Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[HoaHocTHPT]LoiGiaiChiTietDeThiDaiHoc-2009-KhoiB

[HoaHocTHPT]LoiGiaiChiTietDeThiDaiHoc-2009-KhoiB

Ratings: (0)|Views: 31,251|Likes:
Published by ThienVyHuy

More info:

Published by: ThienVyHuy on Jun 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG 
 
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số
09798.17.8.85
(gặp
Thầy Quỳnh
)
 
Biên soạn và giảng dạy: Thầy
Ngô Xuân Quỳnh ( 
E_mail:
hoahoc.org@gmail.com – 
Website:
hoahoc.org 
)
 
1
 
GGGîîîiiiýýýlllêêêiiigggiiiiii®®®ÒÒÒttthhhiiitttuuuyyyÓÓÓnnnsssiiinnnhhh®®®¹¹¹iiihhhäääccc 
 – – –
cccaaaooo®®®¼¼¼nnngggnnn¨¨¨mmm222000000999 MMM
«««nnnttthhhiii:::HHHãããaaaHHHäääccc---KKKhhhè è è iiiBBB---MMM···®®®ÒÒÒ666333777 
§©y lµ gîi ý gi¶i ®Ò thi ®¹i häc, cao ®¼ng - khèi B - n¨m 2009. Gîi ý lêi gi¶i nµy t«i ®−a nªn chØ víi môc®Ých ®Ó cho c¸c em häc sinh, còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp tham kh¶o ®Ó biÕt ®−îc h−íng vµ c¸ch lµm mét ®Òthi sao cho tèt nhÊt trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt.§· cã rÊt nhiÒu thÇy c« gi¸o ®· nhiÖt t×nh ®−a ra lêi gi¶i chi tiÕt vµ trän vÑn cho ®Ò thi hãa khèi B n¨mnay, trong ®ã cã nhiÒu bµi viÕt kh¸ hay. Tuy cã ®−a ra h¬i muén so víi c¸c ®¸p ¸n kh¸c, nh−ng trong bµi viÕtnµy t«i sÏ ®−a ra nh÷ng ý kiÕn riªng cña b¶n th©n t«i vÒ ®Ò thi, t«i hi väng nh÷ng ý kiÕn cña b¶n th©n t«i vÒ ®Òthi nµy sÏ gióp Ých cho c¸c em häc sinh còng nh− c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc hãa häc.Trong lêi gîi ý gi¶i ë c¸c c©u, t«i cè g¾ng ph©n tÝch nh÷ng lçi vµ nh÷ng sai lÇm mµ c¸c em häc sinh cãthÓ m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh lµm bµi. Nh÷ng lêi gîi ý vµ ph−¬ng ph¸p t«i ®−a ra cã thÓ ch−a ph¶i lµ ph−¬ngph¸p nhanh nhÊt hoÆc tèt nhÊt v× cßn cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch lµm kh¸c nhau, nh−ng t«i hi väng r»ngvíi c¸ch mµ t«i ®−a ra sÏ lµ mét trong nh÷ng c¸ch mµ häc sinh c¶m thÊy dÔ hiÓu nhÊt.Lêi gîi ý nµy ®−îc ®−a ra ®−îc ®−a ra trong thêi gian rÊt ng¾n sau khi kÕt thóc k× thi khèi B n¨m 2009,nªn trong qu¸ tr×nh ®¸nh m¸y sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt trong qu¸ tr×nh ®¸nh m¸y. Trong qu¸ tr×nh ®äcvµ t×m hiÓu vÒ lêi gîi ý, nÕu nh− cã bÊt k× ai ®ã ph¸t hiÖn ra ®−îc nh÷ng lçi sai xãt trong c¸c c©u, t«i rÊt mongsÏ nhËn ®−îc nh÷ng lêi gãp ý ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®Ó t«i hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ lêi gîi ý gi¶i.Mäi gãp ý xin liªn hÖ qua+ E_mail:
netthubuon@yahoo.com
hoÆc
hoahoc.org@gmail.com
 + §iÖn tho¹i:
0979817885+
C¬ së båi d−ìng kiÕn thøc
: 18A/88-§inh V¨n T¶-Thµnh Phè H¶i D−¬ng
 Cho biÕt khèi l−îng nguyªn tö (theo ®vC) cña c¸c nguyªn tè :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108 ; I = 127 ; Ba = 137 ; Au = 197
I. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh
 
