Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Op de Ecofactorij duurzame energie-infrastructuur

Op de Ecofactorij duurzame energie-infrastructuur

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
De gemeente Apeldoorn en het Park-management van De Ecofactorij hebben
TNO
-
MEP
, die het kennissegment duur-zaam ondernemen in portefeuille heeft,gevraagd een haalbaarheidsstudie teverrichten naar de mogelijkheden vaneen duurzame energie-infrastructuur opDe Ecofactorij. Tevens moet op de diver-siteit van mogelijkheden een kosten/batenanalyse worden uitgevoerd, zodatbij aanvang van de inrichting van hetbedrijventerrein de beslissingen kunnenworden genomen die uiteindelijk resulte-ren in de hoogste kosteneffectiviteit. Deeerste fase hiervan is onlangs afgerond.Belangrijkste conclusie is dat het moge-lijk is op duurzame en kosteneffectievewijze de warmte- en koudebehoeftenvan de bedrijven die zich zullen vestigenop De Ecofactorij te combineren en teintegreren. Door de modulaire opbouwwordt de beste prijs/prestatieverhoudinggerealiseerd en kunnen bedrijven diezich in de toekomst op de Ecofactorijgaan vestigen eenvoudig op het con-cept aansluiten.In de tweede fase, die zojuist van start isgegaan, werkt
TNO
aan de implementatievan het vervolgtraject. De gemeenteApeldoorn trekt door haar aanpak en doorde samenwerking met
TNO
internationaalde aandacht. In oktober ontvangt degemeente een groot aantal buitenlandsegemeenten die van de opzet willen leren.Het project is mede mogelijk gemaaktdankzij het programma DuurzameEnergie in Nederland dat door Novemwordt uitgevoerd in opdracht van hetministerie van Economische Zaken.
TNO
verzorgt ook het subsidiemanagementvoor De Ecofactorij.
Situatieschets
Bij aanvang van het onderzoek was vanslechts vier bedrijven bekend dat zij zichzouden vestigen op De Ecofactorij. Hetbedrijventerrein, waarvoor een bebou-wingsdichtheid geldt van 50 %, heefteen uitgeefbaar grondoppervlak van
juli/augustus 2003
485
VerwarmingVentilatie
De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie in 2020 een energieneutrale stad te zijn. Immers duur-zaamheid is de toekomst voor goed wonen en werken. Het ontwikkelde kwaliteitsplan kent negenthema’s, zoals energie, water, afval en bereikbaarheid, waarvoor maatregelen en voorwaarden zijngeformuleerd.Verschillende initiatieven komen nu van de grond, zoals het zongericht oriënteren van woningen enhet gebruik van zonneboilers, warmtepompen, warmtenetten en duurzame bouwmaterialen. Ook bij ontwikkeling van bedrijventerreinen geeft de gemeente Apeldoorn actief invulling aan het aspect duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het bedrijventerrein, De Ecofactorij, waar een duurzame energie-infrastructuur is voorzien.
      e      n      e      r      g        i      e      g      e        b      r      u        i        k
Door: ir. A.J. Mieog
TNO
-
MEP
Op ‘De Ecofactorij’duurzame energie-infrastructuur
Figuur 1. Situatieschets van het bedrijventerrein De Ecofactorij.
 
