Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1965-1975d

1965-1975d

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Việt Nguyễn

More info:

Published by: Việt Nguyễn on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
STTSHSVH
 
đệ
mTênNgày sinhN
ơ 
i sinhNgànhN
ă 
m TN
1234571114
1Chu GiaTh
nh15467S
ơ 
n TâyMáy xây d
ng19652Nguy
n BáTh
14310Hà
Đ
ôngMáy xây d
ng19653Tr
ươ 
ng MinhV
15071940C
ầ 
n Th
ơ 
Máy xây d
ng19654Nguy
n V
ă 
nKh
ấ 
u14313B
ắ 
c GiangMáy xây d
ng19655Nguy
n H
uTr
ng14764H
ư
ng YênMáy xây d
ng19656Nguy
n M
ngL
ươ 
ng23111939V
ĩ 
nh LongMáy xây d
ng19657Nguy
n V
ă 
nCông14986Hà N
iMáy xây d
ng19658Tr
ầ 
n PhúC
ườ 
ng15101939B
ắ 
c NinhMáy xây d
ng19659Nguy
n CôngChánh13885Gia
Đị
nhMáy xây d
ng196510Nguy
n V
ă 
nD
ũ
ng18101942Thái BìnhMáy xây d
ng196511Nguy
n V
ă 
n
Đứ
c15081940Hà N
iMáy xây d
ng196512Nguy
n Qu
cHuy
17021940
B
ắ 
c NinhMáy xây d
ng196513Tr
ươ 
ng V
ĩ 
nhHùng
07091939
Phúc YênMáy xây d
ng196514Lê HuyHùng
17121940
B
ắ 
c NinhMáy xây d
ng196515Mai Thi
nHùng
20121935
Bình
Đị
nhMáy xây d
ng196516Hoàng Ti
ế
nLong
03051941
H
ư
ng YênMáy xây d
ng196517Ph
ạ 
m XuânLan
16041940
H
ư
ng YênMáy xây d
ng196518L
ư
u V
ă 
nNgh
12081939
Đ
ôngMáy xây d
ng196519Nguy
n Ph
ươ 
ngSóc
19121940
Qu
ả 
ng NgãiMáy xây d
ng196520Nguy
n TháiTri
05101935
Qu
ả 
ng Tr
Máy xây d
ng196521Long ThanhTòng
01061932
B
ạ 
c LiêuMáy xây d
ng196522
Đ
oàn DuyT
ă 
ng
20021939
Qu
ả 
ng Tr
Máy xây d
ng196523Bùi Qu
cThái
01061942
H
ả 
i D
ươ 
ngMáy xây d
ng196524Tr
nh V
ă 
nThanh
20101939
H
ư
ng YênMáy xây d
ng196525Nguy
n AnhTú
16101942
Thanh HoáMáy xây d
ng196526Tr
ầ 
n Vi
tÁi
13091941
Th
a ThiênMáy xây d
ng196527Nguy
n Ng
cAn
07091940
H
ư
ng YênMáy xây d
ng196528Lê Chuyên
20031934
Bình
Đị
nhMáy xây d
ng196529D
ươ 
ng S
ĩ 
Ch
ươ 
ng
08071940
Đ
ôngMáy xây d
ng196530Nguy
n V
ă 
nDu
01101941
V
ĩ 
nh PhúcMáy xây d
ng196531Tr
ầ 
n H
uDu
14091939
Hà T
ĩ 
nhMáy xây d
ng196532Ph
ạ 
m
Đ
 ìnhGi
ầ 
n
09021938
H
ả 
i D
ươ 
ngMáy xây d
ng196533Tr
ầ 
n
Đ
 ìnhHòe
02061941
Hà N
iMáy xây d
ng196534Nguy
n XuânHoàng
02101940
Bình
Đị
nhMáy xây d
ng196535Nguy
n Tr
ườ 
ngK
19121938
Long XuyênMáy xây d
ng196536
Đ
ào
Đứ
cKhang
21041940
H
ư
ng YênMáy xây d
ng196537HoàngLong
12051941
Nam
Đị
nhMáy xây d
ng196538Lê QuangLuy
n
03081943
Hà N
iMáy xây d
ng196539Nguy
n V
ă 
nL
c
19031927
Bình Thu
ậ 
nMáy xây d
ng196540Nguy
n V
ă 
nNhi
m
10101931
B
ế
n TreMáy xây d
ng196541Tr
ầ 
n Ng
cQuang
19091940
Nam
Đị
nhMáy xây d
ng196542V
ũ
GiaQu
nh
23091940
Hà N
iMáy xây d
ng196543D
ươ 
ngSung16051940Th
a ThiênMáy xây d
ng196544Nguy
n
Đạ 
iB
ằ 
ng
28061940
Nam
Đị
nhKi
ế
n Trúc196545Lê HoàngD
ũ
ng
05011938
Thanh HoáKhai Thác196546Lê V
ă 
n
Đứ
c
02071939
Hà N
iKhai Thác196547Bùi S
ĩ 
Ninh
05051941
Thanh HoáKhai Thác196548Ph
ạ 
mVân
09101938
Hà T
ĩ 
nhKhai Thác196549
Đỗ
V
ă 
nL
ch
03051939
H
ả 
i PhòngKhai Thác196550L
c KimH
ả 
o
12071937
Cao B
ằ 
ngKhai Thác196551Lê T
Hùng
04041940
Th
a ThiênKhai Thác196552T
ạ 
H
uAnh
05051940
Ngh
AnKhai Thác1965
DANH SÁCH C
P B
NG T
T NGHI
P
Page 1 of 191
 
