Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Interview David Weinberger Digitale Bibliotheek

Interview David Weinberger Digitale Bibliotheek

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 48|Likes:
Published by Edwin
Een interview met David Weinberger
Een interview met David Weinberger

More info:

Published by: Edwin on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
avid Weinberger, auteur van
Everything is Miscellane-ous
en co-auteur van
Het Cluetrain Maniest 
, is eenman met een grote staat van dienst. Bij de lancering van
Digitale Bibliotheek
omschree Jan Klerk hem alseen man met een bovengemiddeld begrip van wat er op inter-net aan de hand is”. Weinberger is een veelgevraagd spreker, die vaak wordt neergezet als de tegenpool van Andrew Keen. Doordat te stellen doe je de man echter tekort. Als je de boeken enartikelen van Weinberger leest, en zijn indrukwekkende cv 
1
be-kijkt, zul je begrijpen dat deze man veel serieuzer genomen zoumoeten worden dan Keen.
 Meneer Weinberger, u experimenteerde al in 1999 met weblogs,u blogt anatiek op drie weblogs sinds 2001 en u bent ook actie op Twitter. Denkt u dat Twitter de unctie van weblogs zal over-nemen? 
Het is nog te vroeg om in te schatten of Twitter zich als platformleent voor dezelfde vorm van kennisdeling als weblogs, maar dathet een platform is met veel impact is inmiddels wel duidelijk.Ik gebruik Twitter zelf voornamelijk voor het delen van linkswaar ik niet uitgebreid over kan of wil schrijven. Ik gebruik hetniet om te melden ‘wat ik aan het doen ben’. Voor mij persoon-lijk is Twitter in ieder geval geen vervanger van weblogs.
In een recente blogpost , over de toekomst van het boek, omschree u boeken als “mogelijke ongelukken van papier”. Wat bedoelde udaar precies mee? 
Het komt erop neer dat boeken uiteindelijk misschien niet de
jan klr n edwin Minsbrgn
40
 
Digitale Bibliotheek 
dib
 
nummer 3, 2009
D
The cloud
….en de veelzijdigheid der dingen
denkers
 
en
 
doeners
Op een zonnige zaterdag in april sprak
Digitale Bibliotheek 
ruim een uur lang met dr.David Weinberger. Via Skype. Interviewers Jan Klerk en Edwin Mijnsbergen maaktenkennis met een man die behalve erg slim, ook zeer bescheiden bleek te zijn.
 
