İSTANBULUZMAN

1 2 3

Toplam 1 Saat 1 Saat Yüzyüze Eğitim 0 Saat Uzaktan Eğitim

İSTANBULUZMAN

Amaç Öğrenim Hedefleri

İSG ALANINDA ULUSAL-ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Katılımcıların, iş sağlığı ve güvenliği alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Ülkemizde İSG alanında sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi edinmek, ILO, WHO, OSHA, AB ve İSG alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası kurum ve kuruluşları tanımak, Uluslararası İSG sözleşmeleri ve ulusal mevzuattaki yeri hakkında bilgi sahibi olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İSGGM, İSGÜM, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, ÇASGEM, SGK) Sağlık Bakanlığı İşçi ve işveren kuruluşları Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) AB ve Avrupa İSG Ajansı (OSHA) ILO sözleşmeleri AB direktifleri

İSTANBULUZMAN

İSTANBULUZMAN

İSG KONUSUNDA BM BAĞLI KURULUŞLAR
KURULUŞLAR

ILO WHO UNEP UNIDO IAEA

(International Labour Organization) (Uluslararası Çalışma Örgütü) (World Health Organization) (Dünya Sağlık Örgütü) (United Nations Environment Programme) (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) (United Nations Industrial Development Organization) (Birleşmiş Milletler Sanayi Geliştirme Örgütü) (International Atomic Energy Agency) (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)

İSG KONUSUNDA BM BAĞLI KURULUŞLAR
KURULUŞLAR

UNDP

(United Nations Development Programme) (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)

(European Agency for Safety and Health at Work) EU-OSHA (Avrupa (Birliği) İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı)

ISO

(International Organization for Standardization) (Uluslararası Standardizasyon Örgütü)

ILO
(International Labour Organization) (Uluslararası Çalışma Örgütü)
İSTANBULUZMAN

ULUSLARARSI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)
ILO
ILO, 1919’da imzalanan Versaille Anlaşması’nda öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. Amaç, Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamaktı. İkinci Dünya Savaşından sonra, Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte, ILO yeni bir sürece girmiştir. Bildirge, savaş sonrası ulusal bağımsızlıkla birlikte büyümeyi öngörmüştür.

İSTANBULUZMAN

ILO ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
ILO

Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında yalnızca ILO üçlü bir yapıya sahiptir. İşveren ve işçi temsilcileri ekonominin "sosyal tarafları" politika ve programların şekillendirilmesinde, üçüncü tarafı oluşturan hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahiptirler.

İSTANBULUZMAN

ILO ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
ILO
ILO, sosyal ve ekonomik konularda ve başka alanlarda geçerli ulusal politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında sendikalar ve işverenler arasındaki sosyal diyalogu geliştirerek aynı üçlü yapılanmayı üye ülkelerde de destekler. Uluslararası asgari çalışma şartları ve ILO'nun genişletilmiş politikaları, her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı'nda belirlenir. ILO üyesi ülkeler tarafından finanse edilen çalışma programı ve bütçesi ise her iki yılda bir aynı Konferans tarafından benimsenir.

İSTANBULUZMAN

ILO ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ
ILO
ILO, sosyal ve ekonomik konularda ve başka alanlarda geçerli ulusal politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında sendikalar ve işverenler arasındaki sosyal diyalogu geliştirerek aynı üçlü yapılanmayı üye ülkelerde de destekler. Uluslararası asgari çalışma şartları ve ILO'nun genişletilmiş politikaları, her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı'nda belirlenir. ILO üyesi ülkeler tarafından finanse edilen çalışma programı ve bütçesi ise her iki yılda bir aynı Konferans tarafından benimsenir.

İSTANBULUZMAN

ILO STRATEJİK HEDEFLERİ
ILO HEDEFLERİ
1. Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek, 2. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat oluşturmak, 3. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak 4. Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek,

İSTANBULUZMAN

ILO ANAYASASININ HEDEFLERİ
ILO ANAYASASI
1. İstihdam ve işsizliğin önlenmesi 2. İş dışındaki hastalık ve kazalardan korunma 3. Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması 4. Göçmen işçilerin haklarının korunması 5. Çalışma saatleri 6. Uygun asgari ücret 7. Yaşlılıkta ve maluliyette koruma 8. Eşit işe eşit ücret 9. Örgütlenme özgürlüğü 10.Mesleki eğitim ve sürekli eğitim

