ENERGETIKA

Izvori, korišćenje i transformacija energije Tehničko i informatičko obrazovanje Razred VII
Valjevo, 2012. godina

CILJEVI I ZADACI ČASA
- Upoznati se sa izvorima, kоrišćenju i trаnsformaciji enеrgiје; - Omogućiti da učenik zna pojam energije; zna da navede izvore energije; da razlikuje vrste energije;

- Da zna da navede načine korišćenja energije;
- Da ume da objasni osnovne principe rada energetskih uređaja za transformaciju energije.

POJAM I ZNAČAJ ENERGIJE
Energija je sposobnost vršenja rada. Količina energije sistema nije apsolutna vrednost već relativna u odnosu na referentno stanje ili referentni nivo

Energija fizičkog sistema se definiše kao količina mehaničkog rada koga sistem može da proizvede kada menja svoje tekuće stanje i prelazi u referentno stanje; npr. ako se litar vode ohladi do 0o C ili kada auto udari drvo i uspori od 120km/h do 0km/h.
U fizici je energija tesno povezana sa pojmom entriopija.

OBLICI ENERGIJE
- potencijalna energija: postoji kao posledica položaja koji objekat ima u odnosu na druge objekte; - kinetička energija: koja je posledica kretanja tela; - hemijska energija: koja je posledica hemijskih veza među atomima supstance objekta; - električna energija: koja je posledica naelektrisanja objekta; - toplotna energija: postoji kao posledica zagrejanosti tela; - nuklearna energija: koja postoji kao posledica nestabilnosti atomskih jezgara objekta; - elektromagnetna energija: je energija zračenja, što može biti svetlost, radio talasi ili drugi pojavni oblik istog fenomena elektromagnetnog zračenja.

PRETVARANJE ENERGIJE
Jedan oblik energije se može pretvoriti u drugi, npr. baterija pretvara hemijsku energiju (Leklanšeovog elementa) u električnu energiju, koja se potom može pretvoriti u toplotnu ( ili svetlosnu- što je elektromagnetna energija). Prilikom pretvaranja energije važi zakon o održanju energije.

ZAKON ODRŽANJA ENERGIJE
Zakon održanja energije tvrdi da se u zatvorenom sistemu ne može menjati ukupan iznos energije, on ostaje konstantan. Ovaj zakon je posledica translacione simetrije vremena, što znači da fizički proces ne može zavisiti od trenutka početka procesa na vremenskoj osi. Neki rad (znači i oblici energije) nisu lako merljiv bez prisustva posmatrača.

Nekih oblika energije ima dovoljno jer im se zalihe vremenom ne smanjuju. Takvu energiju svrstavamo u obnovljive izvore a to su: voda, vetar, talasi, plima i oseka, toplota mora.

Pored ovoga, javljaju se i takozvani alternativni izvori energije, a to su solarna – toplotna energija Sunca, hidrogena – energija vode i biomasa. Sve je veći interes za primenu novih, obnovljivih i alternativnih izvora energije.

SOLARNA ENERGIJA
Solarana energija je energija sunčevog zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote kojom nas naša zvezda svakodnevno obasipa. Sunce najveći izvor energije na Zemlji. Postupkom fotosinteze se sunčeva energija pretvara u biljnu masu koja na taj način postaje pretvorena energija u celulozu ili drugi oblik ugljenih hidrata. Ova energija se može iskoristiti na razne načine i upotrebiti kao toplotna, električna, hemijska ili mehanička energija. Najjednostavniji način je sakupljanje toplotne energije, pomoću solarnih kolektora koji daju toplu vodu ili topao vazduh koji se mogu koristiti za grejanje tople vode za domaćinstvo, bazene, radijatore ili podno grejanje.

ENERGIJA SUNCA
Ako postavite bunar sa vodom na izvesnu visinu imala bi jednu vrstu bojlera sa sunčevim ili solarnim grejanjem. Na sličan način se voda može zagrejati ako se cevi oboje crnom bojom, postave u veći ram i zastakle. Voda bi se pri protoku kroz cev zagrevala i tako bi dobili uređaj koji se naziva sunčani ili solarni kolektor.

Solarni kolektori se postavljaju na krov zgrade okrenut sunčanoj strani, da bi nesmetano uzimali toplotu od Sunca. U nekim zemljama postoji obaveza da se ugrađuje ovaj sistem za zagrevanje stanova. Sunčeva energija se može koristiti i za zagrevanje stanova.

ENERGIJA VETRA
Veoma davno ljudi su uočili da vetar ima ogromnu energiju koja se može iskoristiti za pokretanje brodova jedrenjaka i jedrilica na vodi. Vetar se koristio i za pokretanje vetrenjača u kojima se mlelo žito. Velika rotaciona krila koja su izrađena od drveta prekrivala su se platnom kako bi vetar pokretao vetrenjaču. Danas se krila izrađuju u obliku velike elise i koristi se za pokretanje generatora koji proizvode električnu energiju.
Elektrane na pogon vetra nazivaju se aeroelektrane.

ENERGIJA REKA I HIDROELEKTRANE
Savremena postrojenja za iskorišćavanje energije vode nazivaju se hidroelektrane.

ZAGAĐENJE VODOTOKA I UTICAJA NA ŽIVI SVET
Veštačke akumulacije plave terene vodom i poteruju vrste sa svojih staništa i menjaju okolnu klimu. Brane na akumulacijama su prepreka migracijama vodenih vrsta koje ne mogu da polažu ikru u gornjim tokovima ili da se kreću slobodno kroz reku da bi se parile i hranile. Zagađenje vodotoka od strane hidroelektrana (HE) moguće je zbog incidentnih izlivanja ulja ili hemikalija. U akumulacijama HE odvijaju se procesi tokom kojih dolazi do značajne degradacije kvaliteta voda. Tim nepovoljnim procesima najviše doprinose organske materije i otpad i unešeni u akumulacije.

ENERGIJA MORSKIH TALASA
Osnovne karakteristike talasa su visina i dužina. Vremenski razmak između dve amplitude srazmeran je drugom korenu dužine talasa. Energija talasa srazmerna je kvadratu visine talasa i obrnuto srazmerne vremenskom razmaku između dve amplitude. Energija naglo opada sa dubinom, pa na dubini od 20m iznosi samo 20% od energije neposredno ispod površine, a na dubini od 50m samo oko 2% od energije neposredno ispod površine. Svakako, da će zbog lakšeg dovođenja energije potrošačima na kopno,biti jednostavnije iskorišćavati energiju neposredno uz obalu. Iako je energija talasa na otvorenom moru mnogo veća.

VRSTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Sva energija na Zemlji potiče primarno iz tri izvora: 1. Sunčeva energija potiče od zračenja Sunca. Ona nastaje kao posledica termonuklearne reakcije unutar Sunca koje se ka Zemlji prenosi kao čitav spektar elektromagnetnog zračenja. 2. Raspad izotopa teških elemenata, nuklearna fisija. 3. Kretanje planeta-gravitaciona energija koja se na zemlji manifestuje kroz energiju plime i oseke.

IZVORI ENERGIJE

Otvori sledeću web adresu, definiši i objasni koji su to obnovljivi izvori energije:

http://powerlab.fsb.hr/enerpedia/index.php?title=Glavna_stranica

Kolika je potrošnja primarne energije u Evropi na godišnjem nivou? *pronađi Tabelu 1.

Хвала на пажњи !!!