Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai-hoc-48ChuaJesusBiDongDinh

bai-hoc-48ChuaJesusBiDongDinh

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by 1tuan1

More info:

Published by: 1tuan1 on Sep 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2010

pdf

text

original

1
Baøi hoïc 48: Chuùa Jesus Chòu Ñoùng Ñinh Treân Thaäp Töï Giaù Vaø Chòu Ñoøn
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
BAØI HOÏC
48
48
48
48
CHUÙA JEÂ
CHUÙA JEÂ
CHUÙA JEÂ
CHUÙA JEÂ-
--
-SUS CHÒU ÑOÙNG ÑINH TREÂN THAÄP
SUS CHÒU ÑOÙNG ÑINH TREÂN THAÄP
SUS CHÒU ÑOÙNG ÑINH TREÂN THAÄP
SUS CHÒU ÑOÙNG ÑINH TREÂN THAÄP
TÖÏ GIAÙ VAØ CHÒU ÑOØN
TÖÏ GIAÙ VAØ CHÒU ÑOØN
TÖÏ GIAÙ VAØ CHÒU ÑOØN
TÖÏ GIAÙ VAØ CHÒU ÑOØN
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
ÑAÏI CÖÔNG BAØI HOÏC:
A.
A.
A.
A. Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Lôøi giôùi thieäu:
Trong taát caû moïi bieán coá lòch söû, bieán coá maø chuùng ta seõ nghieân cöùu hoâm nay laø
bieán coá quan troïng nhaát.
Khoâng heà coù ñieàu gì khaùc vaø seõ khoâng coù ñieàu gì khaùc nöõa aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng
moïi ngöôøi nam nöõ nhö laø bieán coá naøy.
Khoâng coù ai khaùc ngoaøi Ñöùc Chuùa Trôøi bieát raèng caùc baïn ñang suy nghó gì vaøo luùc

naøy.
Baøi hoïc naøy laø daønh cho caùc baïn.
Baøi hoïc naøy daønh cho caû theá giôùi.
Haõy laéng nghe thaät kyõ caøng.

Giôø ñaây chuùng ta saép nghieân cöùu nhöõng gì Chuùa Jesus ñaõ laøm cho chuùng ta haàu cho chuùng ta coù theå ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi chaáp nhaän hoaøn toaøn vaø khoâng bao giôø ñi vaøo söï hình phaït ñôøi ñôøi.

