Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nambikkai-Nov-2013

Nambikkai-Nov-2013

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by rosgaz
Nambikkai-Tamil Magazines
Nambikkai-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
MAJALAH BULANAN ISLAM - ISLAMIC MONTHLY MAGAZINEMAJALAH BULANAN ISLAM - ISLAMIC MONTHLY MAGAZINERM 3.00 November 2013RM 3.00 November 2013Muharram 1435 PP9434/06/2013(032656) Muharram 1435 PP9434/06/2013(032656)
k ï
 
 
mšyhà TW»‹wh‹:
Ãiwthf msªJ bfhL§fŸ; ahU¡F« eZl¤ij V‰gL¤jhÔ®fŸ! nkY«, rÇahd juhR bfh©L vil nghL§fŸ. k¡fS¡F mt®fSilabghUŸfis¡ Fiw¤J¡ bfhL¡fhÔ®fŸ. óÄÆš muh#f« ÉisɤJ¡ bfh©L âÇahÔ®fŸ.(âU¡F®M‹ 26: 181-183)
m©zš eã ([š) mt®fŸ eÉ‹wh®fŸ:
“njitahd g©l§fis¥ gJ¡» it¥gt‹ v›tsî bf£ltdhf ïU¡»wh‹!ïiwt‹ bghUŸfË‹ Éiyia kÈth¡»É£lhnyh ït‹ J¡f¥gL»‹wh‹.Éiy V¿É£lhnyh k»œ¢á bfhŸ»‹wh‹.”
Reprinted with the permission of:AL -QUR’AN Tamil Translation: Islamic Foundation Trust AL - HADIS: SAHIHUL BUKHARI (Tamil): Rahmath Pathippagam With the Compliments of
 Yayasan Ubaidi
 
02 
 m«òfŸ
thrf® foj§fŸ!
05 
 jiya§f«
 2014M« M©oš vL¡F« x›bthU moÆY« ftd« njit!
06 
 âUkiw És¡f«
kiwtÊ!
11 
 thœÉaš 26
 e©gnd... e©gnd.. e©gnd!
13
bfh©lh£l«
ÓdhÉš khzt® AÇuhah...!
18 
 FHªij ts®¥ò
ftd¡ Fiwgh£il¡ ftÅ..!
20 
 tuyhW 2
nrhÊaÇ‹ flš thÂg«!bflh, ãdh§F bjhl®òfŸ!
25 
 fÉij
vJî« Koí«!
26
ne®fhzš
c‹dhY« Koí« bg©nz!
28 
 ÉUJ
nehgš gÇR¡F jFâ nghjhJ!
 32
m洘
 Míj xÊ¥ò!
 35 
 Ãidntªjš
v§fŸ RgAh‹ ghŒ!
40 
 v¢rÇ¡if
tU»wh®fŸ, g¿¡»wh®fŸ, gw¡»wh®fŸ!
43 
 ïuhQt«
 M¥fhÅš mbkÇ¡f¤ JU¥òfŸ Úo¡F«!
46
v¢rÇ¡if
kUªJfŸ gÆiu nkí« ntÈfŸ!
48 
 gaz«
nt®fis¤ njo!
55 
 rhjid
rhjid¥ bg©fŸ
56 
 bguÞkh brŒâfŸ
vȤ bjhšiy!
60 
 Ï{u¤
 jilfis v⮤J¥ nghuhlhkš V‹ òy«bgau nt©L«?
62 
 mDgt«
fdÉš f©lij neÇš...!
70 
 ciu
ïuh‹ jiytÇ‹ ng¢R!
72 
 m¿Éaš
bra‰if ïUja«!
76 
 f©Lão¥ò
1001 òJikfS« f©Lão¥òfS«
82 
 I.eh
ghJfh¥ò ïU¡if njitÆšiy!
85 
 vG¤J
¡iu« ehtšfË‹ uhÂ!
85 
 eåd«
»sî£ f«¥ô£o§!
92
áWfij
C‰bwh‹W CUÂahdJ
96 
 cu¤j áªjid 36
gj¿dhš áj¿ÉL«!
et« g®  20 13
ïªj ïjÊš...
ïnjh ï‹D« áy eh£fËš Ï{Ç ò¤jh©Lãw¡f ïU¡»‹wJ. mijbah£o¤jh‹ mâfg¡f§fSl‹ e«ã¡if ky®ªâU¡»wJ.m£ilia ekJ eh£o‹ g£b#£il K‹Å£Ltotik¤JŸnsh«. ts®¢á¥ ghijÆš bršynt©oa jUz¤âš ehL cŸsJ. cyf« KGtJ«bghUshjhu¥ ã‹dilî V‰g£LŸs ÃiyÆšbtËtªJŸs ekJ g£b#£il K‹ it¤J eh«v¥go ekJ Éahghu¤â‹ å£o‹, tuîbryîâ£l¤ij mik¤J¡ bfhŸs nt©L«v‹gij¤jh‹ jiya§f« ngR»‹wJ.midtU¡F« Ï{Ç ò¤jh©L thœ¤Jfis¤bjÇɤJ¡ bfhŸ»nwh«.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->