Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Här är hela Gubb Jans debattartikel

Här är hela Gubb Jans debattartikel

Ratings: (0)|Views: 29,407 |Likes:
Published by Aftonbladet

More info:

Published by: Aftonbladet on Sep 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
;? fvcxzbv ihd gba nzz grejbvn ÷wbv 
Jbz dêv êv bzz rvwna nw jb gba ihd fvcxzbv xi` lne dczznx c filbe ‐Gnaabz ^rchl‐% Jb êv kcwbzwcx nw wnvcbvnjb lwnaczbz ihd fbzsjbaxb% Eâkvn fvcxzbv! xi` rejnedâaanejbz nwxnllreeckrzaâznejbz i` faijgaêhlnven pâ Abwsx zv÷mn! lne xêknx wnvn nw nwk÷vnejb fbzsjbaxb g÷v gnaabzx rzwbhlacek% Drv dnjb diwvêzzbe fbxarznz i` jbz fbwcxbz wnvcz lêez9Aclnxâ nwk÷vnejb êv j÷amnejbz nw faijgaêhlnven pâ Kvs Xzivwclx vskk ihd nzz jb êv nwxn``n faijkvrpp xi` ^rchlx% G÷v nzz cezb znan i` dnex rppkcgzbv i` liegcv`nzciebe cjbz g÷vxzn g÷vd÷vbz c `nvx >338%Nejvn gba êv fnenanvb! xi` wnj ‐Midne-`neebe‐ bkbezackbe j÷`jbx g÷v $xcj 6>#% @begbabz êv zspcxlz ihd be jba nw `sziaikce% Mnk dnv xmêaw xlvcwcz xn``n xnl! wcaxbabjj nwzcjcknvb nvzclanv% Esackbe gchl wc c pvbxxbe aêxn be neene! `sziaikcxl rppkcgz c xn``nê`eb! eê`ackbe nzz `neebe gvcnjbx jêvg÷v nzz âznabz rzwcjknzx zcaa nzz kêaan `ivj%Svlnejbz kêaajb `ivj! nazbvenzcwz `êeecxliviw! nazbvenzcwz iankn gvcdbzxfbv÷wnejb!nazbvenzcwz wâaanejb zcaa neenex j÷j% Naan svlnejbe ikcaanjbx% Kvrejackz%
># Xcj 6?= I` vêzzbkâekbe i` _baab Xwbexxiex bexlcajn âzna c Midne-gnaabz=
 Bgzbv be xpblznlraêv vêzzbkâek gnee zcekxvêzzbe jbz xzsvlz nzz jbe âznanjb g÷vz fivz Midne% Dne j÷`jbx g÷v `êeecxliviw zcaa zwâ âvx gêekbaxb%
Gnlzn=
@neebe j÷`jbx g÷v iankn gvcdbzxfbv÷wnejb% $Dne gvclêejbx xbenvb dbaz cdiwvêzzbe#%
6# xcj 87= I` Nppimnvrb-`ivjbe=
Wcj jbzzn `ivj! aclxi` wcj naan nejvn! nexâk `ne nzz Z^ wnv fâjb g÷v÷wnvb ihd iggbv% --- Jbzzn wnv jbe zbivbzcxln `ijbaa `ne nvfbznjb rzcgvâe c jbe pxslizbvnpbrzcxlnfbdnejacekbe nw ^rchl pâ Xêzbvx xmrldrx! bzz xsexêzz xi` neznkczx nw piacxrzvbjnven%
Gnlzn=
Kvreja÷xz pâxzâbejb% Vâxzn` gêaajbx c kvnexlecekxeê`ejbe g÷v ixnlackdbz xbjnejbz c gca`be ‐Nzz xlnpn be xbvcb`÷vjnvb‐ pâxzâzzx nzz _czbâ zcekxvêzz kijznkcz Z^=xg÷vzvêekjn `ceebe% Mê`g÷v êwbe g÷amnejb rzznanejb nw âlanknvbe Hdvcxzbv wne jbv L{nxz cJnanjb`ilvnzbe >337=‐Mnk lne najvck c `ce pixczcie rzkâ gvâe nzz naaz dne pblnv pâ ihd xêkbv nzz dne fbkâzz ihdbvlêez êv vclzckz% Jbz `âxzb fbwcxnx! gnaa g÷v gnaa g÷v gnaa%‐
8# xcj :>= I` `ivjbz pâ Sbeie Abws=
Wcj rzvbjecekbex f÷vmne xn Zdi`nx ^rchl nzz `ivjwnpebz wnv be xzbe! wcalbz wnv gba% C jb g÷amnejb g÷vd÷vbe xn dne bzh% Xn`zackn jbxxn g÷vxank wnv ihlxâ gba% Rejbv eêvn bzz âvx zcj d÷aa Xbppi _bezzcebe >: g÷vd÷v bzh%
 
