Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
to chuc phi chinh phu phan 2

to chuc phi chinh phu phan 2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 759|Likes:
Published by ha ba binh

More info:

Published by: ha ba binh on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
C
©u 13
 
:ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éngvµ ph¬ng thøc viÖn trî cña tæ chøc pcp níc ngoµi t¹i VN*h×nh thøc ho¹t ®éng :tæ chøc pcp NN ho¹t ®éng t¹i VNb»ng 2h×nh thøc c¬ b¶n sau:+quü v¨n hãa x· héi:®©y lµ 1 lo¹i h×nh tæ chøc x©y dùng thêngkh«ng trùc tiÕp khai c¸c dù ¸n viÖn trî nh©n ®¹o hoÆc c¸c dù ¸nf¸t triÓn mµ chñ yÕu lµho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÕn tróc thîngtÇng vÒ chÝnh trÞ, v¨n hãa,gi¸o dôc ,thóc ®Èy c¸c c¶i c¸ch vÒthÓ chÕ vµ ®µo t¹o ph¸t triÓn con ngêi, thóc ®Èy t nh©n hãaVÝ dô: nh hiÖn nay cã c¸c dù ¸n hµnh chÝnhvÒ c¶i c¸ch vµ n©ngcao chÊt lîng dÞch vô hµnh chÝnh+c¸c tæ chøc tõ thiÖn t«n gi¸o :c¸c tæ chøc tõ thiÖn t«n gi¸o nµyra ®êi rÊt sím vµ thêng g¾n víi c«ng viÖc truyÒn gi¸o,c¶i gi¸o c¸ctæ chøc nµy tuy chÝ chiÕm chõng 1/3 sè tæ chøc pcp ®ang häat®éng ë VN nhng cã thÓ m¹nh ®øng sau nªn ®· g©y kh«ng Ýt khãkh¨n cho viÖc pu¶n lý ho¹t ®éng cña nã-trªn thùc tÕ ë VN cã rÊt nhiÒy tæ chøc t«n gi¸o ho¹t ®éng nh héitin lµnh,héi thiªn chóa gi¸o... díi m®Ých nh©n ®¹o,hä ®ång thêitruyÒn gi¸o vµ còng cã mét sè trêng hîp lîi dông viÖc truyÒn gi¸og©y khã cho viÖc qu¶n lýNN ®Æc biÖt lµ lîi dông ®Ó chèng ph¸chÕ ®é vµ ®Êt níc*ph¬ng thøc viÖn trî :bao gåm c¸c dù ¸n nh d ¸n f¸t triÓn th«ntrªn quy m« huyÖn hay côm x· ,môc tiªu chung cña c¸c dù ¸n nµylµ gi¶i quyÕt ®ång bé c¸c khã kh¨n KT-XH gióp c¸c khu vùc ®ã f¸ttriÓn bÒn v÷ng say khi c¸c tæ chøc ®ã ngõng tµi trî,nh÷ng dù ¸nthêng kÐo dµi 3-5 n¨m hay 8n¨m-trªn thùc tÕ th× cã rÊt nhiÒu tæ chøc pcp tµi trî cho c¸c vïngn«ng th«n VN,®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n xãa ®ãi gi¶m nghÌocung cÊpníc s¹ch hay dù ¸n xãa bá c©y thuèc fiÖn,ë dù ¸n nµy cã sù kÕthîp chÆt chÏ víi chÝnh quúªn ®Þa f¬ng+dù ¸n chuyªn ngµnh mang tÝnh céng ®ång ®¬n vÞ hay ë cômx· :c¸c dù ¸n chuyªn ngµnh nµy thêng tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ònh y tÕ,mµ cô thÓ lµ ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu ,chong suy dinhdìng ,cung cÊp trang thiÕt bÞ y tÕ cho c¸c bÖnh viÖn huyÖn haytr¹m y tÕ x·,chó ý tíi vÊn ®Ì y tÕ céng ®ång-t¹i VN ®· triÓn khai hµng lo¹t c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ ,®Æc biÖt lµviÖc ch¨m sãc trÎ em vµ y tÕ céng ®ång+dù ¸n gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµmcho nh©n lao ®éng lµ 1 môctiªuhÕt søc ®îc coi träng ,cßn dù ¸n dËy nghÒ ,thêng ®îc thùchiÖn t¹i c¸c ®« thÞ ,n¬i d©n c ®«ng®óc ,cã nhiÒu thµnh niªnkh«ng cã c«ng ¨n viÖc lµm,thu nhËp thÊp ,ngêi khuyÕt tËt,môc
1
 
