PERSEKITARAN DALAMAN

PERSEKITARAN LUARAN

Persekitaran Perniagaan
Berdasarkan teori system, sesebuah organisasi

perniagaan itu tidak dapat berdikari.
 Organisasi perniagaan dikelilingi oleh elemenelemen persekitaran yang berinteraksi dan mempengaruhi pembuatan keputusan dan tingkah lakunya.

. menganalisa dan memahami keadaan persekitaran perniagaan terlebih dahulu. Namun. mereka perlu mengenali.Sebelum para peniaga merancang strategi perniagaan. persekitaran perniagaan boleh ditinjau dari dua perspektif iaitu persekitaran perniagaan dalaman dan persekitaran perniagaan luaran.

.

pekerja. pelabur.Persekitaran perniagaan dalaman sesebuah organisasi perniagaan terdiri daripada elemen-elemen perniagaan asas seperti pemilik perniagaan. pengguna dan pembekal. prosedur-prosedur dan system sesebuah organisasi perniagaan. Elemen-elemen ini berinteraksi dan mempunyai hubungan langsung dalam pembentukan polisi. .

 Pemilik perniagaan terdiri daripada individu atau kumpulan-kumpulan individu yang telah menyumbangkan modal dan memiliki organisasi perniagaan. Pada amnya. . pemilik perniagaan yang mengendali dan menjalankan operasi harian perniagaan.Pemilik Perniagaan Pemilik perniagaan juga dikenali sebagai tuan punya atau towkay perniagaan.  Penglibatan pemilik perniagaan secara langsung dalam operasi harian pasti akan mempengaruhi perjalanan perniagaan.

syarikat. .  Pelabur demikian akan bergiat dalam perjalanan perniagaan tersebut. Ada juga pelabur yang menyumbangkan modal dalam organisasi perniagaan melalui pembelian saham atau syer . Setengah-setengah pelabur menyuntikkan modal yang besar dalam organisasi perniagaan sama ada dalam bentuk mata wang ataupun teknologi yang tinggi kerana mereka mempunyai kepentingan dengan perniagaan yang berkenaan. Pelabur terdiri daripada individu. Mereka inginkan pulangan yang baik. institusi dan badanbadan yang ditubuhkan oleh kerajaan.Pelabur Pelabur juga merupakan pemodal organisasi perniagaan.

pada amnya. dasar serta aktiviti-aktiviti perniagaan. tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan perniagaan. Pelabur menyumbangkan modal dalam sesebuah organisasi perniagaan bertujuan untuk memperolehi keuntungan. Pelabur demikian merupakan pemilik organisasi perniagaan yang pasif.Mereka akan membeli saham organisasi perniagaan apabila harganya rendah dan menjual apabila harganya meningkat. . organisasi perniagaan perlu mengambil tindak-tanduk yang dapat memenuhi kehendak pelabur jangka masa pendek dan juga pelabur jangka masa panjang.  Matlamat pulangan pelaburan yang telah ditetapkan oleh pelabur nescaya mempengaruhi keputusan. Oleh itu. Mereka.

cuti tahunan. perancangan strategi dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perniagaan. Pekerja terlibat secara langsung dalam operasi perniagaan. hubungan perindustrian diantara pemilik perniagaan dan kesatuan sekerja serta kerajaan akan memberi kesan kepada penentuan bentuk sistem. Namun. pekerja dibayar gaji dan juga faedah-faedah lain seperti cuti sakit. . dasar. pengambilan pekerja. dilindungi oleh kesatuan sekerja dan juga kerajaan. Oleh itu. bonus dan sebagainya. Interaksi pekerja dengan perniagaan perlu diberi perhatian yang rapi.Pekerja Pekerja merupakan sumber manusia yang penting dalam sesebuah organisasi perniagaan.

. Kejayaan sesebuah organisasi perniagaan amat bergantung kepada kepada golongan pengguna. institusi. Permintaan golongan pengguna terhadap barangan atau perkhidmatan atau kedua-duanya yang disediakan oleh organisasi perniagaan menetapkan sejauh manakah pencapaian objektif / matlamat organisasi perniagaan iaitu mendapat keuntungan. firma dan kerajaan yang perlu diberi keutamaan oleh organisasi perniagaan.Pengguna Pengguna merupakan individu.

Selain itu. .Kehendak atau citarasa pengguna mempengaruhi keputusan organisasi perniagaan terhadap jenis atau barangniaga yang hendak ditawarkan di pasaran. maka organisasi perniagaan akan menanggung risiko tidak terjual yang tinggi dan ini pasti merugikannya. Sekiranya keluaran yang ditawarkan oleh organisasi perniagaan itu tidak diminati dan tidak disambut baik oleh pengguna. berkreativiti dan berkembang maju supaya keperluan dan citarasa pengguna selari dengan perkembangan teknologi dunia hari ini. Organisasi perniagaan harus sentiasa menilai sama ada keluarannya dapat memenuhi kehendak pengguna atau tidak. keluaran organisasi perniagaan perlu mempunyai inovasi.

pasaraya. .  Pembekal sendiri juga peniaga yang mendapat keuntungan daripada jualan bahannya kepada organisasi perniagaan lain seperti kedai runcit.Pembekal Pembekal membekalkan bahan yang diperlukan oleh organisasi perniagaan untuk dijadikan barang niaga yang boleh dijual dan memenuhi citarasa pengguna.

