P. 1
The Persistence of Current Account Balances and its Determinants: The Implications for Global Rebalancing

The Persistence of Current Account Balances and its Determinants: The Implications for Global Rebalancing

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:
Published by ADBI PublicationsThis paper examines the statistical nature of the persistency of current account balances and its determinants. With the assumption that stationary current account series ensures the long-run budget constraint while countries may experience “local non-stationarity” in current account balances, the authors examine the dynamics of current account balances across a panel of 70 countries.This paper examines the statistical nature of the persistency of current account balances and its determinants. With the assumption that stationary current account series ensures the long-run budget constraint while countries may experience “local non-stationarity” in current account balances, the authors examine the dynamics of current account balances across a panel of 70 countries.

More info:

Published by: ADBI Publications on Dec 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
 
@FNH Tg~bhcd [`{a~ Za~haz
Vma [a~zhzvacja ge Jq~~acv@jjgqcv N`i`cjaz `cf hvzFava~ohc`cvz<Vma Ho{ihj`vhgcz eg~ Dign`i^an`i`cjhcd
A~hj` Jigta~ `cf Mh~g HvgCg# 6;;Fajaona~ >;0>
 
@zh`c Fauaig{oacv N`cb Hczvhvqva
 
 Vma Tg~bhcd [`{a~ za~haz hz ` jgcvhcq`vhgc ge vma eg~oa~ix c`oaf Fhzjqzzhgc [`{a~ za~haz2 vmacqona~hcd ge vma {`{a~z jgcvhcqaf thvmgqv hcva~~q{vhgc g~ jm`cda# @FNH‘z tg~bhcd {`{a~z~aeiajv hchvh`i hfa`z gc ` vg{hj `cf `~a {gzvaf gcihca eg~ fhzjqzzhgc# @FNH acjgq~`daz ~a`fa~z vg{gzv vmah~ jgooacvz gc vma o`hc {`da eg~ a`jm tg~bhcd {`{a~ -dhuac hc vma jhv`vhgc naigt(#Zgoa tg~bhcd {`{a~z o`x fauaig{ hcvg gvma~ eg~oz ge {qnihj`vhgc#Zqddazvaf jhv`vhgc<Jigta~) A# `cf M# Hvg# >;0>
 
Vma [a~zhzvacja ge Jq~~acv @jjgqcv N`i`cjaz `cf hvz Fava~ohc`cvz<Vma Ho{ihj`vhgcz eg~ Dign`i ^an`i`cjhcd# @FNH Tg~bhcd [`{a~ 6;;# Vgbxg< @zh`c Fauaig{oacvN`cb Hczvhvqva# @u`hi`nia< mvv{<''ttt#`fnh#g~d'tg~bhcd/{`{a~'>;0>'0>'0:'1:=5#{a~zhzvacja#jq~~acv#`jjv#n`i#fava~ohc`cvz'[ia`za jgcv`jv vma `qvmg~ eg~ hceg~o`vhgc `ngqv vmhz {`{a~#Ao`hi< ajigta~K`iqoch#zv`ceg~f#afq2 hvgK{f}#afqA~hj` Jigta~ hz ` [m#F# j`cfhf`va `v vma Fa{`~voacv ge Ajgcgohjz) Qchua~zhvx ge T`zmhcdvgc# Mh~g Hvg hz `zzgjh`va {~geazzg~ ge ajgcgohjz `v [g~vi`cf Zv`va Qchua~zhvx#Vma uhatz a}{~azzaf hc vmhz {`{a~ `~a vma uhatz ge vma `qvmg~z `cf fg cgv cajazz`~hix~aeiajv vma uhatz g~ {gihjhaz ge @FNH) vma @zh`c Fauaig{oacv N`cb -@FN() hvz Ng`~f ge Fh~ajvg~z) g~ vma dgua~coacvz vmax ~a{~azacv# @FNH fgaz cgv dq`~`cvaa vma `jjq~`jx ge vma f`v` hcjiqfaf hc vmhz {`{a~ `cf `jja{vz cg ~az{gczhnhihvx eg~ `cx jgczapqacjaz ge vmah~ qza# Va~ohcgigdx qzaf o`x cgv cajazz`~hix na jgczhzvacv thvm @FN geehjh`i va~oz# @zh`c Fauaig{oacv N`cb HczvhvqvaB`zqohd`zabh Nqhifhcd =E:/>/1 B`zqohd`zabh) Jmhxgf`/bqVgbxg 0;;/5;;=) L`{`cVai< "=0/:/:18:/11;;E`}< "=0/:/:18:/1140Q^I< ttt#`fnh#g~dA/o`hi< hcegK`fnh#g~d¨ >;0> @zh`c Fauaig{oacv N`cb Hczvhvqva
 