(40 c©u, tõ c©u 1 ®Õn c©u 40)
C©u 1:
Cho m gam bét Fe vµo 800 ml dung dÞch hçn hîp gåm Cu(NO
3
)
2
0,2M vµ H
2
SO
4
0,25M. Sau khi c¸cph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®−îc 0,6m gam hçn hîp bét kim lo¹i vµ V lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt, ë ®ktc). Gi¸ trÞ cña m vµ V lÇn l−ît lµA. 17,8 vµ 4,48.B. 17,8 vµ 2,24.C. 10,8 4,48. D. 10,8 2,24.
Gîi ý:
Ta cã:
32243
()
22.0,8.0,20,3220,4
+
H
vµ n
Cu NO H SO NO
n n mol n mo
= = = = =
 Ta cã;
 
320,40,10,32
432
+-3
H cã kh¶ n¨ng sÏ tham gia ph¶n øng hÕt vµ NO d− 
mol mol mol 
 H NO e NO H O
+
+ + +
 Theo ®Ò bµi, sau ph¶n øng thu ®−îc hçn hîp 2 kim lo¹iVËy chøng tá r»ng Fe vÉn cßn d− sau=> khi ®ã th×
 
 
 
52220,10,30,10,160,320,162.
3;2
0,4m + 0,16.640,4m + 0,16.645656
vµ Fe-2e
mol mol mol mol mol mo
e N Cu e Cu Fe
+ + + +
+ +
 (
t¹i sao th× b¹n tù t×m hiÓu nÕu ch−a biÕt 
)Khèi l−îng cña Fe cßn d− lµ: 0,6m – 0,16.64 => khèi l−îng tham gia ph¶n øng lµ 0,4m + 0,16.64Theo ®Þnh luËt b¶o toµn electron ta cã: 2.(0,4m.56 + 0,16.64) = (0,3 + 0,32).56 => m = 17,8 gamVËy ®¸p ¸n lµ: B
 
 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG 
 
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số
09798.17.8.85
(gặp
Thầy Quỳnh
)
 
Biên soạn và giảng dạy: Thầy
Ngô Xuân Quỳnh ( 
E_mail:
hoahoc.org@gmail.com – 
Website:
hoahoc.org 
)
 
2
 
 NhËn xÐt:
§Ò bµi cho kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch hçn hîp chøa
-+3
NO vµ H
 Chóng ta cÇn ph¶i vËn dông ph−¬ng ph¸p b¶o toµn electron - ®iÖn tÝch vµ sö dông ph−¬ng t
 
