Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QD1152-2003-BLDTBXH

QD1152-2003-BLDTBXH

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by Phan Công Sơn

More info:

Published by: Phan Công Sơn on Oct 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI
 ——— 
Số:
1152
/2003/QĐ-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— 
 Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2003
QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 7263/YT-DP/AIDS ngày24/07/2003 về việc uỷ nhiệm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội banhành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặngnhọc, độc hại, nguy hiểm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này bản danh mục tạm thời:"Nghề,công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm".
Điều 2.
Người lao động làm các nghề, công việc nói ở Điều 1 được hưởngchế độ bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội quy định tại Bộ luật Laođộng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các văn bảnhướng dẫn thi hành.
Điều 3.
Người lao động ở các Bộ, ngành làm các nghề, công việc như cácngh, công vic ban hành ti Quyết đnh này và các Quyết đnh s1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày30/7/1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, Quyết định số190/1999/-BLĐTBXH ngày 3/3/1999, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội thì được áp dụng và được hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội như các nghề, công việc đã ban hành.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.đối với các nghề, công việc chưa được quy định trong các danh mục kèm theocác Quyết định kể trên, các Bộ, ngành cần soát xét và lập danh mục gửi Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế để xem xét và ban hành bổ sung.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng -
Đã ký
 
DANH MỤC
 NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM(LOẠI VI, V) VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (LOẠI IV)
(Kèm theo Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộtrưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
1. CÔNG NGHIỆP
A. KHAI THÁC MỎSTTTên nghhoc công vicĐc đim vđiu kin lao đng canghề, công việc
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V
1Rèn búa máy t1 tấn trlên.Chịu tác động của nhiệt độ cao, rung độnglớn, và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.2Chỉ đạo sản xuất trực tiếp tronghầm lò (quản đốc, pquảnđốc, đội trưởng lò, lò trưởng).Giải quyết nhiều công việc phức tạp; nơilàm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, chịu tácđộng của bụi, ồn, khí CO
2.
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV
1Vn hành cu poóc-tích, máy bốc rót than nhà máy sàngtuyển than.Làm việc trên cao, chịu tác động của nắng,nóng và bụi; căng thẳng thần kinh tâm lý.2Vn hành toa xe tự lt nhà máysàng tuyển than.m việc ngi trời, chịu c động củanắng, nóng, bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép.3Sửa chữa cơ điện trong nhà máysàng tuyển than.Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó;tiếp xúc thường xuyên với dầu mỡ, bụi than,nhiệt độ cao, rung và tiếng ồn vượt tiêuchuẩn cho phép.4Thay m, bơm du ổ trc cácthiết bị nhà máy ng tuyểnthan.Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với dầu, mỡ;ảnh hưởng của môi trường nóng, ồn, rungvà bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép.5By xe, chèn xe trong gm nhàsàng tuyển than.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm; chịu tácđộng của môi trường nóng, ồn, rung và bụithan vượt tiêu chuẩn cho phép.6Xúc dn thủ công than và tpcht trên tàu, xà lan, băngtruyền tải và trong nmáysàng tuyển than.Công việc nặng nhọc; chịu tác động của môitrường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêuchuẩn cho phép.7Nht than, nht tp cht trên băng chuyền nhà máy sàngCông việc đơn điệu; chịu tác động của môitrường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu2
 
tuyển than. chuẩn cho phép.8Dỡ tải than (chọc than, đổ than,mở máng than...) trong nhà máysàng tuyển than.Chịu tác động của môi trường nóng, ồn,rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép;công việc có yếu tố nguy hiểm.9Móc ngáo (móc cáp, móc xích)trong nhà máy sàng tuyển.Công việc nặng nhọc, đơn điệu; làm việcngoài trời, chịu tác động của môi trường(nóng, lạnh, gió...) và bụi than vượt tiêuchuẩn cho phép.10Sửa cha, bo dưỡng các thiết bị khai thác than (khoan, xúc,gạt, ủi...).Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó;tiếp xúc với bụi bẩn và dầu mỡ.11Chỉ đạo sản xuất trực tiếp khaithác than lộ thiên và trong nhàmáy sàng tuyển (quản đốc, phóquản đốc, đội trưởng).Chịu tác động của môi trường nóng, ồn,rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép.B. CƠ KHÍ - LUYỆN KIMSTTTên nghhoc công vicĐc đim vđiu kin lao đng ca ngh,công việc
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV
1Tin, phay, bào, cưa phíp, bakelit.Chịu tác động của bụi gỗ phíp, bụi bakelit,hơi Phenol nồng độ cao.2Sơn tĩnh đin.Thưng xuyên tiếp xúc vi hoá cht đc,nơi làm việc nóng, thiếu không khí.3Vn hành búa máy.Chu tác đng ca nhit đcao, rung đnglớn, và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép.C. ĐIỆNSTTTên nghhoc công vicĐc đim vđiu kin lao đng canghề, công việc
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V
1Kiểm tra kim loại bng quang phvà siêu âm trong các nhà máy điện.Chịu ảnh hưởng của chất phóng xạ; môitrường nóng, ồn, bụi, đôi khi làm việc ở nơi thiếu không khí.2Vn hành bao hơi nhà máy nhitđiện. Nơi làm việc có nhiệt độ cao, rất bụi nguy hiểm.3Sa cha thiết bị cơ khí thuỷ lựccửa nhận nước, cửa đập tràn.Công việc nặng nhọc, nguy hiểm (làmviệc ở độ cao trên 30 m); không gianlàm việc chật hẹp, trơn, rất nguy hiểm.4Sa cha máy bơm nưc nhà máythuỷ điện.Công việc nặng nhọc, không gian làmviệc chật hẹp, trơn, ẩm ướt; chịu tác3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->