tiªu cña dù ¸n lµ trang bÞ kiÕn thøc vÒ mét nghÒ nghiÖp nhÊt®Þnh ®Ó cã viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp+C¸c sù ¸n cho vay vèn quay c«ng,dù ¸n nµy ®ang ®îc nhiÒu
tổchức phi chính phủ thực hiện vì với một số không lớn mà có thể giứp được nhiềungười nghèo trong thời gian dài+dự án sản xuất hàng hóa: nguyên tắc chung là tiếp cận thị trường bỏ vốn ra dàotạo ,dùng nguyên liệu và lao động tại chỗ đẻ sản xuất hóa ,tạo điều kiện để bánhàng+dự án phát triển các doanh nghiệp :mục đích là hỗ trợ cho lĩnh vực hỗ trợ vốn chothanh niên ,kể cả người nghèo không có việc làm,thiếu vốn ,vốn nhỏ ,thiếu kinhnghiệmkinh doanh và vốn lớn để mở rộng sản xuất+Việc quyên góp vật chất ,thưòng là trang thiết bị y tế thuốc chữa bênh , đồ chơi trẻem ,việc làm này là để kắc phục tình trạng thiếu thốn dụng cụ y tế ,thuốc chữa bệnh,lương thực thực phẩm cho nhưng người thiếu và vùng bị thiên tai lũ lụt+tăn cường nănglực : đây là dự án ngằm giúp các cơ tổ chức cảu VN tăng cườngkhả năng tổ chức quản lý điều hành và phát triển-Người tình nguyện những người được tổ chức của mình tuyển trọn để sang Việt Nam giúp đỡ Việt Nam ,hoạt động tại Việt Namcâu 15: phân tích hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Namtrong lĩnh vực y tế từ thiện ,nhân đạo Ngay từ những ngày đều hoạt động tại Việt Nam thì các tổ chức phi chính phủ đãđạt dược rất nhiều kết quả tốt đẹp,họ đã giúp đỡ rất nhiều cho xã hội Việt Namthông qua các hoạt động từ thiện,nhân đạo và y tế cụ thể trong các lĩnh vực+y tế:các tổ chức phi chính phủ NN tại Việt Nam hoạt động rộng khắp trong tất cảcác lĩnh vực liên quan tới y tế , ở nhiều cấp khác nhau hay ở nhiều địa phương khácnhau,các tổ chức này tham gia từ việc chăm sóc người già cả neo đưa ,trẻ emkhuyết tật ,tài trợ cho các chương trình chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, hay là việccấp phát th thuốc miễn phí cho các đồng bào dân tộc ,hay tổ chức các hoạt độngchương trình phẫu thuật mắt ,thay thủy tinh cho người già miễn phí hoặc có một sốtổ chức tiễn hành phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàn, ếch, đây là những hoạt động kếtsức thiết thức vì có ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam ,Ngoài ra các tổ chức phi chính phủ còn cung cấp ,viện trợ các trong thiết bị y tế hiện đại,cho các bệnh viện và cósổ y tế để giúp các nơi này nâng cao trình độ khám chữa bệnh chữa bệnh cho nhânđạo+hoạt động từ thiện nhân đạo: đây là 1 hoạt động cơ bản của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam ,tất cả các hoạt động khác như y tế ,giáo dục đều mang bản chấtnhân đạo và từ thiện ở lĩnh vực họat động này thì các tổ chức phi chính phủ tậptrung vào các cuộc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho các vùng khó khăn, gặp thiên tailũ lụt trong tài trợ cho các  nhi viên, làng trẻ sos giúp đỡ những trẻ em lang thangcơ nhỡ,,người già không có nơi nương tựa, hay tổ chức các dự án phát triển sảnxuất nhằm xóa đói giảm nghèo. ở Việt Nam thì có nhiều tổ chức hoạt động về việc
2
 
này mà điển hình là hội chữ thập đỏ quốc tế ,tổ chức trăng lưỡi liên đỏ quốc tế ,hộtừ thiện của nhà thờ thiên chúa giáo hay đạo tin lành, các hoạt động này đã và đanggóp phần lớn vào để giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Namcâu 16: phân tích và liên hệ thực tiễn về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dụcGiáo dục và đào tạo đã dược Nhà Nước Việt Nam xác định là quốc tế xã hội củađất nước ,vì vậy Nhà Nước ta không chú xã hội hòa cộng tài giáo dục,mà còn kêugọi,tạo mọi điều kiện thuận lộich các tổ chức phi chính phủ đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tậi Việt Nam hoạt động trong lĩnh vựcnày nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp vớitocs độ phát triển khoa học,trí thức cảu các quốc giatrên thế giới,vì vậy trong thập kỷ qua,Việt Nam đã mở rộng và tăng cường hợp tácvới các tổ chức quốc tế để thực hiện các chương trình giáo dục cho mọi người,Màgần đây là các chương trình giáo dục cho trẻ em khuyết tật của tổ chức KommitleeTwee, giúp đỡ các đối tượng này có khả năng hòa nhập vào cộng đồng, và có ích,cho xã hội và hàng loạt các dự án giáo dục của tổ chức Oxfan của Anh của IceLand tại nhiều tỉnh,thành phố đã tọa ra rất nhiều hiệu quả tốt cho công tác giáo dục-hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tạiViệt Nam đa dạng , ở mọi loại hình từ đào tạo trí thức nâng cao,chuyển sâu cho tớicác sự án dậy nghề ,cácdự án phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của các tổ chứcnói chung và cho tổ chức hành chính nói riêng. Các tổ chức phi chính phủ này hoạtđộng ở mọi cấp hoạc từ giáo dục tiều học của tổ chức Oxfam của Anh ,tổ chức trẻem và phát triển của Pháp,dự án dậy song ngữ của Pháp đến bậc trung họcchw dựán VIE/1997 của Hà Lan-về phương thức hoạt động họ áp dụng nhiều biện pháp như trực tiếp giảng dậy traođổi kiến thức đào tạo chuyên gia giúp Việt Nam hay cung cấp tài trợ các cơ sở kỹthụât cho ngành giáo dục nhưng đặc biệt các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước lạirất quan tâm và trú trọng tới các chương trình giáo dục hòa nhập cộng đồng.
Câu 17
: phân tích sự cần thiết và nguyên tắc quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phichính phủ*phân tích nguyên tắc:trong việc quản lý Nhà Nước về các tổ chức phi chính phủ phải luôn luôn tuân theo các quy tắc như sau:-Nhà Nước quản lý xã hội băng pháp luật ,bảo đảm bảo vệ tự do, quyền lợi ích hợp pháp của công dân ,giữ gìn kỳ cương xã hội ,và sử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật, đây là 1 nguyên tắc mà nó dựa trên những nguyên tắc cơ bản của quản lý Nhà Nước đó là các nguyên tắc tập trung dân chủ và pháp chế XHCN vì mọi lĩnhvực quản lý Nhà Nước nói riêng đến phải dựa trên sự quản lý chung:-bảo đảm mở rộng các hình thức tổ chức và nội dung hoạt động phi chính phủ vì lợiích xã hội,Nhà Nước và các thành viên của tổ chức phi chính phủ ,nguyên tắc nàylà để đảm bảo hài hòa lợi ích của cá nhân,tập thể và xã hội
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hiệu Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->