Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
হিন্দু ধর্মের কাল্পনিক বিশ্লেষন

হিন্দু ধর্মের কাল্পনিক বিশ্লেষন

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Biplab Pal

More info:

Published by: Biplab Pal on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Nebr iHÆduDeàmr kaæpink ibeSåxn -ibpåb
 Vim …kFa ibxy Ku b pirôar Baeb blet ca†WTmtW Zu i¹¡ idey Dà     mek bu eJ tar ŸTek baej idkFa bà     jn kret parel,  l°a pawyar karN Ÿn†| iÃtIytW VDYaitMkta Vmaedr kaeC ŸZOn caiHdar mtn| Kawya Vr ŸZOn  caiHda imFel, manu x Babeb- Ÿs Ÿk? …† sâ iör saeT tar sÚpà     k ik? sâ iör   ˆeÀSY ik? Vmaedr jIbenr† ba ˆeÀSY ik? …† sebr ˆ¹r ib¯aen …Kena pU à    Naªg Baeb pawya Zaeb na| ikǼZa pawya Zaeb, ta ŸZ Ÿkan Deà     m Za  ŸlKa VeC tar ŸTek Aenk ŸbSI seÇ» axjnk|ŸZFa Zu i¹¡badI Daià     mkedr kaC ŸTek pawya Zae¬C ŸsFa duà     BagYjnk| Deà     mr   baej idk§elaek baitl krar Ÿcöa na ker, pã aNpen Ÿs§elaek †iney  ibiney zakar Ÿcöa kra He¬C| Sak idey ik Vr pca maC zaka Zay Ÿr Ba†?
Iman AàNb ŸZ ŸlKaFa ilKl taet pãcur Bul| Vim samanY ikCu 'pãasiªgk' Bul Ba–aeba maº| Ÿkan ŸrPaerÆs Ÿdwyar mtnsmy …Kn Ÿn†| ìDuVim VSa krb ŸrPaerns §ela w inej†Kƒuej Ÿneb|
Tm DarNa, ìr›et iHÆduDà     m iCl Ku b† Baela, per manu exr ŸlaeB Ÿbd  …b„ AnYanY Dà     m gã Çùgu il ibká t kra Hy| …mn  Darnar karN gIta| ká x— Aà     ju nek …rkm† bel iCeln|  ká x— ik bleln ta† idey Ÿta †itHas ŸlKa Hy na| ADYapk Saó½   I ba  lu hiBegr vk Ÿbedr Anu bad prel jelr mtn pirôar HebW1.idu edr …† Vid b†iF Kâ öpU à     b itn Hajar bCr ŸTek …k Hajar bCr  Der ŸlKa Hy|2.vkebd bà    N obxemY pirpU à    N- †ÆÅ, AigÈ…b„ Và     Z pu r›exr rag óù anIy daS,  ba kaela beà    Nr Ÿlaekedr pã it| Ceº Ceº kaela dsu Y bel galagal| ikCu  ikCuŸQeº †ÆÅek sMrN ker Anaà     ZY narIedr Dà     xn krar Ÿcöa 
http://www.mukto-mona.com/new_site/mukto-mona/Articles/biplab_pal/veda_mathematics.htm
 3. Vr, ìDu † ŸBagbad| su ra Kaw, ipw, narI iney VnÆd kr! blar ikCu † Ÿn†-vkebd pRel† ŸbaJa Zaeb!
 
…bar Vis ká ex—r daibet-ŸZ Ÿbdek ŸBagbadI baineyeC manu x! gItar  tYag† snatn iHÆduDà     m!remScÆÅ mju mdar, Ÿraimla Tapar Îsmó»Bartibd …kiF bYapaer …kmt| gItay …† tYaegr bYaparFa Và     ZYedr Dà     mgã ÇùŸbed Ÿkan kael† iCl   na| …† tYag …eseC, óù anIy Anaà     ZYedr oSb Dà     m ŸTek| Zaedr ìÅ daS   baineyeC iHÆduDà     m! Aà    Ta‡ gItay Ÿbedr ŸBagbad iney b¹¡bY Và     ZY DaÑabaij|
 mnu îmâ itr ŸlKa Hy nU  nYtm CySt Kâ öae×| …r pã man …r bYakarN  paininr ibìÁ bYakarN Anu srn ker| Aà    Ta‡ mnu bad …eseC gItar pã ay du  Hajar bCr per| Veg ny|
…Fa ifk† iHÆduDà     m mHÚmdek ká ex—r kil Abtar ba kiè bel calaenar  Ÿcöa ker| ŸZmnFa kereC bu Áek, bu Á Abtar bel| Ÿkan ŸbOÁ ŸsFa  maen? …r saeT Vrªgejb ba babrek Vna HasYkr| teb Ÿcöar jnY  saDu bad AbSY† pã apY|
…Fa ifk† Sã   Iramká x— bûtÔ baedr piTk| ikǼŸsFa iHÆduDeà     mr mu lŸSã aet  per na| per na bel† su   Im Ÿkaeà     Fr raey, ramká x— imSn Vlada   s„KYalGuDeà     mr mà     Zada ŸpeyeC| ká ex—r ibDà     mI Vr mHÚmedr kaePerr   meDY paà    TkY ŸkaTay? ˆBeyr† s„ªga He¬C Zara ‰Sÿ err (VLar) inkF  VtM smà    pn kret †¬Cu k ny! Vr †ÆÅr sb Deà     mr pã it Baelabasa!  baper bap| vkebedr Ceº Ceº bleC †ÆÅ daSedr HtYa kret  Baelabaesn|
http://www.mukto-mona.com/new_site/mukto-mona/Articles/biplab_pal/veda_mathematics.htm
…bar Vis AEÃtbaed| …Fa ifk† AEÃtbaed nió» kta ÷Iká t| Aà    Nb   Sªkr BasY peR ilKel Baela krt- …† ib¯anViSã t jgaiKcu rI  Vsel nbY AEÃtbad| ib¯anek AEÃtbaed Ÿzakaenar Ÿcöa| …et  Vmar Vpi¹ Ÿn†| Vpi¹ VeC, …† Ÿcarakarbairet| ib¯aenr nbY  dà     Sn zu ikey bel idlam AEÃtbad ib¯an smià    Tt| …eta prIQay Fu ek  paS kra| Ÿkaraenw …Baeb† ib¯an zu ikey, …kFa Vpadmó» k  AEb¯aink gã Çù ek ib¯an smià    Tt bla He¬C|
mnu baedr smsamiyk smey Ÿmeyedr samaijk Abóù an ik …eta† baej  iCl|? iCl na| ŸsFa ŸZekan ŸbOÁgã ÇùpRel† pirôar Heb| mnu baedr   smsamiyk Aenk ŸbOÁ sÊaisnIr nam pai¬C-pãTem† Vmrpailr nam  kra Zay| narI ŸbOiÁk ibkaSek pU à    N ÷aDInta ideyeC ŸbOÁDà     m|
…etb pRaeSana na ker, AnYek iHÆdum-A¯ blar ik VeC?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->