71 hectare. In totaal zijn er 20 tot 25kavels beschikbaar. Op het moment vanonderzoek is dus van een groot deel vanhet bedrijventerrein onduidelijk welkebedrijven zich er zullen vestigen.Bedrijven die zich mogen vestigen opDe Ecofactorij zijn grootschalige bedrij-ven in de productsector.Het bedrijf Fibroned zal een biomas-sacentrale op de locatie neerzetten, dienaast elektriciteit ook hoge-temperatuur-warmte zal produceren. Deze warmtegaat men gebruiken om enkele stadswij-ken van de gemeente Apeldoorn via eenwarmtenet van warmte te voorzien.Verder heeft de centrale nog circa50MW aan laagwaardige warmte(30°C) beschikbaar.Op dit moment is de firma Grollemanreeds begonnen met de bouw van eenkoel- en vrieshuis, waarbij ze gebruikmaakt van de nieuwe milieuvriendelijkeammoniak-CO
2
-koeltechniek. De koelin-stallatie produceert een grote hoeveel-heid laagwaardige warmte van circa30°C. Normaal gesproken wordt dezewarmte via condensors aan de omge-ving afgevoerd. In het concept van DeEcofactorij zou die warmte een anderebestemming kunnen krijgen.Het gebouw van de technische groot-handel Reesink was bij aanvang van hetonderzoek al gereed. Dit bedrijf heeftenkele grote hallen met voornamelijkeen warmtebehoefte. Ten slotte gaat VanVemde Projectontwikkeling rond het ein-de van 2004 een bedrijfsverzamelge-bouw realiseren. Op basis van de bouw-plannen wordt bij deze laatste verwachtdat de warmte- en koudevraag onge-veer gelijk zullen zijn.Behalve de bedrijven heeft ook degemeente Apeldoorn een positieveinbreng gehad op het gebied van duur-zaamheid voor het bedrijventerrein dooreen warmtewisselaar in het wegdek aante brengen. De asfaltcollector (Winner-Way) wordt aangesloten op het bronnen-systeem, zodat de zonnewarmte kanworden opgeslagen voor latere verwar-mingsdoeleinden. Door de koeling in dezomer wordt de standtijd van het weg-dek groter (minder slijtage), terwijl deweg in de winter door verwarming ijsvrijkan worden gehouden (geen milieube-lasting door zoutstrooien). Bij de aan-vang van het onderzoek waren noggeen voorzieningen geregeld voor dewarmte- en koudeopslag met de asfalt-collector. Verder wil de gemeenteApeldoorn op het bedrijventerrein vijfwindmolens plaatsen, met een geza-menlijk vermogen van 10 MW.
Mogelijke opties
Bij de aanvang van het onderzoek wasnog niet duidelijk hoe het bedrijventer-rein zich in de loop van de jaren zalgaan ontwikkelen. Om gefundeerd eenafweging te kunnen maken welke oplos-sing voor de energie-infrastructuur demeest ideale is, moest een zo nauwkeu-rig mogelijke schatting worden gemaaktvan de warmte- en koudevraag van hettotale bedrijventerrein. Op basis van deplannen van de gemeente en de bedrij-ven, waarvan reeds bekend is dat zezich gaan vestigen, en met behulp vansoftware die door
TNO
is ontwikkeld, iseen vrij nauwkeurige inschatting ge-maakt. De geschatte warmtebehoefte isongeveer gelijk aan de geschatte kou-debehoefte (airconditioning). Het ge-schatte thermische vermogen voor ver-warming en koeling bedraagt circa13MW. De warmtevraag bestaat naastde verwarming van kantoren en anderepanden, uit het maken van proceswater.In het onderzoek zijn drie mogelijkhedenvoor de inrichting van een duurzameenergie-infrastructuur bekeken. Allereerstis gekeken of het mogelijk is de lage-temperatuurrestwarmte van de biomassa-centrale in te zetten voor een warmtenetover De Ecofactorij. Voor de warmte-distributiezijn hiertoe de varianten stra-lennet en ringleiding onderzocht.De tweede optie is het inzetten vanwarmte/koudeopslag in de bodem, waar-bij Vrieshuis Grolleman extra warmte kanleveren die vrijkomt bij het vriesproces.De derde mogelijkheid die is bekeken, isalleen van belang als de warmtevraagvan het bedrijventerrein veel groter isdan de koelbehoefte. In dat geval be-staat de mogelijkheid lage-temperatuur-restwarmte van Fibronet te gebruikenom de aquifers te regenereren voor dewarmte/koudeopslag.
Keuze
De drie opties zijn beoordeeld op haal-baarheid, investeringen, verwacht ener-giegebruik en mogelijke subsidies. Eenbelangrijke overweging daarbij was dathet bedrijventerrein gefaseerd gebouwdgaat worden. Om de initiële investe-VerwarmingVentilatie
486
juli/augustus 2003
koude bron warmebron koude bron warmebron Aquifer Aquifer
zomerbedrijf
van/naar gebouwinstallatiewarmtewisselaar
winterbedrijf
van/naar gebouwinstallatiewarmtewisselaar
Figuur 2.Schematische weer-gaven warmte/kou-deopslag in zomer en wintercondities [2]

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->