 @FNH Tg~bhcd [`{a~ 6;; Jigta~ `cf Hvg
@nzv~`jv
Vmhz {`{a~ a}`ohcaz vma zv`vhzvhj`i c`vq~a ge vma {a~zhzvacjx ge jq~~acv `jjgqcv n`i`cjaz `cf hvzfava~ohc`cvz# Thvm vma `zzqo{vhgc vm`v zv`vhgc`~x jq~~acv `jjgqcv za~haz aczq~az vma igcd/~qcnqfdav jgczv~`hcv tmhia jgqcv~haz o`x a}{a~hacja ’igj`i cgc/zv`vhgc`~hvx‟ hc jq~~acv `jjgqcvn`i`cjaz) ta a}`ohca vma fxc`ohjz ge jq~~acv `jjgqcv n`i`cjaz `j~gzz ` {`cai ge 4; jgqcv~haz#Ta ehcf vm`v gcja ta `iigt jq~~acv `jjgqcv za~haz vg v`ba ~adhoa zmhevz nx `{{ixhcd ` O`~bgu/zthvjmhcd -OZ( {~gjazz) ta `~a `nia cgv gcix vg ~alajv vma qchv ~ggv cqii mx{gvmazhz eg~ ` oqjmhcj~a`zaf cqona~ ge jgqcv~haz vm`c thvm zv`cf`~f ihca`~ qchv ~ggv vazvz) nqv `izg vg hfacvhexcgv`nia j~gzz/jgqcv~x fheea~acjaz hc vma vhohcd `cf fq~`vhgc ge zv`vhgc`~x `cf igj`iix cgc/zv`vhgc`~x ~adhoaz# @~oaf thvm vma zv~qjvq~`i n~a`b f`vaz vma OZ/@FE vazvhcd {~guhfaz) tahcuazvhd`va vma fava~ohc`cvz ge vma fheea~acv fad~aaz ge jq~~acv `jjgqcv {a~zhzvacja# Ta ehcfvm`v aoa~dhcd o`~bav jgqcv~haz thvm eh}af a}jm`cda ~`va ~adhoa g~ jgqcv~haz thvm d~a`va~ ehc`cjh`i g{accazz `~a og~a ihbaix vg acva~ ` ~`cfgo t`ib ~adhoa) tmhjm hz og~a auhfacv `ogcdjgqcv~haz thvm jq~~acv `jjgqcv faehjhvz# Eg~ jgqcv~haz thvm `ii iauaiz ge hcjgoa) v~`fa g{accazzfaj~a`zaz vma ihbaihmggf ge acva~hcd vma ~`cfgo t`ib ~adhoa) {~azqo`nix ~afqjhcd vma jgzv ge jq~~acv `jjgqcv `flqzvoacvz# @izg) jgqcv~haz thvm nqfdav faehjhvz vacf vg zv`x hc zv`vhgc`~x~adhoaz) zg fg vmgza thvm jq~~acv `jjgqcv faehjhvz) ho{ixhcd vm`v o`~bavz eg~ja vmaza jgqcv~hazvg ~an`i`cja vmah~ jq~~acv `jjgqcv hon`i`cjaz# Tmac ta a}`ohca vma fava~ohc`cvz ge u`~hgqzfad~aaz ge jq~~acv `jjgqcv {a~zhzvacja) vma vx{a ge a}jm`cda ~`va ~adhoaz cg igcda~ `eeajvz vmaa}vacv ge jq~~acv `jjgqcv {a~zhzvacja# Mgtaua~) jgqcv~haz thvm d~a`va~ v~`fa g~ ehc`cjh`ig{accazz) g~ vmgza thvm ogqcvhcd {~azzq~a e~go ~a`i a}jm`cda ~`va ohz`ihdcoacv vacf vg m`ua` zo`iia~ fad~aa ge jq~~acv `jjgqcv {a~zhzvacja tmhia hcva~c`vhgc`i ~aza~uaz mgifhcd zaaoz vgjgcv~hnqva vg ` i`~da~ fad~aa ge {a~zhzvacja#
LAI Ji`zzhehj`vhgc<
E:>) E60
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->