Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cach_Xem_Chi_Tay_P1

Cach_Xem_Chi_Tay_P1

Ratings: (0)|Views: 159|Likes:
Published by nqdinh

More info:

Published by: nqdinh on Aug 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com– hoanghai85lc@yahoo.co  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206104
Education E-Books: HD011206104Compiled & Published by RoseaCách Xem Ch
Tay P1
Đ
ã t
lâu, thu
t xem ch
tay
đ
ã có m
t v
trí nh
t
đị
nh trong n
n Khoa h
c Huy
n bí c
a c
ph
ươ 
ng
Đ
ông và ph
ươ 
ng Tây. R 
t nhi
u câu chuy
n và các giai tho
i l
ch s
 c
a nó g
n li
n v
ớ 
i các nhà xem t
ướ 
ng l
ng danh.
ph
ươ 
ng
Đ
ông có l
không ai xa l
v
ớ 
i thu
t xem t
ướ 
ng s
đ
ã có r 
t nhi
u sách vi
ế
t v
xem ch
tay theo h
ướ 
ng nghiênc
u và kinh nghi
m c
a các nhà nhân t
ướ 
ng h
c Trung Hoa
 
c
 
đạ
i.Cu
n sách d
ướ 
i
đ
ây t
 p h
ợ 
 p các t
ư
li
u v
nghiên c
u t
ướ 
ng s
c
a các h
c gi
  ph
ươ 
ng Tây, trình bày r 
t khoa h
c và h
ợ 
 p lý. Con ng
ườ 
i Á
đ
ông và nh
t là Vi
t Nam tath
ườ 
ng r 
t quan tâm
đế
n s
ph
n con ng
ườ 
i cho nên tôi ngh
 ĩ 
cu
n sách này r 
t có ích
để
 chúng ta tham kh
o.B
n quy
n cu
n sách thu
c v
:
©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
 
Index:
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
...............................................................................................................2
TÌM HI
Ể 
U BÀN TAY
...................................................................................................7
I.S
c thái
bàn tay nóng n
y:
............................................................................8
II. S
c thái
bàn tay lãnh
đạ
m:
.........................................................................8
III. S
c thái
bàn tay h
n gi
n:
.........................................................................8
IV. S
c thái
bàn tay
ươ
ng ng
nh:
...................................................................8
NH
Ữ 
NG M
U BÀN TAY C
A M
T S
DANH NHÂN TH
Ế 
GI
Ớ 
I
.....................9
LÒNG BÀN TAY VÀ CÁC CHI TI
Ế 
T LIÊN H
....................................................12
NGÓN CÁI
.................................................................................................................13
NGÓN TR
................................................................................................................14
NGÓN GI
Ữ 
A
..............................................................................................................14
ÁP ÚT:
........................................................................................................................15
NGÓN ÚT:
.................................................................................................................15
 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com– hoanghai85lc@yahoo.co  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206104
ĐẶ
C
Đ
I
Ể 
M
Ở 
NGÓN TAY
.......................................................................................17
NH
Ữ 
NG GÚT M
T
Ở 
NGÓN TAY
..........................................................................19
ĐƯỜ 
NG VÂN, KHU
C
Ở 
NH
Ữ 
NG NGÓN TAY
.................................................19
NH
Ữ 
NG
ĐẶ
C
Đ
I
Ể 
M
Ở 
MÓNG TAY
.......................................................................22
Các gò trên bàn tay
...............................................................................................35
CÁC
ĐƯỜ 
NG CH
CHÍNH TRÊN BÀN TAY
........................................................38
NH
Ữ 
NG KINH NGHI
M V
KHOA XEM CH
TAY
 
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
Thu
t xem ch
tay là m
t b
môn thu
c lãnh v
ự 
c tìm hi
ể 
u
đờ 
i ng
ườ 
i.B
môn này
đượ 
c phát tri
ể 
n t
ừ 
lâu
đờ 
i. Theo Funk Wagnalls NewEncyclopedia b
m
ớ 
i n
ă
m 1992 thì thu
t xem ch
tay (Palmistry) còn
đượ 
c g
i là Chiromancy
đượ 
c bi
ế 
t vào th
ờ 
i c
ự 
c th
ự 
c c
a ng
ườ 
i dânChaldeans, Assyrians, ng
ườ 
i Ai C
p C
 
Đạ
i c
ũ
ng nh
ư 
ng
ườ 
i Hebrews.Nh
ữ 
ng nhà tri
ế 
t h
c n
i danh nh
ư 
Plato (428 347 BC), Aristote ( 384332 BC) c
ũ
ng
đ
ã l
ư 
u tâm
đế 
n v
ấ 
n
đề
các d
ấ 
u hi
u trên bàn tay liên h
 
đế 
n cá tính và b
nh lý c
a con ng
ườ 
i. V
 ề
sau thu
t xem ch
tay vànghiên c
ứ 
u v
 ề
các ch
trên bàn tay càng phát tri
ể 
n m
nh nh
ấ 
t là vàoth
ờ 
i Trung C
. T
ừ 
th
ế 
k
th
ứ 
19, thu
t xem ch
tay
đ
ã chi
ế 
m
đị
a v
 
ư 
uth
ế 
so v
ớ 
i các khoa bói toán khác trong v
ấ 
n
đề
gi
i
đ
oán v
n m
nhcon ng
ườ 
i.Nhi
 ề
u nhà nghiên c
ứ 
u khoa h
c n
i ti
ế 
ng t
ừ 
th
ờ 
i Aristote
đế 
n nay
đ
ã không ng
ừ 
ng tìm hi
ể 
u v
 ề
nh
ữ 
ng
đườ 
ng nét trên bàn tay h
 ầ
u mongkhám phá nh
ữ 
ng
đ
i
 ề
u bí
n c
a con ng
ườ 
i và nh
ấ 
t là
đờ 
i ng
ườ 
i. Danhsách các nhà khoa h
c ti
ế 
n sâu vào lãnh v
ự 
c nghiên c
ứ 
u tìm hi
ể 
u ch
 tay ngày càng dài: Corman, Kurt Lewin, Haymaaus,Kretchmer, Binet Simon, Le Senne, Wiersma, Henry Rem, Charlottewolfe, J.Ranald, V.Pardo Cosstello... T
ừ 
n
ă
m 1420
đ
ã có nhi
 ề
u t
ư 
li
unghiên c
ứ 
u tìm hi
ể 
u v
 ề
bàn tay c
a John Lydgate. Tr
ướ 
c
đ
ó ng
ườ 
i tac
ũ
ng g
p nhi
 ề
u tài li
u liên quan ngay c
trong nh
ữ 
ng
đề
n
đ
ài, l
ă
ngm
c
. T
i th
ư 
vi
n Bofleian
ở 
 
Đạ
i h
c Oxford các nhà nghiên c
ứ 
u
đ
ãtìm th
ấ 
y nh
ữ 
ng tài li
u h
ướ 
ng d
n cùng v
ớ 
i các tranh v
v
 ề
d
ng th
ể 
 các bàn tay cùng nh
ữ 
ng
đườ 
ng ch
tay. Các tài li
u này
đượ 
c các nhàtìm hi
ể 
u v
 ề
bàn tay
ở 
th
ế 
k
th
ứ 
13 th
ự 
c hi
n.Tuy nhiên, theo th
ờ 
i gian thu
t nghiên c
ứ 
u và th
ự 
c hành v
 ề
nh
ữ 
nggì liên quan
đế 
n ch
tay th
ườ 
ng không phát tri
ể 
n m
nh vì m
t s
ố 
do.1) S
ố 
ng
ườ 
i nghiên c
ứ 
u không nhi
 ề
u và ít có s
ự 
tham kh
o tài li
uc
a nhau do tình tr
ng mu
ố 
n gi
ữ 
bí m
t
đ
i
 ề
u nghiên c
ứ 
u, không ph
 bi
ế 
n ra ngoài.2) M
t s
ố 
l
ớ 
n ng
ườ 
i cho v
ấ 
n
đề
nghiên c
ứ 
u tìm hi
ể 
u ch
tay ch
là vi
c
 
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com– hoanghai85lc@yahoo.co  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206104
làm vô b
đ
ó là v
ấ 
n
đề
có tính cách m
ơ 
h
 ồ
, hay còn gán cho là mêtín d
 
đ
oan.Ngày nay không nh
ữ 
ng các nhà chuyên kh
o c
ứ 
u v
 ề
ch
tay ti
ế 
pt
c công vi
c tìm hi
ể 
u b
môn này mà c
các nhà khoa h
c c
ũ
ng d
ấ 
nthân vì h
th
ấ 
y rõ s
ự 
ki
n tr
ướ 
c tiên r
ng
đ
ã có s
ự 
liên quan m
t thi
ế 
tgi
ữ 
a bàn tay, gi
ữ 
a nh
ữ 
ng ch
, nh
ữ 
ng d
ấ 
u hi
u trên bàn tay v
ớ 
i cátính, và nh
ấ 
t là b
nh lý c
a con ng
ườ 
i. Các nhà khoa h
c,
đặ
c bi
t làcác nhà sinh lý h
c
đ
ã c
ố 
tâm tìm hi
ể 
u khám phá d
 ầ
n mong có
đượ 
cchìa khóa c
a v
ấ 
n
đề
 