53
Đ
àm Hi
ế
uC
ươ 
ng
08071942
B
ắ 
c GiangKhai Thác196554Nguy
n
Đ
 ìnhCh
ấ 
t
13021938
B
ắ 
c GiangKhai Thác196555V
ũ
Vi
ế
tBình
31081940
Hòn GaiKhai Thác196556Nguy
nCôn
05061939
Phú Th
Khai Thác196557Ph
ạ 
m ThànhToàn
19051940
Nam
Đị
nhKhai Thác196558Mai V
ă 
nL
ợ 
i
09021937
Thanh HoáKhai Thác196559Tr
nh H
uHo
ạ 
t
01121931
Hà N
iKhai Thác196560Tr
ầ 
n PhúDo
12051938
Nam
Đị
nhKhai Thác196561LêÂu
10081938
Cao B
ằ 
ngKhai Thác196562Mai XuânL
ươ 
ng
03031940
Ngh
AnKhai Thác196563Tr
nh BìnhQuân
17091940
Hà N
iKhai Thác196564Nguy
n H
uNgh
ĩ 
a
12121940
Qu
ả 
ng BìnhKhai Thác196565Nguy
n KhánhC
ẩ 
m
22111940
Th
a ThiênKhai Thác196566Nguy
n
Đă 
ngDung
03041938
Qu
ả 
ng Tr
Khai Thác196567Bùi Ti
ế
nÂn
17121939
Thái BìnhKhai Thác196568Lê V
ă 
n
Đ
i
u
08021940
H
ư
ng YênKhai Thác196569Tr
ầ 
n LaiChâu
02091941
Qu
ả 
ng BìnhKhai Thác196570
Đặ 
ng V
ă 
nT
ườ 
ng
09031941
Phú Th
Khai Thác196571Nguy
nTu
ấ 
n
14061941
Sinh T
Khai Thác196572T
ạ 
V
ă 
nThi
28021940
Ninh BìnhKhai Thác196573Võ Quang
Đ
án
1939
Ngh
AnKhai Thác196574Nguy
n
Đ
 ìnhH
ả 
i
10081939
Hà N
iKhai Thác196575Nguy
n V
ă 
nThoan
20081931
Ngh
AnKhai Thác196576Nguy
nHoành
02121941
V
ĩ 
nh PhúcKhai Thác196577Tr
ầ 
n ThanhMai
16011931
Qu
ả 
ng NamKhai Thác196578Nguy
n TrungTùng
19121937
Th
a ThiênKhai Thác196579Nguy
n V
ă 
nThành
20121940
Ninh BìnhKhai Thác196580Trinh
Đườ 
ng
05051939
Hà T
ĩ 
nhKhai Thác196581
Đỗ
Tr
ngS
ơ 
n
08041940
B
ắ 
c GiangKhai Thác196582Lê Xuân
Đạ 
m
15021942
Ninh BìnhKhai Thác196583
Đ
inh V
ă 
nHu
12081938
V
ĩ 
nh PhúcKhai Thác196584V
ũ
M
ạ 
nhTân
05101941
H
ả 
i PhòngKhai Thác196585
Đỗ
Th
ế
Anh
28101941
Thanh HoáKhai Thác196586
Đặ 
ng
Đ
 ìnhÁ
06041939
Bình
Đị
nhNhi
t
đ 
i
n - Khóa 4196587Tr
ầ 
n S
ĩ 
L
ượ 
ng
05091940
Nam
Đị
nhVô tuy
ế
n
đ 
i
n196588Ph
ạ 
m Ng
cTruy
n
05031939
Nam
Đị
nhVô tuy
ế
n
đ 
i
n196589V
ũ
T
ế
Phong
1941
H
ả 
i D
ươ 
ngVô tuy
ế
n
đ 
i
n - khóa 4196590Nguy
n Th
ế
Phi
t
25051939
S
ơ 
n TâyVô tuy
ế
n
đ 
i
n - khóa 4196591Nguy
n HoàngL
u
29091942
Hà N
iXây d
ng196592Nguy
n Ti
ế
nThu
ậ 
n
1938
Hà N
iXây d
ng196593Nguy
n M
ậ 
uD
ầ 
n
06081940
Hà N
iXây d
ng196594Hà Qu
cTâm
03021938
Đ
à N
ẵ 
ngC
ầ 
u
đườ 
ng196595Bùi Ng
cTruy
12041939
Thái BìnhLuy
n Kim196596Phan
Đ
 ìnhH
ả 
i
21081936
Ngh
AnLuy
n Kim196597Nguy
n
Đă 
ngH
ả 
i
19021939
Nam
Đị
nhTh
c Ph
ẩ 
m - khóa 4196598V
ũ
HuyC
ng
22111939
Nam
Đị
nhHóa ch
ấ 
t196599V
ũ
Nh
ư
Tùng
12111938
Hà N
iKhai thác - khóa 41965100Bùi Ng
cSinh
11031941
Thái BìnhMáy xây d
ng1965101V
ũ
Tr
ng
12081938
H
ả 
i PhòngMáy xây d
ng1965102Nguy
nQuý
14011934
Hà N
iMáy xây d
ng1965103Thái Nguyên BáchLiên
22071941
Hà T
ĩ 
nhMáy xây d
ng1965104V
ũ
V
ă 
nK
10101940
Nam
Đị
nhMáy xây d
ng1965105Nguy
n C
ả 
nhHoan
21041942
Ngh
AnCh
ế
t
ạ 
o máy1965106Nguy
n XuânL
ă 
ng
020081942
Hà NamCh
ế
t
ạ 
o máy1965107Lê V
ă 
nTình
29011940
Phú Th
Ch
ế
t
ạ 
o máy1965108Phan Vi
ế
tH
22021941
Ngh
AnCh
ế
t
ạ 
o máy1965
Page 2 of 191
 
