Glender Valencia hasn't published anything yet.
scribd