'Khyki Nouzul Harsyam' hasn't published anything yet.
scribd