İSTANBULUZMAN

ILO
(ILO Sözleşmeleri - Tavsiye Kararları)
İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
ILO SÖZLEŞMELERİ
ILO'nun temel ve en önemli işlevlerinden biri, Uluslararası Çalışma Konferansı'nın uluslararası standartları belirleyen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının üçlü yapı (işçi-işveren-hükümet) tarafından kabul edilmesidir. Bu sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarındaki onaylarıyla birlikte, öngördükleri koşullarının uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içerir. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik eder

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No 29: Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)

Sözleşme zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür biçimine son verilmesini öngörür. Ancak, askerlik hizmeti, mahkumların belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri için istisna tanınır.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No. 87: Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948)

Bütün işçi ve işverenlerin, önceden izin almaksızın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve bu örgütlere katılma haklarını güvence altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağımsız serbestçe işlev görebilmelerini sağlayacak güvenceler getirir.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No.98: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)

Sendika ayrımcılığı gözetilmesine, farklı kesimlerin örgütlerinin birbirlerinin çalışmalarına müdahale etmelerine karşı ve toplu sözleşme düzeninin geliştirilmesine yönelik önlemler getirmektedir.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No.100: Ücret Eşitliği Sözleşmesi (1951)

Erkek ve kadınların, eşit işlerde eşit ücret ve sosyal haklara sahip olmalarını öngörmektedir.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No. 105: Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)

Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve grevi katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No. 111: Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)

İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesi, fırsat ve uygulama alanında eşitliği geliştirme çağrısında bulunmaktadır.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No. 138: Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)

İşe kabulde asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük olamayacağını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

İSTANBULUZMAN

ILO SÖZLEŞMELERİ - TAVSİYE KARARLARI
No. 182: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)

Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada çocukların sağlığına, güvenliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır.

İSTANBULUZMAN

IAEA
(International Atomic Energy Agency) (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)
İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI
IAEA

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu atom enerjisinin denetim altına alınmasını ve barışçı amaçlarla kullanılmasını sağlamak için kurulmuş, ama nükleer santrallerde güvenliği sağlamak ve bu santrallerde çalışanların ve çevre sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumak da öncelikli görevi olmuştur.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI
IAEA YÖNERGELERİ Üye Ülkelerin Yasa, Tüzük ve İdari Hükümlerinin İşyerlerindeki Güvenlik İşaretleriyle ilgili Hükümler Açısından Benzeştirilmesi Hakkında Konsey Yönergesi (77/576/EEC)
Üye Devletlerde Vinil Klorid Monomerine Maruz Kalan İşçilerin Sağlığını Korumakla ilgili Yasa, Tüzük ve Genelgelerin Benzeştirilmesi Hakkında Konsey Yönergesi (78/610/EEC)

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI
IAEA YÖNERGELERİ Bu yönergeleri İşçilerin İşte Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik Etkenlere Maruz Kalmalarından Kaynaklanan Risklerden Korunmaları Hakkındaki 80/1107/EEC sayılı ilk Çerçeve Yönerge ve bu Yönergenin 8. Maddesi uyarınca çıkarılan dört Yönerge izlemiştir.
İşçilerin İşte Metalik Kurşuna ve İyonik Bileşiklerine Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında Konsey Direktifi (82/605/EEC)

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI
IAEA YÖNERGELERİ İşçilerin İşte Asbeste Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında Konsey Yönergesi (83/477/EEC)
İşçilerin İşte Gürültüye Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında, Konsey Yönergesi (86/188/EEC) Çalışanların Belirli Bazı Etkenlerle ve/veya Bazı İşlerde Çalıştırılmaları Yasaklanarak Korunmaları Hakkında Konsey Direktifi

İSTANBULUZMAN

WHO
(World Health Organization) (Dünya Sağlık Örgütü)
İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO 1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansında;
«Bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek» Çin ve Brezilyalı delegelerin ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’ kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edildi

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO
ILO, 1919’da imzalanan Versaille Anlaşması’nda öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır. Amaç, Birinci Dünya Savaşından sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslararası düzeyde uygulanmasını sağlamaktı. İkinci Dünya Savaşından sonra, Filadelfiya Bildirgesi ile birlikte, ILO yeni bir sürece girmiştir. Bildirge, savaş sonrası ulusal bağımsızlıkla birlikte büyümeyi öngörmüştür.

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için;
Belçikalı Prof. Dr. Rene SARD başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturdu. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptadı, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırladı ve alınması gereken kararları belirledi.

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO 19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York'ta düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’ye üye 51 ülkenin temsilcisi ile;
FAO, ILO, UNESCO, OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç ,Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı Temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Anayasa’sını oluşturdular. WHO Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO WHO Anayasasının en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmesine karar verildi.
Bu süre içerisinde WHO işlevlerini yerine getirecek bir Ara Komisyon seçildi. Bu Ara Komisyon 2 yıl süreyle WHO’nun görevlerini yürüttü. Yugoslav Prof. Dr. Andrija STAMPAR başkanlığındaki Ara Komisyon çalışmalarını tamamladı; 26 üye ülkenin onayı ile 7 Nisan 1948’de WHO kuruldu.

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO

WHO Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl ‘’Dünya Sağlık Günü’’ olarak kutlanır. Ara Komisyon WHO Genel Kurulu’nun 24 Haziran 1948 tarihinde toplanması için hazırlıklarını tamamladı ve Genel Kurul bir aylık çalışması için İsviçre’nin Cenevre kentinde BM Sarayında 48 ülkenin temsilcileri ile toplandı.

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO İlk Asamble’de ayrıca;
Bölge Ofisi kurulması kararlaştırdı. Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanması olarak belirlendi.

WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir. belirlendi

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ «WHO»
WHO

Genel Kurul (Asamble) bir aylık çalışmasını tamamladığında üye sayısı 55’e çıkmıştı. Asamble sırasında WHO Genel Direktörlüğüne Kanadalı Dr. Brock CHISHOLM seçildi. WHO’nun yıllık programı, personeli, bütçesi, İcra (Yönetim) Kurulu’nu oluşturan 18 üyesi belirlendi.

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ  Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek,
 BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek,  Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak,

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ
 Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak,  BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek,  Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek,

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ
 Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek,  Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek,  Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak,

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ
 Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak,  Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek,  Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini arttırmak,

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ
 Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak,  Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek,

 Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak,

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ
 Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.  Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.  Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek

İSTANBULUZMAN

DÜNYA SAGLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GÖRENLERİ
WHO GÖREVLERİ
 Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.,  Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek,

 Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak,

İSTANBULUZMAN

TÜRKİYE’NİN WHO’NE ÜYELİĞİ
TÜRKİYE WHO ÜYWLİĞİ
1945 yılında San Francisco’da toplanan BM Konferansında alınan karar gereğince kurulan 15 kişilik «Dünya Sağlık Örgütü» çalışmalarını yürütecek olan Teknik Komitede ülkemizden Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI da yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti, 9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur.

İSTANBULUZMAN

ISO
(International Atomic Energy Agency) (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)
İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
ISO 1947 yılında kurulmuştur. 120’den fazla ülkenin standart örgütlerinin üye olduğu Uluslararası bir federasyondur.
2800 teknik komitesi bulunmaktadır. 100 binden fazla uzmanın katkısı ile 200 bin sayfadan fazla olan 10.000 fazla uluslararası standardı oluşturmuştur. ISO’nun teknik çalışmalarının sonuçları Uluslararası Standart olarak yayınlanır.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
ISO 1947 yılında kurulmuştur. 120’den fazla ülkenin standart örgütlerinin üye olduğu Uluslararası bir federasyondur.
2800 teknik komitesi bulunmaktadır. 100 binden fazla uzmanın katkısı ile 200 bin sayfadan fazla olan 10.000 fazla uluslararası standardı oluşturmuştur. ISO’nun teknik çalışmalarının sonuçları Uluslararası Standart olarak yayınlanır.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
ISO
ISO standart oluştururken üreticileri, tüketicileri, hükümetleri ve bilimsel komiteleri bir araya getirir. Her ülkede standartlaştırma alanında temsil gücü en yüksek olan ulusal örgüt ISO üyesi olarak kabul edilmiştir.

Bu örgütler teknik komitelere katılma, oy kullanma, Konseye seçilme ve Genel Kurulda yer alma hakkına sahiptir. Kendi ulusal örgütleri bulunmayan ülkeler ISO’ya gözlemci olabilirler ancak komitelerde yer alma ve oy kullanma hakları yoktur.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
TEKNİK ÇALIŞMALAR ISO teknik çalışmalarını teknik komitelerle yürütür. Teknik komiteler, alt komite ve çalışma grupları kurabilir.
1995 yılındaki Teknik Komite sayısı 185 Alt Komite sayısı 611 ve çalışma grubu sayısı 2022 idi.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
ULUSLARARASI STANDARTLAR Bir uluslararası standart üye kuruluşların anlaşması ile onaylanır ve ya doğrudan yada ulusal standartlara dönüştürülerek uygulanır.
Onaylanan standartlar 5 yılda bir gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir. ISO 9001-2008 gibi.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
ISO’NUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI
Teknik çizim, ürün tanımı ve ilgili belgeler, yangından korunma ve yangın söndürme teçhizatı, boya ve vernikler, yangın güvenliği, vinçler, kaynak ve alaşım işlemleri, hava kalitesi, ergonomi, bina inşaatı, makine güvenliği, petrol ve doğal gaz sanayilerinde malzeme, teçhizat ve yapıları, yapı tasarımının temelleri, madencilik, nükleer enerji, soğutma gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda teknik komiteler bulunmakta ve hepsine ait ISO standartları vardır.

