staf
sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Semua tuntutan perjalanan diproses
PIAGAM PELANGGAN

Ibu bapa
 Segala aduan dan rayuan secara bertulis
diproses dalam masa satu minggu.
 Borang permohonan pertukaran sekolah
diproses dalam masa 30 minit sebelum
dihantar kepada pihak yang berkenaan.
 Memastikan ibu bapa mendapat maklumat
terkini tentang pencapaian pendidikan.
PIAGAM PELANGGAN

Komuniti
 Memberi kerjasama erat kepada semua
aktiviti kemasyarakatan.

Stakeholders
 Memberi maklumat balas kepada semua
surat arahan dari stakeholders selewat-
lewatnya 3 hari selepas surat diterima.
SLOGAN

“ UP ! UP ! TOBOBON ”
Moto
TEKUN BERUSAHA

T- TERAS AGAMA TIANG KEYAKINAN
E- EMOSI DIKAWAL BERPAKSIKAN IMAN
K- KUNCI KEGEMILANGAN MANTAPNYA ILMU
U- USAHA GIGIH PENDOKONG WAWASAN
N- NASIONALISME DIPUPUK SEPANJANG ZAMAN

B- BESTARI PEMBELAJARAN PEMANGKIN KECEMERLANGAN
E- ELOKKAN NIAT SETIAP SAAT
R- RAKAN SEBAYA SESAMA DIHORMATI
U- UNSUR POSITIF PEJAPKAN DIJIWA
S- SIAGA SENTIASA MENDEPANI CABARAN
A- ADAB SUSILA PENYERI AKHLAK
H- HARGAI USIA ANUGERAH MAHA PENCIPTA
A- AGENDA HIDUP BERMATLAMATKAN DUNIA DAN
AKHIRAT
LOGO SEKOLAH
PENGERTIAN LENCANA / LAMBANG
SMK TOBOBON

Motto “ TEKUN BERUSAHA”
Bermakna tidak ada jalan singkat untuk seseorang pelajar mencapai
kejayaan sebaliknya perlu berusaha bersungguh-sungguh dan
menanamkan azam yang tinggi sekiranya ingin mencapai kejayaan.

Buku Terbuka Bersalut Warna Kuning
Melambangkan sumber ilmu ayau teras ilmu pengetahuan.

Mata Pena Berwarna Biru
Melambangkan kegigihan berusaha untuk mencapai kejayaan dan
kecemerlangan

Topi Siswazah Berwarna Biru
Melambangkan matlamat akhir seseorang pelajar bagi mencapai
kecemerlangan dalam bidang pendidikan.

Skrol Merah Tertera nama Sekolah
Melambangkan kemegahan serta kebanggaan pelajar terhadap sekolah
HURAIAN BENDERA SMK.TOBOBON,KOTA KINABALU

BIRU
Kegigihan dan ketekunan berusaha untuk mencapai kejayaan dan
kecemerlangan
MERAH
Melambangkan kemegahan dan kebanggan pelajar terhadap sekolah
PUTIH
Suci bersih dari segi akhlak,rohani dan akhlak
GARISAN MENAIK
Melambangkan kegigihan untuk terus menuju puncak kecemerlangan selaras
dengan misi dan visi sekolah
FASA 3
ANALISIS PERSEKITARAN

MAKLUMAT DALAMAN
DAN
LUARAN SEKOLAH
1.ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN KURIKULUM )
KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 100% guru terlatih L1 Jurulatih Utama sering
K2 20 % guru berpengalaman keluar
10 tahun L2 Terdapat guru tidak
K3 3 orang jurulatih utama menguasai kemahiran ICT
K4 Bilik khas yang selesa L3 Guru tinggal jauh dari
sekolah

PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Wakil Rakyat memberi C1 Kurang mendapat
sokongan perhatian pemeimpin
P2 Sumbangan kewangan dari setempat
individu dan badan korporat C2 30 % keluarga murid
P3 Hubungan baik dengan berpendapatan rendah
PIBG C3 Kawasan sekitaran sekolah
P4 Kemudahan Perpustakaan terdedah gejala sosial
lengkap C4 Terdapat banyak pusat
permainan video
2. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN KOKURIKULUM )
KEKUATAN ( K ) KELEMAHAN. ( L )

K1 Sekolah satu sessi L1 Saiz padang kecil dan lokasinya
K2 2 orang guru Sains sukan jauh dari bangunan akademik
K3 1 orang jurulatih utama sukan L2 Jurulatih Utama sering keluar
K4 80 % pelajar tinggal berhampiran L3 Kurang penglibatan murid
sekolah L4 Prasarana tidak lengkap
K5 80 % guru komited dalam L5 80% guru baru dan kurang
kokurikulum berpengalaman dalam pengurusan
K6. Kawasan sekolah luas kokurikulum
PELUANG ( P ) CABARAN ( C )

