Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Islamsko znanje

Islamsko znanje

Ratings:
(0)
|Views: 651|Likes:
Published by islamsoft-bih
Islamsko znanje
Islamsko znanje

More info:

Published by: islamsoft-bih on Aug 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

 
ISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJE
Grupa autora Grupa autora Grupa autora Grupa autora Grupa autora 
Sarajevo 2001 - 1422. G.H.
 
Naslov originala ILMUL - ISLAMILMUL - ISLAMILMUL - ISLAMILMUL - ISLAMILMUL - ISLAMNaslov prijevoda ISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEISLAMSKO ZNANJEAutoriMennaEl - Kattan (O Kuranu), hfz. Senaid Zajimovi} (O akidi)hfz. D`evad Hrva~i} (O fikhu), Merzuk Had`ihur{idovi} (O edebu i ahlaku)Muhamed Mehanovi} (O had`u), mr. Salih Kurdi (O islamskoj vlasti)))))PrevodilacMuhamed \uliman[erijatski recenzentMuhamed Por~Stru~ni saradnicidr. Zuhdija Adilovi} (Akida), dr. [ukrija Rami} (Fikh), Rasim Brkovi} (Kur’an)Likovno - tehni~kiurednikNed`ad Kazi}, Fatih FarhaLektor - korektorNedim Hara~i}, Omer Resulovi}DTPKavazovi} D & T, Sarajevo, Mersad Mujagi}[tampaOKO- SarajevoTira`:30 000KNJIGA BROJ 3Tre}e izdanjeBESPLATNI PRIMJERAKIzdava~Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`avVVVVVisoki saudijski komitet isoki saudijski komitet isoki saudijski komitet isoki saudijski komitet isoki saudijski komitet za pomo} BiHiKulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd”Kulturni centar “Kralj Fahd” u Sarajevu
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA”KRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i HercegovineUDK 297ISLAMSKO znanje / (Menna’ El - Kattan ... (et al.); prevodilac Muhamed \uliman). - 3. izd. -Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 352 str.; 20 cm. - (Visokisaudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 3)Prijevod djela: Ilmul - islamISBN 9958 - 880 - 15 - 61. el - Kattan, Menna’COBISS - ID 790790
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
PREDGOVORPREDGOVORPREDGOVORPREDGOVORPREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ~ovjek ne zna. HvalaAllahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio:
“I doista, ovo jepravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje odputa Njegova.” (El - En‘am, 153)
Uzvi{eni Allah, tako|er, veli:
“Reci: ‘Zar su isti onikoji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9).
Uzvi{eni tako|er veli:
“Zato vjerujteu Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8)
Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:
“Reci: ‘Meni je,doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57)
, na{eg Vjerovjesnika Muhammeda,sallallahu alejhi ve selleme.Najuzvi{enija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanjavjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije.U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kaovrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji inajdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. Acilj i svrha egzistencije jeste ~injenje ibadeta Allahu:
“D`ine i ljude stvorio sam samozato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56)
Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednikaVisokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad,ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu, posebno uovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temeljeislama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom,najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivaliislam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MunibTahira Alic liked this
Mirsad Smajlovic liked this
iganzuli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->