Interaksi diantara pembekal dan organisasi perniagaan banyak memberi kesan kepada penetapan corak perjalanan / operasi dan kemajuan sesebuah organisasi perniagaan.  Hubungan baik dengan pembekal adalah perlu untuk menjamin perjalanan / operasi sesebuah organisasi perniagaan tidak terganggu dan terus berkembang. . Pada hakikatnya. kedua-duanya saling memerlukan diantara satu sama lain dalam dunia perniagaan.Pembekal sentiasa berinteraksi dengan organisasi perniagaan.

semua prosedur dan sistem organisasi yang diamalkan akan turut mempengaruhi keputusan perniagaan yang dibuat oleh pihak pengurusan.Sistem dan Prosedur Selain faktor-faktor persekitaran perniagaan dalaman yang telah dibincangkan tadi.  Keputusan perniagaan yang dibuat berdasarkan prosedur dan sistem organisasi yang diamalkan akan mengarah organisasi perniagaan itu ke arah pencapaian matlamatnya. .

.

persekitaran politik dan undang-undang. . persekitaran ekonomi.Persekitaran perniagaan luaran terdiri daripada elemen-elemen yang berinteraksi dan mempengaruhi organisasi perniagaan secara tidak langsung. institusi kewangan dan persekitaran global / antarabangsa. Diantaranya elemen-elemen persekitaran perniagaan luaran ialah persaingan. persekitaran teknologi. persekitaran sosiobudaya.

organisasi perniagaan sering menghadapi persekitaran persaingan yang dinamik.  Persaing iaitu organisasi perniagaan lain yang mengeluarkan barangniaga atau perkhidmatan yang sama. boleh menentukan daya tahan dan kreativiti. kemajuan dan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi perniagaan di dunia perniagaan. .Persaingan Dalam system ekonomi kapitalis.

 Dengan perkataan lain. Contohnya. . persaingan boleh memberi kesan secara tidak langsung kepada perjalanan sesebuah organisasi perniagaan. Persaing cuba membaiki produk mereka supaya dapat berdaya saing dengan produk pengeluar lain malah menguasai pasaran. di bidang automobil Proton telah berjaya mengeluarkan kereta yang dapat berdaya saing dengan pengeluar-pengeluar kereta yang lain di Malaysia.

Ia akan mempengaruhi operasi. . Misalnya. prestasi dan dasar sesebuah organisasi perniagaan. banyak berinteraksi dengan organisasi perniagaan. apabila kadar faedah pinjaman asas (Base Lending Rate [BLR]) bank meningkat.  Keadaan ekonomi baik ekonomi tempatan mahupun ekonomi antarabangsa atau global. peniaga-peniaga harus prihatin dan peka kepada perubahan ekonomi.Ekonomi Dalam perancangan organisasi perniagaan baik jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang. tanggungan pembiayaan pinjaman organisasi perniagaan turut bertambah.

Kos pengeluaran akan meningkat apabila kadar inflasi meningkat. Persekitaran ekonomi yang sering berubah akan memberi kesan secara langsung serta merumitkan lagi pihak peniaga untuk menetapkan pengurusan organisasi perniagaannya. .  Peningkatan kadar inflasi akan mengakibatkan harga bahan mentah yang diperlukabn daripada pembekal turut naik.Begitu juga dengan peningkatan kadar inflasi. maka peniaga terpaksa bertindak sama ada menurunkan kos pengeluaran dan mencari barangan pengganti bagi bahan-bahan mentah yang digunakan selama ini ataupun menaikkan harga jualan barangniaga di pasaran. Untuk mempertahankan keuntungan dan meneruskan kewujudan organisasi perniagaan dengan peningkatan kos yang mendadak dalam pasaran.

