1. 2. 3. 4.

Lợi ích của làm việc nhóm Điều kiện để nhóm thành công Các vai trò nhóm Kỹ năng làm việc nhóm

“Cộng sinh” hướng tới mục tiêu chung Gắn bó chia sẻ giữa các thành viên
LÀM VIỆC NHÓM

Nhanh hơn, hiệu quả cao hơn Khai thác khả năng và sáng tạo của tập thể → Giải quyết vấn đề phức tạp hơn

Không có ai hoàn hảo nhưng có thể có một nhóm hoàn hảo Một nhóm thành công khi có sự hòa hợp các vai trò nhóm Những nhóm thành công là mỗi cá nhân trong nhóm có sự đoàn kết, lòng tin vào mục tiêu đề ra cao độ

Thiếu sự đoàn kết
Thiếu sự tôn trọng nhau Không kiềm chế cái tôi trong bạn Cách sử dụng ngôn từ khi góp ý Mọi ý kiến đưa ra không tích cực

Vai trò nhóm là gì: Là điểm mạnh, điểm yếu và khả năng đóng góp của mỗi cá nhân khi họ là thành viên trong một nhóm

NGƯỜI HOÀN NGƯỜI ĐỊNH TẤT (CF) HÌNH (SH) NGƯỜI THỰC HIỆN (IMP) Đưa ý tưởng thành hiện thực NGƯỜI GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ (ME) Đầu óc phân tích NGƯỜI TÌM NGƯỜI TẠO LẬP KIẾM GIẢI (PL) PHÁP (RI) Sáng tạo Phối kết hợp Tổ chức hành chính Cơ hội Năng động NGƯỜI ĐIỀU PHỐI (CO) Tổ chức NGƯỜI LÀM VIỆC NHÓM (TW) Tinh thần nhóm


     

Có tinh thần cam kết làm việc nhóm Có niềm tin đối với bản thân và đối với các thành viên khác Lắng nghe và tôn trọng Đóng góp ý kiến tích cực Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm Làm việc sáng tạo, chủ động Trao đổi thông tin thường xuyên, hiệu quả Thích nghi nhanh chóng

 Nhận

thức rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với làm việc nhóm  Hiểu rõ mục tiêu của nhóm và cam kết cố gắng để đạt được các mục tiêu đó  Chấp nhận thách thức đối với nhiệm vụ được giao và sẵn sàng công việc mới  Ghi nhận năng lực và đóng góp của các thành viên nhóm  Đặt lợi ích của nhóm lên trên lợi ích cá nhân

 Chia

sẻ thông tin cởi mở  Có thái độ tích cực  Tình thương  Có năng lực và nhận trách nhiệm  Kiên định/nhất quán  Trung thực

 Tình

huống 1: Làm việc với những ưu điểm của mình  Tình huống 2: Nhanh mà vững chắc sẽ đánh bại chậm mà ổn định  Tình huống 3: Hãy tìm giải pháp và không bao giờ nản chí khi thất bại  Tình huống 4: Không chống lại cuộc chiến. Hãy đoàn kết để cùng nhau thành công

 Sự

đoàn kết đem sức mạnh cho những người hèn mọi. nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.

 Nơi

 Where

there is unity there is always

victory.

 Dự

án Hỗ trợ học sinh sinh viên  Facebook:  Email:  Phone

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful