Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Účetnictví - předkontace

Účetnictví - předkontace

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,664 |Likes:
Published by api-22056814

More info:

Published by: api-22056814 on Jan 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
Účetnictví - předkontace
111,343/321došfaktura za materiál, zsobem A, plátce DPH501,343/321došlá faktura za materl, způsob B, ptce DPH111/211úhrada pojistného při pořízení materiálu způsobem A - v hotovosti111,343/379vyúčtování celnice při dovozu materiálu , způsob A, plátce DPH111/622doprava pořizovaného materiálu ve vlastní režii- způsobem A501/622doprava pořizovaného materiálu ve vlastní režii, způsobem B315/111reklamačnárok při zjišnesouladu u dodávaho materiálu, způsob A112/621příjemka na materiál vyrobený ve vlastní režii, způsob A112/648příjemka na použitelný materiál z likvidovaho dlouhod. hmot. majetku112/111příjemka na materiál předaný na sklad, způsob A559/191dočasně snížená hodnota materiálu zjištěná při inventarizaci582/112manko u materiálu na skladě , způsob A112/688přebytek materiálu na skladě při inventarizaci502,343/321došfaktura za spoebovanou el.energii, ptce DPH501/112výdejka na spotřebovaný materiál ze skladu, způsob A119/111materiál do úč. uzávěrky nedošel, faktura již došla-způsob A111/389nevyfakturovaná dodávka materiálu při úč. uzávěrce, způsobem A112/315reklamační nárok vyrovnán náhradní dodávkou materiálu, způsob A501/112úbytek skladovaného materiálu do přípustné normy, způsob A314/221poskytnutá provozní záloha dodavatelům na budoucí dodávku z b. účtu221/324přijatá provozní záloha od budoucích odběratelů na b. účet131,343/321došfaktura za nakoupené zboží, zsob A, ptce DPH504,343/321došfaktura za nakoupené zboží , zsob B, plátce DPH548/211úhrada v hotovosti za reklamu131,343/379vyúčtování celnice při dovce zbí z dovozu, ptce DPH504/132úbytek zboží z důvodu prodeje, způsob A582/132úbytek zboží z důvodu krádeže, způsob A504/132při inventarizaci zjtěn úbytek zbí do výše přípustné normy, způsob A559/196tvorba opravné položky ke zboží při inventarizaci311/604,343vystavená faktura odběratem za prodané zboží, plátce DPH131/389nevyfakturovaná dodávka zboží od dodavatelů ke dni úč. uzávěrky315/131reklamačnárok při zjišhorší kvality dodaného zboží, způsob A211/604,343tržba v hotovosti za prodazboží, ptce DPH513,343/132poití zboží na reprezentaci, povinnost k odvodu DPH z obvykceny124,343/321došlá faktura za nakoupená zvířata, plátce DPH124/614příchovek (narození mláděte do chovu)124/614hmotnostní přírůstek mladých zvířat614/124úbytek mladých zvířat z důvodu prodeje614/124úbytek mladých zvířat nezaviněným uhynutím (do výše normy)582/124úbytek mladých zvířat z důvodu krádeže518,343/321došfaktura za telekomunikslby, ptce DPH518,343/211úhrada v hotovosti za veterirní služby, ptce DPH501,343/211úhrada v hotovosti za kancelářské potřeby-do spoeby, plátce DPH543/211poskytnutí peněžního daru v hotovosti568/221poplatky bance za vedení účtu z bankovního účtu562/221placené úroky z úvěru z bankovního účtu511,343/321došlá faktura za opravu stroje, ptce DPH551/082měsíční účetní odpis samostatných movitých věcí512,343/211proplacení cestovného z pokladny, plátce DPH531/345předpis silniční daně532/345předpis daně z nemovitostí552/451tvorba zákonné rezervy na opravy DHM563/321kursová ztráta při úhradě faktury zahraničním dodavatelům524/336předpis zákonho zdravot. a soc. pojišhrazeho zastnavatelem311/602,343vystavená faktura za provedené služby odratem, plátce DPH321/663kursový zisk při úhradě zahraničním dodavatelům211/661přijatá tržba z prodeje cenných papírů v hotovosti378/665nárok na dividendy z dlouhodobého finančního majetku311/642,343vystavefaktura za prodamateriál, ptce DPH311/641,343vystavená faktura za prodadlouhodohmotmajete221/648přijatá provozní dotace na bankovní účet521/331přiznané hrubé mzdy zaměstnancům předpis
1
 