P1 Wakil rakyat prihatin C1 Lokasi sekolah di kawasan berisiko
P2 Sekolah menjadi sekolah angkat tinggi
kepada IPTA C2 Sumbangan bantuan kewangan
P3 PIBG bersedia memberikan yang terhad dari ibu
sumbangan bapa
P4 Majoriti anak tentera dari kem C3 Kurang kesedaran ibu bapa tentang
tentera laut yang berdekatan kepentingan
bersekolah di sini. kokurikulum.
P5 Ramai Jurulatih Utama dalam
bidang kokurikulum dari Gabungan Kota
Kinabalu
3. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN HAL EHWAL MURID )
KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 Guru-guru berkerjasama, kerja L1 Terdapat 10 % murid yang
berpasukan diamalkan tidak mematuhi peraturan
K2 Bantuan KWAPM sekolah
K3 Sistem Merit Demerit L2 Pengawas kurang cekap
membantu guru disiplin menjalankan tugas
mengesan rekod salahlaku murid. L3 Kesalahan yang berulang oleh
K4 Guru yang mahir dalam murid yang sama
bidang ICT L4 Aktiviti pengukuhan disiplin
kurang dijalankan

PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Bantuan kewangan dari ahli C1 Kelewatan bantuan akibat
politik kepada murid miskin karenah birokrasi
P2 Sumber kewangan daripada C2 30 % keluarga murid bertaraf
PIBG dan agensi luar untuk sosio ekonomi rendah
aktiviti sekolah. C3 Kawasan sekitaran sekolah
P3 Ibu bapa mudah diajak terdedah gejala sosial
berbincang jika berlaku masalah C4 Tarikan pusat permainan video
disiplin.
P4 Kemudahan pusat rawatan
yang berdekatan
4. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN KEWANGAN )

KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 Bilangan kakitangan pejabat L1 Sumber kewangan terhad.
mencukupi L2 Prosedur kewangan kurang
K2 pengagihan wang panitia yang dipenuhi.
cekap. L3 Kelewatan murid membayar
K3 Tiada audit berteguran. yuran.

PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Mudah mendapat sumbangan C1 Wang peruntukan dari JPN
wakil rakyat. lewat.
P2 Terdapat waris berkerjaya C2 Ibu bapa kurang memberi
dalam bidang perakaunan, sumbangan untuk projek sekolah.
Pegawai Kewangan. C3 Ibu bapa menyalah gunakan
bantuan wang kerajaan yang
disalur melalui sekolah.
5. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT )

KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 Pengetua mempunyai asas L1 Pengurusan Stok dan inventori
pengurusan pentadbiran dan tidak sistematik.
berpengalaman. L2 Kakitangan kurang
K2 Ruang pejabat yang selesa. bermotivasi.
K3 Staf pejabat mahir dalam ICT L3 Staf yang arif peraturan
perkhidmatan.
L4 Kakitangan tidak memahami
misi dan visi sekolah.
PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Hubangan baik dengan C1 Persekitaran menarik minat
Jabatan Pelajaran. staf untuk membuat kerja
P2 Sokongan dan kerjasama PIBG sampingan untuk menambah
memudahkan urusan pejabat. pendapatan.
P3 Terdapat waria staf sebagai C2 Sistem pengurusan pejabat
pekerja profesional memudahkan yang sering mengalami proses
urusan dengan pihak luar. penambahbaikan.
P4 Lokasi sekolah terletak
dikawasan luar bandar
berhampiran
Pejabat kerajaan.
6. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL )

KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 Bangunan baru dan blok mencukupi. L1 Padang kurang rumput
K2 Makmal komputer yang lengkap. L2 Padang permainan terletak dijalan
K3 Bilik darjah dan bilik khas mencukupi sibuk.
K4 Pertandingan kebersihan kelas L3 Guru kelas kurang membantu
diadakan setiap minggu. keceriaan kelas.
K4 Pembersihan kawasan dan L4 Kurang taman ilmu.
keselamatan dilakukan oleh syarikat
swasta.

PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Mudah mendapat sumbangan wakil C1 Pemimpin setempat tidak dapat
rakyat. memberi perhatian sepenuhnya.
P2 Agensi luar sedia memberi kerjasam C2 Sumbangan ibu bapa & penjaga
dan bantuan kewangan . adalah kurang kerana berpendapatan
P3 Terdapat ibu bapa dan penjaga yang rendah.
mempunyai kemahiran pertukangan dan C3 Persekitaran terdedah kepada
perkebunan. ancaman keselamatan dan vandalisma.
P4 Kemudahan pusat rawatan yang
berdekatan
7. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA )

KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 20 % guru berpengalaman lebih L1 Bilangan guru wanita melebihi
10 tahun. guru lelaki menyebabkan sering
K2 30 % guru mahir ICT dan dapat terdapat guru cuti bersalin
melaksanakan kursus dalaman L2 Guru lama enggan mengikut
kepada guru-guru lain. kursus yang dianjurkan oleh
K3 Guru mencukupi 100 % dan stakeholders.
terlatih. L3 Kebajikan guru kurang diberi
perhatian.
L4 Pencapaian penilaian prestasi
diperingkat cemerlang kurang.
PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Bantuan kewangan dari ahli C1 Sumber kewangan yang tidak
politik kepada murid miskin mencukupi.
P2 Sumber kewangan daripada PIBG C2 Kelewatan mendapat guru
dan agensi luar untuk aktiviti ganti
sekolah.
P3 Ibu bapa mudah diajak
berbincang jika berlaku masalah
disiplin.
P4 Kemudahan pusat rawatan yang
berdekatan
8. ANALISIS PERSEKITARAN
( PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR )

KEKUATAN (K) KELEMAHAN (L)
K1 Hubungan baik dengan komuniti. L1 Staf kurang berkomunikasi dengan
K2 Lokasi sekolah yang strategik dan pihak luar untuk mendapatkan bantuan
berhampiran dengan kemudahan awam dan sokongan.
serta agensi luar. L2 Kurang perancangan aktiviti yang
K3 Komitmen guru menjalankan aktiviti melibatkan komuniti.
anjuran komuniti dan agensi luar. L3 Penyebaran maklumat program
K4 Terdapat guru teribat dengan sekolah kepada ibu bapa dan komuniti
jawatankuasa masyarakat setempat. kurang berkesan.
L4 Sekolah kurang menyertai aktiviti
yang dianjurkan oleh agensi luar.

PELUANG ( P ) CABARAN ( C )
P1 Ahli politik dan ahli perniagaan C1 Pemimpin setempat kesuntukan masa
bersedia memberi sumber kewangan. untuk memberi perhatian kepada
P2 PIBG sedia memberi kerjasama dan program sekolah.
sumbangan bagi menjayakan prigram C2 Kurang penyertaan ibu bapa dalam
sekolah ke arah meningkatkan program sekolah.
kecemerlangan pelajar. C3 Terdapat persaingan dsari sekolah
P3 Terdapat ibu bapa dan penjaga yang berhampiran untuk mendapat kerjasama
bekerja dengan agensi luar yang dari agensi luar.
berhampiran. C4 Kekangan tugas oleh pegawai polis
yang bertanggungjawab kepada sekolah.
ANALISIS PERSEKITARAN