r×nh ion thugän. Qua c©u hái nµy c¸c em häc sinh cÇn ghi nhí vÒ: + HiÓu ®−îc b¶n chÊt cña ph¶n øng hãa häc trong dung dÞch.+ TÝnh oxi hãa cña ion
)
-+3
NO cña dung dÞch muèi trong m«i tr−êng axit (H
.+ VÞ trÝ cÆp oxi hãa – khö cña kim lo¹i vµ ý nghÜa cña chóng;
2232
 Fe Cu Fe Fe Cu Fe
+ + ++
 + RÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n bµi to¸n (b¶o toµn electron, ion,
)
vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n.§©y lµ mét d¹ng to¸n kh¸ lµ quen thuéc trong ch−¬ng tr×nh hãa häc phæ th«ng.§iÓm mÊu chèt cña bµi to¸n lµ biÕt dùa vµo d÷ kiÖn: “
thu ®−îc 0,6m gam hçn hîp bét kim lo¹i
C©u 2
: Cã c¸c thÝ nghiÖm sau:(I) Sôc khÝ CO
2
vµo n−íc Gia-ven. (III) Nhóng thanh s¾t vµo dung dÞch H
2
SO
4
lo·ng, nguéi.(II) Sôc khÝ SO
2
vµo n−íc brom. (IV) Nhóng nh«m vµo dung dÞch H
2
SO
4
®Æc, nguéi.Sè thÝ nghiÖm x¶y ra ph¶n øng hãa häc lµA. 4.B. 3.C. 1. D. 2.
Gîi ý:
Víi c©u hái nµy chñ yÕu lµ yªu cÇu c¸c em häc sinh ghi nhí ®−îc kiÕn thøc, nªn em nµo l¾m ®−îc kiÕnthøc th× viÖc gi¶i quyÕt bµi to¸n chØ cÇn kho¶ng thêi gian 20s.Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng:
22324422222424
2
(lo·ng, nguéi)(®Æc, nguéi)
CO NaClO H O NaHCO HClO Fe H SO FeSO SO Br H O HBr H SO Al H SO
+ + ++ ++ + ++
24
do Al thô ®éng trong dung dÞch ®Æc, nguéi
 H SO
 VËy cã 3 ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra => ®¸p ¸n B.
 NhËn xÐt:
§©y lµ mét c©u hái t−¬ng ®èi dÔ, nh−ng do nã r¬i vµo phÇn kiÕn thøc hãa häc líp 10, nªn rÊt nhiÒuc¸c em häc sinh quan t©m nhiÒu, nªn sÏ cã sù lóng tóng khi ®−a ra ®¸p ¸n. Nh−ng víi kiÕn thøc líp 12 vµ ta sÏlo¹i ®−îc ý IV, cßn ý II cã thÓ thÊy r»ng nã ®óng dùa vµo tÝnh oxi hãa khö, cßn ý III th× khái ph¶i nãi lµ còngbiÕt nã ®óng, khi ®ã b¹n chØ ph©n v©n ®¸p ¸n B vµ D.
C©u 3
: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ:A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.B. buta-1,3-®ien; cumen; etilen; trans-but-2-en.C. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.D. 1,2-®iclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
Gîi ý 
: Víi c©u hái nµy, c¸c em häc sinh cÇn ghi nhí vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng trïng hîp: “
 Ph¶i cã liªnkÕt ®«i hoÆc cã vßng kh«ng bÒn
” vµ ph¶i ghi nhí vµ x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c chÊt mµ®Ò bµi cho.Trong c¸c chÊt ®Ò bµi cho th× cã mét sè chÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp:VËy khi ®ã ®¸p ¸n A lµ ®¸p ¸n ®óng. (
 ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c chÊt kia c¸c em tù viÕt ®Ó ghi nhí 
)
 NhËn xÐt:
§©y lµ c©u hái t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, kh«ng cã tÝnh chÊt ®¸nh ®è, chñ yÕu lµ yªu cÇu häc sinh ghi nhí kiÕn thøc.
C©u 4
: §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ X, thu ®−îc 0,351 gam H
2
O vµ 0,4368 lÝt khÝ CO
2
(ë ®ktc). BiÕtX cã ph¶n øng víi Cu(OH)
2
trong m«i tr−êng kiÒm khi ®un nãng. ChÊt X lµ
 
 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC 10, 11, 12 18A/88-ĐINH VĂN TẢ-TP.HẢI DƯƠNG 
 
Để tìm hiểu và đăng kí học, hãy gọi điện tới số
09798.17.8.85
(gặp
Thầy Quỳnh
)
 
Biên soạn và giảng dạy: Thầy
Ngô Xuân Quỳnh ( 
E_mail:
hoahoc.org@gmail.com – 
Website:
hoahoc.org 
)
 