İSTANBULUZMAN

ULUSLARARASI STANDARDİZASYON ÖRGÜTÜ
BAZI ISO STANDARTLARI
ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001 ISO 17025 ISO 18001 ISO 27001 ISO 22000 : Kalite : Medikal : Çevre : Laboratuvar Akreditasyonu : İş Sağlığı ve Güvenliği : Bilgi Güvenliği : Gıda Güvenliği standartları,

Ülkemizde en çok bilinen ISO 9001 kalite standardıdır.

İSTANBULUZMAN

İSTANBULUZMAN

İSG KONUSUNDA BM BAĞLI KURULUŞLAR
KURULUŞLAR

ÇSGB İSGGM İSGÜM ÇASGEM SGK

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) (İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştıma Merkezi (Sosyal Güvenlik Kurumu)

İSG KONUSUNDA BM BAĞLI KURULUŞLAR
KURULUŞLAR

İTKB SB SENDİKALAR

(İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) (Sağlık Bakanlığı)

(İşçi-İşveren)

ÇSGB
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
İSTANBULUZMAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇSGB YAPISI
Bakanlık teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmektedir. Merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma, denetim birimleri, yardımcı birimlerden oluşmaktadır.

İSTANBULUZMAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇSGB
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Amaç" başlıklı 1. maddesinde Bakanlığın kuruluş nedeni; «Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurtdışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek" şeklinde belirtilmiştir.

İSTANBULUZMAN

İSGGM
(İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü )
İSTANBULUZMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSGGM
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması görevi, 1945 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı bünyesinde İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

İSTANBULUZMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSGGM GÖREVLERİ (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu)
İSG konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak, Ulusal politikaları belirlemek ve bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek,

İSTANBULUZMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSGGM GÖREVLERİ (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu)
 Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık ve bunları yapan kişi ve kuruluşları inceleyerek değerlendirmek ve yetki vermek,  Kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki vermek, ithal edilecek kişisel koruyucuların ve makine koruyucularının standartlara uygunluğunu ve bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,  İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

İSTANBULUZMAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSGGM GÖREVLERİ (3146 Sayılı Kuruluş Kanunu)
 Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,  Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları, kamu hizmetlerinde çalışanlar dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,  İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ve Bölge Laboratuvarlarının çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek  Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İSTANBULUZMAN

ÇASGEM
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
İSTANBULUZMAN

ÇASGEM
ÇASGEM
ÇASGEM 1955 yılında Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü (YODÇE) adıyla İstanbul'da kurulmuştur.
YODÇE, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye Hükümeti arasında 17.01.1955 tarihinde, 5 Eylül 1951 tarih ve 6114 sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan 13 Sayılı Ek Anlaşma ile kurulmuş ve aynı gün faaliyetine başlamıştır.

İSTANBULUZMAN

ÇASGEM’İN GÖREVLERİ
ÇASGEM GÖREVLERİ
 Çalışma Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı kurumlarda ve çalışma mevzuatı ile ilgili sair resmi daire ve müesseselerdeki personelin ve bilümum iş yerlerindeki işçi, müstahdem ve işverenlerin iyi bir şekilde yetiştirilmeleri ve olgunlaştırılmalarını sağlamak için; Enstitüde, işçi ve işveren münasebetleri, çalışma şartları, iş teftişi, tam çalışma, iş verimi, iş emniyeti, işyeri hekimliği, iş hıfzısıhhası, sosyal sigortalar, sosyal güvenlik, işgücü ve iş gücünün teşkilatlandırılması, iş piyasası etüdleri, iş istatistikleri ve benzer mevzularda seminerler tertip etmek,  İşyerlerinde aynı mevzularda seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu mevzularda tertiplenmiş konferans ve seminerlerin faaliyetine iştirak etmek,