Analisis SWOC Peringkat Bidang Kurikulum
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 % kelulusan PMR meningkat berterusan W1 Pencapaian PMR dari segi straight A
S2 Pencapaian PMR 75% belum
S3 100% guru terlatih (90% berijazah) mencapai 15%
S4 30% guru mempunyai pengalaman lebih 5 W2 Pencapaian SPM belum mencapai 65%
Tahun W3 Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
S5 80% guru muda mempunyai budaya kerja W4 Guru tidak dapat memberi tumpuan
Positif sepenuhnya kepada P&P kerana terlalu
S6 Mempunyai 2 makmal komputer banyak aktiviti
S7 Pengurusan panatia yang berkesan W5 Penyeliaan P&P tidak mencukupi
W6 Tidak cukup guru opsyen (BM seorang,
BI seorang, Sejarah tiada)
PELUANG (O) CABARAN (C)
O1(P) Wakil Rakyat memberi sokongan C1(P) Ekspetasi tahap kesedaran ibu bapa
terhadap pelajaran rendah
O2(E) Sokongan kewangan PIBG dan kilang C2(E) Ramai ibu bapa menyerahkan anak
dari kawasan sekeliling mereka 100% kepada sekolah
C3(S) Taraf ekonomi keluarga yang rendah,
O3(S) Sekolah satu sesi boleh mengadakan murid membuat kerja sambilan
kelas tambahan pada waktu petang C4(T) Kelas tambahan yang diadakan guru
tidak menarik perhatian pelajar
Analisis SWOC Peringkat Bidang Kokurikulum
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan dan W1 Ramai pelajar tidak hadir aktiviti
berpengalaman kokurikulum
S2 Barisan guru muda yang bersemangat, W2 Sebahagian besar guru kurang
Komited, efektif dan efisien kemahiran
S3 Kemudahan peralatan sukan yang Melatih murid dalam permainan tertentu
mencukupi W3 Ramai murid menggunakan alasan
bekerja
S4 Pelajar yang berpotensi dalam ko-kurikulum
sambilan untuk tidk menghadiri kegiatan
dan ko-akademik
kokurikulum
S5 Telah mencapai kejayaan dalam
ko-kurikulum sehingga peringkat negeri
S6 Pencapaian kokurikulum spt. Unit
berunifom
Hingga peringkat daerah
S7 Terdapat
PELUANG guru opsyen sains sukan
(O) CABARAN (C)
O1(P) Sekolah terletak di pinggir bandaraya C1(P) Ibu bapa kurang memberi galakan
Johor Bahru dan berdekatan dengan anak-
Stadium Pasir Gudang anak aktif dalam aktiviti kokurikulum
O2(E) PIBG dan kilang berhampiran menjadi C2(E) Wujudnya kilang-kilang dan shoping
penaja ganjaran kepada pelajar di Hari kompleks yang menjadi tarikan murid
Kokurikulum bekerja sambilan
O3(S) Sokongan ibu bapa dari segi moral C3(S) Pengaruh gejala sosial di sekitar
sekolah
dalam semua penyertaan dan
pertandingan aktiviti kokurikulum
Analisis SWOC Peringkat Bidang
Hal Ehwal Murid
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 Disiplin murid terkawal W1 5% murid melanggar displin sekolah
S2 Pengurusan SPBT cekap W2 Terdapat AJK yang masih belum
S3 Guru biasiswa telah mendapat mantap dalam Pengurusan HEM
pendedahan W3 Kaunslor baru dan kurang
pengurusan berpengalaman
S4 AJK displin yang berwibaan W4 10 adab belajar tidak dipraktikkan
S5 Persekitaran sekolah yang kondusif (Asas Pembentukan Sahsiah )
S6 Pengurusan HEM keseluruhannya W5 Murid tidak menghargai buku SPBT
efisyen
S7 Kemudahan kantin selesa dan bersih
S8 Kebajikan murid yang diberi maksimum
S9 Program SSDM memudahkan guru displin
PELUANG (O) CABARAN (C)
mengesan rekod salah laku murid
O1(P) Wakil Rakyat banyak memberi C1(P) Kurang mendapat sokongan dan
sokongan perhatian dari pemimpin setempat
dan bantuan kewangan C2(E) Keluarga murid berpendapatan rendah
O2(E) Sumber kewangan PIBG boleh dan Sedarhana
digunakan untuk menampung aktiviti C3(S) Kawasan persekitaran terdedah degan
sekolah gejala sosial
O3(S) Ibu bapa boleh diajak berbincang C4(T) Ibu bapa tidak mempunyai kemahiran
Sekirannya berlaku masalah displin ICT dan tiada kemudahan peralatan ICT
O4(T) Kemudahan dan kepakaran ICT
daripada
FASA 4

ISU STRATEGIK / FOKUS ,
MATLAMAT, KPI & OBJEKTIF
ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN
SASARAN
(BIDANG KOKURIKULUM)
SASARAN
ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12
STRATEGIK STRATEGIK (TOV)
1. 1.Meningkatan Meningkatan Peratus kehadiran 50% 55% 60% 65% 75% 85%
Peratusan penglibatan penglibatan murid murid
penglibata murid dalam dalam sukan dan
n murid aktiviti permainan
dalam kokurikulum
aktiviti Meningkatan
kokurikulu 60% 65% 70% 75% 80% 90%
penglibatan murid
m kurang. Peratus kehadiran
2. Meningkatan dalam badan
2. beruniform murid
pencapaian
Pencapaian murid dalam
murid aktiviti Meningkatan 55% 60% 65% 70% 75% 85%
dalam kokurikulum penglibatan murid
aktivigti
kokurikulu dalam kelab dan Peratus kehadiran
m kurang persatuan murid
menyerlah Meningkatan
pencapaian murid 3J 4 J, 6 J, 8 J, 10 J, 12 J
ke tahap tertinggi 3 NJ 5 NJ 4 NJ 2 NJ
dalam 3 sukan
dan permainan, 3 Bilangan tahap
badan beruniform pencapaian dalam
serta pertandingan
peringkat bahagian - - 1 NB 1 J, 1J, 2J
6 kelab dan 2NJ
1NB
persatuan
Meningkatkan Bilangan tahap
pencapaian koku pencapaian dalam
diperingkat negeri pertandingan
peringkat negeri 1.8
3.0 2.7 2.4 2.1 1.5

Gred purata
Meningkatkan
sekolah dalam
Gred Purta
bidang
sekolah dalam
STRATEGI BIDANG KOKURIKULUM MENGGUNAKAN
TOWS / COWS MATRIKS