B.
B.
B.
B. Chuùa Jesus chòu ñoøn.
Chuùa Jesus chòu ñoøn.
Chuùa Jesus chòu ñoøn.
Chuùa Jesus chòu ñoøn.
BChuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
Chuû ñeà: Con ngöôøi laø toäi nhaân. Hoï caàn ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi vaø voâ phöông töï
cöùu.
cöùu.
cöùu.
cöùu.
HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:20-22.
““
Khi hoï ñaõ nhaïo cöôøi Ngaøi nhö vaäy roài, thì coåi aùo
Khi hoï ñaõ nhaïo cöôøi Ngaøi nhö vaäy roài, thì coåi aùo
Khi hoï ñaõ nhaïo cöôøi Ngaøi nhö vaäy roài, thì coåi aùo
Khi hoï ñaõ nhaïo cöôøi Ngaøi nhö vaäy roài, thì coåi aùo
ñieàu ra, maëc aùo cuûa Ngaøi laïi cho Ngaøi, vaø ñem ra ñeå ñoùng ñi
ñieàu ra, maëc aùo cuûa Ngaøi laïi cho Ngaøi, vaø ñem ra ñeå ñoùng ñi
ñieàu ra, maëc aùo cuûa Ngaøi laïi cho Ngaøi, vaø ñem ra ñeå ñoùng ñi
ñieàu ra, maëc aùo cuûa Ngaøi laïi cho Ngaøi, vaø ñem ra ñeå ñoùng ñinh treân caây thaäp töï.
nh treân caây thaäp töï.
nh treân caây thaäp töï.
nh treân caây thaäp töï.
Coù moät teân Si
Coù moät teân Si
Coù moät teân Si
Coù moät teân Si-
--
-moân kia, ngöôøi thaønh Sy
moân kia, ngöôøi thaønh Sy
moân kia, ngöôøi thaønh Sy
moân kia, ngöôøi thaønh Sy-
--
-ren, laø cha A
ren, laø cha A
ren, laø cha A
ren, laø cha A-
--
-leùc
leùc
leùc
leùc-
--
-xan
xan
xan
xan-
--
-ñô vaø ru phu, ôû
ñô vaø ru phu, ôû
ñô vaø ru phu, ôû
ñô vaø ru phu, ôû
ngoaøi ruoäng veà
ngoaøi ruoäng veà
ngoaøi ruoäng veà
ngoaøi ruoäng veà, ñi ngang qua ñoù; hoï baét phaûi vaùc caây thaäp töï. Hoï ñem Ñöùc
, ñi ngang qua ñoù; hoï baét phaûi vaùc caây thaäp töï. Hoï ñem Ñöùc
, ñi ngang qua ñoù; hoï baét phaûi vaùc caây thaäp töï. Hoï ñem Ñöùc
, ñi ngang qua ñoù; hoï baét phaûi vaùc caây thaäp töï. Hoï ñem Ñöùc-
--
-Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa-
--
-
Jeâ sus ñeán nôi kia, goïi laø Goâ
Jeâ sus ñeán nôi kia, goïi laø Goâ
Jeâ sus ñeán nôi kia, goïi laø Goâ
Jeâ sus ñeán nôi kia, goïi laø Goâ-
--
-goâ
goâ
goâ
goâ-
--
-tha, nghóa la
tha, nghóa la
tha, nghóa la
tha, nghóa laø choå Soï
ø choå Soï
ø choå Soï
ø choå Soï
””
.
. .
.
Ñoài Goâ-goâ-tha naèm ngay phía beân ngoaøi töôøng thaønh Gieâ-ru-sa-lem.
HAÕY CHÆ ÑEÁN THAØNH GIEÂ-RU-SA-LEM TREÂN BAÛN ÑOÀ SOÁ 3.
HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:23.
““
Hoï cho Ngaøi uoáng röôïu hoøa vôùi moäc döôïc; song Ngaøi
Hoï cho Ngaøi uoáng röôïu hoøa vôùi moäc döôïc; song Ngaøi
Hoï cho Ngaøi uoáng röôïu hoøa vôùi moäc döôïc; song Ngaøi
Hoï cho Ngaøi uoáng röôïu hoøa vôùi moäc döôïc; song Ngaøi
2
Baøi hoïc 48: Chuùa Jesus Chòu Ñoùng Ñinh Treân Thaäp Töï Giaù Vaø Chòu Ñoøn
khoâng uoáng
khoâng uoáng
khoâng uoáng
khoâng uoáng
””
.
..
.

Thöùc uoáng naøy ñöôïc caùc ngöôøi ñaøn baø thaønh Gieâ-ru-sa-lem chuaån bò saün nhö laø moät haønh ñoäng nhaân aùi ñeå giuùp cho söï ñau ñôùn laøm cheát ngöôøi cuûa nhöõng ngöôøi bò ñoùng ñinh.

-Haõy löu yù:
Moäc döôïc laø moät loaïi caây moïc thaønh buïi raäm, thaáp.
BChuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát.
Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát.
Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát.
Chuû ñeà: Chuùa Jesus Christ laø Cöùu Chuùa duy nhaát.
HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:24.
““
Khi ñoùng ñinh Ngaøi treân caây thaäp töï roài, hoï chia aùo
Khi ñoùng ñinh Ngaøi treân caây thaäp töï roài, hoï chia aùo
Khi ñoùng ñinh Ngaøi treân caây thaäp töï roài, hoï chia aùo
Khi ñoùng ñinh Ngaøi treân caây thaäp töï roài, hoï chia aùo
xoáng Ngaøi cho nhau, baét thaêm ñeå bieáøt ai ñöôïc
xoáng Ngaøi cho nhau, baét thaêm ñeå bieáøt ai ñöôïc
xoáng Ngaøi cho nhau, baét thaêm ñeå bieáøt ai ñöôïc
xoáng Ngaøi cho nhau, baét thaêm ñeå bieáøt ai ñöôïc
””
.
..
.
Nhöõng caây ñinh ñöôïc ñoùng xuyeân qua tay vaø chôn Chuùa Jesus caém vaøo Thaäp Töï

Giaù baèng goã.
Roài thì Thaäp Töï Giaù ñöôïc döïng leân trong moät vò trí thaúng.
-Haõy nhaéc laïi:

Caùc baïn coù nhôù Chuùa Jesus ñaõ noùi vôùi Ni-coâ-ñem raèng nhö Moâi-se ñaõ treo con raén treân caây saøo nhö theá naøo, thì Chuùa Jesus cuõng chòu nhö vaäy, Ñaáng Giaûi Cöùu phaûi bò treo leân haàu cho caùc toäi nhaân coù theå ñöôïc cöùu khoûi söï ñoaùn phaït khoâng? Chuùa Jesus bò ñoùng ñinh vaøo Thaäp Töï Giaù vaø bò treo leân y nhö Ngaøi ñaõ noùi raèng Ngaøi seõ phaûi chòu nhö vaäy.

Thò cuï gôïi yù:
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 37, “ CON RAÉN TREÂN CAÂY SAØO”.
HÌNH AÛNH THEO NIEÂN ÑAÏI SOÁ 87, “ SÖÏ ÑOÙNG ÑINH TREÂN THAÄP TÖÏ GIAÙ”.
Haõy chæ ñeán nhöõng chi tieát ñöôïc trình baøy trong Hình AÛnh Theo Nieân Ñaïi Soá 87, Söï
Ñoùng Ñinh Treân Thaäp Töï Giaù” khi baïn daïy ñeán phaàn coøn laïi cuûa baøi hoïc.
BChuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Chuû ñeà: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû khaép moïi nôi luoân luoân; Ngaøi bieát heát moïi söï.
Gaàn moät ngaøn naêm tröôùc, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ höôùng daãn Vua Ña-vít vieát ra raèng tay
vaø chôn cuûa Ñaáng Giaûi Cöùu seõ bò ñaâm thuûng.
-Haõu löu yù:

Nhu chuùng ta bieát, vieäc ñoùng ñinh treân Thaäp Töï Giaù heà ñöôïc aùp duïng trong thôø ñaïi cuûa Ña-vít; ñieàu naøy laïi caøng laøm cho lôøi tieân tri cuûa oâng caøng theâm kì laï hôn.

3
Baøi hoïc 48: Chuùa Jesus Chòu Ñoùng Ñinh Treân Thaäp Töï Giaù Vaø Chòu Ñoøn
Ña-vít ñaõ noùi raèng aùo xoáng cuûa Ñaáng Giaûi Cöùu seõ duøng laøm giaûi cho moät troø côø baïc.

HAÕY ÑOÏC: Thi-thieân 22:16.
““
Vì nhöõng choù bao quanh toâi, moät luõ hung aùc vay
Vì nhöõng choù bao quanh toâi, moät luõ hung aùc vay
Vì nhöõng choù bao quanh toâi, moät luõ hung aùc vay
Vì nhöõng choù bao quanh toâi, moät luõ hung aùc vay
phuû toâi; chuùng noù ñaâm luûng tay vaø chôn toâi
phuû toâi; chuùng noù ñaâm luûng tay vaø chôn toâi
phuû toâi; chuùng noù ñaâm luûng tay vaø chôn toâi
phuû toâi; chuùng noù ñaâm luûng tay vaø chôn toâi
””
.
..
.

HAÕY CHÆ ÑEÁN BIEÅU ÑOÀ LÔØI TIEÂN TRI. Haõy môû ra caâu “Tay chaân bò ñinh ñoùng” vaø haõy vieát Maùc 15:24 ñoái dieän vôùi Thi-thieân 22:16. Haõy môû ra caâu “AÙo xoáng bò baét thaêm”, vaø haõy vieát Maùc 15:24 ñoái dieän vôùi Thi-thieân 22:18. Haõy ñoïc caùc lôøi tieân tri vaø caùc caâu Kinh Thaùnh öùng nghieäm. Haõy chæ ra raèng nhöõng ñieàu naøy laø söï öùng nghieäm cuûa Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi.

- Nhöõng löu yù veà khaûo coå:

Söï ñoùng ñinh treân thaäp töï ñöôïc nhaéc ñeán trong caùc taùc phaåm xa xöa, nhöng cho ñeán naêm 1968, ngöôøi ta khoâng tìm thaáy ñöôïc taøn tích cuûa ngöôøi naøo ñoù bò ñoùng vaøo thaäp töï baèng ñinh. Roài ñeán nhöõng naêm aáy ngöôøi ta khaùm phaù ra moät ngoâi moä, coù ghi ngaøy thaùng vaøo theá kyû thöù nhaát S.C. Trong ngoâi moä aáy laø xöông cuûa moät ngöôøi cheát vì bò ñoùng ñinh. Sau ñaây laø lôøi trích daãn cuûa tieán só N.Haas thuoäc Vieän Ñaïi Hoïc Heâ

Heâ
Heâ
Heâ-
--
-
-
--
-
rô vaø tröôøng y khoa Hadasash.

“Caû hai xöông goùt chaân ñöôïc tìm thaáy bò ñaâm xuyeân baèng moät caây ñinh saét lôùn. Caùc xöông oáng chaân ñöôïc tìm thaáy bò ñaùnh gaõy moät caùch coá yù. Caùi cheát laø do bò ñoùng ñinh treân thaäp töï.”


HAÕY ÑOÏC: Maùc 15:25,26.
““
Luùc ñoùng ñinh Ngaøi, laø giôø thöù ba. Aùn Ngaøi coù ghi
Luùc ñoùng ñinh Ngaøi, laø giôø thöù ba. Aùn Ngaøi coù ghi
Luùc ñoùng ñinh Ngaøi, laø giôø thöù ba. Aùn Ngaøi coù ghi
Luùc ñoùng ñinh Ngaøi, laø giôø thöù ba. Aùn Ngaøi coù ghi
vaøo caùi baûng raèng: vua daân Giu
vaøo caùi baûng raèng: vua daân Giu
vaøo caùi baûng raèng: vua daân Giu
vaøo caùi baûng raèng: vua daân Giu-
--
-ña
ña
ña
ña
””
.
. .
.
Thöôøng thöôøng coù moät taám baûng ñöôïc ñaët phía treân phaïm nhaân ñeå toû ra toäi aùc tìm

thaáy nôi ngöôøi phaïm toäi.
Nhöng Chuùa Jesus ñaõ khoâng phaïm moät toäi aùc naøo.
Phi-laùt khoâng theå tìm thaáy ñieàu chi ñaëng buoäc toäi Ngaøi ñöôïc.
Nhöng oâng truyeàn raèng baûng hieäu naøy phaûi ñöôïc ñaët phía treân ñaàu cuûa Chuùa Jesus.
-Phi-laùt ñaõ khoâng tin raèng Chuùa Jesus laø Vua cuûa daân Do-thaùi.

- Coù theå Phi-laùt ñaõ laøm noù ñeå cheá gieãu daân Do-thaùi vaø ñoøi hoûi cuûa hoï ñöôïc giaûi
phoùng khoûi söï kieåm soaùt khoûi ngöôøi La-maõ vaø coù vua rieâng cuûa hoï.
Daân Do-thaùi khoâng muoán Phi-laùt ñaët baûng ñeà naøy phía treân ñaàu Chuùa Jesus laø choã
maø moïi ngöôøi coù theå ñoïc thaáy noù.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->