Will Kivinski hasn't published anything yet.
scribd