KEKUATAN ( K )
KELEMAHAN. ( L )
DALAMAN K1 Sekolah satu sessi
K2 2 orang guru Sains sukan L1 Saiz padang kecil dan lokasinya jauh
K3 1 orang jurulatih utama sukan dari bangunan akademik
K4 80 % pelajar tinggal berhampiran L2 Jurulatih Utama sering keluar
sekolah L3 Kurang penglibatan murid
K5 80 % guru komited dalam L4 Prasarana tidak lengkap
LUARAN kokurikulum L5 80% guru baru dan kurang
K6. Kawasan sekolah luas berpengalaman dalam pengurusan
kokurikulum

PELUANG ( P ) K+P L+P
P1 Wakil rakyat prihatin
K1,K2.K3 + P2,P3,P5 L1,L4 + P1,P2,P3
P2 Sekolah menjadi sekolah angkat kepada
IPTA ST2-Tingkatkan
P3 PIBG bersedia memberikan sumbangan
P4 Majoriti anak tentera dari kem tentera laut
ST1- Meningkatkan prasarana
yang berdekatan bersekolah di sini. kualiti pencapaian
P5 Ramai Jurulatih Utama dalam bidang L3+P5
kokurikulum dari Gabungan Kota Kinabalu melalui kerjasama luar
ST3-Tingkatkan minat
murid dalam penyertaan
CABARAN ( C )
kokurikulum
L+C
C1 Lokasi sekolah di kawasan K+C
berisiko tinggi L5 +C2
C2 Sumbangan bantuan kewangan K1,K2,K3 + C1,C2,C3
yang terhad dari ibu bapa ST5- Meningkatkan
C3 Kurang kesedaran ibu bapa ST4-Melibatkan agensi kemahiran
tentang kepentingan kokurikulum.
luar dalam program kejurulatihan guru
sekolah ke arah
kecemerlangan
STRATEGI YANG DIJANA BERASASKAN MATRIX TOWS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
PERSEKITARAN S1 Disiplin murid terikawal W1 5% murid melanggar displin sekolah
DALAMAN S2 Pengurusan SPBT cekap W2 Terdapat AJK yang masih belum mantap
S3 Guru biasiswa telah mendapat Dalam pengurusan HEM
pendedahan W3 Kaunselor baru yang kurang
pengurusan berpengalaman
S4 AJK displin yang berwibaan W4 10 adab belajar tidak dipraktikkan
S5 Persekitaran sekolah yang kondusif (Asas Pembentukan Sahsiah )
S6 Pengurusan HEM keseluruhannya efisyen W5 Murid tidak menghargai buku SPBT
S7 Kemudahan kantin selesa dan bersih
S8 Kebajikan murid secara maksimum
S9 Program SSDM memudahkan guru displin
mengesan rekod salah laku murid
PERSEKITARAN LUARAN
PELUANG (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O
O1(P) Wakil Rakyat banyak memberi S1 + S6 + S9 +O3 W2 + O4
sokongan dan bantuan kewangan Melibatkan ibu bapa dalam mengatasi Memberi pendedahan kepada guru displin
O2(E) Sumber kewangan PIBG boleh masalah displin murid dengn kemahiran ICT
digunakan untuk menampung aktiviti S3 + S8 + O1 + O2 W5 + O3
sekolah Murid yang berpotensi tetapi mempunyai Ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk
masalah kewangan diberi bantuan menjaga buku SPBT
O3(S) Ibu bapa boleh diajak berbincang
S7 + O1 + O2
sekirannya berlaku masalah displin
O4(T) Kemudahan dan kepakaran ICT Meningkatkan pasarana di kantin untuk
keselesaan murid
daripada PSPN dan Pusat Kegiatan
Guru (PKG) boleh didapati dengan
Mudah

CABARAN (C) STRATEGI S-C STRATEGI W-C
C1(P) Kurang mendapat sokongan dan S1 + S9 + C1 + C3 W2 + W3 + C2
perhatian dari pemimpin setempat Mewujudkan kerjasama komuniti dengan Meningkatkan tahap profesionalisme guru
C2(E) Ibu bapa yang berpendaapatan rendah sekolah untuk mengatasi masalah displin
murid
dan sederana menaruh harapan
sepenuhnya kepada sekolah bagi
meningkatkan sahsiah anak mereka
C3(S) Kawasan persekitaran terdedah
dengan gejala sosial
C4(T) Ibu bapa tidak mempunyai kemahiran
ICT dan tiada kemudahan peralatan ICT
di rumah
SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA
MELALUI COWS/TOWS MATRIKS

