al-Quran

Hadis & sirah Nabi Muhammad SAW
Ijmak terutama sahabat & khulafa’ rashidin Ijtihad

Firman Allah yang memerintahkan supaya berhukum dengan alQuran
• ‫َأن احكم بيىٍم بما أوزل هللا‬ • ‫إوا أوزنىا إنيك انكتاب نتحكم بيه انىاس بما أزاك هللا‬

Al-Quran tidak memperincikan mengenai cara pembentukan kerajaan & penyusunan pemerintahan Al-Quran hanya menggariskan kaedah umum pemerintahan & dasar-dasar yg tetap sahaja
• Dasar keadilan (‫)َإذا حكمتم بيه انىاس أن تحكمُا بانعدل‬ • Dasar syura (‫)َشاَزٌم في األمس‬ • Dasar persamaan (‫)إوما انمؤمىُن إخُة‬

Al-Quran hanya menentukan hukuman terhadap 5 jenis kesalahan: hirabah, bunuh, qazaf, zina dan mencuri.
Hukuman bagi kesalahan lain diserahkan kepada pemimpin menentukannya, mengikut kesesuaian zaman, tempat & kadar kesalahan
• ً‫َإن عاقبتم فعاقبُا بمثم ما عُقبتم ب‬ • ‫فمه اعتدِ عهيكم، فاعتدَا عهيً بمثم ما اعتدِ عهيكم‬

Muamalat • al-Quran mengharuskan semua perkara yang diperlukan dan menolak kemudaratan • al-Quran melarang dari muamalat yang melahirkan pergaduhan, kebencian & kezaliman seperti judi dan riba Sistem Kewangan • Zakat yang menjadi sumber bagi kemaslahatan awam dan membantu golongan yang memerlukan

Hubungan Politik Luar
• berbuat baik kepada non muslim yang tidak memusuhi umat Islam

Firman Allah yang memerintahkan supaya Rasul ditaati
• ‫حتّ يحكمُك فيما شجس بيىٍم‬ • ‫َأطيعُا انسسُل نعهكم تسحمُن‬ • ‫َما أتاكم انسسُل فخرَي َما وٍاكم عىً فاوتٍُا‬

Sunnah menjelas & menerangkan lafaz al-Quran yang mujmal, mutlaq dan ‘am

Maksudnya • Persepakatan mujtahidin dari kalangan umat Islam pada suatu masa terhadap hukum syarak mengenai suatu perkara
Dalil wajib mengikut ijmak • ‫َمه يشاقق انسسُل مه بعد ما تبيه نً انٍدِ َيتبع‬ ...‫غيس سبيم انمؤمىيه‬ • ‫ال تجتمع أمتي عهّ ضالنت‬

Mengkaji dalil syarak bagi mengeluarkan hukum syarak mengenai perkara baru yang tidak ada nas dan ijmak mengenainya Syarat ijtihad: menguasai ilmu al-Quran & al-Sunnah, usul fiqh, mengetahui perkara ijmak & ikhtilaf, hadis sahih & daif, maqasid syariah, bhs Arab, qiyas, istishab, masalih mursalah dll

Ijtihad siyasah shar’iyyah merangkumi manfaat yang boleh diperolehi dari pengalaman non muslim dalam sistem pentadbiran negara

Namun begitu, pengalaman & sistem yang ditiru mestilah tidak menyalahi nas & prinsip agama Islam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful