Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Ratings: (0)|Views: 915 |Likes:
Published by aktines2065

More info:

Published by: aktines2065 on Dec 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
1
ΑΒ
Αριθμ.Αποφ.
115/2012
ΤΟΔIΟIΚΗΤιΚΟΕΦΕΤΕΙΟΧΑΝΙΩΝΑΚΥΡΩΤιΚΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αποτελούμενοαπόταμέλητου:ΓεώργιοΣκουλούδη,ΠρόεδροΕφετών Δ.Δ.,ΕυαγγελήΝικ.ΜπράμηκαιΒασίλειοΚαφτεράνη,Εφέτες,Διοικητικών Δικαστηρίων,συνεδρίασεδημόσιαστοακροατήριότουσταΧανιάστις17Μαί"ου2012,ημέραΠέμπτηκαιώρα11.30',μετησυμμετοχήκαιτηςγραμματέα ΠαγώναςΣεργάκη,δικαστικήςυπαλλήλου,γιαναδικάσειτηναίτησημεχρονολογίακατάθεσης22-6-2011,Των:1)ΕλένηςΒασσάλου,2)π.ΓεωργίουΣπανουδάκη3)Αικατερίνης Κόλια,4)ΕλένηςΛιλικάκη,5)ΑικατερίνηςΜάντακα,6)ΚυριακήςΜατσαμάκη, 7)ΚαλλιόπηςΜαυροματάκη,8)ΕλένηςΠαπαδαντωνάκη,9)ΑργυρώςΤζαγκαράκη,ΘεολόγωνκαθηγητώνΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΧανίων, απάντωνκατοίκωνΧανίων,οιοποίοιπαραστάθηκανμετάτουπληρεξουσίουδικηγόρουΧανίωνΣπύρουΛιονάκη,κατάα)τουΥπουργούΠαιδείαςΔιαΒίουΜάθησηςκαιΘρησκευμάτων(καιήδηΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων,ΠολιτισμούκαιΑθλητισμού-Π.Δ. 85/2012Α'141),β)τουΠροϊσταμένουΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΝ.Χανίων,γιατουςοποίουςπαραστάθηκεοΠάρεδροςτουΝομικούΣυμβουλίουτουΚράτουςΙωάννηςΑλεξανδράκης,Ηαίτησηαυτήστρέφεταικατάτηςτεκμαιρόμενηςσιωπηράςαπόρριψηςτηςυπ'αριθμ.368-22.1/27-1-2011αίτησης-ένστασηςτωναιτούντωνπροςτον ΠροϊστάμενοτηςΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΝ.Χανίων.Ηεκδίκασητηςυπόθεσηςάρχισεμετηνανάγνωσητηςέκθεσης-εισήγησηςτηςΕισηγήτριαςΕφέτηΕυαγγελήςΝικ.Μπράμη. ΜετάτηδημόσιασυνεδρίασητοΔικαστήριοσυνήλθεσεδιάσκεψη,καιαφούμελέτησετασχετικάέγγραφα
σκέφθηκεκατάτονόμο.
1.Επειδή,γιατηνάσκησητηςαίτησηςακύρωσης(ΑΚ179/2011)καταβλήθηκετονόμιμοπαράβολο(ΣειράςΑ'2967906,1024805/2011ειδικά έντυπα).
 
2
2.Επειδή,ηυπόκρίσηαίτηση,όπωςσυμπληρούταιαπότοδικόγραφοπροσθέτωνλόγων,στρέφεται,καθ'ερμηνείατουπεριεχομένουτης,κατάτης παράλειψηςοφειλόμενηςνόμιμηςενέργειαςτουΠροϊσταμένουτης ΔιεύθυνσηςτηςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΝ.Χανίωνσυντελεσθείσας λόγωάπρακτηςπαρόδουτριμήνουαπότηνυποβολήτης,νααποφανθείεπίτηςυπ'αριθμ.
368-22.1/27-1-2011
αίτησης-ένστασηςτωναιτούντωνπροςρύθμισηαπότονωςάνωΠροϊστάμενοζητημάτωνπουπροέκυψανσεσχολείατηςπεριοχήςευθύνηςτουσχετικάμετηναπαλλαγήαπότομάθηματωνθρησκευτικών,καθώςκαικατάκάθεάλληςσυναφούς,προγενέστερης μεταγενέστερηςπράξηςήπαράλειψηςτηςΔιοίκησηςκαιιδίωςτηςτυχόν ρητήςαπόρριψηςτηςπροαναφερόμενηςαίτησης.3.Επειδή,οΝ.
702/1977
'268),όπωςτροποποιηθείςισχύει,στο άρθρο1ορίζειότι«1.Στηναρμοδιότητατουτριμελούςδιοικητικούεφετείουυπάγεταιηεκδίκασηαιτήσεωνακυρώσεωςατομικώνπράξεωνδιοικητικώναρχώνπουαφορούν:α).....δ)τηνεφαρμογήτηςεκπαιδευτικήςνομοθεσίας γιατουςμαθητές,σπουδαστές,φοιτητές,υποτρόφουςκαι μετεκπαιδευομένους».Ενόψειαυτήςτηςρύθμισης,καιδεδομένουότιηυπό κρίσηδιαφοράπροκύπτειαπόπαραλείψειςοργάνουτηςΔιεύθυνσηςτηςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΧανίων,οιοποίεςαναφέρονταικατάτονπροέχονταχαρακτήρατουςστηνεφαρμογήτηςεκπαιδευτικήςνομοθεσίαςπερίμαθητώνόχιγενικώςκαιαπροσώπωςαλλάστοΝ.Χανίων,το Δικαστήριοτούτοείναιαρμόδιοκαθ'ύληκαικατάτόποπροςεκδίκασητης αίτησηςακύρωσης(πρβλ.ΣτΕ
2176/1998
καιΔΕΑ
43612007).
4.Επειδή,οιαιτούντεςμεέννομοσυμφέρονκατάτηνέννοιατου άρθρου47παρ.ουΠ.Δ.
18/1989
«ΚωδικοποίησηδιατάξεωννόμωνγιατοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείας»(Α'8),τοοποίοεφαρμόζεταιστηνπαρούσα διαδικασίακατ'άρθροουΝ.
702/1977,
ασκούντηνκρινόμενηαίτησηλόγωτηςιδιότητάςτουςωςθεολόγωνκαθηγητώνΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΧανίων,όπουκαιδημιουργήθηκεηυπόκρίσηδιαφορά(Ολ.ΣτΕ
2411/2012,1854/1990
βλ.καιΣτΕ
19312012).
Εξάλλου,οιαιτούντεςπαραδεκτώς ομοδικούν,προβάλλοντεςκοινούςλόγουςακύρωσηςστηριζόμενουςστηνίδια πραγματικήκαινομικήβάση(πρβλ.ΣτΕ
2274/2011
σκέψη6
η).
5.Επειδή,περαιτέρω,σύμφωναμετηνπαρ.1τουάρθρου45του Π.Δ/τος
1811989,
αίτησηακύρωσηςεπιτρέπεταιμόνοκατάτωνεκτελεστών
ο
 