BIL. KOD STRATEGI STRATEGI

1 K1,K2.K3 + Meningkatkan kualiti pencapaian
P2,P3,P5 melalui kerjasama luar

2 L1,L4 + P1,P2,P3 Meningkatkan prasarana

3 L3+P5 Meningkatkan minat murid dalam
penyertaan kokurikulum

4 K1,K2,K3 + Melibatkan agensi luar dalam
C1,C2,C3 program sekolah ke arah
kecemerlangan
5 L5 +C2 Meningkatkan kemahiran
kejurulatihan guru
ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI
BERDASARKAN PEMBERATAN
KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5
a. Tahap kesukaran proses kerja 5 2 2 3 4
b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 2 4 5 4
c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 5 5 4 2 3
d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 3 2 3 2 5
e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 2 3 5 3
f. Andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk 3 5 4 2 3
mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi
g. Akur kepatuhan dengan mandat / arahan Ya Ya Ya Ya Ya
h. Rekod keberkesan pelaksanaan yang lepas 3 5 3 4 2
i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 3 5 2 3 3
Jumlah skor 30 31 25 26 27
Keputusan 2 1 5 4 3
Ulasan ST2 menjadi keutamaan
untuk pelaksanaan awal
kerana darjah peluang yang
ada amat tinggi untuk
mencapai objektif
Senarai Strategi Mengikut
Keutamaan
ST2 : Tingkatkan prasarana
1
ST1 : Meningkatkan kualiti pencapaian melalui
2 kerjasama luar

ST5 : Meningkatkan kemahiran kejurulatihan guru
3

ST4 : Melibatkan agensi luar dalam program
4 sekolah ke arah kecemerlangan

ST3 : Tingkatkan minat murid dalam penyertaan
5 kokurikulum
Penyesuaian Strategi Mengikut Isu, Matlamat,
Objektif, KPI dan Sasaran
S A S A R AN
ISU MATLAMAT OBJEKTIF KPI ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 Strategi
STRATEGIK STRATEGIK (TOV)

1. 1. Meningkatan Peratus kehadiran 50% 55% 60% 65% 75% 85 ST2
Peratusan Meningkatkan penglibatan murid murid %
penglibatan penglibatan dalam sukan dan ST1
murid dalam murid dalam permainan
aktiviti aktiviti
kokurikulum kokurikulum ST5
Meningkatan Peratus kehadiran 90
kurang. penglibatan murid 60% 65% 70% 75% 80%
murid %
dalam badan ST4
beruniform
ST3
Meningkatan Peratus kehadiran 85
55% 60% 65% 70% 75%
penglibatan murid murid %
dalam kelab dan
persatuan

3J 4 J, 6 J, 8 J, 10 J,
Meningkatan Bilangan tahap 12 J
2. 3 NJ 5 NJ 4 NJ 2 NJ
2. pencapaian murid pencapaian dalam
Pencapaian ke tahap tertinggi pertandingan
Meningkatan
murid dalam dalam 3 sukan peringkat bahagian
pencapaian
aktivigti dan permainan, 3
murid dalam
kokurikulum badan beruniform 2J
aktiviti Bilangan ahap - - 1 NB 1 J, 1J,
kurang serta 6 kelab dan
kokurikulum pencapaian dalam 1NB 2NJ
menyerlah persatuan
pertandingan
peringkat negeri

Gred purata 1.8 1.5
3.0 2.7 2.4 2.1
sekolah dalam
bidang
kokurikulum
FASA 5

STRATEGI DAN TAKTIK
(BELANJAWAN DAN
OPERASI)
Pelan Taktikal
STRATEGI 1 : Tingkatkan prasarana

Bil Program/Projek Tanggun Tempo Kos/Su Output KPI Pelan
gjawab h/Hari mber KontIgen
si

1 Serampang dua GPK 1 bulan RM1,0 8 buah Bilangan Membina
mata Koko 00 gelanggang gelangga 8 buah
serbaguna ng gelangga
atas dataran serbagun ng
/ jalan a serbagun
a atas
padang
rumput
Pelan Taktikal
Strategi 1: Melibatkan Ibu bapa Dalam Mengatasi
Masalah Displin Murid

BIL PROGRA T/JAWAB TEMPO SUMBER OUTPUT KPI PELAN
M H /KOS KONTIGE
NSI

1. Jambata GPK(HEM) 6 BLN RM Penguran a.Bilangan Reaching
n Kasih (JAN- 2000 gan kes out
JUN) ponteng ponteng program
sekolah b.Bil.kehadi
ran
ibu bapa
c.Bil.ponten
2. Sistem GPK(HEM) SPJG RM2000 Penguran g
Bilangan Kerja
Merit- TAHUN gan kes murid
kelas amal
Dimerit displin bermasalah
tegar tegar
berkuraang
an
Pelan Taktikal
STRATEGI 2 : Meningkatkan kualiti pencapaian melalui
kerjasama luar

