SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS PEMBENTUKAN MALAYSIA (1963-1975

)
TAHAP PERTAMA (1963-1965) TAHAP KEDUA (1966-1970) TAHAP KETIGA (1971-1975)

TAHAP PERTAMA
 

 

Perlaksanaan sistem pendidikan yg telah dikuatkuasakan dlm Akta Pelajaran 1961 Banyak Sekolah Pelajaran Lanjutan ditubuhkan utk menampung murid-murid sekolah rendah yg gagal memasuki Sekolah Menengah Akademik atau Sekolah Lanjutan Kampung Pelajaran Bahasa Malaysia diutamakan disemua peringkat persekolahan (rendah dan menengah) Sistem pendidikan sekolah rendah yg menggunakan berbagai aliran bahasa terus diberi bantuan

 

Sekolah menengah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan (Bahasa Malaysia) dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (Bahasa Inggeris) Peperiksaan umum dihadkan kepada penggunaan Bahasa Malaysia sahaja sebagai bahasa penghantar Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yg terdapat dalam sistem persekolahan dan kurikulumnya, Sistem Pendidikan Aneka Jurusan diperkenalkan mulai tahun 1965 untuk mengantikan Sekolah Lanjutan Pelajaran, Sekolah Menengah Akademik dan Sekolah Lanjutan Kampung Semua murid sekolah rendah diberi tempat secara automatik di bawah Sistem Pendidikan Aneka Jurusan apabila Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada 1964 Ramai guru diperlukan untuk mengajar di sekolah menengah di bawah Sistem Pendidikan Aneka Jurusan terutama guru-guru vokasional.

TAHAP KEDUA (1966-1970)
 

Tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama Matlamat Pendidikan Negara di bawah Rancangan Malaysia Pertama ialah
    

Untuk memperkukuh sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial, kebudayaan dan politik Untuk menyediakan kemudahan pendidikan, terutama di peringkat menengah bagi memenuhi keperluan murid yang kian bertambah Untuk menaik taraf pendidikan dan memperluas peluang pendidikan dan menyeimbangkan kawasan bandar dan luar bandar Untuk mempelbagaikan kemudahan latihan terutama pertanian, sains perindustrian dan teknologi Untuk mempercepatkan latihan perguruan supaya dapat melahirkan guru berkelayakan dan mahir

   

Ditubuhkan Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional utk melatih murid dalam bidang pertukangan, pertanian, sains rumahtangga, dan perdagangan Tujuannya utk memberi peluang kpd murid yang minat dlm bidang tersebut utk menyambung pelajaran Ditubuhkan sebuah Politeknik Ungku Omar di Ipoh utk melatih pekerja mahir dlm pelbagai bidang Mulai 1970-an, sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak mula menggunakan Bahasa Malaysia secara berperingkat Kebanyakan sekolah mula menggunakan kurikulum dan buku teks dari semenanjung Malaysia serta menduduki peperiksaan yg dikelolakan oleh LPM.

TAHAP KETIGA (1971-1975)
 

Terkandung dlm Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) Matlamat pendidikan ialah untuk perpaduan (mengambil iktibar peristiwa 13 mei 1969)

Menyatukan rakyat berbilang kaum dan mengelakan konflik perkauman

Dgn wukudnya sistem pendidikan yg baik akan menaik taraf ekonomi rakyat/membasmi kemiskinan

Di dalam Rancangan Malaysia Kedua, rancangan pendidikan dan latihan ditumpukan kepada 4 bidang utama
 

Menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakan percantuman dan perpaduan negara Menyesuai dan meluaskan rancangan pendidikan dan latihan bagi mencapai keperluan negara bagi tenaga rakyat Membaiki mutu pendidikan utk membentuk satu masyarakat yg maju berasaskan sains dan teknologi moden Membaiki keupayaan utk menjalankan penyelidikan, perancangan dan perlaksanaan bg mencapai tujuan tersebut di atas

