Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Flash ve Formatlı İçerik

Flash ve Formatlı İçerik

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by KeremKoseoglu
Windows .NET Magazine' de yayınlanmıştır. Flash içerisinde formatlı içerik göstermenin yolları...
Windows .NET Magazine' de yayınlanmıştır. Flash içerisinde formatlı içerik göstermenin yolları...

More info:

Published by: KeremKoseoglu on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

 
Windows &.NET Magazine KASIM 2005www.winnetmag.com.tr
30
erkese merhaba! Bu ay, Flash ile dina-mik Web sitesi haz›rlayan programc›-lar›n ilginizi çekecek bir konu ilekarfl›n›zday›z. Flash’te haz›rlad›¤›m›z bir ani-masyonun içerisine bir metin dosyas›ndan veriçekebilece¤imizi zaten biliyoruz. Bunun bir ad›mötesinde; ASP veya ASP.NET gibi dinamik birplatform yard›m›yla veritaban›nda yatan verileride Flash animasyonunun içine dahil edebiliriz.Bu konudaki temel bilginizin eksik oldu¤unu dü-flünüyorsan›z, önce ek kaynaklarda ad› geçendosya ve sitelere bir göz atman›z› tavsiye ederim.Flash içerisine veri çekebiliyor olmam›za ra¤-men; Flash programc›lar›n›n yaflad›¤› en büyük problemlerden biri, d›flar›dan çektikleri metinle-ri kolay bir flekilde formatlayam›yor olmakt›r. Ör-ne¤in; Flash ile haz›rlad›¤›n›z kurumsal bir Websitesinde, veritaban›nda bar›nd›r›lan formatl›metinleri görüntülemek istedi¤inizi düflünün.Flash animasyonuna dinamik olarak çekilen bu yaz›n›n baz› bölümlerini
koyu
, baz› yerlerini alt›çizilive baz› yerlerinirenligöstermek isteyen bir içerik yöneticisine, buna benzer biçimlendirmeseçeneklerini kullanabilece¤i bir ortam sa¤lamak durumunday›z.Bu makalenin sonuna geldi¤inizde, Flash ani-masyonlar›n›za dinamik ve formatl› içeri¤in na-s›l ithal edilebilece¤ini ö¤renmifl olacaks›n›z.
Genel Çerçeve
Her zaman oldu¤u gibi, konuyu bir örnek yard›-m›yla inceliyor olaca¤›z. Sistemimizi daha iyi an-lamak için, afla¤›daki flemaya bir göz atal›m.Örne¤imizde; amac›m›z, veritaban›nda bulu-nan “metinler” adl› tabloda bulunan uzun birmetni çekip formatl› bir flekilde Flash animasyo-numuz içerisinde göstermek olacak. Veritaban›ve animasyon aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lamak için ise, küçük ve basit bir ASP.NET sayfas›ndanfaydalanaca¤›z.
Veritaban›
Örne¤i basit tutmak ad›na, tek tablolu bir Accessveritaban›ndan faydalan›yor olaca¤›z. Veritaba-n›nda, METINLER adl› bir tablo ve bu tabloda IDve METIN adl› iki alan olacak. Tahmin edece¤i-niz gibi; ID alan›nda her bir yaz›ya ait belirleyicibir say›, METIN alan›nda ise yaz›n›n kendisi yeralacak.Son olarak, tablomuz içerisinde yeni bir kay›t yarat›p bu kayda afla¤›daki metni girece¤iz:
<img src='mini.jpg' align='left'><font face='Tahoma' si-ze='11'><b>Firmam›z›n kurumsal Web sitesine hoflgeldi-niz!</b> Biz her zaman ifl ve <u>müflteri</u> odakl›çal›flmak taraftar›y›z. ‹fl ortaklar›m›z aras›nda <ahref='http://www.cozumevi.com'><font co-lor='#0000FF'><u>Çözümevi</u></font></a> gibi fir-malar da bulunmaktad›r. Hakk›m›zda daha fazla bilgialmak isterseniz, <a href='http://www.double-key.org'>Kerem Köseo¤lu</a>'nun bizimle birlikte yap-t›¤› projelere göz atabilirsiniz</font>
HTML bilgisi olanlar›n bu metne bak›p h›zlabirkaç ad›m ileriye gitme iste¤iyle doldu¤unutahmin ediyorum... Bekleyin... Az sonra...
ASP.NET Sayfas›
S›ra geldi veritaban›ndaki metinleri çekip Flash’eiletecek olan ASP.NET sayfas›n› yazmaya... Önce,bu sayfan›n çal›flma mant›¤›n› inceleyelim.Gördü¤ünüz gibi; ASP.NET sayfam›z ilk ad›m-da Flash’ten bir ID de¤eri devral›yor. Bunu, Flashiçerisinde veri kayna¤› olarak kaynak.aspx?id=1adresini göstererek sa¤layaca¤›z. ‹kinci ad›mda,id’si 1 olan metni veritaban›ndan çekiyor ve birsonraki ad›mda &metin=.... fleklinde sayfaya yaz-d›r›yor olaca¤›z. Flash animasyonumuz bu sayfa- y› yükledi¤inde, “metin” de¤iflkeni içerisinde
 
H
ÇÖZÜMLER
Flash ve Formatl› ‹çerik
Flash ile dinamik içerikli web siteleri haz›rlayabilirsiniz!
Kerem Köseo¤lu
keremk@winnetmag.com.trWindows &.NET Magazine’inkatk›da bulunan yazarlar›ndand›r.Çözümevi firmas›nda e-businessçözümleri yöneticisi olarakçal›flmaktad›r.
Haz›rlayaca¤›m›z sistemingenel yap›s›...
fiekil 1:
Gördü¤ünüz gibi, veritaban› yap›s›n›oldukça basit tuttuk...
fiekil 2:
NOT: 
Bu makaleye ait kaynak dosyalar›,http://www.winnet-mag.com.tr adresinden indire-bilirsiniz.
flashhtml 11/7/05 6:30 PM Page 1
 
veritaban›ndan gelen içeri¤i sakl›yorolacak. Ak›fl mant›¤›m›z› kabaca tasarlad›¤›-m›za göre, art›k ASP.NET sayfam›z› ha-z›rlamaya bafllayabiliriz. Öncekaynak.aspx dosyas›na göz atal›m...
<HTML><HEAD><title>kaynak</title></HEAD><body MS_POSITIONING="GridLayout"><form id="Form1" method="post" ru-nat="server"><asp:Label ID="lblMetin" Runat="server" /></form></body></HTML>
Sayfan›n üzerindeki kayda de¤er tek nesnenin lblMetin adl› Label oldu¤unadikkat edin. Kaynak kod içerisinde ya-paca¤›m›z fley, bu Label’›n içeri¤ini ve-ritaban›ndan gelecek olan metinledoldurmak olacak.Haydi doldural›m o halde! Zira s›ra-da, kaynak.aspx.cs dosyas› var...
// Nesnelerimizi tan›mlayal›mOleDbConnection co;DataTable dt;OleDbDataAdapter da;// Ba¤lant›y› açal›mco = new OleDbConnection("Provider=Mic-rosoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Ser-ver.MapPath("kurum.mdb") + ";UserId=;Password=;");co.Open();// Metinler tablosundan talep edilen met-ni çekelimda = new OleDbDataAdapter("SELECT *FROM metinler WHERE id = " + Request.Qu-eryString["id"].ToString(), co);dt = new DataTable();da.Fill(dt);// Çekilen metni sayfaya yazd›ral›mlblMetin.Text = "&metin=" +dt.Rows[0]["metin"].ToString();// Ba¤lant›y› kapatal›mco.Close();
Bu flekilde, ASP.NET sayfam›z› tamam-lam›fl oluyoruz. Haz›rlad›¤›m›z sayfay›test etmek istersek, taray›c›m›z›n adresk›sm›nahttp://localhost/flashtml/kay-nak.aspx?id=1 yaz›p üretilen ç›kt›ya gözatabiliriz.Buradaki ç›kt› Flash’in görüntüleye-ce¤i ç›kt› ile birebir ayn› olmasa da, afla-¤› yukar› neyle karfl› karfl›yaoldu¤umuza dair bir fikir verecektir.Bunun yan› s›ra, sayfam›z›n do¤ru çal›-fl›p çal›flmad›¤›n› da elle bir kez test et-mifl oluyoruz.S›rada, Flash animasyonunu haz›rla-ma ifli var.
Flash Dosyas›