İSTANBULUZMAN

ÇASGEM’İN GÖREVLERİ
ÇASGEM
 Çalışma meseleleri üzerinde milli ve milletlerarası bölge seminerleri tertip etmek,  Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak,  İlgililerin talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceleyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak,  İmkânları nispetinde istatistikler hazırlamak,  Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alakalı derleme ve neşriyat yap

İSTANBULUZMAN

SGK
(Sosyal Güvenlik Kurumu)
İSTANBULUZMAN

SGK KURULUŞ AMACI
SGK AMACI
Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

İSTANBULUZMAN

SGK ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER
5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre
Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak,

İSTANBULUZMAN

SGK ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER
5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre
Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak, Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

İSTANBULUZMAN

İTKB
(İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)
İSTANBULUZMAN

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İTKB
1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı Yasanın, “İş Hayatının Murakabe ve Teftişi” adlı bölümünün 91. maddesinde, devletin, ulusal çalışma bütünlüğünün düzen altında yürütülmesini sağlamak üzere, iş yaşamının yasa kurallarına ve ülke çıkarlarına uygunluğunu takip edeceği, kontrolünü yapacağı ve denetleyeceği düzenlenmiştir. 3008 sayılı İş Yasasının kabulü sırasında İktisat Bakanlığına bağlı olarak kurulan iş müfettişliği, İş Dairesi yönetsel birimi bünyesinde görev yapmış olup, 1946 yılında Çalışma Bakanlığının bünyesine alınmıştır.

İSTANBULUZMAN

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İTKB
İş müfettişliği önce yönetsel denetim (sosyal) temeline göre kurulmuştur. 1945 yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuş, illerdeki örgütlenme ancak 1946 yılında yapılan düzenlemeyle İktisat Bakanlığından Çalışma Bakanlığına geçerek, Çalışma Bakanlığı İktisat Bakanlığından tamamen ayrılmıştır. Bu düzenlemeyle Çalışma Müdürlükleri kurulmuş ve İktisat Bakanlığına bağlı İş Dairesinin Mıntıka Amirliklerinde görevli bulunan iş müfettişleri, Bölge Çalışma Müdürlüklerine bağlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği denetimleri de İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

İSTANBULUZMAN

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İTKB
1963 yılına kadar, teknik eleman eksikliği nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği teftişleri de, işin yürütümü yönünden teftiş yapan iş müfettişlerince yapılmıştır. 1963 yılında çıkarılan 174 sayılı yasayla, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı, iş güvenliği müfettişleri oluşturulmuştur. Bu müfettişlerin kadroları SSKda yer almış, atamaları Çalışma Bakanlığı tarafından yapılmıştır. 1977 tarihinden itibaren de tamamen SSK ile ilişkileri kesilmiştir.

İSTANBULUZMAN

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İTKB
1974 yılında iş müfettişleri, Çalışma Genel Müdürlüğü merkez kadrolarına alınmıştır. 1975 yılında Ankara’da İş Müfettişleri Merkez Grubu, bölgelerde de Gruplar oluşturulmuş, sonunda, 1979 yılında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmuştur.

İSTANBULUZMAN

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
İTKB
Nihai olarak da, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun 41 ve geçici 1. Maddeleri ile getirilen düzenlemelerle "üçlü kararname" ile atama kabul edilerek, Bakanlık Müfettişliği statüsüne yönelik farklı uygulamalar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ülkemizde dayanağını TBMM tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi, iş denetimidir.

İSTANBULUZMAN

DENETİMİN AMACI
İTKB
İş denetiminin ana amacı çalışanları korumak, çalışma yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemek
81 sayılı ILO Sözleşmesinin 3. ve 129 sayılı ILO Sözleşmesinin 6. maddelerine göre, iş denetiminin temel ve öncelikli görev alanı, çalışma ortamı ve çalışma koşullarıdır. Bu alanlara ikincil olanlar ise çalışma ilişkileri, istihdam ve meslek eğitimidir.

İSTANBULUZMAN

DENETİMİN AMACI
İTKB
Çalışma ortamı kavramıyla, çalışanların sağlığını, güvenliğini ve iyilik halini etkileyen geniş bir alan anlatılır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal etmenler çalışma ortamında oluşan ve gerekli önlemler alınmadığında çalışanların iyilik durumunu etkileyen etmenlerdir. Çalışma koşulları kavramı ile, çalışanların korunmasını doğrudan ilgilendiren dört alan anlatılır: • Çocukların ve Gençlerin Çalıştırılması • Kadınların Çalıştırılması • Çalışma Süreleri • Ücretler ve Genel Olarak Ödeme Sistemleri

İSTANBULUZMAN

Teşekkür Ederim
İSTANBULUZMAN