3
20
φύλλοτης
115/2012
απόφασης
\
πράξεωντωνδιοικητικώναρχώνκαιτωννομικώνπροσώπωνδημοσίου
:'Ι)'(
ιαί,δηλαδήτωνπράξεων,διατωνοποίωνεκδηλώνεταιβούληση
Ji~'ϊO\<!
1'ιτικούοργάνου,σκοπούσαστηνπαραγωγήεννόμουαποτελέσματος !~.;..,~"εναντιτωνδιοικουμένωνκαιοιοποίες(πράξεις)είναιδεκτικέςάμεσης εκτέλεσηςδιατηςδιοικητικήςοδού.Κατάδετηνπαρ.ουίδιουάρθρου,στιςπεριπτώσειςπουονόμοςεπιβάλλεισεκάποιααρχήναρυθμίσεισυγκεκριμένησχέσημετηνέκδοσηεκτελεστήςπράξης,ηοποίαυπάγεταιστουςόρουςτηςπαρ.1,ηαίτησηακύρωσηςείναιδεκτήκαικατάτηςπαράλειψηςτηςαρχήςναπροβείσεοφειλόμενηνόμιμηενέργεια(ΣτΕ
3019/2011
στηνοποίαμνημονεύεταικαιηΣτΕΟλομ.
1886/1967,
επίσηςπρβλ.ΣτΕ
2274/2011
σκέψη9
η)),
ηοποίαεκδηλούταιμετηνπάροδοάπρακτηςτηςειδικήςπροθεσμίαςπουτυχόντάσσειονόμος,διαφορετικάότανπαρέλθειτρίμηνοαπότηνυποβολήτηςσχετικήςαίτησηςστηΔιοίκηση(ΣτΕ
277012011).
Στηνπερίπτωσηδεαυτήπαραδεκτώςασκείταιηαίτησηακύρωσηςμόνοεάνκατάτοχρόνοτηςάσκησήςτηςεξακολουθείναοφείλειηδιοικητικήαρχήναεκδώσειτηνεκτελεστήδιοικητικήπράξη(ΣτΕ
4457/201Ο).
6.Επειδή,ηκρινόμενηδιαφοράδημιουργήθηκε,όπωςπροκύπτειαπόταστοιχείαδικογραφίαςκαιταεκατέρωθενιστορούμεναωςεξήςΟΕιδικόςΓραμματέαςτουΥπουργείουΕθνικήςΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτωντουΕνιαίουΔιοικητικούΤομέαΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης- ΔιευθύνσειςΣπουδώνΠ/βάθμιαςκαιΔ/θμιαςΕκπαίδευσης-Τμήματα
Γ
και
Γ
είχεαποστείλειπροςόλουςτουςαρμόδιουςφορείςτιςεξήςεγκυκλίουςΠρώτον,τηνυπ'αριθμ.πρωτ.
91109/Γ2/10-7-2008
μεθέμα:«Ρύθμισημαθητικώνθεμάτων»σύμφωναμετηνοποία«1....2.'Υστερααπότηνυποβολήερωτημάτωνσχετικάμετοθέματηςαπαλλαγήςτωνμαθητώναπότομάθηματωνθρησκευτικώνσαςκάνουμεγνωστό,ότιγιατηναπαλλαγήαυτήαπαιτείταιυπεύθυνηδήλωσητουκηδεμόνατουμαθητήανείναιανήλικος ήτουιδίουανείναιενήλικος,στηνοποίαθααναφέρεταιηεπιθυμία απαλλαγής,χωρίςναδηλώνεταιολόγοςτηςσυγκεκριμένηςεπιλογής».Δεύτερον,τηνεγκύκλιουπ'αριθμ.πρωτ.10407
ΙΓ2/4-8-2008
μετοίδιοθέμακαισεσυνέχειατηςπροηγούμενηςεγκυκλίουπροκειμένουνααποσαφηνιστούντυχόνπαρερμηνείεςπουδημιουργήθηκανμεαφορμήτη διαδικασίααπαλλαγήςμαθητώναπότομάθηματωνθρησκευτικώνκαι
:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->