Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chien Thang Chan Nan Buc Tuc

Chien Thang Chan Nan Buc Tuc

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

Thö vieän Nieàm tin Cô-ñoác
www.tinlanh.ru
Ulf Ekman

Laøm theá naøo ñeå
chieán thaéng chaùn
naûn böïc töùc

- 1 -
Ulf Ekman
Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
- 2 -
Ulf Ekman
Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
- 3 -
Ulf Ekman
Lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng sù ch¸n n¶n bùc tøc
KÕt thóc hµnh tr×nh cña m×nh trªn ®Êt, Jªsus th­a víi Cha ë trªn
trêi : "Con ®· t«n vinh Cha trªn ®Êt, lµm xong c«ng viÖc Cha giao
cho lµm" (Gi¨ng 17:4).
Jªsus tõ mu«n ®êi vèn ë bªn h÷u Cha vµ Cha ph¸n víi Ngµi :

- Con sÏ xuèng trÇn gian vµ ë ®ã hoµn thµnh c«ng viÖc mµ Ta giao cho Con. Sau ®ã Con sÏ trë vÒ vµ ngåi ë bªn h÷u Ta, Ta sÏ ban cho Con mäi quyÒn cai trÞ ë trªn trêi vµ d­íi ®Êt.

Jªsus ®· nhËn l·nh nhiÖm vô xuèng trÇn gian, d¹y dç vµ ®µo t¹o c¸c m«n ®å, tá cho con ng­êi biÕt vÒ §øc Chóa Trêi vµ lµm hoµ loµi ng­êi l¹i víi Cha trªn trêi. Jªsus ®· hoµn thµnh mäi viÖc ®ã vµ ngay tr­íc khi chÞu chÕt trªn thËp tù gi¸ Ngµi ®· cã thÓ nãi r»ng :

- Th­a Cha, con ®· t«n vinh Cha trªn ®Êt, lµm xong c«ng viÖc Cha
giao cho con lµm.
Jªsus ®· lµm trän tÊt c¶ nh÷ng g× Ngµi ®­îc kªu gäi. Còng nh­
Phao-l« cuèi ®êi ®· nãi :

- Ta ®· ®¸nh trËn tèt lµnh, ®· ®i trän con ®­êng. Ta ®· ch¹y kh«ng tiÕc søc. Tr­íc mÆt Cha trªn trêi ®· ®Ó s½n m·o triÒu thiªn, phÇn th­ëng cña ta. Ta chØ cÇn tíi vµ nhËn lÊy n÷a th«i. B©y giê ta ®· hoµn thµnh trän vÑn; mäi viÖc ®­îc giao trªn ®Êt ta ®· lµm xong. (2 Ti-m«-

thª 4:7-8)
§øc Chóa Trêi muèn b¹n hoµn thµnh ®iÒu ngµi giao phã

Tr«ng xem Jªsus, Phao-l«, Phi-e-r¬ vµ nhiÒu ng­êi kh¸c cã thÓ nãi ch¾c ch¾n lµ hä ®· hoµn thµnh mäi ®iÒu ®­îc kªu gäi. Phi-e-r¬ ý thøc ®­îc ®iÒu nµy khi «ng nãi :

- Chóa ®· b¸o tr­íc cho t«i r»ng t«i s¾p l×a nhµ t¹m x­¬ng thÞt cña t«i, nªn t«i thÊy cÇn viÕt cho anh em nh÷ng lêi r¨n b¶o, nh¾c nhë anh em ph¶i xö sù ra sao khi t«i kh«ng cßn ë víi anh em n÷a. (2 Phi-e-r¬ 1:12-15)

Phi-e-r¬ ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh ë d­íi ®Êt. §øc Chóa Trêi muèn b¹n còng sÏ lµm trän mäi ®iÒu Ngµi giao phã. Vµ tr­íc hÕt, lµ mét ng­êi tÝn ®å, b¹n ®­îc kªu gäi truyÒn gi¶ng vÒ Jªsus. B¹n ph¶i kÓ vµ lµm chøng kh¾p n¬i, ®Æt tay lªn ng­êi bÞ bÖnh, cÇu nguyÖn b»ng tiÕng l¹ vµ ®uæi quØ, b»ng c¸ch ®ã mµ phæ biÕn Tin Lµnh ra kh¾p ®Êt. B¹n ®­îc kªu gäi truyÒn gi¶ng mäi n¬i, mäi lóc. Khi b¹n lµm ®iÒu §øc Chóa Trêi ph¸n, ngay lËp tøc b¹n sÏ gÆp nh÷ng trë ng¹i. §iÒu nµy ®· x¶y ra víi chÝnh Jªsus. Khi Phao-l« truyÒn gi¶ng, «ng vÊp ngay ph¶i sù chèng ®èi. C¶ Phi-e-r¬ còng ph¶i v­ît qua bao nhiªu trë ng¹i. ThÕ gian sÏ chèng l¹i viÖc tiÕp nhËn Tin Lµnh. Trong th­ göi cho ng­êi Phi-lÝp cã nãi r»ng chóng ta lµ ¸nh s¸ng tõ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->