Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Xung VI

Ky Thuat Xung VI

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Mike Hoang

More info:

Published by: Mike Hoang on Jul 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

 
Bài gi
ng K
thu
t Xung Ch
ươ
ng 6
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi
 
Trang 88
CHÖÔNG 6.MAÏCH ÑA HAØI
I.
 
KHAÙI NIEÄM
Heä thoáng maïch ñieän töû coù theå taïo ra dao ñoäng ôû nhieàu daïng khaùc nhau nhö:dao ñoäng hình sin (dao ñoäng ñieàu hoøa), maïch taïo xung chöõ nhaät, maïch taïoxung tam giaùc... caùc maïch taïo dao ñoäng xung ñöôïc öùng duïng khaù phoå bieántrong heä thoáng ñieàu khieån, thoâng tin soá vaø trong haàu heát caùc heä thoáng ñieän töûsoá.Trong kyõ thuaät xung, ñeå taïo caùc dao ñoäng khoâng sin, ngöôøi ta thöôøng duøngcaùc boä dao ñoäng tích thoaùt.
 Dao ñoäng tích thoaùt
laø caùc dao ñoäng rôøi raïc, bôûivì haøm cuûa doøng ñieän hoaëc ñieän aùp theo thôøi gian coù phaàn giaùn ñoaïn. Veàmaët vaät lyù, trong caùc boä dao ñoäng sin, ngoaøi caùc linh kieän ñieän töû coøn coù haiphaàn töû phaûn khaùng L vaø C ñeå taïo dao ñoäng, trong ñoù xaûy ra quaù trình traoñoåi naêng löôïng moät caùch laàn löôït giöõa naêng löôïng töø tröôøng tích luõy trongcuoän daây vaø naêng löôïng ñieän tröôøng tích luõy trong tuï ñieän, sau moãi chu kyødao ñoäng, naêng löôïng tích luõy trong caùc phaàn töû phaûn khaùng bò tieâu hao bôûiphaàn töû ñieän trôû toån hao cuûa maïch dao ñoäng, thöïc teá löôïng tieâu hao naøy raátnhoû. Ngöôïc laïi trong caùc boä dao ñoäng tích thoaùt chæ chöùa moät phaàn töû tích luõynaêng löôïng, maø thöôøng gaëp nhaát laø tuï ñieän.Caùc boä dao ñoäng tích thoaùt thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå taïo caùc xung vuoâng coùñoä roäng khaùc nhau vaø coù theå laøm vieäc ôû caùc cheá ñoä sau : cheá ñoä töï dao ñoäng,kích thích töø ngoaøi.Dao ñoäng ña haøi laø moät loaïi daïng maïch dao ñoäng tích thoaùt, noù laø maïch taïoxung vuoâng cô baûn nhaát caùc daïng ña haøi thöôøng gaëp trong kyõ thuaät xung nhö sau :
1.
 
Maïch Ña Haøi Baát OÅn (Astable Multivibrator)
Ñaây laø daïng maïch khoâng coù traïng thaùi oån ñònh (ña haøi töï dao ñoäng, töï kích).Chu kyø laäp laïi vaø bieân ñoä cuûa xung taïo ra ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc thoâng soá cuûa boä ña haøi vaø ñieän aùp nguoàn cung caáp. Caùc maïch dao ñoäng ña haøi töï kíchcoù ñoä oån ñònh thaáp.
 
Bài gi
ng K
thu
t Xung Ch
ươ
ng 6
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi
 
Trang 89
Ngoõ ra cuûa boä dao ñoäng ña haøi töï kích luaân phieân thay ñoåi theo hai giaù trò ôûmöùc thaáp vaø möùc cao.
2.
 
Maïch Ña Haøi Ñôn OÅn (Monostable Multivibrator)
Khi maïch hoaït ñoäng ôû cheá ñoä naøy, neáu khoâng cung caáp ñieän aùp ñieàu khieåntöø beân ngoaøi thì boä dao ñoäng ña haøi naèm ôû traïng thaùi oån ñònh. Khi coù xungñieàu khieån, thöôøng laø caùc xung kích thích coù ñoä roäng heïp, thì noù chuyeån sangcheá ñoä khoâng oån ñònh trong moät khoaûng thôøi gian roài trôû laïi traïng thaùi banñaàu vaø keát quaû ngoõ ra cho ra moät xung.Thôøi gian boä dao ñoäng ña haøi naèm ôû traïng thaùi khoâng oån ñònh daøi hay ngaénlaø do caùc tham soá cuûa maïch quyeát ñònh. Ngoõ ra cuûa boä dao ñoäng ña haøi ñônoån coù moät traïng thaùi oån ñònh (hoaëc ôû möùc cao hoaëc möùc thaáp). Maïch naøy coøncoù teân goïi laø ña haøi ñôïi, ña haøi moät traïng thaùi beàn.Xung kích töø beân ngoaøi coù theå laø xung gai nhoïn aâm hoaëc döông, chu kyø vaøbieân ñoä do maïch quyeát ñònh.
3.
 