Bil Program/Projek Tanggun Tempo Kos/Su Output KPI Pelan
gjawab h/Hari mber Kontigen
si

1 Klinik GPK Sepanj RM Pelajar dan Bilangan Klinik
permainan Koku ang 1,000 guru kejayaan permain
tahun mendapat di an oleh
input yang peringkat tenaga
lebih baik. daerah pengajar
dan luar ( Ibu
negeri bapa )
Pelan Taktikal
STRATEGI 3 : Meningkatkan kemahiran kejurulatihan guru

Bil Program/Projek Tanggun Tempo Kos/Su Output KPI Pelan
gjawab h/Hari mber Kontigen
si

1 Saya dan Sifu GPK Sekali RM2,50 Profesionali Bilangan Kursus
1GPK setiap 0 sma guru guru perkemb
Koku tahun / PIBG / meningkat. yang angan
PPG mahir staf.
meningk
at
Peratus
kehadira
n
Pelan Taktikal
STRATEGI 4 : Melibatkan agensi luar dalam program sekolah
ke arah kecemerlangan

Bil Program/Projek Tanggun Tempo Kos/ Output KPI Pelan
gjawab h/Hari Sumbe Kontigen
r si

1 Anak Angkat GPK 6 bulan RM Peningkata % Mini
Koku 500 n dalam penglibata sukan
penglibata n dan
n dan bilangan
pencapaian pencapaia
n
Pelan Taktikal
STRATEGIK 5 : Tingkatkan minat murid dalam penyertaan
kokurikulum

Bil Program/Projek Tanggun Tempo Kos/ Output KPI Pelan
gjawab h/Hari Sumbe Kontigen
r si

1 Kami Boleh GPK 6 bulan RM Peningkatan Bilangan Ceramah
Koku 1000 dalam pencapaia Motivasi
pencapaian n
Pelan Operasi (untuk
Strategi 1)
Nama program Serampang dua mata

Matlamat Menambahkan prasarana sukan

Objektif Meningkatkan bilangan gelanggang
serbaguna atas dataran / jalan

Tempoh 1 bulan

Sasaran Ibu bapa daripada kalangan TLDM

Kos RM 1000
BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1. Mesyuarat jawatankuasa GPK Koko 1 hari
S/U Koko
Guru Penasihat
Permainan
2. Surat permohonan kepada pihak S/U Koko 1 bulan Sumbangan dalam
TLDM bentuk tenaga
daripada PIBG
3. Kelulusan permohonan S/U Koko 1 minggu
sebelum
program
4. Jadual program S/U Koko 1 minggu

5. Menyediakan bahan pembinaan GPK Koko 1 minggu
dan makan minum

6. Penyediaan tempat AJK Persiapan 2 hari
Tempat

7. Pelaksanaan Jawatankuasa 3 bulan

8. Penilaian GPK Koko Akhir program
S/U Koko
Guru Penasihat
Permainan
Pelan Operasi (untuk
Strategi 2)
Nama program Klinik permainan
Matlamat Mendedahkan guru dan murid akan
kemahiran dan teknik permainan
gelanggang yang lebih berkualiti
Objektif Meningkatkan kualiti pencapaian dalam
permainan gelanggang, iaitu bola jaring,
bola keranjang, bola tampar, sepak takraw
Tempoh dan
Dua badminton
kali Sabtu dalam sebulan mengikut
kesesuaian
Sasaran Guru penasihat permainan dan murid yang
terlibat
Kos RM 1000
BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1. Mesyuarat jawatankuasa GPK Koko 1 hari
S/U Koko
Guru Penasihat
Permainan
2. Surat jemputan kepada tenaga S/U Koko 1 bulan
pengajar

3. Pengesahan kehadiran S/U Koko 1 minggu Jurulatih dalaman
sebelum
program
4. Jadual program S/U Koko 1 minggu

5. Menyediakan insentif kepada GPK Koko 1 minggu
jurulatih

6. Penyediaan tempat dan AJK Persiapan 2 hari
peralatan Tempat

7. Pelaksanaan Jawatankuasa Dua kali Sabtu
dalam sebulan
mengikut
kesesuaian
8. Penilaian GPK Koko Sepanjang tahun
S/U Koko
Guru Penasihat
Permainan
Pelan Operasi (untuk
Strategi 3)
Nama program Saya dan Sifu

