Click to edit Master subtitle style

KOMUNIKASI BERTULIS KERTAS KERJA
OLEH: PN. FAIZIAH HJ. SHAMSUDIN JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPGM KAMPUS RAJA MELEWAR

Definisi:
Kertas kerja bermaksud hasil tulisan untuk dibentangkan kepada khalayak.  Khalayak ini boleh terdiri daripada kumpulan kecil seperti jawatankuasa projek ataupun kumpulan besar seperti peserta seminar dan persidangan.  Kertas kerja disediakan secara terperinci dengan tujuan memberi maklumat dan penerangan ataupun mendapatkan kelulusan menjalankan ssesebuah projek.

CIRI-CIRI UMUM KERTAS KERJA
Bagi Pembentangan di Seminar Tajuk  Nama/nama-nama pembentang kertas kerja  Nama Institusi  Abstrak (Sinopsis/Ringkasan)  Pengenalan  Sorotan kajian

Metodologi  Analisis data/Dapatan  Perbincangan  Rujukan  Lampiran

CIRI-CIRI UMUM KERTAS KERJA PROJEK ATAU KAJIAN
         

Tajuk Latar belakang/Rasional Objektif/Matlamat Jangka masa yang diperlukan Kumpulan sasaran Andaian-andaian halangan Anggaran belanjawan Penubuhan jawatankuasa Menentukan jadual tugas Perlaksanaannya

Panduan Umum Cara Menulis Kertas Kerja
Tajuk  Tajuk sesuatu kertas kerja bergantung kepada tujuan kertas kerja.  Tajuk hendaklah merangkumi semua idea utama yang hendak disampaikan.  Tajuk kertas kerja juga hendaklah ringkas, seelok-eloknya tidak melebihi daripada lima belas patah perkataan.

Nama Penulis dan Institusi
 Nama

penulis hendaklah ditulis penuh.  Bagi kertas kerja projek atau kajian, nama institusi tempat projek atau kajian itu dilaksanakan hendaklah dinyatakan.

Abstrak
 Abstrak

merupakan kandungan dan tujuan penulisan kertas kerja tersebut dibuat.  Abstrak tidak perlu terlalu panjang, memadai sekadar antara 100 hingga 150 patah perkataan. (Mengikut kesesuaian)

Pengenalan
 Pengenalan

terdiri daripada latar belakang yang memaparkan aspek yang berkaitan dengan tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas.  Pendahuluan mengatakan apa yang hendak disampaikan atau diperkatakan dalam kertas kerja.  Lebih kurang satu muka surat sahaja.

Objektif
 Objektif

ialah matlamat atau tujuan penulis menulis kertas kerja tersebut.  Objektif juga adalah idea penulis dan menentukan daya penarik kepada pembaca bagi mendengar atau menilai isi kertas kerja berkenaan.  Objektif ini dapat dibahagikan kepada objektif umum dan objektif khusus.

Petikan/Kutipan
 Segala

petikan yang dimuatkan dalam kertas kerja hendaklah disemak mengikut sumber asal dan dinyatakan sumbernya.

Senarai Rujukan/ Bibliografi
 Setiap

rujukan yang dinyatakan dalam teks hendaklah dicatat dalam senarai rujukan atau didokumentasikan.

Cara menaip
 Dalam

penulisan kertas kerja, sebaikbaiknya digunakan kertas taip berukuran A4.  Langkau satu setengah.  Jarakkan 1.5sm kiri,kanan, atas dan bawah.

 Contoh

Kertas Kerja

Sekian,
 Terima

kasih atas perhatian anda!