Maïch Ña Haøi Hai Traïng Thaùi Oån Ñònh Khoâng Ñoái Xöùng (Schmitt Trigger)
Ñaây laø daïng maïch söûa daïng xung ñeå cho ra caùc xung vuoâng. Ñieän aùp ngoõ raôû möùc cao, thaáp vaø quaù trình chuyeån ñoåi traïng thaùi giöõa möùc thaáp vaø möùccao laø tuøy thuoäc vaøo thôøi ñieåm ñieän aùp ngoõ vaøo vöôït qua hai ngöôõng kíchtreân vaø kích döôùi.
4.
 
Maïch Ña Haøi Hai Traïng Thaùi Oån Ñònh Ñoái Xöùng (Bistable Multivibrator)
Daïng maïch naøy coøn goïi laø Flip-Flop (maïch laät hay baáp beânh). Ñaây laø phaàntöû quan troïng trong lónh vöïc ñieän töû soá, maùy tính. Bao goàm caùc loaïi Flip-FlopRS, JK, T, D, noù ñöôïc taïo ra bôûi caùc linh kieän rôøi. Ngaøy nay chuû yeáu cheá taïobaèng coâng ngheä vi maïch.
5.
 
Cheá taïo maïch ña haøi
Coù nhieàu caùch taïo ra maïch ña haøi, trong ñoù ta quan taâm ñeán
 
Duøng vi maïch töông töï (OpAmp)
 
Duøng vi maïch soá 
 
Duøng vi maïch chuyeân duïng (VD 555)
 
Duøng linh kieän rôøi (BJT, FET)
 
Duøng caùc linh kieän coù vuøng ñieän trôû aâm (diode tunnel hay UJT)
 
Duøng daïng maïch dao ñoäng ngheït (blocking oscilator)
 
Bài gi
ng K
thu
t Xung Ch
ươ
ng 6
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi
 
Trang 90
II.
 
MAÏCH DAO ÑOÄNG ÑA HAØI DUØNG CAÙC LINH KIEÄN TÖÔNG TÖÏ1.
 
Maïch Schmitt Trigger
Trong lónh vöïc ñieàu khieån, caùc thieát bò ñieän chæ laøm vieäc ôû moät trong hai traïngthaùi, töôïng tröng bôûi hai möùc 1 vaø 0 nhö trong kyõ thuaät soá. Ngöôøi ta duøngmaïch Schmitt Strigger ñeå ñoåi töø tín hieäu lieân tuïc ra tín hieäu vuoâng coù khaûnaêng choáng nhieãu cao.Maïch Schmitt Trigger laø maïch coù hai traïng thaùi caân baèng oån ñònh vaø coù khaûnaêng chuyeån moät caùch ñoät bieán töø traïng thaùi caân baèng naøy sang traïng thaùi caânbaèng khaùc khi maïch ñöôïc kích thíchCaùc Schmitt trigger ñöôïc söû duïng raát roäng raõi trong kyõ thuaät xung nhö ñeámxung, chia taàn, taïo caùc xung ñieàu khieån trong caùc maïch tích phaân, maïch taïoñieän aùp bieán ñoåi ñöôøng thaúng v.v…Hình 6.1.Ñaëc tuyeán cuûa triggerNoùi chung caùc trigger ñeàu coù ñaëc tuyeán U
ra
= f(U
v
) coù daïng laø moät voøng treãnhö hình treân, caùc möùc ñieän aùp U
ng1
U
ng2
ñöôïc goïi laø caùc möùxc ñieän aùpngöôõng
t
1
t
2
U
ng1
U
ng2
U
v
U
ra
t
 
0
 
t
1
t
2
U
1
U
2
U
ra
U
v

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->