Matlamat Meningkatkan kemahiran
kejurulatihan guru
Objektif Menambah bilangan guru yang
mahir dalam badan beruniform dan
Tempoh permainan
Sekali setiap tahun (empat hari
berturut-turut)
Sasaran Semua guru penasihat badan
beruniform dan permainan
Kos RM 2500
/ PIBG / PPG
BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1. Mesyuarat jawatankuasa GPK Koko 1 hari
S/U Koko
Guru Penasihat
Badan Beruniform
dan Permainan
2. Surat jemputan kepada tenaga S/U Koko 1 bulan
pengajar

3. Pengesahan kehadiran S/U Koko 1 minggu Tayangan video /
sebelum Jurulatih dalaman
program
4. Jadual program S/U Koko 1 minggu

5. Menyediakan insentif kepada GPK Koko 1 minggu
jurulatih

6. Penyediaan tempat dan AJK Persiapan 2 hari
peralatan Tempat

7. Pelaksanaan Jawatankuasa Sekali setahun
(empat hari
berturut-turut)
8. Penilaian GPK Koko Pada akhir
S/U Koko program
Guru Penasihat
Permainan
BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN
KONTIGENSI

1. Mesyuarat jawatankuasa GPK Koko 1 hari
S/U Koko
Guru Penasihat
Kelab dan Persatuan
2. Surat jemputan kepada agensi S/U Koko 1 bulan
luar

3. Pengesahan program S/U Koko 1 minggu Jurulatih dalaman
sebelum
program
4. Jadual program S/U Koko 1 minggu

5. Menyediakan surat penghargaan GPK Koko 1 minggu
kepada agensi luar

6. Penyediaan tempat dan AJK Persiapan 2 hari
peralatan Tempat

7. Pelaksanaan Jawatankuasa Sekali setahun
(empat hari
berturut-turut)
8. Penilaian GPK Koko Pada akhir
S/U Koko program
Guru Penasihat
Kelab dan Persatuan
Pelan Operasi (untuk
Strategi 5)
Nama program Kami Boleh

Matlamat Tingkatkan minat murid dalam
penyertaan aktiviti kokurikulum
melalui pemberian insentif
Objektif Untuk meningkatkan penyertaan
murid dalam aktiviti kokurikulum
dari 50% ke 55%
Tempoh 6 bulan

Sasaran Murid

Kos RM 1000
BI PROSES KERJA TANGGUNGJA TEMPOH STATUS /
L WAB PELAN
KONTIGENSI

1. Mesyuarat jawatankuasa GPK Koko 1 hari
S/U Koko
Guru Penasihat
Kelab dan
Persatuan
2. Jadual program S/U Koko 1 minggu

3. Menyediakan insentif GPK Koko Akhir tahun Lawatan ke
berbentuk sijil Taman
penghargaan dan Negara Pulau
lawatan ke Taman Memutik
Negara Kinabalu pada
cuti akhir
Tahun
4. Penilaian GPK Koko Pada akhir
S/U Koko tahun
Guru Penasihat
Kelab dan
Persatuan
FASA 6

IMPLEMENTASI STRATEGI
IMPLEMENTASI STRATEGI
FOKUS
 KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN STRATEGI
- AMALAN POLC

 PENYEBARAN & ‘ INTERNAL MARKETING’ Pelan STRATEGI
- HEBAHAN MAKLUMAT DALAM PERHIMPUNAN , PAPAN KENYATAAN, SURAT
EDARAN, BROSUR, POSTER. PAMPHLET.

 PENGURUSAN PERUBAHAN.
- TAKLIMAT, KURSUS DALAMAN DAN LUARAN, LATIHAN TEORI DAN AMALI

 PEMBINAAN PASUKAN
- JAWATANKUASA INDUK, KERJA DAN PELAKSANA

 PENGUKURAN DAN PENILAIAN.
- PENGGUNAAN KPI
- BORANG PRESTASI DAN MAKLUM BALAS
FASA 7

PENILAIAN PRESTASI &
PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN
BORANG MAKLUMBALAS PRESTASI
( TAHUNAN/PENGGAL/BULANAN/ MINGGUAN ) Misi
 
      da
n
NAMA SEKOLAH :
vis
    i
BIDANG : KURIKULUM / KOKURIKULUM /
HEM / PENG. PEJABAT / PSM / PENG.
FIZIKAL / HUBUNGAN LUAR        

( POTONG YANG TIDAK BERKENAAN )        

       
MATLAMAT :
       

PRESTASI  
OBJEKTIF KPI PENCAPAIAN ULASAN
SASARAN SEBENAR

  Indikator Akhir      

  (Lag ):      

     Tambahkan TOV    

  Indikator awal      

  (Lead )      

         

         

         
Disahkan
Disediakan oleh :     oleh :