Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chong on o Toa Nha Etown

Chong on o Toa Nha Etown

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Lê Anh Kiệt

More info:

Published by: Lê Anh Kiệt on Jul 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉC
BHLÑ: Baûo Hoä Lao ÑoängTCVN: Tieâu Chuaån Vieät NamNPÑ: Nhaø Phaùt ÑieänIEC ( Internotional Electriotechmical Commission ): Nhieäm vuï cuûa toå chöùc kó thuaät ño löôøng ñieän töû quoác teá 
 
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 1.
 
Boä xaây döïng tröôøng Ñaïi hoïc Kieán Truùc Haø Noäi –
Giaùo trình cô sôû aâm hoïckieá n truùc (duøng trong caùc tröôøng Ñaïi hoïc Kieán Truùc Vaø Xaây Döïng)
– nhaø xuaá t baûn Xaây döïng Haø Noäi 1979.
 2.
 
Phaïm Ñöùc Nguyeân –
 AÂm hoïc kieán truùc, cô sôûlyù thuyeát veà caùc giaûi phaùp öùng duïng
– Nhaø xuaát baûn KHKT Haø Noäi 2000.
 3.
 
Nguyeân Duy Ñoäng –
Thoâng gioù vaø kyõ thuaãt xöû lyù khí thaûi
– Nhaøxuaát baûnGiaùo duïc 2000.
 4.
 
Phaïm Ngoïc Ñaêng –
nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ñoâ thò vaø khu coângnghieäp
– Nhaø xuaá t baûn KHKT 1992.
 5.
 
Taêng Vaên Ñoaøn vaø Traàn Ñöùc Haï
Kyõ thuaät moâi tröôøng
– Nhaø xuaá t baûnGiaùo duïc 2001.
 6.
 
Nguyeãn Chí Taøi
Thuyeát minh tính toaùn ñaùnh giaùkhaû naêng caùch aâm, tieâuaâm ñoái vôùi caùc traïm phaùt ñieän
– Phaân vieän Baûo hoä Lao ñoäng Vieät Nam2002.
 
CHÖÔNGI: MÔÛ ÑAÀU
1.1 Giôùi Thieäu Veà Ñoà Aùn.
Nöôùc ta trong giai ñoaïn phaùt trieån, tieán tôùi moät nöôùc coâng nghieäp hoùa hieänñaïi hoùa ñeå hoøa nhaäp vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. Ngaønh xaây döïng cuõng nhö ngaønh ñieän naêng ngaøy caøng phaùt trieån vôùi caùc toøa nhaø cao taàng vaø nhöõng traïm phaùt ñieän phuïc vuï rieâng cho nhu caàu chung ôûñoù. Tuy nhieân vôùi söï ñoåi môùi vaø phaùt trieån quaù möùc ñaõ coù söïtaùc ñoäng maïnh meõ tôùi moâi tröôøng,maø aûnh höôûng roõ nhaát töø  caùc traïm phaùt ñieän rieâng cuûa caùc toøa nhaø cao taàng laø söïoâ nhieãm vaø lan truyeàn tieáng oàn ra moâi tröôøng xung quanh. Phaàn lôùn caùc thieát bò coâng ngheä cuûa caùc traïmphaùt ñieän treân chöa coù söï ñaàu tö vaø hieän ñaïi hoùa cao neân gaây ra söï aûnh höôûng ñaùngkeå, gaây aûnh höôûng ñeá n söùc khoûe vaøñôøi soáng coäng ñoàng. Caùc taùc ñoäng chuû yeáu töø caùc traïm phaùt ñieän ñeán moâi tröôøng laø, oâ nhieãmtieáng oàn, khí.Trong ñoù ñaùng quan taâm nhaá t laø oâ nhieãm tieáng oàn vì ña soá caùc toøanhaø cao taàng ñeàu naèm trong caùc khu vöïc taäp trung daân cö neân vaá n ñeà ñöôïc ñaët ralaølaøm theá naøo ñeå giaûm bôùt ñoä oàn taïi nguoàn phaùt sinh cuõng nhö ngaên chaën noùlan truyeàn ra moâi tröôøng xung quanh.Töø nhöõng vaán ñeà thöïc teá treân vaø ñeå goùp phaàn caûi thieän moâi tröôøng,ngaênngöøa söï lan truyeàn tieáng oàn ra moâi tröôøng xung quanh,em ñaõtieán haønh ñoà aùn toátnhieäp vôùi ñeà taøi “Choáng oàn cho traïm phaùt ñieän cuûa toøa nhaø coâng ngheä caoE.TOWN.
1.2 Muïc Tieâu Cuûa Ñoà Aùn
Nguyeân cöùu vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp ngaên ngöøa vaøgiaûm thieåu caùc nguoàn phaùt sinh ra tieáng oàn vaø söï lan truyeàn cuûa noù ra moâi tröôøng xung quanh.Thieát keá heä thoáng choáng oàn rieâng cho traïm phaùt ñieän cuûa toøa nhaø E.TOWN
1.3. Phaïm Vi Cuûa Ñoà Aùn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->