You are on page 1of 12

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.

3
Mt s th tc chun b trc v trong qu trnh Drive test Nghin cu KPI ca cc trm. ng i Drive test phi c xc nh cn thn trc

khi thc hin.


Trc khi Drive test c tin hnh, tt c cc thng tin bao gm cao, gc v hng anten phi c kim tra li. Nu pht hin c s sai khc trong Cellfiles phi cp nht li. Trong sut qu trnh o, k s nn quan st bn ngoi xem xt li (sai feeder, Rxlev thp, nhiu, lp t sai Antena hoc vng ph c vt chn) v ni no cn thit th ghi ch kim tra li.

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Kt ni my o Tems pocket vi phn mm TEMS Invest Kim tra kt ni COM port:

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Kt ni my o Tems pocket vi phn mm TEMS Invest Chy trng trnh Tems Invest, chn Tab Ctrl&Config ti khung Equipment Configuration kch vo biu tng Ra hp thoi mi:

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Kt ni my o Tems pocket vi phn mm TEMS Invest Kch vo biu tng kt ni

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Kt ni my o Tems pocket vi phn mm TEMS Invest Kt ni thit b bn ngoi: kt ni n mt thit b n bn ngoi, chng ta chn thit b cn kt ni trong

Combo box ca Equipment Control toolbar (MS, GPS,)


sau chn biu tng kt ni .

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Mt s thao tc c bn khi s dng Cc thao tc c bn: Lu Logfiles

Kt ni TEMS mobile vi PC qua cng COM (hay USB).


Kt ni tt c thit b (GPS, Mobile). Ngt kt ni tt c thit b. Ngng qu trnh ghi Logfiles.

Dng ghi/ tip tc ghi.


M Logfiles/ ng Logfiles. Chy logfiles. Chy tng bc. Chy logfiles vi tc cao. To Report thng k, bo co.
6

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Thng tin v Cell c th kim sot li v ti u vng ph cho cc trm cn cung cp cho TEMS Investigation cc d liu bao gm Cellfile, Site Name, bn s vng cn o kim. Cellfile Load Load Cellfile cho TEMS chng ta thao tc nh sau: T giao din Control ca TEMS kch p tri chut vo ca s Cellfile load

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Chui lnh Chui lnh c s dng TEMS t ng test dch v thoi cng nh dch v data. N cho php chng ta ghi li tt c cc

lnh m sau ny s dng li trong sut qu trnh o Driving test


Chui lnh c xy dng v chy trn ca s chui lnh (Command Sequence) trong mc Control ca Navigator.

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


Chui lnh

S dng Tems K800i v phn mm TEMS Investigation 8.0.3


To Report t logfiles. T mt hoc nhiu logfiles chng ta c th to ra Report vi nh dng HTML m n c tng hp t thng tin ca Logfiles

vi mc ch to ra bn tin thng k v cc thng s ca mng.


Mt s im cn ch khi to Report: Khng c m logfile trong khi ang to Report, nu c bt c logfile no c m th phi ng li.

Nu c bt c thit b no ang kt ni phi ngt kt ni


chng (Disconnect). iu ny tht s cn thit qu trnh Report lm vic mt cch ng n hn.

10

To Report t logfiles.

chun b Report logfile, kch chut vo Generate ReportReport toolbar ,hp thoi bn di xut hin. u tin ta chn mt hoc nhiu logfile m bn cn Report, Kch chut vo Add V chn Browse ca Logfiles mun Report. - Tip theo cn ch r th mc li ra m Report s c to ra. - Sau kch chut vo Properties la chn ni dung cn Report. Ca s Log Report Properties xut hin.
11 11

Tab Threshold Values (Gi tr ngng)

Cc gi tr ngng ny c th thay i tu theo yu cu ca tng mng. Trong Tab Threshold Values, chng ta c th loi b hay la chn nhng thnh phn thng tin cn thit to Report

12

12