You are on page 1of 21

Mga Lapit sa Pagtuturo ng Filipino sa Bagong Kurikulum

Ani Rosa Almario Language Area Team

Housekeeping

Mga rehiyon Salamat at paalala baitang7.wordpress.com languagesteam@gmail.com

Mga Terminong Ginagamit

Mga Batayan (Content Standards)mga larang ng kaalaman at kasanayang nais nating mahasa at malinang sa pamamagitan ng kurikulum. Nakasaad bilang domain kung saan nakapaloob ang mga makro kasanayan.

Mga Terminong Ginagamit

Mga Batayang Kakayahan (General Competencies)mga konsepto at kasanayang nais nating matamo pagkatapos ng isang markahan.

Mga Terminong Ginagamit

Mga Lingguhang Tunguhin (Weekly Competencies)paghimay sa mga batayang kakayahan; maaaring ituring bilang pamantayan sa pagganap ng mga mag-aaral tuwing linggo.

Ang Aming Lapit sa Paggawa ng Kurikulum


Ang Dating Kurikulum Mga Batayan Mga Batayang Kakayahan Mga Lingguhang Tunguhin Mga Tema Takbo ng isang Linggo Mga Akda Mga Gawain at Pagtataya

Sino ang guro sa bagong kurikulum?


Facilitator Modelo Mentor/Coach

Anong layunin sa paggamit ng tema?

Mga Tema

Mas maayos at episyente May pagsasaalang-alang sa schema May kabuluhan

Tuon sa Panitikan

Paglayo sa genre-based Pagsama ng mga kontemporanyong akda Paggamit ng ibat ibang klase ng teksto Pagpapares-pares ng mga akda Pagtugon sa panitikan (responding to literature) sa mga awtentikong paraan Plano para sa baitang 7-10

Mga Estratehiya sa Paggamit ng Panitikan


Scaffolding-modes of reading Modeling Pangkatang pagkatuto Independiyenteng pagbabasa at pagsusulat

Mga Akda sa Unang Markahan


Batang-bata Ka Pa (APO Hiking Society) Sundalong Patpat (Virgilio Almario) Isang Dosenang Klase ng High School (Bob Ong) Sandaang Damit (Fanny Garcia) Kung Bakit Umuulan (Rene Villanueva)

Alamat ni Tungkung Langit (Roberto Anonuevo)


Salamin (Assunta Cuyegkeng) Ang Pintor (Jerry Gracio) Impeng Negro (Rogelio Sicat) Ambahan ni Ambo (Edgardo Maranan)

Mga Akda sa Ikalawang Markahan


Nemo, Ang Batang Papel (Rene Villanueva) Mabangis na Lungsod (Efren Abueg) Daragang Magayon (mula sa antolohiya ni Damiana Eugenio) Kay Mariang Makiling (Edgar Samar) Ang Duwende (kuwentong bayan mula sa Bikol) Trese (Budjette Tan) Alamat ng Waling-Waling (Gaudencio Aquino) Mga Alamat (mula sa El Filibusterismo ni Jose Rizal) Napagawi ako sa Mababang Paaralan (Lamberto Antonio)

Paglisan sa Tsina (Maningning Miclat)

Mga Paraan ng Pagtaya


Panimula Patuloy Pangwakas

Lapit sa Pagtuturo ng Gramatika

Panitikan bilang lunsaran ng mga leksiyon sa gramatika Paghahasa ng gramatika Mini-lesson at talakayan Sabayang pagsasanay Indibidwal na gawain

Paglutas sa mga Karaniwang Problema ng mga Mag-aaral


Pagtatasa sa sariling sulatin Pagtatasa sa sulatin ng kaklase Pagsasanay sa kaisahan Pagsasanay sa pagpapaikli Pagsasanay sa pamimili ng salita Pagsasanay sa pagpapabisa

Ang Proyekto

Unang proyekto: dula Ikalawang proyekto: programang panturismo Magagamit ang mga kasanayan at kaalamang pinalago sa una/ikalawang semestre Pangkatang gawain (collaborative learning)

Paggamit ng Gabay sa Guro

Buod ng Tema, Batayang Kakayahan at Lingguhang Tunguhin Buod ng Linggo

Buod ng Tema, Batayang Kakayahan at Lingguhang Tunguhin


Linggo 1 at 2 Lunsarang Teksto 1 Batang-bata ka pa ng APO Hiking Society Ang Sundalong Patpat ni Virgilio Almario Tema Ang Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2

Batayang Pangnilalaman

Batayang Kakayahan

Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan PN1A

PN1Aa, PN1Ab

Pagsasalita

PA1A

PA1Aa, PA1Ab

Pag-unawa sa Binasa

PB1A

PB1Ac, PB1Af, PB1Aa, PB1Be

Pagsulat

PU1A

PU1Ba, PU1Bb

Tatas

TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan Estratehiya sa Pag-aaral

PL1-4A, PL1-4B

EP1-4A, EP1-4B

Buod ng Linggo
Araw Panimulang Pagtaya/Pagganya k/Introduksyon Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Concept web ng pagkabata (10 minuto)

Pakikinig sa awit na Batang-bata ka pa (15 minuto)

Talakayan pagkatapos ng pakikinig (20 minuto)

Gumawa ng Venn Diagram tunkol sa iyong pagkabata at ngayong hay iskul ka na (5 minuto)

Pagbabahagi ng mga Venn Diagram (10 minuto)

Araw 2

Mga tuntunin at kayarian ng talata (15 minuto)

Pagsulat ng mga talata (30 minuto)

Ibahagi sa klase ang isinulat (15 minuto)

Araw 3

Magbahagi ng mga payo ng magulang (15 minuto)

Talakayan tungkol sa buhay hay iskul (15 minuto)

Pagguhit/ Paggawa ng isang bagay bilang representasyon ng buhay hay iskul (30 minuto)

Ang Bawat Linggo ng Filipino

Panimulang Pagtaya/Pagganyak/Introduksiyon Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya Pagtataya ng Pagtataya