. menyediakan Penyata Kewangan dan sebagainya dikendali dan dipermudahkan dengan penggunaan sistem komputer.Teknologi Perkembangan teknologi terutamanya teknologi maklumat yang pesat akan memberi kesan secara langsung kepada organisasi perniagaan. Kerja-kerja pengurusan pejabat seperti merekod. Misalnya. operasi organisasi perniagaan seperti proses pengeluaran dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi dan canggih dapat mengurangkan kesilapan manusia dan menurunkan kos pengeluaran.  Perkembangan teknologi banyak membantu perkembangan organisasi perniagaan.

tenaga buruh digantikan oleh mesin.  Oleh itu. Aktiviti perniagaan iaitu pembelian dan penjualan barangan dan perkhidmatan melalui perdagangan elektronik atau “e-commerce” dapat mengurangkan belanja dan masa. Pada masa yang sama. Walaupun perkembangan teknologi membawa kesan yang positif kepada organisasi perniagaan. interaksi dengan mesin berbanding dengan manusia dan sebagainya. tidak dapat dinafikan bahawa ia juga mendatangkan kesan-kesan negatif atau sampingan seperti peningkatan kesesakan lalu lintas serta pencemaran udara dan air akibat pembuangan sisa-sisa toksik. Faedah dan kebaikan daripada penggunaan teknologi moden dan canggih dipetik. kesan-kesan sampingan akibat penggunaan teknologi moden dan canggih itu perlu diminimumkan. . amalan pendekatan yang seimbang perlu diutamakan.

.  Institusi kewangan merupakan salah satu elemen persekitaran luaran perniagaan yang juga mempengaruhi organisasi perniagaan.Institusi Kewangan Organisasi perniagaan tidak dapat mengelakkan diri daripada berinteraksi dengan institusi kewangan. kemudahan “overdraft” dan sebagainya daripada institusi kewangan.  Organisasi perniagaan yang ingin meluaskan atau mengembangkan lagi aktiviti perniagaannya tetapi tidak mempunyai modal yang cukup boleh mendapatkan kemudahan pinjaman seperti pinjaman jangka masa pendek.

meningkatkan kadar faedah pinjaman asas (BLR) dan sebagainya. kenaikan kadar faedah pinjaman asas secara mendadak semasa kegawatan ekonomi pada tahun 1997 menyebabkan banyak organisasi perniagaan mengalami kemerosotan. organisasi perniagaan yang membuat pinjaman terpaksa menanggung peningkatan liabiliti yang signifikan. menghadkan pemberian kredit kepada jenis-jenis perniagaan tertentu. . Apabila dasar institusi kewangan itu berubah seperti mengurangkan jumlah pemberian kredit. saiz dan aktiviti-aktiviti perniagaan yang akan diusahakan.  Misalnya.Modal dapat memberi kesan yang ketara kepada jenis.

Langkah penurunan kadar faedah pinjaman asas daripada institusi kewangan dapat memberi nafas baru kepada organisasi perniagaan yang menghadapi masalah kewangan serta pemulihan semula ekonomi Malaysia. .Kerajaan Malaysia terpaksa mengarahkan semua institusi kewangan di Malaysia menurunkan kadar faedah pinjaman untuk menyelamatkan ekonomi negara Malaysia.

 Setiap masyarakat seperti masyarakat majmuk di Malaysia mempunyai nilai-nilai etika yang tersendiri mengikut bangsa dan agama. . penilaian terhadap persekitaran sosial dan budaya tidak dapat diringankan kerana masyarakat yang menggunakan barangniaga dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh organisasi perniagaan mempunyai tahap sensitivity tersendiri.Sosial dan Budaya Dalam dunia perniagaan.

Kesedaran tentang perbezaan. . makanan yang dikeluarkan khas untuk masyarakat beragama Islam di Malaysia diwajibkan mempamerkan logo “halal” daripada Jabatan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). keinginan untuk mempelajari. Misalnya.Organisasi perniagaan perlu menghormati perbezaan nilai-nilai etika di kalangan masyarakat. mengetahui dan memahami perbezaan dan persamaan nilai-nilai etika yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat dapat membantu organisasi perniagaan untuk maju dan mengembangkan perniagaannya sepanjang masa.

kerajaan Malaysia sebagai pemegang kuasa politik mengenakan kadar cukai import yang tinggi terhadap kemasukan barangan seperti komponen dan alat ganti kereta dari negara luar. .Persekitaran Politik dan Undang-undang Organisasi perniagaan juga harus prihatin dan peka kepada persekitaran politik dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan di tempat ia beroperasi.  Perniagaan tidak dapat dipisahakan daripada kuasa politik. untuk melindungi dan mengembangkan industri kereta yang baru.  Misalnya. Ia mungkin menyulitkan aktiviti-aktiviti organisasi perniagaan atau memberi peluang kepada organisasi perniagaan.

. Pada masa yang sama. Selain itu.  Persekitaran politik yang stabil dan undang-undang yang sempurna membolehkan oragnisasi perniagaan terus beroperasi dan berkembang.Tindakan kerajaan Malaysia ini akan memberi tekanan kepada pengimport barangan yang berkaitan. ia juga memberi kebaikan dan sokongan kepada peniaga tempatan. undang-undang dan peraturan yang digubahkan bertujuan menjamin etika perniagaan. undang-undang jualan langsung (Direct Sale) bertujuan untuk memberi perlindungan kepada para pembeli dan pengguan terakhir. Misalnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful