Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sprawozdanie-rownosc

Sprawozdanie-rownosc

Ratings: (0)|Views: 2,993 |Likes:
Published by di24pl

More info:

Published by: di24pl on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
 
RR\921620PL.doc PE491.091v02-00
PL
Zjednoczona w róŜnorodności 
PL
PARLAMENT EUROPEJSKI2009 - 2014
Dokument z posiedzenia
A7-0401/2012
6.12.2012
SPRAWOZDANIE
w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE(2012/2116(INI))Komisja Praw Kobiet i RównouprawnieniaSprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard
 
 
PE491.091v02-00 2/20 RR\921620PL.doc
PL
PR_INI
SPIS TREŚCIStrona
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...............................................3
 
UZASADNIENIE....................................................................................................................17
 
WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI.......................................................20
 
 
 
RR\921620PL.doc 3/20 PE491.091v02-00
PL
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 
w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE(2012/2116(INI))
 Parlament Europejski,
 – uwzględniając deklarację pekińską i platformę działania przyjęte w dniu 15 września1995 r. podczas IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, a takŜe rezolucjeParlamentu: z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie skutków przyjęcia platformy działania zPekinu
1
, z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wniosków z IV Światowej Konferencji natemat Kobiet – Platforma działania (Pekin + 10)
2
, a takŜe z 25 lutego 2010 r. w sprawiedziałań następczych w związku z pekińską platformą działania (Pekin +15)
3
, – uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjętą przez ONZ w 1979 r., – uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, podkreślający wartości wspólne państwom członkowskim takie jak: pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja,sprawiedliwość, solidarność oraz równość kobiet i męŜczyzn, – uwzględniając art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), odnoszącysię do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, – uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca2006 r. w sprawie wprowadzenia w Ŝycie zasady równości szans oraz równegotraktowania kobiet i męŜczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (przekształcenie) orazdyrektywę Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w Ŝycie zasadę równego traktowania męŜczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług orazdostarczania towarów i usług
4
; – uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE z dnia 23września 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzeniaw Ŝycie zasady równego traktowania męŜczyzn i kobiet w zakresie dostępu dozatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy
5
, – uwzględniając konkluzje Rady z dnia 2 grudnia 1998 r., w których ustalono, Ŝe corocznaocena realizacji pekińskiej platformy działania będzie obejmować ilościowe i jakościowewskaźniki oraz poziomy odniesienia, – uwzględniając wspólną deklarację ministrów państw członkowskich UE ds. równości płci przyjętą w dniu 4 lutego 2005 r. w ramach przeglądu pekińskiej platformy działania po 10latach, w której to deklaracji m.in. potwierdzili oni swoje zdecydowane poparcie i
1
Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 258.
2
Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 247.
3
Dz.U. C 348 E z 21.12.2010, s. 11.
4
Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
5
Dz.U. L 269 z 5.10.2002, s. 15.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->