Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
New Renaissance om transsexualism, vård och situationen för transpersoner i Sverige

New Renaissance om transsexualism, vård och situationen för transpersoner i Sverige

Ratings: (0)|Views: 928 |Likes:
Published by Jens Odsvall
New Renaissance om transsexualism, vård och om situationen för transpersoner för övrigt inom Sverige.
New Renaissance om transsexualism, vård och om situationen för transpersoner för övrigt inom Sverige.

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Jens Odsvall on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
En medicinsk diagnos kan inte ignoreras, läggas åt sidan och därmed sluta vara i effekt
.Diagnoser är juridiskt bindande för de vilka den gäller och för omgivningen, fram tills dess att personen friskrives från den, eller att något annat föreligger som en orsak kan bevisas.En medicinsk diagnos är ett juridiskt bindande verktyg för hälso- sjukvården, myndigheter och för vårdtagare med lagstadgade följder för dessa och de vilket detta angår. Det är följder vilket vi tycker antingen att det är bra, eller som i fallet med TS dåligt när det får svåra konsekvenser. I fallet medTS är det enbart negativt med en diagnos som medför att den medför en patologiserande av personen, på inte helt riktiga och vetenskapliga grunder, eller av det specifika tillståndets genes där orsaken inte är helt klarlagd eller förstådd. Effekten av hur patologiseringen verkar och inverkar menligt på de vilka söker för en utredning är däremot rätt uppenbar, både ur en social som ur ensocioekonomisk synvinkel.Den som tror att medicinska diagnoser inte spelar någon roll vid olika bedömningar av en personoch en persons liv, lever i en villfarelse över vad som gäller. Detta gäller juridiskt och praktiskt för vad som gäller inom svensk hälso- sjukvård, det återspeglar även den faktiska myndighetsutövningsom vården har och utövar över våra liv. Ställda diagnoser innebär även ett socialt ingrepp för  berörda parter, beroende på hur definitionen av den lyder.
Det går på inget sätt att tänka bort detta som om det saknade betydelse
, exempelvis för enadoptionsbyrå eller annan myndighet.Det är lagrummet för den satta diagnosen och utlåtanden som gäller när de gör sina bedömningar om en transperson som sökanden, personens lämplighet över lag och lämplighet somadoptivförälder vid adoptionsfrågor.
Diagnosen transsexualism (TS) är en psykiatrisk diagnos
, med en viss innebörd och betydelseför de vilka är berörda av denna.Den lagliga juridiska innebörden av diagnosen har sina följdverkningar för patienten, den kan maninte undkomma lika lite som diagnosen diabetes.Det är på inget sätt diskriminering att neka en transperson adoption, med hänvisning till personensmentala status och sjukdom när den är kronisk och obotbar enligt diagnoskriterierna.Det behöver inte stå någonstans som om det vore infört i lagtext, eller i andra regler ochförordningar om att transpersoner ska exkluderas från att adoptera, det är klargjort mer än nogutefter de givna diagnoskriterierna.Personer med en personlighetsstörning av en så pass allvarlig natur, kan givetvis bli och i praktikenvara exkluderade och det blir de."
Osäkerheter kvarstår ännu kring huruvida en person anses fortfarande vara transsexuell efter en juridisk könskorrigering eller inte. Dock tycks en grad av patologisering kvarligga för den person som genomgått en sådan korrigering, vilket får anses lika anmärkningsvärt som själva det faktumatt patologiseringen i sig överhuvudtaget kvarstår. Frågan är hur detta påverkar möjligheter till  familjebildning via exempelvis assisterad befruktning 
," [Citat NR ].
Detta kommer sig av att Socialstyrelsen ej har avpatologiserat diagnosen transsexualism
, detkan inte regeringen eller riksdagen göra. Även om utredaren påpekar denna diskrepans.Transsexualism är redan en psykiatrisk diagnos, det är helt oberoende av det personliga tyckandet i
 
