You are on page 1of 28

Relationship between manas & sareera

Bindu PR

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

Triguna & Panchamahabhuta


Satva - Akasa bhuta Rajas - Vayu bhuta Tamas - Prithvi bhuta Satva & Raja- Agni bhuta Satva & Tama- Jala bhuta

Panchamahabuta & Tridosha


Vayu & Akasa- Vata Agni- Pitha Jala & Prithvi- Kapha

Triguna & Tridosha


Kapha- satva & tama Pitha- satwa & Raja Vata - satwa & Raja

Dominance of Triguna in samadosha


5 4.5 4 3.5 3

2.5
2 1.5 1 0.5 0 0.5

Series 1
Series 2

Dominance of triguna in vishama dosha


5

4.5
4 3.5 3 2.5 2 1.5 Series 1 Series 2 Series 3

1
0.5 0

Category 1

Category 2

Category 3

Only a sound body has sound mind Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well being and

rv
Manas- Adhara Sareera-Adheya

Vishado rogavardhananam Achinta & Harsha leads to sareerapushti Krodha - Pitha prakopa Bhaya & shoka- Vata prakopa

Agni & Psyche


- not only saririka factors but Psychological factors are responsible for agni dushti - Matraya api abhyavahrutham pathyam cha annam na jeeryti Chinta shoka bhaya krodha dukha sayya prajagarai If agni is normal it will lead to normalcy of manasika bhava

In swastha
- Prasanna atma indriya mana - Sarvakarai manobhudhi indriyanam cha avyapathirithi

Tarpaka- Chakshuradi indriya tarpanat Alochaka Pitha- Chakshurvaisheshika Bhudhirvaisheshika(Important in concentration, response & cognition)

Functions of tridosha in relation to mind


Prana vayu budhi dharana, indriya dharana, hridaya darana, mano dharana Udana vayu Dhee, dhriti, smruthi, mano vibhodanah Sadaka Pitha Budhimedha abhimana utsaha abhiprethartha sadanat sadakam

Dhatu & Manas


Rasa sara- Sukha, Budhi,Prahashana Rakta saraSukha,Medha,Manaswitwam,Akleshasahishnu tvam Mamsa sara-Kshama,Dhruti,Alaulya,Sukha Meda Sara-Sukha, Arjava,Upacharata Asthi Sara-Klesha saha,Mahotsaha Sukra sara- Sukha,Upabhoga

Ahara & mind


Ahara sambhavam vasthu Rogascha ahara sambhava

Stoolamsa- Sareera Sookmamsha- Satva

va
Satvika Ahara Rajasa Ahara Tamasa Ahara

Satvapareeksha
Pravara satva- satvasarapurusha Madhyama satva Avara satva

Guru vyadhi

Laghu vyadhi

Sareeramapi satvam anuvidheeyate satvam cha sareeram

Atindriyam Sarvendriya param Sareeratantrakam Ubhayendriya Oupapadukam

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha

- Defn of chikitsapurusha - Dasavidha pareeksha- satva pareeksha