Haz›rlayaca¤›m›z Flash dosyas› da, ASP.NET sayfam›z kadar basit olacak.Flash animasyonumuzda bulunmas›gereken en önemli ö¤e, bir TextAreanesnesidir. Bu nesneyi, Window / Com-ponents menüsüne t›klay›p ilgili pence-reyi açt›ktan sonra sürükle - b›rak  yöntemiyle animasyonunuza dahil ede-bilirsiniz.Bu nesneye txtIcerik ad›n› verelim.Bu ad› Properties / Instance Name bö-lümüne yazmam›z gerekti¤ini herkesbiliyor, öyle de¤il mi? Bunun yan› s›ra,txtIcerik nesnesinin Parameters pence-resinde “html = true” de¤erini atama-m›z gerekiyor.S›rada, ASP.NET sayfas› ile ba¤lant›kurup ilgili metni animasyonun içineça¤›racak olan ActionScript kodunu yazma ifli var. Önce koda ait ak›fl flema-s›na bir göz atal›m. Ak›fl flemas›n› bir de Flash’in bak›flaç›s›ndan görmek san›r›m herkesi birazdaha rahatlatt›, öyle de¤il mi? fiimdi s›-rada ActionScript kodlar› var...
txtIcerik.setStyle("borderStyle", "none");myQuest = new LoadVars();myAnswer = new LoadVars();myQuest.id = "1";myAnswer.onLoad = function(success) {if (!success) {return;}txtIcerik.text = myAnswer.metin;};myQuest.sendAndLoad("kaynak.aspx",myAnswer, "GET");
Bu kod içerisinde; önce metin kutu-muzu formatl›yoruz. Ard›ndan, kay-nak.aspx sayfas›n› ça¤›racak olanmyQuest nesnesini yarat›p, sayfay› ça¤›-r›rken “id=1” de¤erini göndermesinisa¤l›yoruz ki, kaynak.aspx içerisinde Re-quest.Querystring[“id”] komutu 1 de¤e-rini döndürsün. Ard›ndan sayfay›ça¤›r›yor ve sayfadan dönen cevaptabulunan de¤iflkenleri myAnswer nesne-sine at›yoruz. Son olarak, myAnsweriçerisinde saklanan “metin” de¤iflkeni-ne ait de¤eri metin kutusuna aktararak,Flash’teki iflimizi tamaml›yoruz.Tecrübeli Flash programc›lar›, “Nedenbasit bir Text Tool kullanmak yerine Tex-tArea bileflenini kulland›n?” diye merak ediyor olabilir. Bunun tek sebebi, TextAre-a içerisindeki metin uzun geldi¤i takdirdekayd›rma çubuklar›n›n otomatik olarak görüntülenme özelli¤inden faydalanmak istemem. Bu flekilde, animasyonu, konuy-la do¤rudan ilgisi olmayan bir y›¤›n grafik-ten ve koddan kurtarm›fl olduk.
HTML Sayfas›
Son olarak, Flash animasyonunu bar›n-d›racak olan index.html sayfas›n›n kod-lar›na göz atal›m.
www.winnetmag.com.trWindows &.NET Magazine KASIM 2005
30
Flash ve Dinamik Web Sayfalar›
ASP.NET sayfam›z›nak›fl mant›¤›
fiekil 3:
Ak›fl flemam›z› bir de Flash’inbak›fl aç›s›ndan çizelim
fiekil 7:
.aspx sayfam›z›n Flash’e negönderece¤ini öncedengörebiliriz.
fiekil 4:
Metin kutumuzun ad›n› veHTML deste¤ini Parameterssekmesinde at›yoruz.
fiekil 5:
flashhtml 11/7/05 6:30 PM Page 2

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->