109Nguy
n V
ă 
nPh
ng
02091938
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965110Nguy
n
Đứ
cT
ườ 
ng
06121941
Qu
ả 
ng NgãiCh
ế
t
ạ 
o máy1965111
Đỗ
Ng
cHoàn
12081940
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965112T
ưở 
ng BíchTh
27011938
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965113Nguy
n BáDang
09011937
Sóc Tr
ă 
ngCh
ế
t
ạ 
o máy1965114Nguy
n H
uNgh
04071940
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965115Nguy
n Th
ế
Vinh
21101938
Phú Th
Ch
ế
t
ạ 
o máy1965116Lê V
ă 
n
Đ
ông
10111939
H
ả 
i D
ươ 
ngCh
ế
t
ạ 
o máy1965117Tr
ầ 
nThanh
15081938
Th
a ThiênCh
ế
t
ạ 
o máy1965118Nguy
n AnNinh
21011942
Nam
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965119Lê XuânDoanh
17011939
Hà N
iCh
ế
t
ạ 
o máy1965120V
ũ
V
ă 
nB
ằ 
ng
16021943
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965121Nguy
n Thi
ế
tTr
20031940
B
ắ 
c NinhCh
ế
t
ạ 
o máy1965122Cao V
ă 
nQuang
30041939
H
ư
ng YênCh
ế
t
ạ 
o máy1965123Nguy
n Th
BíchLâm
10021936
Qu
ả 
ng NamCh
ế
t
ạ 
o máy1965124Lê
Đ
 ìnhDinh
07091931
Th
a ThiênCh
ế
t
ạ 
o máy1965125Nguy
n C
ả 
nhHoán
10101937
Ngh
AnCh
ế
t
ạ 
o máy1965126Nguy
n S
ĩ 
L
c
10111936
Ngh
AnCh
ế
t
ạ 
o máy1965127Nguy
n V
ă 
nT
ấ 
n
30061940
Phú Th
Ch
ế
t
ạ 
o máy1965128Hu
nh H
ngL
ư
u
03091938
Khánh HoàCh
ế
t
ạ 
o máy1965129V
ươ 
ng Tr
ngHi
p
02101941
Hà N
iCh
ế
t
ạ 
o máy1965130Nguy
n LongCh
ươ 
ng
06081942
Hòn GaiCh
ế
t
ạ 
o máy1965131HoàngXuyên
06071932
Ngh
AnCh
ế
t
ạ 
o máy1965132Nguy
n V
ă 
nDo
ạ 
t
10041936
Thanh HoáCh
ế
t
ạ 
o máy1965133Lê BáTo
ạ 
i
06121939
Thanh HoáCh
ế
t
ạ 
o máy1965134Mai V
ă 
nQuý
10021941
Nam
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965135Tr
ầ 
nT
10061928
Qu
ả 
ng NamCh
ế
t
ạ 
o máy1965136Lâm T
ă 
ngThành
28101940
Bình
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965137Nguy
n V
ă 
nX
ướ 
ng
21111941
Qu
ả 
ng BìnhCh
ế
t
ạ 
o máy1965138Lê DuyTh
nh
20121938
H
ả 
i D
ươ 
ngCh
ế
t
ạ 
o máy1965139Nguy
n
Đ
 ìnhÂn
25091938
Qu
ả 
ng NamCh
ế
t
ạ 
o máy1965140Hà AnhTu
09061941
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965141
Đặ 
ng V
ă 
nXuân
20091942
Hà N
iCh
ế
t
ạ 
o máy1965142Tr
ầ 
n H
uB
ằ 
ng
12111938
Th
a ThiênCh
ế
t
ạ 
o máy1965143
Đặ 
ng Tr
ầ 
nH
ả 
i
15041941
Hà N
iCh
ế
t
ạ 
o máy1965144Giang Ng
cH
ả 
i
31031940
S
ơ 
n TâyCh
ế
t
ạ 
o máy1965145Phan Tr
ngL
ươ 
ng
12121934
Hà T
ĩ 
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965146Võ BáT
ấ 
n
05111936
H
ả 
i D
ươ 
ngCh
ế
t
ạ 
o máy1965147B
ế
 