Strategi yang dicadangkan dalam Rancangan Malaysia Kedua
 

Melaksanakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama di sekolah secara berperingkat Mengurangkan jurang perbezaan dlm peluang-peluang pelajaran diantara kawasan-kawasan dan kaum-kaum dengan pembinaan sekolah baru dan kemudahan asrama, membekalkan alat-alat mengajar dan menambah bilangan guru terlatih di luar bandar Membaiki mutu pendidikan dgn mengurangkan bilangan yg gagal, membuat penilaian dan membaiki sukatan pelajaran, cara-cara mengajar, kemudahan, nisbah antara guru dan murid serta menyeimbangkan subjek am dan sains teknologi Membuat penyelidikan dan penilaian dlm setiap masa selaras dgn matlamat sistem pendidikan dgn menubuhkan Pusat Pengajian Sains

KRONOLOGI/PERUBAHAN DALAM BIDANG LATIHAN PERGURUAN DI MALAYSIA

Tempoh Razak(1955-1957) – Menstruktur semula program latihan perguruan (pusat harian latihan guru) yg boleh membawa perpaduan negara serta merapatkan jurang pendidikan di antara sistem vernikular dgn sistem Inggeris Tempoh Rahman Talib(1960-1965) – Penubuhan lebih banyak Pusat Harian Latihan Guru yg diperlukan khasnya guru Bahasa Malaysia bg sekolah rendah. Beberapa maktab perguruan telah ditubuhkan utk melatih guru sekolah menengah Tempoh Aminuddin (1965-1970) – Memperkenalkan Pusat Latihan Perguruan Daerah dlm setiap negeri utk melatih lebih ramai guru selaras dgn Sistem Pendidikan Aneka Jurusan yg baru ditubuhkan Tempoh sains dan matematik (1971-1981) – Mengintegrasikan institusi latihan perguruan sekolah rendah dan menengah rendah dgn keutaman kepada matematik moden dan sains paduan

1.

2.

3.

Tempoh Reformasi (1982-1992) – Menstruktur semula sistem latihan perguruan termasuk perubahan kurikulum selaras dgn perlaksanaan KBSR dan KBSM Mulai 1996, kursus perguruan asas 5 semester ditukar kpd Kursus Diploma Perguruan Malaysia(KDPM) selama 6 semester Mulai jan 2001, Kursus KPLI selama 2 semester diperkenalkan utk guru berijazah

 PERKEMBANGAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA SELEPAS 1975

 PERKEMBANGAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA SELEPAS 1975

LAPORAN KABINET 1979

 

Pada tahun 1974, kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa kabinet yg mengandungi 8 angota menteri drp pelbagai kaum,dgn YAB Dato Seri Dr Mahathir Mohamed sebagai pengerusi. Tugas JK ini ialah utk mengkaji perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan, matlamat dan kesan sistem pelajaran, termasuk kurikulumnya utk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dpt dipenuhi Matlamatnya ialah kearah pembentukan masyarakat yg bersatu padu, berdisplin dan terlatih Ekoran drp laporan JK kabinet, KBSR telah dilancarkan pd 1982 dan KBSM pada 1988

ASPEK-ASPEK KAJIAN
1.

Sistem persekolahan merangkumi:
    

Struktur masa persekolahan dan penjurusan Peperiksaan yg sama Pengurusan dan pentadbiran sepusat Pengelolaan sekolah-sekolah swasta Perluasan dan penyamarataan peluang dan kemudahan pelajaran

1.

Kurikulum sekolah merangkumi:

     

Sukatan pelajaran yg sama kandungannya dan peperiksaan yg sama Bahasa Malaysia sebagai bahasa perpaduan Buku-buku teks Pendidikan sivik Pendidikan agama, moral dan etika Pembentukan disiplin Kegiatan ko-kurikulum

JK kabinet telah mengkaji berbagai pengalaman yg dialami oleh murid sepanjang alam persekolahan sambil menyediakan murid ke pasaran kerja sebagai penghasilan tenaga rakyat atau utk menyambung pengajian Murid juga diasuh agar mempunyai nilai disiplin, bersikap jujur dan dedikasi terhadap kerja

Pendidikan Pra Sekolah
 

  

Menjadi semakin penting dan berkembang dgn cepat Pada masa dahulu kerajaan tidak menyediakan tetapi banyak sekolah tadika dikelolakan oleh swasta, pertubuhan awam dan agensi kerajaan dlm tahun 80-an Walaubagaimanapun kerajaan telah merangka dasar utk penyeliaan, pengawalan, penyelarasan, latihan guru, perkembangan kurikulum dan meningkatkan mutu pendidikan pra sekolah Pd amnya kanak-kanak 4-6 tahun menerima pendidikan pra sekolah sebelum ke sekolah rendah Pada tahun 1980 seramai 17,100 dan meningkat ke 27,900 tahun 1984 79% dikelolakan oleh agensi kerajaan dan kebanyakan di luarbandar