331/211výplata mezd zaměstnancům v hotovosti331/336srážka zdravotního a soc. pojištění ze mzdy zaměstnanců331/342srážka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd zaměstnanců336/331nárok zaměstnanců na nemocenské dávky331/335srážka pohledávky k zaměstnancům z jejich mzdy331/379srážka spoření(pojištění) ze mzdy zaměstnanců335/211výplata zálohy na cestovné zaměstnancům v hotovosti211/688přebytek hotovosti zjištěný při inventarizaci366/336srážka soc. a zdravot. pojištění ze mzdy společníků a družstevníků366/221výplata mezd družstevníkům z bankovního účtu253/211nákup krátkodobých dlužných cenných papírů za hotové561/251úbytek krátkodobých cenných papírů prodejem221/662úroky z vkladu na bankovním účtu připsané na b. účet375/241emise krátkodobých dluhopisů211/375prodej emitovaných krátkodobých dluhopisů věřitelům u emitenta253/211odkoupení krátkodobých dluhopisů z pohledu kupujícího za hotové211/253předložení krátkodobých dluhopisů k proplacení v hotovosti022/491vklad auta do podnikání u individuálního podnikatele321,562/322vystavení snky dodavatelům místo zaplacení dluhu + úroky211/312předložení směnky k inkasu k proplaceve lhůtě splatnosti v hotovosti322/221proplacení směnky k úhradě z bankovního účtu312/311,662ijatá směnka od odběratele místo úhrady pohledávky + úroky313/312předložení směnky bance k eskontu221,562/232poskytnueskontho úvěru bankou po sžce diskontu na b. účet232/313přijazpráva banky (avízo) o proplaceeskontovasnky dlužníkem321/312převedení směnky k inkasu na dodavatele místo placení závazku213/321došlá faktura za nakoupené stravenky (ceniny)042/321došlá faktura za stroj od zahraničního dodavatele042,343/379vyúčtocelnice při dovozu dlouhodoho hmot. majetku, ptce DPH042/622doprava nakoupeného stroje ve vlastní režii042,343/321došlá faktura za montáž stroje, plátce DPH221/042přijatá dotace na pořízení dlouhodobých majetku na b. účet042/624pořízení dlouhodobého hmot. majetku ve vlastní režii021/042zařazení budovy do užívání po kolaudaci052/221poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek z bank. účtu321/052vyúčtování zálohy na hmotný dlouhodobý majetek poskytnuté dodav.582/082,,082/022zničení hmot. dlouhodobého majetku živelní událostí ZC,PC551/082,,082/022vyřazení dlouhodobého majetku z důvodu fyzické likvidace ZC,PC022/082bezúplatné převzetí hmotho dlouhodoch majetku po ukončení leasingu321/315dodavatel zaslal dobropis na reklamovanou částku379/221úhrada celnímu orgánu z bankovního účtu342/221odvod daně z příjmů ze závislé činnosti z bankovního účtu112/501převod konečného stavu materiálu zjištěného inventurou –způsob B221/261připsaný úvěr na bankovní účet- výpis z běžného bankovního účtu543/124,343úbytek zvířat darom, povinnost odvést DPH z obvyklé ceny124B/124Apřevedení zvířat mladých do jiné kategorie311/601,343vystavená faktura za prodaná zřata pro odratele, ptce DPH211/601,343tržba v hotovosti za prodaná zřata ve výkrmu, ptce DPH042,343/321pořízechovných zřat na fakturu, plátce DPH042/622doprava nakoupených zvířat základního stáda ve vlastní režii042/211zaplacepojišní zvířat základho stáda při jejich pořízev hotovosti026/042zařazení zvířat základního stáda do užívání042(026)/624pořízení zřat základního sda z vlastho chovu aktivací541/086,,086/026vyřazení zvířete základního stáda z důvodu prodeje, ZC,PC582/086,,086/026vyřazení zvířete základního stáda z důvodu škody nebo manka ZC,PC378/688nárok na náhradu škody od pojišťovny při pojistné události388/688odhadnutá výše náhrady škody od pojišťovny při účetní uzávěrce026/353splacení upsach podílů vkladem zvířete základního stáda z pohledu A.S.123/613příjemka na dokončené výrobky předané do skladu613/123úbytek výrobků do normy přirozených úbytků613/123výdejka na spotřebované vlastní výrobky613/123výdejka na prodané výrobky582/123trvalé snížení hodnoty u skladovaných výrobků311/601,343vystavená faktura pro odběratele za prodarobky, plátce DPH211/601,343tržba v hotovosti za prodané vlastrobky, plátce DPH543/123,343úbytek robků z vodu daro, povinnost odvést DPH z ceny obvyk
2

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sisa Kalfařová liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->