Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
To chuc san xuat XD

To chuc san xuat XD

Ratings:
(0)
|Views: 217|Likes:
Published by thanhthanhtrade

More info:

Published by: thanhthanhtrade on Aug 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
PGS. kiÒu 
tæ chøcs¶n xuÊt x©y dùng
nhµ xuÊt b¶n x©y dùng
hµ néi – 2005
môc lôcLêi giíi thiÖu
1
 
Ch¬ng I : Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ tæ chøc s¶nxuÊt x©y dùng
1.1Tæ cc1.2. Tæ chøc s¶n xuÊt1.3. Tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n1.4. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña tæ chøc qu¶n lý x©y dùng
Ch¬ng II : ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt x©y dùng
2.1. C¸c ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch2.2 C¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt dÉn ®Õn b¶n tiÕn®é2.3 T¸c nghiÖp thùc hiÖn kÕ ho¹ch2.4. C¸c yÕu tè rñi ro khi ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch
Ch¬ng III : Tæ chøc phôc vô s¶n xuÊt x©y dùng
3.1 NhiÖm vô, néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¸ viÖc tæ chøccung øng vËt t3.2 ho¹ch cung øng vËt t3.3. C¸c h×nh thøc tæ chøc cung øng vËt t x©y dùng3.4. C¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý xe m¸y thi c«ng3.5.chøc cung p ®n3.6. chøc cung cÊp níc3.7. chøc tho¸t níc cho c«ng trêng3.8. chøc nhµ t¹m phôc thi c«ng3.9. Tæ chøc c¬ së gia c«ng, chÕ t¹o cÊu kiÖn phôc vôs¶n xuÊt chÝnh3.10. LËp tæng mÆt b»ng x©y dùng
Ch¬ng IV : C«ng t¸c qu¶n lý dù ¸n
4.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña qu¶n lý dù ¸n4.2. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh4.3. C«ng t¸c qu¶n lý lËp hîp ®ång thùc hiÖn c¸c bíc cñadù ¸n4.4. Qu¶n chÊt lîng4.5. Qu¶n lý tiÕn ®é
2
 
4. 6. Qu¶n lý chi phÝ4.7. Qu¶n lý c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn bÊt lîi cho thùc hiÖn dù¸n4.8Ph©n tÝch kÕt qu¶ ®· ®¹t ( Earned-value analyzis )
Lêi giíi thiÖu
NÒn kinh tÕ níc nhµ chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. NhiÒu kh¸i niÖm míi vµnhiÒu ph¬ng thøc lµm ¨n míi ®· xuÊt hiÖn ë níc ta nh»m®Èy m¹nh nÒn s¶n xuÊt x©y dùng phï hîp víi nh÷ngchuyÓn biÕn to lín vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ vÒ tæ chøcs¶n xuÊt x©y dùng theo con ®êng c«ng nghiÖp ho¸.Nh÷ng gi¸o tr×nh vÒ tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng tríc®©y cha ®¸p øng ®îc sù cËp nhËt t×nh h×nh chuyÓnbiÕn cña ®Êt níc ta vµ thÕ giíi.Gi¸o tr×nh nµy ®¸p øng sù ®æi míi chung cña ®Êt níc.Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cïng víi nhiÒu kh¸i niÖm vµ ph-¬ng thøc tæ chøc hiÖn ®¹i, thùc tiÔn ®ang diÔn ra ë nícta ®îc ®óc rót c«ng phu vµ cã c¬ së khoa häc.Gi¸o tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng nµy b¸m s¸tLuËt X©y Dùng vµ c¸c NghÞ ®Þnh ®Ó híng dÉn ¸p dôngLuËt y ng nh ng®Þnh 16/2005/-CP , ng®Þnh 209/2004/N§-CP vµ 08/2005/N§-CP míi ban hµnh ëníc ta cïng víi chñ tr¬ng hoµn thiÖn c¸c tæ chøc s¶n xuÊtx©y dùng cña Nhµ níc vµ cËp nhËt nh÷ng ph¬ng thøc®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i, t duy vµ ph¬ng tiÖn míi trªn thÕgiíi. Tuy nhiªn víi mong muèn hoµn thiÖn, c¸c t¸c gi¶ mong®ãn sù ®ãng gãp cña ®«ng ®¶o b¹n ®äc vµ ®ångnghiÖp.C¸c t¸c gi¶ ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ bé m«n C«ngnghÖ vµ Tæ chøc X©y dùng, phßng Qu¶n lý Khoa häc
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->