3
 
A. CH
3
COCH
3
. B. O=CH-CH=O. C. CH
2
=CH-CH
2
-OH. D. C
2
H
5
CHO.
Gîi ý
: Víi c©u hái nµy, khi ®äc ®Ò ta ph¶i ®Õ ý ngay vÒ d÷ kiÖn: “X ph¶n øng víi Cu(OH)
2
trong m«i tr−êngkiÒm khi ®un nãng” => X sÏ lµ hîp chÊt chøa nhãm –CHO, khi ®ã ta sÏ lo¹i ngay ®−îc ®¸p ¸n A vµ C.Ta cã:
22
COHO
n=0,0195mol vµ n=0,0195mol
 VËy khi ®ã ta sÏ suy ra ngay ®¸p ¸n sÏ lµ B. (dùa vµo sè nguyªn tö H vµ C trong ph©n tö)Víi c©u hái nµy, chóng ta ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a c¸c ®¸p ¸n ®−a ra vµ c¸c d÷ kiÖn cña bµi to¸n ®Ó ra kÕt qu¶.
C©u 5
: Cho c¸c nguyªn tè: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). D·y gåm c¸c nguyªn tè ®−îc s¾pxÕp theo chiÒu gi¶m dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö tõ tr¸i sang ph¶i lµ:A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si.D. K, Mg, Si, N. 
Gîi ý
: §©y lµ mét c©u hái thuéc ch−¬ng tr×nh hãa häc líp 10 – phÇn b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc.§Ó cã thÓ xÐt ®−îc, ta cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c nguyªn tè trªn vµo trong b¶ng tuÇn hoµn theo chu k× vµ nhãm (s¾pxÕp dùa vµo cÊu h×nh electron cña nguyªn tè)
{{{{
2237226212226221422626119
:122:1223:12233:122334
chu k× 2 - nhãm VAIAChu k× 3 - nhãm IIAChu k× 3 - nhãm IVAChu k× 4 - nhãm IA
 N s s p IIA IVA VIAMg s s p sMg SiSi s s p s p K  K s s p s p s
     
 -
 
Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn
 Tuy c¸c nguyªn tö c¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron, nh−ng khi ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng, lùc hót gi÷a h¹t nh©n vµelectron ho¸ trÞ ë líp ngoµi cïng còng t¨ng dÇn, lµm b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn.
-
 
Trong mét nhãm theo chiÒu tõ trªn xuèng d−íi, b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn.
 Theo chiÒu tõ trªn xuèng d−íi, sè líp electron t¨ng dÇn, ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, nh−ng do sè líp electron t¨ng m¹nhnªn lµm cho b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn
 
Qua s¬ ®å miªu t¶ trªn ta nhËn thÊy r»ng ®¸p ¸n D lµ ®¸p ¸n chÝnh x¸c nhÊt.
 NhËn xÐt 
: §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã, nh−ng do nã thuéc vµo m¶ng kiÕn thøc hãa häc líp 10, nªn sÏ cãnhiÒu em häc sinh kh«ng ®Ó ý.
C©u 6
: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?A. Trïng hîp stiren thu ®−îc poli (phenol-foman®ehit).B. Trïng ng−ng buta-1,3-®ien víi acrilonitrin cã xóc t¸c Na ®−îc cao su buna-N.C. Poli (etylen terephtalat) ®−îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trïng ng−ng c¸c monome t−¬ng øng.D. T¬ visco lµ t¬ tæng hîp.
Gîi ý :
Víi c©u hái nµy chñ yÕu lµ mang tÝnh chÊt lý thuyÕt, yªu cÇu häc sinh n¾m ®−îc :- C«ng thøc cña c¸c chÊt: Stiren, poli(phenol-fomandehit), buta-1,3-dien, acrilonitrin, poli (etylen terephtalat),cao su buna-N, to visco- C¸ch viÕt s¶n phÈm ph¶n øng trïng hîp, trïng ng−ng.- Tªn gäi cña polime bao gåm tªn quèc tÕ vµ tªn th−êng.+ Trïng hîp Stiren => poli stiren+ Buta-1,3-dien + acilonitrin => Cao su buna-N b»ng ph¶n øng trïng hîp+ Poli (etylen terephtalat) lµ lo¹i t¬ lapsan ®−îc t¹o ra do ph¶n øng trïng ng−ng gi÷a etylen glicol vµ axittetraphtalic+ T¬ visco lµ lo¹i t¬ b¸n tæng hîp hay cßn ®−îc gäi lµ t¬ nh©n t¹o.Qua ®ã ®¸p ¸n C lµ ®¸p ¸n ®óng.
HOOC COOH ( axit terephtalic)nHOOC – C
6
H
4
– COOH + nHO – (CH
2
)
2
OH (– CO C
6
H
4
– COO – (CH
2
)
2
– O –)
n
+ nH
2
O
 NhËn xÐt:
§©y lµ mét c©u kh«ng khã

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Thanh Mike added this note
hay lam
Đặng Hữu Hà added this note
cam on
kimhang1955 liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->