Đặ 
ngB
ng
16031937
Cao B
ằ 
ngCh
ế
t
ạ 
o máy1965148LêHãn
051930
Qu
ả 
ng Tr
Ch
ế
t
ạ 
o máy1965149Nguy
n TrungH
ả 
i
01071934
S
ơ 
n TâyCh
ế
t
ạ 
o máy1965150Di
p N
ă 
ngCan
09061936
Bình
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965151Tr
ươ 
ng KimThành
111938
Hà T
ĩ 
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965152Tr
ầ 
nKim
23101934
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965153Nguy
n V
ă 
nPhúc
30071940
H
ả 
i D
ươ 
ngCh
ế
t
ạ 
o máy1965154Nguy
n V
ă 
nChính
080101937
Hà N
iCh
ế
t
ạ 
o máy1965155Ngô Xuân
Đ
i
m
15091940
Hà NamCh
ế
t
ạ 
o máy1965156Tr
ầ 
n
Đă 
ngDoanh
20061941
Nam
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965157Tr
nh V
ă 
nL
c
12111940
Đ
ôngCh
ế
t
ạ 
o máy1965158HoàngTùng
12081942
Hà B
ắ 
cCh
ế
t
ạ 
o máy1965159
Đặ 
ng V
ă 
nH
ả 
i
071929
Nam
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965160Huynh Ng
cOanh
10121934
Sa
Đ
écCh
ế
t
ạ 
o máy1965161Tr
ầ 
n Tr
ngThân
13101941
Nam
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965162Ph
ạ 
m
Đứ
cRi
u
17091940
Nam
Đị
nhCh
ế
t
ạ 
o máy1965163Nguy
n KhánhH
ạ 
01101940
Phú Th
Ch
ế
t
ạ 
o máy1965164D
ươ 
ng DuyC
n
03071941
H
ư
ng YênCh
ế
t
ạ 
o máy1965
Page 3 of 191

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->