 PERINGKAT

PELAKSANAAN KBSR DAN KBSM

   

Pada tahun 1982, KBSR dilaksanakan secara terhad di 305 buah sekolah rendah KBSM dilaksanakan peringkat percubaan pada tahun 1988 Pelaksanaan terhad bertujuan utk mengenalpasti kekurangan/kelemahan Selepas kajian kelemahan KBSR dijalankan JK kurikulum memutuskan supaya KBSR diganti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah selaras dengan hasrat FPK dan Wawasan Pendidikan 2020

Jadual pelaksanaan KBSR dan KBSM
Tahun 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Pelaksanaan Pelaksanaan terhad penuh Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 1989 1990 1991 1992 1993 Tahun 1988 Pelaksanaan Pelaksanaan terhad penuh Peralihan/ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Peralihan/ Tingkatan 1 Tingkatan 3 Tingkatan 2 Tingkatan 4 Tingkatan 3 Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tingkatan 5

Perubahan –perubahan kurikulum sekolah rendah
 

Menerapkan nilai-nilai murni dlm P&P Matlamat pendidikan sekolah rendah bukan lagi menekankan kemahiran asas sahaja tetapi penggunaan secara betul dan jujur dan bertanggungjawab dlm urusan seharian Kemahiran disusun drp paling asas kepada lebih kompleks, aspek penyelesaian masalah yg difikirkan sesuai diintegrasikan dlm setiap topik Sukatan pelajaran bg setiap matapelajaran disusun semula mengikut perubahan dlm susunan kemahiran sekolah rendah.Draf sukatan tahun 1 disediakan pd November 1992 dan dilaksanakan pada Disember 1994

Amalan perdagangan diterapkan dlm aktiviti P&P dlm topik-topik seperti wang, ukuran dan sukatan, dgn ini perdagangan tidak lagi menjadi satu topik yg diajar secara berasingan Matapelajaran Alam dan Manusia dipecahkan kepada sains dan kajian tempatan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Digubal dan diumumkan secara rasmi pada tahun 1988

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Bertujuan melahirkan insan yg baik dan sempurna supaya menjadi warganegara yg berguna selaras FPK Matlamat Pendidikan Kebangsaan supaya rakyat Malaysia memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:
     

Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia Bertanggungjawab kpd diri, masyarakat, agama & bangsa Memiliki sahsiah yg seimbang dan sepadu Memupuk perpaduan dikalangan rakyat berbilang kaum

Melalui proses pendidikan Malaysia dapat mencapai matlamatnya dengan:
 

 

Melahirkan rakyat yg bertanggungjawab dan memenuhi kewajipan sebagai seorg warganegara Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir dan cekap bagi membolehkan melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna, demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan Melahirkan rakyat yg taat kepada Raja dan cinta kepada Negara Melahirkan rakyat yg memahami serta mengamalkan prinsipprinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum Mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada

SISTEM PENDIDIKAN TAHUN 1990’AN

Sistem pendidikan tahun 1990-an

Sistem pendidikan di Malaysia terbahagi 2 peringkat

Sekolah rendah dan menengah

6 tahun sekolah rendah (sekolah Kebangsaan, Cina atau Tamil) menggunakan KBSR dan berakhir dengan UPSR di tahun VI 5 tahun di sekolah menengah (kelas peralihan utk murid dr sekolah vernikular Cina/Tamil), wajib mengambil PMR semasa di Tingkatan III. Murid yang lulus ke Ting IV dan mengambil SPM di Ting V Ting VI ( 2 tahun dan mengambil STPM) Pusat pengajian tinggi yg lain seperti (universiti, maktab, Politeknik dll)

Pelajaran tinggi
 

AKTA PENDIDIKAN 1995

Lima rang undang-undang pendidikan telah dibentangkan dan seterusnya diluluskan di Dewan Rakyat pada Disember 1995. Rang undang-undang pendidikan itu ialah:
    

Rang Undang-undang Pendidikan 1995 Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Rang Undang-undang Akta Universiti dan Kolej Universiti-AUKU (pindaan 1995) Rang Undang-undang Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 Rang Undang-undang Lembaga Akreditasi Negara 1996

RANG UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN 1995
1. 2.