Gnlzn=
Nzz `ivjwnpebz wnv be pâl xi` dczznjbx pâ panzxbe iggbezackkmivjbx vbjne zwâjnknv bgzbv gsejbz nw lvippbe% Xbenvb xlvbw ailnapvbxxbe nzz jbe wnv >>4 h` aâek ihd xâkrz xi` bzz fnxbfnaazvê% I` wnj xi` hczbvnzx rv filbe xlvcwbv zcekxvêzzbe xâ dêv=
 @nxx`bjcn xlvbw zcjckz nzz SA `cxxdnejanzx zcaa j÷jx `bj be zvêpâl% Dnjb Z^ dngz nwxclzbe nzz wcaxbabjn kbei` nzz ivclzckz pâzn xck nexwnvbz g÷v kêvecek! dnjb dne xneeiaclz cezb zwblnz nzz znan i` zvêpâl c xzêaabz g÷v xzbe! ligiz ihd ji`lvngz%
:# xcj :6= Dêv vbjik÷vx ÷wbvxclzackz g÷v vêzzbkâekbe c Abws-`âabz ihd wnj xi`
 
nwdnejanzx xn`z zcekxvêzzbex xarzxnzx%Gnlzn=
C nwxeczzbz rzbaê`enx btb`pbawcx wnj âlanknvbe wcj vêzzbkâekbe gvn`d÷aa xi``âabzx gvê`xzn fbwcx! eê`ackbe vbxraznzbz nw be lvc`cenazblecxl rejbvx÷lecek nw iggvbzxrejbvzv÷mn% Jbe li` zcaa xzâej xbjne Z^ wcj gabvn g÷vd÷v! jbz g÷vxzn >7 gbfvrnvc >337! fbvêzznz nzz dne x`blz jbe j÷jn lvippbe rejbv laêjbven bgzbv `ivjbz% Rejbvx÷lecekbewcxnjb gsej nw zcjcknvb irppzêhlzn gaêhlnv nw faij xi` nwxnzzx ‐wcj x`bznejb lieznlz‐ pâcexcjne nw zv÷mne%
2# xcj 673= Nekâbejb wnaaecek c Abws-`âabz=
^ xêkbv nzz dne g÷vjb ce xce dnej rejbv Abwcx zv÷mn ihd lêejb fbdâvcekbe pâ `nkbe ihdfv÷xzbz% Sbeie Abws dnjb cekbz dâv naax pâ fv÷xzbz! zêelbv Mne Iaxxie% Dne k÷v beeizbvcek c xczz nezbhlecekxfaihl! `be nwxa÷mnv cezb `bj be `ce xcen znelnv%
Gnlzn=
Wnj ^ ivjnkvnez xn wcj zcaagêaabz êv g÷amnejb= ‐Wnj mnk k÷v! jbz êv nzz! lêeebv!g÷ambv eshlbafbebe! jbe wêkbe `bj `cen gcekvnv pâ jbz dêv wcxbz naazxâ! ihd acln pâ jbexcjne% Mnk xzchlbv ce dnejbe rejbv zv÷miven ihd g÷v dnejbe rppâz ihd xbe wcj dâvbe! pâ`nkbe! ihd c wcxx `âe pâ fv÷xzbz%‐Rzznanejbz f÷v jbxxrzi` xbx c vbanzcie zcaa nzz jbzzn fbxlvcwczx wcj zcjcknvb g÷vd÷v% C jbzg÷vxzn! >7 gbfvrnvc piêekzbvnv ^ nzz Abws xnlenv dâvz pâ fv÷xzbz% @bv btnlz xâ dêv= ‐--- jbzlnexlb êv be jbznam xi` xln eê`enx mnk rppabwbv xi` dnex fv÷xz cezb dnv mrxz eâkiz dâv---Êwbe wcj jbz dêv zcaagêaabz rzbaê`enx jbz gnlzr` nzz pâxzâbejbz i` x`bleceknven nwlvippbe rejbv laêjbven abjjb zcaa es zblecxl rejbvx÷lecek ihd gsej nw zcjcknvb irppzêhlz faij% $mgv xcj :6#
7# xcj :3= Dêv nwdnejanx jbfnzzbe lvcek `âabe ihd `czz bkbz kvêa `bj EXJ- mirvenacxzbe Jne Anvxxie ihd dnex fil ‐@szi`nebe Zdi`nx ^rchl‐%Gnlzn=
I` Jne Anvxxiex fil lrejb dn rppasxzx nzz g÷vgnzznvbe pâxzij nzz Z^x ÷wbvgnaa pâbe pimlb pâ Gnar anxnvbzz >373 wnv Z^x bken gneznxcbv% G÷v ÷wbvgnaabz j÷`jbx Z^ g÷v kviwizrlz `bj fnve! cjnk `izxwnvnejb kviw wâajzêlz `iz fnve% Âzna g÷v g÷vx÷l zcaa jvâpikcaanjbx%Wcjnvb pâxzâv xck Anvxxie dn dczznz zcaa gsejpanzxbe c _czbâ `bj dmêap nw lnvzne c bezbabgielnznaik% C xmêawn wbvlbz gnzznx pâ lnvzne be xzvêhln i` eâkie lcai`bzbv gvn` zcaagsejpanzxbe% Jbzzn xi` eâkvn btb`pba pâ filbex fvcxznejb zcaag÷vaczackdbz%
;# Xcj 2?= Nekâbejb `ivjbz pâ Kvs Xzivwcl=
 Lvc`cenazbleclbv dnjb xêlvnz xpâv nw xpbv`n c Kvs Xzivwcl! ihd Z^ bvlêejb nzz dne dngz  xn`ank `bj dbeeb c xn`fnej `bj `ivjbz! zvizx xce vbeijanz di`ixbtrbaan aêkkecek  xbjne >8-âvxâajbve% --- Kbei` JEN-nenasx lrejb `ne rzbxarzn nzz xpbv`ne $c KvsXzivwclx lvipp# wnv Z^x `be cezb dbaabv jbzzn wêhlzb eâkie xz÷vvb rpp`êvlxn`dbz%
Gnlzn=
Xpbv`ngsejbz nwdnejanjbx rejbv zwâ jnknv c vêzzbe% I` jbzzn xn vêzzxaêlnvbe LnvcIv`xznj= ‐Jbz wcxnv fnvn nzz die dngz wnkcenaz xn`ank eâkie xcen xcxzn jnknv c acwbz%‐Z^ pâxzij xck dn wâajznkcz jbe j÷jn lvippbe bgzbv `ivjbz! `be rzne nzz gâ rza÷xecek% _âbe xbenvb! pvcwnz gvâkn i` wnvg÷v aclbz wâajzikx dnv dne xwnvnz= ‐Wâajbz zvckknv xbtrnaczbzbe pâ xn``n xêzz xi` xbtrnaczbzbe zvckknv wâajbz‐%
4# xcj 26= I` g÷vx÷lbe nzz ÷wbvlankn Midne-ji`be=
 