sakfrågan.Diagnosen ställs när utredningen är färdig och transsexualism fastställes av utredarna, i praktiken blir det av Rättsliga Rådet på Socialstyrelsen och vid uppvisandet av en permanent sterilitet enligtgällande lagstiftning (Lag 1972:119), Rättsliga Rådet fastställer då diagnosen transsexualism och ett byte kan då få ske i en juridisk mening. Eventuella plastikoperationer, är inte att betrakta som ettkrav eller en nödvändighet.
Behandlingen av transsexuella är helt beroende av att det är en medicinsk diagnos
för atterhålla behandling, få en kostnadstäckning via statliga medel och hjälp via hälso- sjukvården.En av de viktigaste aspekterna på vården av transpersoner och diagnostiken, det är den patologisering av patientgruppen som föreligger, där diagnosen är av psykiatrisk natur i stället för somatisk. Den borde ändras från den psykiatriska till en somatisk, när det vetenskapligt inte går attfastställa någon form av psykiatri i bakgrunden som bakomliggande orsak till syndromet [ NHS]Däremot som en följd av och på grund av den mycket utsatta sociala och socioekonomiska situation personer befinner sig under, utöver det rent fysiologiska och eventuellt postoperativt, far dessa personer illa av den situation de lever under [Cecilia Dhejne et al. ]. Vi borde se på TS som ett tillstånd och inte en sjukdom som är till men för personen, när det föreligger en inkongruens mellankönsidentitet och den biologiska kroppen. Det antas föreligga en psykiatri utifrån kriteriet, att könoch könsidentitet skulle vara binära företeelser. Att påstå något annat är därmed en personlighetsstörning hos den person som påstår sig inneha just detta, att hen påstår sig ha en annankönsidentitet än vad det anatomiska och biologiska påvisar blir därmed en personlighetsstörning.Därmed är det mer av en normerande politisk och av religiös övertygelse, än vad det är av enfaktabaserad och vetenskapligt betingad definition av TS och en korrekt ställd diagnos.Det behöver inte ens vara en faktisk sjukdom, utan ett tillstånd som kan betraktas som och jämställas med sjukdom och ska därmed hanteras av hälso- sjukvården.Enligt lagstiftaren:Ds 2012:46:"
2.4.1 Allmänt om transsexualism Det bör noteras att när en ändring av könstillhörigheten har  genomförts, är personen i lagens mening inte längre transsexuell,utan har antingen kvinnlig eller manlig könstillhörighet.
"
Enligt lagstiftaren är patienten frisk efter det juridiska fastställandet
, men inte enligt hälso-sjukvården där diagnosen och patologin kvarstår.Oss (NR) veterligen har ingen transperson friskförklarats, utan att ha backat från sin övertygelseom- och efter att ha erkänt sitt misstag att vara född i fel kropp. Vilket är det logiska vid personlighetsstörningar, där en bristande sjukdomsinsikt gäller.
Patologiseringen kvarstår och är juridiskt bindande
. Lagstiftaren kan på inget sätt friskförklara patientgruppen, det kan enbart behörig vårdpersonal göra (läkare, psykiatriker). Vilket är den del avlagkomplexet som måste ändras av Socialstyrelsen och av hälso- sjukvården. När Socialstyrelsenoch hälso- sjukvården har detta uppdrag att uppdatera, förnya och korrigera felaktigheter efter desenaste vetenskapliga rönen. Vilket NR påpekar i sitt remissyttrande och vi hoppas att så givetvissker.Ju fler som kritiserar denna diskrepans ju bättre är det och patologiseringen kan förhoppningsvis tas bort.Den är inte avlägsnad ur den kommande DSM V, den psykiatriska manualen i USA, därmed lär denäven finnas kvar i den kommande ICD 11. ICD som är baserad på DSM är den diagnosmanual
 
(WHO) som vi följer här i Sverige. Patologiseringen är då troligen kvar, när ICD 11 förmodligensläpps under 2014.[Socialstyrelsen
 
Transsexualism klassas som en psykisk sjukdom enligt WHO:s sjukdomsklassifikationssystem ICD-10. Frågan om transsexualism som psykiatrisk diagnos och huruvida det huvudsakligen är ett psykiatriskt, endokrinologiskt eller neurologiskt tillstånd är en fråga som ska ställas till kliniker och forskareinom området. När det finns konsensus inom vetenskapssamhället kanman ändra i ICD-10. ICD är en internationell klassifikation och en global  statistisk konvention. För närvarande pågår ett arbete med en uppdatering av ICD 10 till ICD-11. Ett beslut avseende en reviderad ICD-11 beräknas fattasav WHO år 2014-2015. I september 2010 väntas en preliminär första versionav ICD-11 för testning.
En väsentlig del av förklaringen bakom och varför patologiseringen med största sannolikhetkommer att kvarstå i den kommande ICD 11
, är att den diagnosavdelningen sammanställs avmycket starka politiska och ekonomiska intressen i den bakomliggande [ex-gay rörelsen] för ett bevarande av patologin. Det är en rörelse i USA som går mot vetenskap och beprövad erfarenhet, deanser att könsidentitet och sexuell läggning kan behandlas och botas. Det är personer vilka driver vårdinrättningar baserade på en sådan behandlingsmodell, trotts att den samlade vetenskapen anser det vara helt normalt och även direkt skadligt att försöka behandla HBT-personer friska, när det är en frisk och manifest del av personligheten och inte en mental sjukdom. Här kan vi direkt hänföratill en ren politisering av även den svenska diagnostiken, när likartade förklaringsmodeller vidmakthålls av ideologiska och politiska anledningar.[Diagnoskoder ]Kod: F64.0Text: TranssexualismAvsnitt: Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna (F60-F69)Kapitel: Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99)
Vad som nu har tagits upp är relevant till den ståndpunkt, utifrån vilket NR har kritiseratlagförslaget
; Ds 2012:46. Det är även relevant när frågeställningarna runt transsexualismdiskuteras, om det skulle föreligga oklarheter om vilken ståndpunkt och faktabas NR har för attformulera den synnerligen hårda kritik av lagförslaget som vi nu har gjort.
Lagförslaget Ds 2012:46 lever inte upp till de förväntningar som transpersoner ochstödföreningar kan kräva av en ny lagstiftning på området
. När för många hål och oklarheter kvarstår, detta till en stor nackdel för transpersoner. Lagförslaget lever inte upp till den standardman kan förvänta sig av en modern lagstiftning, när den ej synes helt kompatibel medEuropakonventionerna och FN-stadgarna. Detta avseende de mänskliga rättigheterna, de mänskligarättigheterna gäller dock ej för kravet på att få bli förälder men kan ses som ett legitimt krav attställa på vår egen lagstiftning, för att ge personer rätt och erhålla samma tillgång till vad som redanföreligger för barnlösa par i övrigt när det kommer till assisterad hjälp och möjligheter till adoptionvilket även med den nya lagen försvåras. Det var på grund av det man kallar för begäran om

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->