để 
m
ở 
ra m
t chân tr
ờ 
i m
ớ 
i trong s
ự 
ch
n
đ
oán
đượ 
c b
nh t
t qua các d
ấ 
u hi
u xu
ấ 
t hi
n trên bàn tay. Riêng các nhàtâm lý h
c, xã h
i h
c còn tìm cách tìm hi
ể 
u, khám phá t
ừ 
nh
ữ 
ng
đườ 
ng nét
đặ
c tr
ư 
ng trên bàn tay
để 
bi
ế 
t tâm lý, cá tính, s
ở 
tr
ườ 
ng,s
ở 
 
đ
o
n c
a m
i con ng
ườ 
i và ti
ế 
n xa h
ơ 
n n
ữ 
a trong v
ấ 
n
đề
tìmhi
ể 
u suy
đ
oán nh
ữ 
ng gì mà con ng
ườ 
i g
i là
Đị
nh M
nh (Destiny)
để 
 hi
ể 
u
đượ 
c công danh, s
ự 
nghèo th
nh suy, s
ự 
h
nh phúc hay tàn t
 bu
 ồ
n
đ
au chia ly r
ờ 
i rã v
 ề
hôn nhân, tình c
m gia
đ
 ình c
a m
i thânph
n con ng
ườ 
i...Ngày nay, các nhà chính tr
, quân s
ự 
, các nhà giao t
ế 
, th
ươ 
ng mãi
đ
ã không ng
 ầ
n ng
i phân vân khi quy
ế 
t tâm nghiên c
ứ 
u nh
ữ 
ng
đ
i
 ề
u
n trên bàn tay c
ũ
ng nh
ư 
g
ươ 
ng m
t c
a nh
ữ 
ng ng
ườ 
i liên quan v
ớ 
imình h
 ầ
u có th
ể 
hi
ể 
u rõ
đượ 
c h
m
tcách
đ
úng
đắ
n và chính xác giúp h
th
ự 
c hi
n
đượ 
c hoài bão "bi
ế 
tmình bi
ế 
t ng
ườ 
i, tr
ă
m tr
n tr
ă
m th
ng".T
ừ 
lâu, t
i Vi
t Nam nhi
 ề
u sách v
ở 
tài li
u
đ
ã nói nhi
 ề
u v
 ề
thu
txem ch
tay, tìm hi
ể 
u v
 ề
bàn tay cùng nh
ữ 
ng ph
ươ 
ng th
ứ 
c, lu
n
đ
oán,tìm hi
ể 
u nh
ữ 
ng d
ấ 
u hi
u,
đườ 
ng nét v
 ề
bàn tay. Tuy nhiên các tài li
u
đ
ôi khi
đố 
i ngh
ch nhau ho
c trình bày có v
v
ừ 
a m
ở 
v
ừ 
a
đ
óng hay
đ
ôi khi khép h
ờ 
không mu
ố 
n trình bày rõ ràng chính xác v
ấ 
n
đề
do s
ự 
 ki
n mu
ố 
n d
ấ 
u ngh
 ề
ho
c quan ni
m r
ng Thiên C
ơ 
B
ấ 
t Kh
L
u.Vì th
ế 
tài li
u sách v
ở 
tuy nhi
 ề
u nh
ư 
ng có v
bàng b
c, r
ờ 
i r
c m
in
ơ 
i bàn m
t v
ấ 
n
đề
n
i b
t. Do
đ
ó nhi
 ề
u ng
ườ 
i mu
ố 
n tìm tòi, h
c h
iv
 ề
ch
tay không có
đủ
tài li
u ho
c ph
i tìm mua
đủ
lo
i sách và khixem qua có khi trùng h
ợ 
p nhau hay l
p
đ
i l
p l
i c
ũ
ng nh
ư 
không cóh
th
ố 
ng rõ ràng d
hi
ể 
u d
th
ự 
c hi
n.T
ừ 
ngày
đế 
n
đị
nh c
ư 
t
i M
qu
ố 
c, chúng tôi may m
n có
đượ 
c khánhi
 ề
u t
ư 
li
u nghiên c
ứ 
u v
 ề
ch
tay và ph
 ầ
n l
ớ 
n các sách trình bày r
ấ 
tm
ch l
c, rõ ràng. S
ự 
ki
n
ấ 
y
đ
ã khi
ế 
n chúng tôi có ý ngh
 ĩ 
 
để 
thì gi
ờ 
 tìm tòi thêm các t
ư 
li
u t
ừ 
trong c
ũ
ng nh
ư 
ngoài n
ướ 
c v
 ề
lãnh v
ự 
c ch
 tay r
 ồ
i so
n l
i thành m
t cu
ố 
n sách t
p
đầ
y
đủ
nh
ữ 
ng gì c
 ầ
n bi
ế 
t v
 ề
 lãnh v
ự 
c này
để 
nh
ữ 
ng ng
ườ 
i thích tìm hi
ể 
u
đề
tài này có m
t c
mnang h
ữ 
u ích.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->