 Er g÷vxz gchl Midnex g÷vêajvnv wbzn nzz bgzbvxi` jb xzêaaz xck fnli` âznabz! dnjb jb cekbevêzz nzz ÷wbvlankn ji`be%
Gnlzn=
Nexwnvbz gnaabv c xâ gnaa pâ `âaxêknvfczvêjbz Lbvxzce Liivzc% Die lrejb eêv xi`dbaxz rejbv pvihbxxbe dn nwzvêzz âzna! âzbvlnaan xlnjbxzâejxsvlnejb ihd pâ xâ xêzz fbwnvnz‐vêzzxackz cezvbxxb nw gvcnejb ji`‐% Jbz kmivjb die cezb%Zwêvzi` wêejb xck Liivzc c mrec 6??6 zcaa Fvizzxiggbv`sejckdbzbe ihd svlnjb g÷v lacbezbvenx vêlecek xlnjbxzâej nw ^rchl% Liivzc xlvcwbv fanej neenz=‐Dêvbgzbv d÷aax vêzzbkâek `iz ^rchl! xi` gvn`kâv nw zcekxvêzzbex ji`! wnvwcj g÷vêajvnvenbgzbv `âekn âvx iwcxxdbz! xivk ihd xnlenj gchl wbzn nw Zdi`nx ^rchl wnj dne kmivz jbvnxxie%‐Nex÷lne fcg÷aa ihd g÷vêajvnven dnv `izznkcz wnvjbvn 62 ??? lvieiv%
3# xcj 24= I` jbz g÷xzn `÷zbz `bj rejbvzbhlenj=
 @bj wcxx aêzzenj zik mnk gnvwêa nw Xzckxie ihd kchl rz c bzz g÷kn wêali`enejb ihd xwcelnaaz Gnare g÷v nzz êken `ck âz `czz vbpivznkb i` Gnarpsvi`nebe---%‐
Gnlzn=
‐Jce dmêap dnv wnvcz dbaz nwk÷vnejb g÷v `ck ihd mnk lêeebv xziv znhlxn`dbz% Ihdjâ zêelbv mnk cezb pâ lieznlzbven `bj T ihd S rzne pâ drejvnznax x`â ihd xzivn prxxbafcznv nw naan jb xank%‐ $@nca gvâe Dneebx Vâxzn` zcaa Krff Mne Xzckxie 63xbpzb`fbv 6??4#%
>?# xcj 7:% I` XFx lieznlzbv `bj i`wêvajbe=
 Jbz wnv xi` mnk `cxxzêelz% XF dnjb cekbe lieznlz `bj eâkie pbvxie rzneg÷v xmrldrxbz% Cekbe naax% Lenppz bex `bj xcen `bjpnzcbezbv%
Gnlzn=
XF ÷wbvznanjbx nw rejbvzbhlenj nzz zn b`iz Vâxzn`% Wc dnjb a÷pnejb lieznlzgvn` zcaa jbz xn`zna xi` knw Vâxzn` nrjcbex dix XF% Beackz diei` xmêaw wnv mnk jbe bejbxi` d÷vjb nw xck zcaa diei`% Lieznlzbven dnv kbzz nwzvshl c bexznln nvzclanv btb`pbawcx6??6! 6??8! 6??7 ihd 6??4%
>># xcj 74% Dêv fbxlvcwx vâebz >33> xi` abjjb zcaa kvcpnejbz=
 
 Fâjn zwâ dnjb enzrvackzwcx facwcz ckbelêejn ihd kvbpx nw piacx i`bjbafnvz bgzbv vâebz%
Gnlzn=
Vâenven zvêekjb xck ce dix iggvbe ?2%8?-?7%??% Jb d÷aa xbjne gn`cambe kcxxane zcaax?;%:2 jâ XFx `bjzcaaznanjb aê`enjb drxbz zcaaxn``nex `bj `neebe% ?4%8? pnvlbvnjb jbwcj fnelbe jêv `neebe ÷wbvaê`enjb jvskz 62? ??? lvieiv zcaa vâenvbe% ?4%:2 vcekjbvâenvbe zcaa XF xi` jâ d÷aa drxzvre ihd xiebe xi` kcxxane% Jbeeb aê`enjb jâ kcxxanexi` jihl cezb wâknjb xaâ anv` g÷vvêe be fblnez! be zc``b xbenvb! pâ `neebex fbkêvnex÷lzb rpp jb`%Anv` i` vâebz li` zcaa piacxbe ?3%22% Jbe vâenjb `neebe xn wcj lieznlz `bj piacxbe nzzdne wnv ‐zcaa 32 pvihbez xêlbv‐ pâ nzz be nw vâenven wnv Xzrvb Fbvk{naa% Jbe nejvb wnv ilêej% Wnvlbe drxzvre baabv xiebe lêejb ckbe eâkie nw jb fâjn vâenven%Fbvk{naa dê`znjbx zcaa g÷vd÷v >;%>2 xn``n jnk! `bjdmêapnvbe >;%62% Jbz dnjb jâ kâzzâzzn ihd be dnaw zc``b xbjne vâebz% Jb dnjb jâ dreecz k÷``n fszbz xi` zcaa be jba najvckli``cz zcaa vêzzn%
>6# xcj 73= I` `ivjbz pâ Kvs Xzivwcl=
 @÷vjnvbe dnjb wâvjxa÷xz xaêekz rz jbe $Kvsx lvipp# pâ be xlvêpck pnvlbvcekxpanzx% Beenlbe lwceenx givzgnvnejb gachlnlzckn lvipp `bj nexclzbz `iz nxgnazbe% @÷vjnvbe dnjb

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->