Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulamin Karierowo.com

Regulamin Karierowo.com

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Regulamin Karierowo.com
Regulamin Karierowo.com

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Dziennik Internautów on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
Regulamin korzystania z serwisu Karierowo.com z dnia 18.10.2012 r.I. Postanowienia ogólne
1. Work of World Aleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczdenie usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby świadczeniausług serwisu Karierowo.com2. Usługodawcą usług realizowanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Work of WorldAleksander Zych z siedziba w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8, NIP 595-126-32-04 REGON302209427
II. Definicje
1. Karierowo.com - Serwis internetowy oferujący pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy pracownikami i pracodawcami.2. Administrator - Administratorem serwisu jest Work of World Aleksander Zych3. Usługodawca - Work of World Aleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin29/84. Użytkownik - Osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zarejestrowana w serwisie Karierowo.com i posiadająca swoją wizytówkę, zwanydalej "usługobiorcą"5. Wizytówka - Miejsce na stronie www.karierowo.com, gdzie publikowany jest zbiór informacji, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie www.karierowo.com6. Umowa - Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem aWork of World Aleksander Zych z chwilą akceptacji regulaminu przez Użytkownika,o treści odpowiadającej treści niniejszego regulaminu.7. Usługa "My CV" - Usługa świadczona przez Work of World Aleksander Zych na rzeczUsługobiorcy.8. Regulamin - Niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisua w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz warunki zawierania i rozwiązywaniaumowy.
III. Dane osobowe oraz polityka prywatoności
1. Work of World przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do utworzeniawizytówki Użytkownika, nawiązaniu oraz rozwiązaniu umowy, realizacji usług świadczonychdrogą elektroniczną a także dokonania rozliczeń z użytkownikiem.2. Użytkownik ma obowiązek zaktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym poprzez przekazanie ich usługodawcy drogą mailową niezwłocznie po zaistnieniu zmian.3. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych, które podał w formularzu rejestracyjnym ausługodawca ma obowiązek udostępnić te dane Użytkownikowi.
 
IV. Wymagania techniczne
1. W celu korzystania z serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp dosieci internet, przeglądarki internetowej oraz konto poczty e-mail.2. W celu prawidłowego wyświetlania strony zaleca się korzystanie z nowszych wersji przegladarek internetowych.
V. Prawa Autorskie
1. Nazwa oraz wygląd graficzny serwisu Karierowo.com, jego koncepcja oraz oprogramowaniewraz z bazą danych podlegają ochronie prawnej zgodnie z Polskim Prawie Autorskim.2. Zabronione jest używanie nazwy serwisu Karierowo.com, powielanie, kopiowanie,modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części serwisu w całości lub w w części w celach marketingowych, handlowych, reklamowych lubinnych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu jakim jest Work of World Aleksander Zych, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
VI. Rejestracja
1. Warunkiem rozpoczęci świadczenia usługi przez usługodawcę na rzecz Użytkownika(usługobiorcy) jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika.2. Podczas rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz warunkamiumowy i akceptuje w całości wszystkie warunki umowy oraz postanowienia regulaminu.3. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie i wykożystanie danych podanych podczas rejestracji, zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).4. Podczas rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodzica/opiekuna na prezentację w serwisie.5. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawaarcia umowy,że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym a załączone fotografie przedstawiają wiserunek osoby rejestrującej się oraz nie naruszają żadnych praw osób trzecich6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych danych, a w przypadku podejrzeń co do stanu faktycznego podanych danych, odmowy rejestracji lub poproszenie Użytkownika o podanie danych zgodnych ze stanem faktycznym7. Usługobiorca poprzez rejestrację zobowiązuje się do nie podejmowania działań zmierzających dowywołania szkód u osób trzecich lub mogących powodować zakłucenia w działaniu serwisu. Zadziałania takie uznaje się w szczególności:- przejmownaie adresów IP.- Nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego.- Użycie programu lub skryptu przeznaczonego do zakłócania działania serwisu.- Próby obejścia lub oszukania algorytmów mierzących czas lub inne parametry, konieczne doudokumentowania wykorzystania usługi.- Fałszowanie lub zniekształcanie informacji pozwalającej zinterpretować Użytkownika oraz
 
zatajenie takiej informacji.
VII. Opis usługi świadczonej przez Work of World na rzecz usługobiorcy
1. Przedmiotem świadczonej usługi jest utworzenie wizytówki "My CV" z informacji, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na stronie www.karierowo.com2. Prezentacja wizytówki "My CV" w serwisie Karierowo.com, który jest dostępny pod adresemwww.karierowo.com na okres jednego roku, licząc od dnia rejestracji.
VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy.
1. Niniejsze warunki stanowią treść umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Work of WorldAleksander Zych z siedzibą w Poznaniu, 61-806 ul. Św. Marcin 29/8.2. Warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowo wypełniony formularz oraz akceptacja postanowień regulaminu oraz warunków umowy.3. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w pełni warunki niniejszejumowy.4. Umowa jest zawierana na stronie www.karierowo.com, poprzez wypełnienie formularzarejestracyjnego oraz oświadczenie o zaznajomieniu się i akceptacją niniejszego regulaminu.5. Umowa na świadczenie usługi jest zawierania na okres jednego roku i wchodziw życie w dniu jej zawarcia.6. Opłata za cały okres świadczonej usługi wynosi 99zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).7. Usługobiorca zobowiązuje się do przekazania wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi narzecz Work of World Aleksander Zych poprzez wpłatę należności na rachunek bankowy, nr rachunku 46 1140 2017 0000 4202 1294 8352 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.8. Nieterminowe uiszczdenie należności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych zakażdy dzień zwłoki.9. Zgodnie z ustawą o świadczenie usług droga elektroniczną Użytkownikowi przysługuje prawoodstapienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.10. Oświadczenie odstąpienia od umowy dla swej ważności powinno zostac przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@karierowo.com11. Work of World Aleksander Zych dołada wszelkich starań aby serwis działał bez zakłuceń, jednak nie gwarantuje ciągłości w działaniu serwisu (przerwy techniczne).
IX. Prawa i odpowiedzialność
1. Work of World nie poddaje przeglądowi wszystkich treści zamieszczonych w serwisie przezUżytkownika.2. Work of World nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkownika serwisie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->