3. 4. 5.

Bahasa Melayu dikekalkan sebagai bahasa penghantar utama kecuali di sekolah rendah jenis kebangsaan Jika bahasa penghantar utama di sesuatu institusi pendidikan adalah berlainan drp Bahasa Melayu, ia hendaklah diajar sebagai matapelajaran wajib Memperkenalkan satu kurikulum kebangsaan yg wajib digunakan oleh semua sekolah, termasuk sekolah swasta Memperkenalkan peperiksaan awam yg dikelolakan oleh LPM sahaja Mempertingkatkan Pendidikan Islam dgn mewajibkan semua sekolah dan institusi pendidikan supaya mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam apabila terdapat 5 atau lebih pelajar beragama Islam

1.

2.

3.

Mempertingkatkan pendidikan sains dan teknologi dgn menaikan taraf Sekolah Menengah Vokasional ke Sekolah Menengah Teknik dan membenarkan politeknik menganjurkan program berkembar dgn IPT bagi program ijazah Meluaskan kemudahan dan mempertingkatkan mutu pendidikan pra sekolah dgn mewajibkan semua tadika kerajaan dan swasta mengikut Garis Panduan Kurikulum Pra Sekolah yg disediakan oleh Kementerian Pelajaran Mempertingkatkan pendidikan guru dgn menganjurkan program peringkat diploma dan peringkat ijazah secara berkembar dengan Universiti tempatan dan luar negeri disamping menaik taraf sesetengah maktab ke taraf universiti

1.

2.

3.

Meluaskan pendidikan khas dgn membenarkan diadakan di sekolah rendah dan sekolah menengah disamping menubuhkan sekolah khas Mengawal selia pengurusan dan mutu institusi pendidikan swasta dgn mewajibkan semua institusi ini berdaftar di bawah pendaftar sekolah dan kurikulumnya mestilah diluluskan oleh KPM Memansuh Lembaga Pengurus Sekolah Kerajaan, kecuali Lembaga Pengurus Sekolah swasta dan sekolah bantuan separa kerajaan.

RANG UNDANG-UNDANG INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA 1996

Tujuannya ialah utk meluaskan peluang pelajar utk mendapat pendidikan tinggi di Malaysia dgn membenarkan penubuhan kolej swasta mengikut undang-undang tertulis dlm Akta Pendidikan Dengan penubuhan universiti dan kolej swasta akan dpt mengurangkan bilangan pelajar melanjutkan pelajar di luar negara dgn ini menjimatkan pertukaran wang asing negara Malaysia Rang undang-undang ini membolehkan Kementerian Pendidikan mengawal selia penubuhan, pengurusan dan perkembangan institusi tersebut

RANG UNDANG-UNDANG AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (AUKU)-PNDAAN 1996

Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Pindaan ini digubal bertujuan mengerakan proses pengkoporatkan dan penswastaan IPT di Malaysia Memantapkan sistem pengurusanya supaya universiti sebagai pusat kecemerlangan akademik antarabangsa

RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 1996

Untuk menentukan hala tuju dan arah perkembangan institusi pendidikan tinggi di Malaysia JK Majlis Pendidikan Tinggi Negara ditubuhkan oleh Menteri Pendidikan diperuntukan kuasa utk merancang, membentuk dan menentukan dasar serta menyelaras perkembangan pendidikan tinggi

RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA AKREDITASI NEGARA 1996

Bertujuan utk menaik taraf dan mutu IPT (awam dan swasta), mencapai piawaian minimum setiap kursus yg ditawarkan

KESIMPULAN DARIPADA PENGUBALAN KELIMA-LIMA RANG UNDANG-UNDANG

Kelima-lima Rang Undang-undang digubal bertujuan utk memantapkan sistem Pendidikan Malaysia dgn melahirkan pelajar yg berilmu pengetahuan dan berupaya memberi sumbangan kepada negara sejajar dgn wawasan 2020 Menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia Kesan drp Rang Undang-undang IPT swasta 1996 terdapat banyak universiti swasta telah ditubuhkan

UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

UNIVERSITI MALAYA (UM)-KUALA LUMPUR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)-PENANG UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)-SELANGOR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)-SELANGOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)-JOHOR UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIAM)-SELANGOR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)-KEDAH UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)-SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)-SABAH UNIVERSITI PERGURUAN SULTAN IDRIS (UPSI)-PERAK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)-SELANGOR UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)-N.SEMBILAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL (UPNM)-KL UNIVERSITI DARUL IMAN (UDM)-TERENGGANU UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)-TERENGGANU UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN (UTHM)-JOHOR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)-PAHANG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)-MELAKA UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)-PERLIS UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)-KELANTAN

UNIVERSITI SWASTA
                  

UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP)-PERAK UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UTN)-SELANGOR UNIVERSITI MULTIMEDIA-CYBERJAYA UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA (OUM)-KL WAWASAN OPEN UNIVERSITY-PENANG UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK-SELANGOR INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITI-KL UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR-SELANGOR MALAYSIA UNIVERSITY OF SCIENCE&TECHNOLOGY-SELANGOR ASIAN INSTITUTE OF MEDICINE, SCIENCE&TECHNOLOGY-KEDAH UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN-PERAK UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL)-KL UNIVERSITY COLLEGE OF TECHNOLOGY&MGMT-KL KLIUC LIMKOKWING UNIVERSITY COLLEGE OF CREATIVE TECHNOLOGY MONASH UNIVERSITY (CAWANGAN) CURTIN UNIVERSITY (CAWANGAN) NORTINGHAM UNIVERSITY (CAWANGAN) DLL

Senarai Institut Perguruan di Malaysia
            

Institut Perguruan Perlis Institut Perguruan Darul Aman Institut Perguruan Sultan Abdul Halim Institut Perguruan Persekutuan Pulau Pinang Institut Perguruan Tuanku Bainun Institut Perguruan Ipoh Institut Bahasa Melayu Malaysia Institut Bahasa Antarabangsa Institut Perguruan Ilmu Khas Institut Perguruan Teknik Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Institut Perguruan Tun Hussein Onn

           

Institut Perguruan Temenggong Ibrahim Institut Perguruan tengku Ampuan Afzan Institut Perguruan Kuala Terengganu Institut Perguruan Sultan Mizan Institut Perguruan Kota Bharu Institut Perguruan Gaya Institut Perguruan Kent Institut Perguruan Sandakan Institut Perguruan Keningau Institut Perguruan Batu Lintang Institut Perguruan Tunku Abdul Rahman Institut Perguruan Sarawak

Senarai Politeknik di Malaysia
         

Politeknik Dungun, Terengganu (PDT) Politeknik Johor Bahru (PJB) Politeknik Kota Baharu (PKB) Politeknik Kota Kinabalu (PKK) Politeknik Kota Melaka (PKM) Politeknik Kota, Kuala Terengganu (PKKT) Politeknik Kuching, Sarawak (PKS) Politeknik Kulim (PKU) Politeknik Merlimau (PMM) Politeknik Muadzam Shah (PMS)

         

Politeknik Mukah (PMS Politeknik Perlis (PPP) Politeknik Port Dickson (PPD) Politeknik Sabak Bernam (PSB) Politeknik Seberang Perai (PSP) Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS) Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) Politeknik Tanjung Malim (PTM) Politeknik Ungku Omar (PUO)

KE ARAH MEREALISASIKAN MATLAMAT PENDIDIKAN NEGARA

Matlamat pendidikan Negara berlandaskan FPK (1988) dan wawasan 2020 (1991) ialah menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau dlm abad ke 21 Untuk mencapai hasrat itu kerajaan telah menubuhkan IAB (1985) dan ISTAC (1989), langkah-langkah yg lain ialah:

 

Wawasan pendidikan dirancang dan dikemukakan pd tahun 1993 sebagai satu program reformasi pendidikan di peringkat sekolah Wawasan Kementerian Pendidikan dilancarkan pd Januari 1994 Mengubal dan menguatkuasakan Akta Pendidikan 1995 utk memperkemas dan melengkapkan perundangan pendidikan bagi mencapai wawasan 2020

 

 