meest natuurlijke dragers van kennis blijken te zijn. Dat is nunog moeilijk voor te stellen, omdat we niet beter weten, maarde hyperlink hee veel meer mogelijkheden voor goede ken-nisoverdracht dan boeken, met al hun beperkingen.
Betekent dat dan ook dat u inormatie zel alleen nog consumeert via digitale kanalen? En dat uw bronnenonderzoek ook op diewijze plaatsvindt? 
Nee, dat niet. Ik lees boeken en tijdschrien, blogs en websitesen heb ook de beschikking over een Kindle. De Kindle is echterniet geschikt voor reerenties omdat Amazon geen paginanum-mering hee toegevoegd. In die zin is dat apparaat nog net zobeperkt als het gedrukte boek. Voor recreatie lezen is het ech-ter zeer geschikt.Als ik onderzoek verricht bezoek ik ook nog steeds de biblio-theek, om de doodeenvoudige reden dat veel boeken nog steedsniet gedigitaliseerd en online zijn. Het gemak van de digitalewereld geniet echter mijn voorkeur. Denk je eens in hoeveelextra mogelijkheden onderzoekers hebben als alle relevanteboeken gedigitaliseerd zijn te terug te vinden in een universeledigitale bibliotheek! Een Google-monopolie over gedigitali-seerde boeken baart me wel zorgen, maar het werk dat zij ver-richten biedt ongeëvenaarde inormatieperspectieven.
En wat zijn volgens u de gevolgen voor bibliotheken van deze ont-wikkelingen? 
Het is niet denkbeeldig dat bibliotheken lokale aspeellijsten(playlists) worden van die universele digitale bibliotheek. Aande andere kant is het voor bibliotheken van belang dat hunmetadata ook ontsloten worden door Google. Als bibliothekendaar niet voor zorgen, zullen hun eigen catalogi steeds minderrelevant worden.
Hoe zit het eigenlijk met uw eigen boek, Everything is Miscellane-ous? Wij vinden dat uw boek bijzonder relevant is voor inorma-tiewerkers in het algemeen, en bibliothecarissen in het bijzonder,maar we hebben ook gemerkt dat de respons op uw uitdagendestellingen matig was in Nederland. Wij vermoeden dat het eit dat het boek nog steeds niet is vertaald daar een oorzaak van is.Waarom is het nooit vertaald? 
Natuurlijk zou ik graag willen dat mijn boek in het Nederlands vertaald wordt, maar klaarblijkelijk zien uitgevers er te weinigbrood in. Ik zou er echter zo voor tekenen.
Het boek van Andrew Keen is wel vertaald en krijgt veel meer aandacht. Wij denken dat het goed zou zijn als mensen kenniskonden nemen van uw tegengeluid.
(lachend) Dat ben ik met jullie eens.
Bibliothecarissen beginnen in te zien dat ook zij een rol kunnenspelen op het sociale web. Zij verkennen voorzichtig de netwerkenvoor jongeren, de online transparantie van Twitter en blogs, en-zovoort. Denkt u dat bibliotheekmedewerkers er goed aan doenom zich in het nieuwe web te bekwamen? 
Zonder meer. Bibliothecarissen zijn van nature goed in het leg-gen van verbindingen. Juist het sociale web leent zich daar heelgoed voor. Het web is eitelijk een grote aanbevelingsmachineen als bibliothecarissen nu ergens goed in zijn, dan is dat hetwel.
U ziet ook veel parallellen tussen de problemen waarmee krantente maken hebben en de toekomst van bibliotheken. Heef u al eenoplossing voor het probleem van het verdienmodel van kranten? 
Kranten maken een belangrijk deel uit van onze dagelijkse rou-tine, maar hun bestaan is misschien minder vanzelsprekenddan we denken. Er wordt ten onrechte vanuit gegaan dat kran-ten ons goed en volledig inormeren. Hier in Boston moet de
Boston Globe
binnen twee weken 20 miljoen dollar ophoestenom te voorkomen dat zij ten onder gaat en als dat gebeurt zouer ook in mijn inormatieroutine een gat worden geslagen. Datbetekent echter niet dat we niet zonder de krant zouden kun-nen. Mensen lezen allemaal ander nieuws. Kranten kunnendaar maar een beperkt deel van belichten. Als iedereen het-zelde nieuws zou willen zouden kranten meer bestaansrechthebben, maar dat is niet het geval.
Uw boek Everything is Miscellaneous is in 2007 gepubliceerd, wat betekent dat de tekst al ongeveer klaar was in 2006. Heef het internet zich in de agelopen drie jaar ontwikkeld op de manier zoals u het in uw boek voorspelde? 
Het is moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Erzijn sinds de publicatie van
Everything is Miscellaneous
geenontwikkelingen geweest waaruit blijkt dat ik er met de vragendie ik in mijn boek aan de orde stel, fundamenteel naast zit.Het semantische web ontwikkelt zich op veel bruikbare ma-nieren. Ik beschreef het in mijn boek kort als een ontwikke-ling waar je je zorgen over kunt maken, maar met de manierwaarop het semantische web zich nu ontwikkelt ben ik eigen-lijk heel gelukkig. Ik ben daar eigenlijk niet erg verbaasd over.De mensen die zich met het semantische web bezig houdenzijn verschrikkelijk slim en hebben waarschijnlijk gewoongelijk.
Digitale Bibliotheek 
dib
 
nummer 3, 2009
41
 
denkers
 
en
 
doeners
David Weinberger: “De hyperlink heef veel meer mogelijkheden voor goedekennisoverdracht dan boeken.” 
 
42
 
Digitale Bibliotheek 
dib
 
nummer 3, 2009
Onwikkelt het internet zich sneller dan u had gedacht o juist langzamer? 
Sneller dan ik voor mogelijk had gehouden en daar heb ik ookwel wat verrassende voorbeelden van. Bijvoorbeeld the Library o Congress, tot voor kort een van de zich langzaamst ontwik-kelende instellingen, hee de handschoen goed opgepakt en isnu een koploper op het gebied van innovatie. Het eit dat ze o-toverzamelingen op Flickr hebben gezet en het publiek hebbengevraagd om daar de inormatie bij te verschafen is opmerke-lijk. Te CIA hee social soware omarmd op een manier diewel erg moeilijk te voorspellen was. Het eit dat in de VS deoverheid data gaat publiceren in open ormats op http://data.com.gov is net zo opmerkelijk. Die zaken gaan sneller dan ikooit voor mogelijk had gehouden.
U bent bijzonder positie in uw boek over ‘tagging’. U stelde dat door tagging een extra betekenisvolle laag wordt toegevoegd aanhet internet. Tegelijkertijd zie ik dat mensen aarzelen om tags toete voegen. Eenvoudigweg omdat ze te lui zijn om dit te doen. Zal dat ooit gaan veranderen? 
De websites die zich hebben toegelegd op tagging ontwikkelenzich veel langzamer dan ik hoopte. Aan de andere kant wordttagging in veel websites op een succesvolle manier geïntegreerd.Daarom denk ik dat tagging belangrijk blij. agging ‘or tag-ging’s sake’ is vooral belangrijk voor een klein percentage men-sen dat zich met onderzoek bezig houdt. Maar Amazon laat jetaggen, Flickr laat je taggen, et cetera. Kortom, tagging blijeen belangrijk instrument. Het komt er eigenlijk op neer dater slechts een kleine groep mensen nodig is om tagging vooreen grote groep mensen nuttig te laten zijn. Bijvoorbeeld bijAmazon voegt misschien maar één procent van de gebruikersactie tags toe maar dat zorgt toch voor de belangrijkste tags die je nodig hebt om bij het zoeken naar boeken handig te kunnennavigeren.
Is het noodzakelijk om tagging en andere web 2.0-vaardighedente integreren in het onderwijs? Op dit moment zijn het vaardig-heden die je vooral zel moet aanleren. Er is geen school die jeleert om te taggen.
Ik denk niet dat het nodig is dat je taggen leert op school. Ermoet nog wel veel gedaan worden om leerlingen te helpen omsocial soware te gebruiken bij het leerproces. Scholen en ookbibliotheken moeten nog veel doen om mensen te helpen methet op een goede manier interpreteren van wat ze tegenkomenop het internet. Dat is absoluut belangrijk. agging is iets dat jein principe zel binnen vij minuten onder de knie moet kun-nen krijgen. Meer algemeen gezegd vind ik wel dat het omgaanmet social soware in de onderwijsprogrammas moet wordenopgenomen.
U heef uw boek opgedragen aan de bibliothecarissen. Deed u dat uit barmhartigheid? 
(lachend) Yes! Maar wat belangrijker is, bibliothecarissen zijnbijzonder bewonderenswaardige mensen. Het zijn mensendie een beroep hebben gekozen dat niet bijzonder goed wordtbetaald en die dat hebben gedaan uit roeping om het demo-cratisch proces te verbeteren door onderwijs en inormatie. Ikbewonder ze, omdat het mensen zijn die verstand hebben vaninormatie zoeken en verbindingen leggen.
Wat zijn uw gedachten over de toekomst van digitale bibliothe-ken. Blijven deze bestaan o gaan ze op in ‘the big cloud’.
Uiteindelijk zullen digitale bibliotheken nog wel van enigewaarde blijven. Maar het belangrijkste is de ontwikkeling van‘the cloud’
2
. De content zel zal uiteindelijk het minst interes-sant en uitdagend blijken te zijn. Content is een kwestie vanscannen en toevoegen aan the cloud waarna deze content vooriedereen toegankelijk is. Maar de ontwikkeling van metadata iseen veel grotere uitdaging evenals de zorg voor de door biblio-theken aan the cloud toegevoegde bronnen. Dat blij een in-gewikkelde uitdaging. Te cloud, plus de daaraan toegevoegdemetadata zullen zich op een historische, indrukwekkende ma-nier transormeren tot één gigantisch belangrijke bron.
dib
Noten
1
De cv van David Weinberger is te vinden op www.hyperorg.com/spea-ker/introductions.html.
2
De Engelstalige term ‘the cloud’ verwijst vaak naar het internet. Het isde ‘wolk’ waarin alles gebeurt.
denkers
 
en
 
doeners
‘weinig mensen
unnn tagging
nuttig laten zijn’

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->