Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Klimaatactieplan 2013-2015 Regio Noord-Veluwe

Klimaatactieplan 2013-2015 Regio Noord-Veluwe

Ratings: (0)|Views: 325 |Likes:
Published by Energiemedia

More info:

Published by: Energiemedia on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
1
Klimaatactieplan2013-2015
December 2012
 
2
Klimaatactieplan 2013-2015Achtergrond
 Het wordt steeds duidelijker dat de organisatie van het energiesysteem anders moet.Fossiele energie wordt steeds schaarser en dus duurder. Er bestaat een groteafhankelijkheid van grote energiebedrijven die vechten om de fossiele bronnen in politiekinstabiele landen. En de noodzakelijke reductie van de CO2-uitstoot blijft achter bij dewenselijke scenario’s.Het voorkomen van een onbetaalbare, fossielafhankelijke en niet duurzameenergietoekomst is voor ons een reden om door te gaan met het Klimaatactieplan. Wehopen hiermee betaalbare, eigen en duurzame energie in de regio te realiseren. We ziendit tevens als kans om de regionale sociale cohesie en economie te versterken en anderezaken zoals geld, werk, zorg, biodiversiteit, klimaatverandering, luchtkwaliteit en voedselte adresseren.
Waar staan we anno 2013?
Acht regiogemeenten hebben de afgelopen jaren ingezet op het formuleren en uitvoerenvan klimaatbeleid. Het afgelopen Klimaat Actie Plan heeft gedurende de periode 2009-2012 enkele piketpaaltjes geslagen voor de toekomst:1.
 
Eigen organisatiea.
 
Verkenning Energiemanagement gemeentelijke voorzieningenb.
 
Criteria voor Duurzaam inkopenc.
 
Gebruik van Groene stroom en gas voor gemeentelijk gebouwend.
 
Adviezen en planning voor realisatie duurzaam wagenpark2.
 
Inwonersa.
 
Bouwstenen voor gemeentelijk beleid energiezuinige nieuwbouwb.
 
Stimuleringsubsidie woningisolatie / energie opwekkingc.
 
Bewustwording en stimulering via activiteiten platform Veluwe Duurzaam3.
 
Bedrijvena.
 
Afspraken energiebesparing met woningcorporatiesb.
 
Energie- en wagenparkscans bij MKB-bedrijvenc.
 
Agendering energiebesparing bij gemeentelijke toezichthouders milieud.
 
Kansen duurzaamheid op bedrijventerreinenDaarnaast hebben we gezamenlijk enkele overkoepelende activiteiten in gang gezet diekennis en ervaring hebben opgeleverd m.b.t. de kansen voor grootschalige DuurzameEnergie en de Biobased Economy.Deze kennistrajecten en kaders zien we als een voorzichtige start van de transitie naarenergiezuinig en duurzaam. Met dit vervolgprogramma geven de gemeenten Elburg,Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet en Putten aan verder te willen op de ingeslagenweg. De Regio Noord-Veluwe levert daarbij inhoudelijke ondersteuning en projectleiding.
 
Energierekening regio NV is € 500 miljoen / jaar
 
Totale emissies regio NV is 1400 kton/jaar
o
 
Verkeer en Vervoer 300 kton/jaar
o
 
Woningbouw 400 kton/jaar
o
 
Bedrijven 700 kton/jaar
 
Per inwoner 7 ton emissie per jaar (landelijk 12 ton/j)
 
Huidig percentage DE is 1,5% (landelijk 3,75%)
 
Maximaal te behalen CO2 reductie (besparing en DE): 605 kton/jaar (is 43% in2022)
 
3
Wat gaan we oppakken?
We gaan door op de ingeslagen weg richting energiezuinig en duurzaam via hetopwekken van duurzame energie, energiebesparing en het efficiënter gebruiken vanfossiele brandstoffen.
Ambitie
Structureel werken aan een duurzame overheid, energiebesparing, duurzameenergieproductie, schone en zuinige mobiliteit, duurzame bedrijven en eenklimaatbestendige leefomgeving.Vertrekpunt hierbij is dat we de uitvoering hiervan samen doen: samenwerking tussengemeenten, tussen verschillende afdelingen maar ook samenwerken met ProvincieGelderland, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijkeorganisaties e.d. De komende drie jaren leggen we de nadruk op het realiseren vanresultaten die ook na 2015 vruchten zullen opleveren.
Missie
Wij werken samen aan een energiezuinige en groene Noord-Veluwe- Gemeenten: Wij doen en inspireren met aansprekende acties: Wij zijn duurzaam- Bedrijven en organisaties: Wij zijn koploper- Huishoudens / Inwoners: Wij nemen initiatiefOmdat we met beperkte middelen het nodige willen bereiken zullen we vooral inzettenop het motiveren en inspireren van partijen door stimulerende activiteiten en projecten.
Doelen
2% energiebesparing per jaar, 20% CO2-reductie in 2020 en 20% opwekking vanDuurzame Energie in 2020 (t.o.v.1990).De weg naar het behalen van deze doelstellingen stippelen we uit in gemeentelijke enregionale routekaarten. 2015 is de toekomstige vertrekhalte. 2020 is een tussenstation.We vervolgen de route daarna naar CO2-neutraal (inclusief mobiliteit). Wat daar voornodig is en wanneer we daar zijn maken we deze periode helder.
Focus / afbakening
Om de impact van het klimaatbeleid zo groot mogelijk te laten zijn kiezen we voor eenbeperkt aantal regionale projecten (extern) en de doorwerking van ontwikkeld beleid inde gemeentelijke organisatie (intern).Focus Extern:- bedrijven: opschalen van toepassing van bestaande duurzame technieken- inwoners: energiebesparende maatregelen en opwekken van zonne-energieFocus Intern:- gemeenten: duurzaam beheer en energiezuinige gemeentelijke gebouwen / openbareruimte
Hoe
Met projecten die in hun uitvoering een bijdrage leveren aan onze doelstellingen.Voor zaken waar we als gemeenten zelf verantwoordelijk zijn, zetten we in op hetbehalen van concrete resultaten. Daarnaast hebben externe partijen een eigenverantwoordelijkheid in het behalen van resultaten die bijdragen aan de doelstellingen.Wij als gemeenten gaan zeker ook projecten uitvoeren die deze partijen aanmoedigen tothet ondernemen van stappen.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->