Menggubal dan melaksanakan Rang Undang-undang Institut Pendidikan Tinggi 1996 dgn tujuan menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia Mencepatkan proses pengkoporatan dan penswastaan universiti-universiti tempatan dgn tujuan meningkatkan kualiti dan mutu kursus yg ditawarkan Menubuhkan Lembaga Akreditasi Negara (1996) bertujuan menjamin taraf dan mutu pendidikan di institusi pendidikan tinggi supaya mencapai piawaian dunia Menubuhkan Koridor Raya Multimedia (MSC)(1999) utk melaksanakan sekolah bestari dan memperuntukan kemudahan-kemudahan teknologi bagi penyelidikan dan kursus sarjana yg diusahakan dlm kampus Universiti Multimedia yg terletak di Cyberjaya Menubuhkan sekolah bestari di dalam kawasan bandaraya MSC serta disetiap negeri menjelang 2000 Mengutamakan pelajaran BI dgn menggubal Sukatan Pelajaranya setaraf dgn Kertas Ujian BI 1119 dlm SPM dan mewajibkan MUET sebagai syarat kemasukan universiti

Mempercepatkan proses pendaftaran universiti dan kolej universiti swasta yg menggunakan BI sebagai bahasa penghantar Menganjurkan expo pendidikan di negara-negara serantau termasuk Cina untuk menarik lebih ramai pelajarnya dtg ke Malaysia, sehingga ogos 1999 seramai 17,200 bil pelajar mengikuti pelbagai kursus pendidikan di Malaysia Menguatkuasakan Akta Pendidikan 2002 iaitu:
 

Pendidikan wajib bg semua kanak-kanak yg cukup umur masuk ke tahun 1 Kurikulum Kebangsaan Pra Sekolah yg digubal oleh Kementerian wajib dipatuhi

Mata pelajaran Matematik dan Sains tahun 1 di sekolah Rendah dan menengah serta Tingkatan VI rendah dalam Bahasa Inggeris bermula tahun 2003

 PENDIDIKAN

MASA KINI

MISI

Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

MATLAMAT

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN
 

Kami warga Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara; Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; Memberi peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya; Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan;

  

Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana; Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif; Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengamalan perkhidmatan penyayang; Memastikan Kementerian sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan murid, guru, masyarakat dan negara/Kerajaan; dan Meningkatkan kegemilangan dan martabat profesion keguruan untuk menarik individu-individu yang terbaik menyertai perkhidmatan pendidikan.

ANGOTA PENTADBIRAN

MENTERI PELAJARAN

Y.B. Dato' Seri Hishammuddin bin Tun Hussein

TIMBALAN MENTERI PELAJARAN

TIMBALAN MENTERI PELAJARAN I

TIMBALAN MENTERI PELAJARAN II

YB DR IR WEE KA SIONG

YB DATO RAZALI BIN ISMAIL

PENGURUSAN TERTINGGI

KETUA SETIAUSAHA

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Y.Bhg.Tan Sri Dr. Zulkurnain bin Haji Awang Y.Bhg. Dato' Hj. Alimuddin b. Hj. Mohd Dom

Jabatan dan Bahagian
          

Bahagian Akaun Bahagian Audit Dalam Bahagian Audit Sekolah Bahagian Buku Teks Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Bahagian Hal Ehwal Korporat Bahagian Kewangan Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Matrikulasi Bahagian Pelajaran Swasta Bahagian Pembangunan

       

KBahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi Bahagian Pembangunan Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/Kluster Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Jabatan dan Bahagian
    

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset Bahagian Psikologi dan Kaunseling Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum

      

Bahagian Tajaan Pendidikan Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahagian Teknologi Pendidikan Institut Aminuddin Baki Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Malaysia Majlis Buku Kebangsaan Malaysia

Badan Berkanun
  

DBP-Dewan Bahasa dan Pustaka ITNM-Institut Terjemahan Negara Malaysia MPM-Majlis Peperiksaan Malaysia

Jabatan Pelajaran Negeri
       

Jabatan Pelajaran Perlis Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jabatan Pelajaran Perak Jabatan Pelajaran Selangor Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jabatan Pelajaran Melaka Jabatan Pelajaran Johor

       

Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Terengganu Jabatan Pelajaran Kelantan Jabatan Pelajaran Sabah Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Labuan Jabatan Pelajaran Putrajaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful